• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 13

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
1.
Bir politikanın uygulanması sonucunda ortaya çıkan yeni durumdan kazançlı çıkacak olanlar, zarar görenlerin kayıplarını tam olarak telafi etseler bile, hala kazançlı iseler yeni durum bir sosyal iyileşme olarak algılanmalıdır. Bu açıklama aşağıdaki kriterlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Kaldor
Soru Açıklaması
2.
Tam rekabet piyasasında refahın maksimum olması aşağıdaki hangi koşul ile sağlanır?
Doğru Cevap: "A" P=MC
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki fayda fonksiyonlarından hangisi bir bireyin boş zaman- gelir tercihini gösteren fayda fonksiyonudur?
Doğru Cevap: "A" U=U(Y,H)
Soru Açıklaması
Bireyin boş zaman- gelir tercihini gösteren fayda fonksiyonu U=U(Y,H) dir.
4.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Üretim fonksiyonu, teknoloji veri iken her bir spesifik girdi bileşeni için firmanın üretebileceği minimum çıktı düzeyini gösteren matematiksel ifadedir.
Soru Açıklaması
Üretim fonksiyonu, teknoloji veri iken her bir spesifik girdi bileşeni için firmanın üretebileceği maksimum çıktı düzeyini gösteren matematiksel ifadedir (fonksiyondur). Yani herhangi bir üretim fonksiyonu, teknoloji veri iken üretimde kullanılan girdi miktarları ile üretilebilecek maksimum çıktı düzeyi arasındaki ilişkinin matematiksel biçiminden başka bir şey değildir.
5.
  • Pozitif eğimlidir.
  • Orijinden uzaklaştıkça her bir sonraki eğri bir öncekine göre daha yüksek üretim düzeyini temsil etmektedir.
  • Birbirini kesmezler.
  • Orijine göre içbükeydirler
  • Eğri üzerindeki her bir nokta aynı üretim düzeyini gösterir.
Eş ürün eğrilerine ait yukarıda verilen özelliklerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II, III ve V
Soru Açıklaması

Eş ürün eğrileri negatif eğimli ve orijine göre dışbükey yani konvekstirler. Birbirlerini kesmezler ve eğri üzerindeki her bir nokta aynı üretim düzeyini gösterir. Orijininden uzaklaştıkça her bir sonraki doğru bir öncekine göre daha yüksek üretim düzeyini gösterir.

6.

Marjinal fiziki ürünün simgesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" MPP
Soru Açıklaması

Üretimde kullan›lan di¤er girdiler sabit iken sadece bir girdinin kullan›lan miktar›ndaki bir birimlik art›fl veya azal›fl yönündeki de¤iflimin toplam fiziki üründe meydana getirdi¤i de¤iflime marjinal fiziki ürün denir ve MPP ile gösterilir.

7.

Tam rekabet piyasasında firma dengesi üretim düzeyinde aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

Doğru Cevap: "A" Toplam kar maksimumdur
Soru Açıklaması

Firmalar için "denge" demek mevcut ölçekte toplam karın maksimum olduğu üretim seviyesine ulaşmak  anlamına gelir. Dolayısıyla firma dengesi oluştuğunda toplam kar da maksimum seviyeye ulaşmış demektir.

8.

Tam rekabet piyasaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Ortalama hasıla fiyattan küçüktür
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasında ortalama hasıla ve marjinal hasıla fiyata eşittir. Bu nedenle cevap E'dir.

9.
Monopolcünün farklıı miktarlar için farklı fiyat talep etmesine kaçıncı derece fiyat farklılaştırması denir?
Doğru Cevap: "B" İkinci derece
Soru Açıklaması
monopolcünün farklı miktarlar için farklı fiyat talep etmesine ikinci derece fiyat farklılaştırması denilmektedir.
10.
Tam rekabet piyasasında üretim düzeyi için aşağıdakilerden hangisi geçerli olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" MC=MR
Soru Açıklaması
Tam rekabet piyasasında üretim düzeyi için marjinal maliyetin marjinal hasılata eşit olması gerekir
logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
11.
Aşağıdakilerden  tam rekabet piyasası ile ilgili verilen bigilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Denge noktasında marjinal hasılatın fiyattan büyük olması
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasındaki firmanın marjinal hasılatı fiyatına eşittir.Sorunu diğer şıklarında tam rekabet piyasasının özellikleri yazılıdır. Doğru cevap B seçeneğidir.

12.

Bir firma üretimi artırmak için belli bir miktar ek işçi istihdam edip üretimi 1000 birimden 1100 birime çıkarmıştır, bu istihdam edilen işçilerin toplam maliyeti de 5000 liradır, bu ürünün marjinal maliyeti nedir? 

Doğru Cevap: "A" 50
Soru Açıklaması

marjinal maliyeti bulmak için, toplam değişken maliyeti , üretim miktarındaki değişime bölerek bulabiliriz, burdan 5000/100 = 50

13.
En çok kullanılan refah kriterlerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Pareto Optimalite
Soru Açıklaması
En çok kullanılan refah kriterlerinden birisi Pareto Optimalite kriteridir. Bu kritere göre hiç kimsenin refahını azaltmaksızın bazı bireylerin refahını artıran her türlü değişiklik toplumun refahını artırır. Bu durumda malların veya üretim faktörlerinin mevcut dağılımındaki bir değişiklik, kimsenin refahını azaltmadan en az bir bireyin refahını artırıyorsa toplumsal refah artacak, en az bir bireyin durumu kötüleştiriyorsa toplumsal refah azalacaktır.
14.

Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın kar maksimizasyon koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Marjinal hasılat = Marjinal maliyet
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, C şıkkıdır. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın karı, firmanın marjinal hasılatı marjinal maliyetine eşit olduğunda maksimum olur.

15.
Pareto optimalite aşağıdakilerden hangisinin bir kriteri olarak yaygın bir şekilde kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Refahın
Soru Açıklaması
Refah ekonomisi, değer yargılarını ön planda tuttuğu ve “ne olmalıdır” şeklinde iktisat politikalarını değerlendirdiği için, normatif bir teoridir.
16.
Oligopolü dirsekli talep eğrisi yardımıyla açıklayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Paul Sweezy
Soru Açıklaması
1939 yılında Paul Sweezy tarafından geliştirilmiş olması nedeniyle Sweezy Modeli de denilen bu model, oligopolde var olan fiyat katılığını açıklamaktadır.
17.
Etkin üretim seti üzerindeki bazı üretim düzeylerinin, X ve Y ekseninden oluşanbir şekil üzerinde gösterilmesiyle aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
Doğru Cevap: "C" Üretim imkânları sınırı eğrisi
Soru Açıklaması
Etkin üretim seti üzerindeki bazı üretim düzeylerinin, X ve Y ekseninden oluşan bir şekil üzerinde gösterilmesiyle üretim imkânları sınırı eğrisi elde edilir.
18.

Aşağıdakilerden hangisi monopolcü rekabet piyasasına  yöneltilen eleştirilerden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "D" Üretim Optimumun altında gerçekleşir.
Soru Açıklaması

Monopolcü rekabet piyasasındaki firmaların mallarını öteki firmaların mallarından farklı göstermek için yaptıkları çabalar, teknik gelişmeyi ve malların tüketici gereksinmelerine en iyi cevap verebilecek şekilde uyarlanmasını sağlar

19.

Tam monopol durumunda, söz konusu malın çapraz talep esnekliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Exy = 0
Soru Açıklaması

Tam monopol durumunda söz konusu malı çapraz fiyat esnekliği sıfıra eşittir. Bundan dolayı doğru cevap D’dir.

20.

Diğer girdiler sabitken ilave bir birim emek kullanıldığı zaman üretimde ortaya çıkan artış ne olarak tanımlanır?

Doğru Cevap: "A" Emeğin marjinal fiziki ürünü
Soru Açıklaması

Emeğin marjinal fiziki ürünü

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler