• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 12

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
1.

Kısa dönem toplam maliyet eğrisi ile kısa dönem değişken maliyet eğrisi arasındaki dikey uzaklık aşağıdakilerden hangisini verir?

Doğru Cevap: "D" Toplam sabit maliyet
Soru Açıklaması

Toplam maliyet sabit ve değişken maliyetlerin toplamından oluşmaktadır.

2.
Sermayenin marjinal fiziki ürününün 4 ve emeğin marjinal fiziki ürününün 16 olduğu durumda marjinal teknik ikame oranı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
Marjinal teknik ikame oranı (MRTS) = Emeğin marjinal fiziki ürünü (MPPL) / Sermayenin marjinal fiziki ürünü (MPPK) • MRTSK,L = - (?K / ?L) = MPPL / MPPK -> 4 = 16 / 4
3.

Tüketici dengesinin oluştuğu noktada, farksızlık eğrisinin ve bütçe doğrusunun eğimi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "C" Farksızlık eğrisinin eğimi ile bütçe doğrusunun eğimi birbirine eşittir.
Soru Açıklaması

Tüketici dengesi farksızlık eğrisi ile bütçe doğrusunun birbirine teğet olduğu noktada oluşmaktadır. Bu noktada farksızlık eğrisinin eğimi ile bütçe doğrusunun eğimi birbirine eşittir.  Bu nedenle doğru şık C

4.

Uzun dönemde aynı miktarda toplam harcamayı gerektiren emek ve sermaye girdisi bileşenlerini gösteren doğruya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Eş maliyet doğrusu
Soru Açıklaması

Uzun dönemde aynı miktarda toplam harcamayı gerektiren emek ve sermaye girdisi bileşenlerini gösteren doğruya eş maliyet doğrusu denir.

5.
Aşağıdakilerden hangisi fiyat farklılaştırması yapılabilmesi için gerekli koşullardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" tüketicinin piyasa hakkında tam bilgiye sahip olması
Soru Açıklaması
6.

Aynı eşürün eğrisi üzerinde yer alan çeşitli noktalar için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

Doğru Cevap: "A" Çıktı miktarı sabittir
Soru Açıklaması

Eşürün eğrisi firmaya aynı üretim düzeyini sağlayan sermaye ve işgücü bileşimlerini gösteren eğridir.

7.

Tam rekabet piyasasında firmanın kısa dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

 

Doğru Cevap: "D" Marjinal maliyet eğrisi
Soru Açıklaması

Tam rekabetçi piyasalarda kısa dönem firma arz eğrisi, ortalama değişken maliyetin minimum olduğu noktadan başlayan marjinal amliyet eğrisidir.

8.

Girdilerden birinin normal girdi, diğerinin ise bayağı girdi olduğu durumda uzun dönem genişleme yolu hangi eğimlidir?

Doğru Cevap: "C" negatif
Soru Açıklaması

Girdilerden birinin normal girdi, diğerinin ise bayağı  girdi olduğu durumda uzun dönem genişleme yolu negatif eğimlidir.

9.
Genel denge analizinin basitleştirilmiş açıklanmasında kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Edgeworth kutu diyagramları
Soru Açıklaması
Üretimde Etkinlik ve genel denge
10.

"alıcı ve satıcıların sayısındakiçokluk nedeniyle, her iki tarafın da piyasa fiyatını kontrol etme ve belirleme güçlerinin olmaması" tam rekabet piyasasının hangi özelliği ile açıklanır?

Doğru Cevap: "A" Atomize olma
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasas›n›n atomize olma özelli¤i; al›c› ve sat›c›lar›n say›s›ndakiçokluk nedeniyle, her iki taraf›n da piyasa fiyat›n› kontrol etme ve belirleme güçlerinin olmamas›d›r. Piyasada birçok firma olmas› nedeni ile firmalardan hiçbiri fiyat›n›, bütün müflterilerini kaybedece¤i korkusu ile piyasa fiyat›n›n üzerine ç›karamaz. Bu yüzden firmalar fiyat› kontrol gücüne sahip de¤ildir.

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
11.
Aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiğinde bireysel emek arz eğrisi daima pozitif eğimli olur?
Doğru Cevap: "B" Boş zaman düşük mal olduğunda
Soru Açıklaması
Boş zaman düşük mal olduğunda, bireysel emek arz eğrisi daima pozitif eğimli olur.
12.
Aylık toplam maliyeti 1200 lira olan bir işletmenin günlük üretim miktarı 10 birimdir. Buna göre 30 günlük dönemde bu işletmenin ortalama maiyeti kaç olacaktır?
Doğru Cevap: "A"  4
Soru Açıklaması
13.

Aşağıda verilen üretim fonksiyonlarından hangisinin ikame esnekliği sonsuzdur?

Doğru Cevap: "B" Doğrusal üretim fonksiyonu
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, B şıkkıdır. İkame esnekliği sonsuz olan üretim fonksiyonlarına doğrusal üretim fonksiyonu denir.

14.

"Tek bir malın fiyatı yerine her iki malın fiyatı değiştiğinde iki mal fiyatı birbirine ters yönde değişirse bütçe doğrusunun ................değişir." ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "C" eğimi
Soru Açıklaması

Tek bir malın fiyatı yerine her iki malın fiyatı değiştiğinde iki mal fiyatı birbirine ters yönde değişirse bütçe doğrusunun  eğimi değişir.

15.

I. Ortalama hasılat eğrisi

II. Marjinal hasılat eğrisi

III. Fiyat eğrisi

Tam rekabet piyasasında firmanın karşılaştığı talep eğrisi ile özdeş olan eğriler aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmektedir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasında ortalama hasılat, marjinal hasılat ve fiyat eğrileri talep eğrisi ile özdeştir.

16.
Tam rekabet piyasalarına uzun dönemde sonsuz sayıda firmanın girememe nedeni ne olabilir?
Doğru Cevap: "E" Firma başına düşen kârın negatif olması
Soru Açıklaması
17.

Firmanın açık ve örtükmaliyetleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ekonomik maliyet
Soru Açıklaması

Firman›n aç›k ve örtükmaliyetleri toplam›naekonomik (iktisadi) maliyetdenir.

18.
 • Kısa dönem, üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin miktarının sabit tutulup diğerlerinin değiştirilebilir miktarlarda kullanılmasını mümkün kılan dönemdir.
 • Sabit girdi sadece kısa dönemde ortaya çıkan bir durumdur.
 • Uzun dönem, üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinin tamamının miktarının değiştirilmesini mümkün kılan dönemdir.
 • Yukarıda üretim sürecine yönelik dönemlere ait bilgileri içeren maddeler yer almaktadır. Bu maddelerde yer alanlardan hangisi/hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "C" II ve III
  Soru Açıklaması

  Kısa dönem, üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin miktarının değiştirilmesini ve diğerlerinin sabit miktarlarda kullanılmasını mümkün kılan dönemdir. Üretimde kullanılan miktarı değiştirilemeyip sabit kalan girdiye de sabit girdi denmektedir. Dolayısıyla sabit girdi sadece kısa dönemde ortaya çıkan bir durumdur. Uzun dönem, üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinin tamamının miktarının değiştirilmesini mümkün kılan dönemdir. Diğer bir ifadeyle uzun dönemde tüm girdilerin miktarları istenildiği gibi değiştirilebilmektedir. Ayrıca bu dönem sabit girdinin olmadığı bir dönemdir. İlgili dönemde üretimde kullanılan miktarı kolaylıkla değiştirilebilen girdiye değişken girdi denir. Kısa dönemde tek bir girdi değişken girdi iken uzun dönemde tüm girdiler değişken girdidir. Kısa dönemde firma açısından üretimi arttırmanın yolu mevcut makine ve ekipmanı daha yoğun kullanıp fabrikayı tam kapasitede çalıştırmaktan geçiyor iken uzun dönemde fabrikayı büyütüp üretim kapasitesini artırmak mümkündür.

  19.
 • Ortalama hasılat asla marjinal hasılata eşit olmaz
 • Marjinal hasılat piyasa fiyatına eşittir
 • Ortalama hasılat, marjinal hasılat ve piyasa fiyatına eşittir
 • Yukarıda yer alan bilgilerden hangisi/hangileri tama rekabet piyasası için doğrudur?

  Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
  Soru Açıklaması

  Firmaların sattığı son birim maldan elde ettiği hasılaya marjinal hasılat denir. Tam rekabet piyasasında firma fiyatını değiştiremediğinden sattığı son birim maldan yine o malın sabit olduğu fiyatı kadar hasılat elde edecektir. Bir başka deyişle marjinal hasılat fiyata eşit olacaktır.

  MR = ?TR / ?Q

  MR = (Q2 . P) - (Q1 . P) / Q2 - Q1

  MR = P(Q2 - Q1) / (Q2 - Q1)

  Pay çarpımdan oluştuğu için pay ve payda da yer alan (Q2 - Q1)ler birbirini götürecek ve geriye P kalacaktır.

  MR = P

  Yukarıdaki eşitliği de veri alarak firmanın talep eğrisinin aynı zamanda piyasa fiyatını, ortalama hasılatı ve marjinal hasılatı da temsil ettiğini söyleyebiliriz.

  AR = MR = P = d

  20.

  Bir malı üretmek için bir araya getirilip üretim sürecinde kullanılan kaynaklara ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "D" Üretim faktörleri
  Soru Açıklaması

  Bir malı üretmek için bir araya getirilip üretim sürecinde kullanılan kaynaklara üretim faktörleri ya da diğer adıyla girdiler denir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler