• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 11

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
1.
Otobüs firmasınca yapılan; yakıt harcamaları aşağıdaki seçeneklerde verilen maliyet türleri arasından hangisi içinde yer alır? 
Doğru Cevap: "A" Açık maliyet 
Soru Açıklaması
2.
Ekonomik kârın sıfır olduğu durumda firmanın elde ettiği kâr aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Sıfır kar
Soru Açıklaması
3.

Firmanın maksimum kâra ulaşabilmesi için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" MR=MC
Soru Açıklaması

Marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu (MR = MC) üretim düzeyinde firmanın kısa dönem kârı da maksimum üretim düzeyine ulaşmaktadır.

4.

Tüketicinin tüketmekte olduğu bir malın fiyatı arttığında ortaya çıkan gelir etkisi ikame etkisinden büyükse bu mala ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Giffen mal
Soru Açıklaması

Tüketicinin tüketmekte olduğu bir malın fiyatı arttığında ortaya çıkan gelir etkisi ikame etkisinden büyükse geleneksel talep eğrisi pozitif eğimli olur. Bu tür mallara Giffen mal denir.

5.
Mevcut üretim alternatiflerinden birini tercih ettiğimizde vazgeçmiş olduğumuz diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim seçeneğinin piyasa değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Fırsat(Alternatif) Maliyet
Soru Açıklaması
6.
Hiç kimsenin refahını azaltmaksızın bazı bireylerin refahını artıran her türlü değişiklikliğin toplumun refahını artıracağını ortaya koyan refah kriteri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Pareto optimalitesi
Soru Açıklaması
7.

"Piyasada üretilen ürünlerin şekil, renk, içerik açısındanbirbirinin aynı olmasını, bir başka deyişle ürünlerin tam ikameye sahip olmalarınıgerektirmektedir" ifadesi tam rekabet piyasasının hangi özelliğidir?

Doğru Cevap: "A" Homojenlik
Soru Açıklaması

Homojenlik özelli¤i, piyasada üretilen ürünlerin flekil, renk, içerik aç›s›ndanbirbirinin ayn› olmas›n›, bir baflka deyiflle ürünlerin tam ikameye sahip olmalar›n›gerektirmektedir. Bu durumda, tüketiciler için ürünlerin hepsi birbirinden farks›zolurken firmalar›n da piyasa fiyat›n›n üzerinde daha yüksek bir fiyat belirlemeflanslar› olmayacakt›r.

8.

Ücret düzeyinin sürekli arttığı bir durumda; iş gücünün, emek arzını önce artırması daha sonra da azaltması iktisat iktisat literatüründe nasıl adlandırılır?

Doğru Cevap: "A" Geriye bükümlü emek arz eğrisi
Soru Açıklaması

Boş zaman düşük mal olduğunda bireysel emek arz eğrisi daima pozitif eğimlidir. Ancak boş zamannormal mal olduğunda ikame etkisi gelir etkisinden büyükse bireysel emek arz eğrisi pozitif, ikame etkisigelir etkisinden küçükse negatif eğimlidir. Her iki etki birbirine eşit ise bireysel emek arz eğrisi düşey çizilir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Piyasaya giriş-çıkışın serbest olması
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasalarında piyasaya giriş çıkış serbestliği ön koşuldur.

10.

Mallara ilişkin fiyatlar sabitken, gelirdeki artışın bütçe doğrusuna etkisi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Bütçe doğrusu sağa kayr
Soru Açıklaması

Mallara ilişkin fiyatlar sabitken, gelirdeki artış bütçe doğrusunu sağa kaydırır.

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
11.
Aşağıda 'ekonomik modeller' ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Model ile anlatılmak istenen, gerçeklerin detaylandırılarak ifade edilmesidir.
Soru Açıklaması

Ekonomik modeller karmaşık olan ekonomik süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi için mümkün olduğunca basitleştirilmelidir. Bu nedenle, ekonomik model ile anlatılmak istenen, gerçeklerin sadeleştirilerek ifade edilmesidir.

12.

Üretim imkanları sınırı eğrisi aşağıdakilerden hangisinin yardımıyla elde edilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Etkin üretim seti
Soru Açıklaması

Etkin üretim seti üzerindeki bazı üretim düzeylerinin, X ve Y ekseninden oluşan bir şekil üzerinde gösterilmesiyle üretim imkânları sınırı eğrisi elde edilir.

13.

Sabit miktarlardaki malların tüketiciler arası dağılımında, her iki tüketici de veya en azından bir tüketici daha iyi konuma gelebiliyorsa hangisinden söz edilebilir?

Doğru Cevap: "A" Değişimde etkinsizlik
Soru Açıklaması

Malların tüketiciler arasında etkin dağılımının sağlanması sonucunda tüketicilerindaha iyi konuma geçmeleri, tüketiciler arasında değişimi gerekli kılar. Üretimin olmadığı basit bir model çerçevesinde, tüketicilerin başlangıçta sahip oldukları sabit miktarlardaki mal demetleri için değişimi istemelerindeki temel amaç, daha yüksek bir refah düzeyine ulaşmaktır. Değişimden tüketicilerden en az birisinin ya da tümünün bir kazanç elde edeceği kabul edilmektedir. Eğer bir kazanç yoksa değişim de son bulur. Böylece tüketiciler arasında malların etkin dağıldığı ya da Pareto anlamda optimalitenin sağlandığı kabul edilir. Pareto optimalite sağlandığında bir kişiyi daha kötü konuma sokmadan diğerini daha iyi birkonuma getirmek mümkün değildir. Şayet sabit miktarlardaki malların tüketiciler arası dağılımında, her iki tüketici de veya en azından bir tüketici daha iyi konuma gelebiliyorsa değişimde etkinsizlik olduğu söylenebilir.

14.
Monopolcünün kısa dönem emek girdisi talep eğrisi neden negatif eğimlidir?
Doğru Cevap: "D" Emeğin marjinal ürününün ve firmanın marjinal hasılatının azalan olması
Soru Açıklaması
15.
İkinci teoreme göre ne zaman her pareto etkin dağılım bir rekabetçi denge olarak savunulabilir?
Doğru Cevap: "B" Tüketici tercihleri orijine dışbükey ve tüketimde dışsallık yok ise
Soru Açıklaması
16.

Tam rekabet piyasasında firma malına ait talep eğrisinin esnekliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Sonsuzdur
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasında, firma malına ait talep eğrisi yatay eksene paralel ve sonsuz esnektir. Talep eğrisinin sonsuz esnekliğe sahip olması, firmanın belirlenen fiyattan sonsuz sayıda mal satacağını, fiyatın bu fiyatın üzerinde belirlenmesi durumunda tüm müşterilerini kaybedeceğini ve fiyatın bu fiyatın altında belirlenmesinin ise rasyonel olmadığını göstermektedir.

17.

Tüketicinin mallar arasındaki değişim isteğini yansıtan oran aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Marjinal İkame Oranı
Soru Açıklaması

Tüketiciler arasındaki değişim isteğini yansıtan oran marjinal ikame oranıdır. Doğru cevap b seçeneğindeki yer almaktadır. 

18.

Bir toplumda üretici artığı 580 ve tüketici artığı 320 ise toplumun refahı nedir?

Doğru Cevap: "D" 900
Soru Açıklaması

Toplumun refahını (W) ölçmenin yollarından bir tanesi tüketici artığı (CS) ile üretici artığının (PS) toplanmasıdır: W = CS + PS

Buna göre CS = 320 ve PS = 580 ise W = 320 + 580 = 900

Cevap D şıkkıdır.

19.
Pareto optimalitesinin anlatılmasında kullanılan yöntemde kullanılan araç aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tanımlanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Edgeworth kutu çözümlemesi
Soru Açıklaması
Dağılımda ve Üretimde Etkinlik: Pareto Optimalitesi
20.
Tam rekabette, alıcı ve satıcıların sayısındaki çokluk nedeniyle her iki tarafın da piyasa fiyatını kontrol etme ve belirleme güçlerinin olmaması özelliği aşağıdaki özelliklerden hangisi ile açıklanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Atomize olma özelliği
Soru Açıklaması
Tam rekabet piyasasının atomize olma özelliği; alıcı ve satıcıların sayısındaki çokluk nedeniyle, her iki tarafın da piyasa fiyatını kontrol etme ve belirleme güçlerinin olmamasıdır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler