• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 10

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
1.

Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın karı aşağıda verilen durumların hangisinde sıfırdır?

Doğru Cevap: "C" Ortalama maliyet = Marjinal hasılat
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, C şıkkıdır. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın karı, firmanın marjinal hasılatı ortalama maliyetine eşit olduğunda sıfır olur.

2.
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Heterojenlik Özelliği
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasında   üretilen ürünlerin şekil, renk, içerik açısından birbirinin aynı olmasını, bir başka  deyişle ürünlerin tam ikameye sahip olmaları gerektirmektedir. Buna homojenlik özelliği denilmektedir.

3.

Bir piyasada firmanın ürettiği mal veya hizmet için piyasa fiyatı firmanın ortalama değişken maliyetinin altında oluşuyorsa firmanın kâr düzeyi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Negatif kâr
Soru Açıklaması

Bir piyasada firmanın ürettiği mal veya hizmet için piyasa fiyatı firmanın ortalama değişken maliyetinin de altında oluşuyorsa firmanın negatif kâr'ı olduğu veya zarar ettiği söylenebilir.

4.
Kârı maksimize eden emek miktarı nasıl belirlenir?
Doğru Cevap: "A" Emeğin marjinal ürün hasılatını ücrete eşitleyerek
Soru Açıklaması
Emeğin marjinal ürün hasılatını yeniden yazıp ücrete eşitleyerek belirlenir.
5.

Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrilerinin özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Orijine göre içbükeydirler (konkavdırlar).
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, E şıkkıdır. Eş ürün eğrileri orijine göre içbükey (konkav) değil dışbükey (konveks) eğrilerdir.  

6.
 • Piyasada tek alıcı bulunmaktadır
 • Piyasada tek satıcı bulunmaktadır
 • Üretilen ürünler homojendir.
 • Üretilen ürünler heterojendir
 • Piyasa hakkında eksik bilgi bulunmaktadır
 • Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri tam rekabet piyasaların özellikleri arasında yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "C" Yalnız III
  Soru Açıklaması

  Tam rekabet piyasasının özellikler, piyasadaki alıcı ve satıcının çokluğu, üretilen ürünlerin homojen olması, piyasaya giriş-çıkış engeli bulunmamakta ve piyasa hakkında tam bilgiye sahip olmasıdır. Bundan dolayı doğru cevap C seçeneğidir.

  7.
  Su ve elmas paradoksunu ortaya çıkaran ve bu paradoksa çözüm getiren ekonomistleraşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
  Doğru Cevap: "A" A. Smith ve A.Marshall
  Soru Açıklaması
  Adam Smith, kullanım değeri ve değişim değerlerini ayırmış ve bu ayrım ile de ünlü su-elmas paradoksunu ortaya çıkarmıştır. Alfred Marshall’ın modeli su-elmas paradoksuna açık ve kesin bir çözüm ortaya koymuştur.
  8.

  Uzun dönem maliyet minimizasyonunu sağlayan optimum noktanın geometrik yeri nedir? 

  Doğru Cevap: "D" Eş maliyet doğrusu ile eş ürün eğrisinin kesişimi. 
  Soru Açıklaması

  maliyet minimizasyonu sağlayan optimum nokta, eş maliyet doğrusu ile eş ürünü eğrisinin kesiştiği noktadır. 

  9.
  Aşağıdakilerden hangisi üretim imkânları sınırı eğrisine çizilen teğetin eğimini tanımlar?
  Doğru Cevap: "B" Marjinal dönüşüm oranı
  Soru Açıklaması
  Bir maldan üretilen miktar belli iken öteki maldan üretilebilecek maksimum miktarı gösteren üretim imkânları sınırı eğrisi üzerindeki herhangi bir noktadan çizilen teğetin eğiminin negatif işaretlisi, marjinal dönüşüm oranını verir.
  10.
  Mallar arasında tam ikame olduğunda, bu mallar arasındaki marjinal ikame oranı (MRS) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  Doğru Cevap: "B" MRS -1’e eşit olur
  Soru Açıklaması
  logo
  Mikro İktisat
  Deneme Final Sınavları - Deneme 10
  11.

  Tam rekabet piyasasında firmanın kısa dönem karını maksimum kıldığı durum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

  Doğru Cevap: "D" MR = MC
  Soru Açıklaması

  Tam rekabet piyasasında firmaların kâr maksimizasyonu ile ilgili kullanılan ikinci yaklaşımsa marjinal maliyet-marjinal hasılat yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu (MR = MC) üretim düzeyinde firmanın kısa dönem kârı da maksimum üretim düzeyine ulaşmaktadır.

  12.
  Ücret düzeyi ortalama ürün hasılatının maksimum seviyesinde veya daha düşük düzeyinde ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "E" Emek talep eğrisi, marjinal ürün hasılatı eğrisi ile çakışacaktır
  Soru Açıklaması
  Ücret düzeyi ortalama ürün hasılatının maksimum seviyesinde veya daha düşük düzeyinde ise, emek talep eğrisi, marjinal ürün hasılatı eğrisi ile çakışacaktır.
  13.

  Ekonomiyi birbirine bağlayan çok sayıda eşitlikle açıklama metodu olan genel denge analizini başlatan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Leon Walras (1831-1910)
  Soru Açıklaması

  Daha geniş çaplı sorulara cevap vermek için çeştli piyasa ve bireyler arasındaki uygun olanlara ayna tutan, tüm ekonomiyi kapsayan bir modele ihtiyaç duyarız. Fransız ekonomist Leon Walras (1831-1910) böyle bir analizi başlatmıştır. Ekonomiyi birbirine bağlayan çok say›da eflitlikle aç›klama metodu genel denge analizinde ilişkilerin anlaşılması temelini oluşturur. Walras, tek bir piyasadaki de¤iflimin diğer piyasalara etkisini gösteren genel denge modellerini geliştirmiştir

  14.
  Kurtulmak için ödeme yapmaya hazır olduğumuz her mal aşağıdakilerden hangisi olarak ifade edilir? 
  Doğru Cevap: "D" Kötü mal
  Soru Açıklaması
  15.

  Belirli bir zaman diliminde bu maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam faydada ortaya çıkan değişmeye ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "A" Marjinal fayda
  Soru Açıklaması

  Belirli bir zaman diliminde bu maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam faydada ortaya çıkan değişmeye marjinal fayda adı verilir.

  16.

  Az sayıda satıcının bir malın üretim ve satışına hakim olduğu ve yeni firmaların piyasaya girişinin zor veya imkansız olduğu piyasa yapısına ne ad verilir?

   

  Doğru Cevap: "A" Oligopol
  Soru Açıklaması

  Oligopol, az sayıda satıcının bir malın üretim ve satışına hakim olduğu ve yeni firmaların piyasaya girişinin zor veya imkansız olduğu piyasa yapısıdır.

  17.
  Aynı miktarda toplam harcamayı gerektiren emek ve sermaye girdisi bileşenlerini gösteren doğruya ne denir?
  Doğru Cevap: "C" Eş maliyet doğrusu
  Soru Açıklaması
  18.

  Sabit maliyetli piyasalarla ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "C" Başlangıç üretim düzeyine göre üretim düzeyi artmıştır
  Soru Açıklaması

  Üretim düzeyi başlangıç üretim düzeyine göre daha yüksektir. Ayrıca sabit maliyetli piyasalarda uzun dönem arz eğrisi yatay eksene paraleldir. Bundan dolayı doğru cevap C’dir.

  19.
  Firmanın girdi için ödemek istediği fiyat ile bu faktörün kullanılması için ödenmesi gereken minimum harcama arasındaki fark ne olarak tanımlanır?
  Doğru Cevap: "E" Ekonomik rant
  Soru Açıklaması
  Ekonomik rant kavram› faktör piyasasının işleyişini anlamam›za olanak sağlar. Uzun dönemde çıktı piyasasının işleyişini açıklarken firmanın çıktısını elde ederken katlandığı üretim maliyeti üzerindeki talep edenlerin ödemelerini ekonomik rant olarak tanımlamıştık. Faktör piyasası içinde ekonomik rant; firmanın girdi için ödemek istedi¤i fiyat ile bu faktörün kullanılması için ödenmesi gereken minimum harcama arasındaki farktır.
  20.

  Değişim değerini toplam faydanın değil kullanılan son birimin sağladığı faydanın belirlediğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Marjinalist Devrim
  Soru Açıklaması

  Değişim değerini toplam faydanın değil kullanılan son birimin sağladığı faydanın belirlediğini ileri süren görüş "Marjinalist Devrim"dir. "Marjinalist Devrim", 1870'lerde bir grup ekonomist tarafından öne sürülmüştür. 

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler