• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 9

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 9
1.

Aşağıdakilerden hangisi farksızlık eğrilerinin özelliklerinde biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Eğer mallar arasında azalan marjinal ikame varsa, farksızlık eğrisinin her noktasından eğim sabittir.
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, D şıkkıdır. Eğer mallar arasında azalan marjinal ikame varsa, farksızlık eğrisinin her noktasından eğim sabit olamaz. Eğimin sabit olabilmesi için marjinal ikam oranının sıfır ya da sonsuz olması gerekir.

2.

Ortalama sabit maliyeti hesaplamak için toplam sabit maliyeti aşağıdakilerden hangisine bölmek gerekmektedir?

Doğru Cevap: "B" Toplam çıktı miktarı
Soru Açıklaması

Ortalama Sabit Maliyet = Toplam Sabit Maliyet / Toplam Çıktı Miktarı

3.
Bir ürünü üretmeyi mümkün kılan üretim tekniklerinin tamamı aşağıdaki seçeneklerde verilen kavramlardan hangisi ile tanımlanır?
Doğru Cevap: "A" Üretim teknolojisi
Soru Açıklaması
4.

Sermaye-emek oranındaki yüzde değişmeyi marjinal teknik ikame oranındaki yüzde değişmeye oranlarsak aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

Doğru Cevap: "E" Emeğin sermayeye göre ikame  esnekliği
Soru Açıklaması

Emeğin sermayeye göre ikame esnekliği sermaye-emek oranındaki yüzde değişmenin marjinal teknik ikame oranındaki yüzde değişmeye oranıdır.

5.

 Herhangi bir faktörün ilgilendiğimiz değişken üzerine etkisini ölçebilmek için diğer tüm faktörlerin değişmediğini varsaymaya ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "E" Ceteris Paribüs
Soru Açıklaması

Diğer bilimlerde olduğu gibi iktisatçılar da bazı varsayımlar altında çalışmalarını yürütmektedirler. Bunların en önemlilerinden bir tanesi “ceteris paribus” varsayımıdır. Latince bir terim olan ceteris paribus “diğer şeyler eşit “ anlamına gelmektedir. Herhangi bir faktörün ilgilendiğimiz değişken üzerine etkisini ölçebilmek için diğer tüm faktörlerin değişmediğini varsaymak zorundayız. Doğru cevap E seçeneğidir.

6.

Firmanın ekonomik kâr elde ettiği durumda aşağıdaki seçeneklerden hangisi geçerlidir?

Doğru Cevap: "A" Muhasebe kârı > Toplam örtük maliyetler
Soru Açıklaması

Muhasebe kârı toplam örtük maliyetlerden büyük ise ekonomik kâr pozitiftir vebu durumda firma üretimde kullandığı kaynaklar ile söz konusu kaynakların en iyi alternatif üretim alanında kullanılması halinde elde edeceği gelirden daha fazla bir gelir elde ediyor demektir. Ekonomik kârın pozitif olduğu durumda firma aşırı kâr elde etmektedir

7.

Arz eğrisinin S1 den S2 ye kaymasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Üretim maliyetlerinin artması
Soru Açıklaması

Üretim maliyetlerinin artması arz eğrisinin S1 den S2 ye kaymasına neden olmaktadır.

8.

Talebin fiyat üzerindeki etkisini, Ekonominin İlkeleri adlı yapıtıyla ortaya koyan ünlü iktisatçı kimdir?

Doğru Cevap: "B" Alfred Marshall
Soru Açıklaması

Talebin fiyat üzerindeki etkisini, Ekonominin İlkeleri adlı yapıtıyla ortaya koyan ünlü iktisatçı Alfred Marshall dır

9.

Bir şeyi seçtiğimizde vazgeçtiğimiz alternatiflerin değerini ifade etmek aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Fırsat maliyet
Soru Açıklaması

F›rsat maliyeti kavram›, ekonominin yukar›daki tan›m› içinde yer almamaklaberaber, k›tl›¤›n bir sonucu olmas› itibariyle asl›nda z›mni olarak tan›m›n içindedir.F›rsat maliyeti bir fleyi seçti¤imizde vazgeçti¤imiz alternatiflerin de¤erini ifade etmektedir. Hükümetin mevcut imkânlarla okul yerine yol yapmas›, veya savunmaharcamalar›na daha fazla para ay›rarak yurttafllar›na götürebilece¤i sa¤l›k hizmetlerinden vazgeçmesi birer f›rsat maliyetidir.

10.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi, Değişim değerini toplam faydanın değil kullanılan son birimin sağladığı faydanın belirlediğini ileri süren görüştür?
Doğru Cevap: "A" Marjinalist Devrim
Soru Açıklaması
Marjinalist Devrim:Değişim değerini toplam faydanın değil kullanılan son birimin sağladığı faydanın belirlediğini ileri süren görüştür.
logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 9
11.

Bütçe Doğrusunda Gelirdeki azalıştan kaynaklanan kaymalarda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Doğru Cevap: "D" Bütçe doğrusunun parallel şekilde sola kayar
Soru Açıklaması

Gelirdeki değişme durumunda her iki malın fiyatındaki aynı yönlü ve aynı oranlı değişmenin etkisi görülür. Yani gelirde azalış olduğu zaman fiyatlar değişmemek koşuluyla bütçe doğrusu sola kayar.

12.

Bir mal veya hizmetin üretimi için direkt olarak parasal bir harcamayı gerektiren ödemelerin tamamına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Açık maliyet
Soru Açıklaması

Bir mal veya hizmetin üretimi için direkt olarak parasal bir harcamayı gerektiren ödemelerin tamamına açık maliyet adı verilir.

13.
Üretimde kısa ve uzun dönem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Değişken ve sabit girdi sadece uzun dönemde ortaya çıkar.
Soru Açıklaması
14.

Bir tüketicinin, tüketmek istediği mal ve hizmetlerin oluşturduğu olası her kombinasyondaki tüm sınırlamaları ve kısıtlamaları göz önünde bulundurarak en uygun mal ve hizmet sepetini seçme arayışı için kullandığı varsayılan mikroiktisadi analiz aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" kısıtlı optimizasyon
Soru Açıklaması

Kısıt altında tercihler bilimi olan iktisatta “kısıtlı optimizasyon” aracı; bir karar verici, seçeneklerdeki mümkün olan tüm sınırlamaları ve kısıtlamaları göz önünde bulundurarak en uygun seçimi yapma arayışı içinde olduğunda kullanılır. Tipik bir kısıtlı optimizasyon probleminin iki bileşenden oluştuğunu düşünebiliriz: bir amaç fonksiyonu ve kısıtlar kümesi. ?

15.

-------, insanın hem fiziki hem de zihinsel çabasını ifade etmektedir.

Yukarıdaki cümlede  boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru Cevap: "A" Emek
Soru Açıklaması

Emek

16.

Sermaye-tasarruflu (emek-kullanımlı) teknolojik gelişme aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

Doğru Cevap: "A" Sermayenin marjinal fiziki ürününe göre emeğin marjinal fiziki ürününün daha fazla artmasına yol açan teknolojik gelişmeyi
Soru Açıklaması

Cevap A'dır.MRTSK,L=MPPL/MPPK olduğu bilgisi dahilinde, MTRS’deki artma teknolojik gelişme sonrasında emeğin marjinal fiziki ürünündeki artışın, sermayenin marjinal fiziki ürünündeki artıştan daha hızlı olduğu anlamına gelir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi farksızlık eğrilerinin özelliklerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Her bir tüketim demeti birden fazla farksızlık eğrisi üzerinde bulunabilir.
Soru Açıklaması

(i) Farksızlık eğrilerinin birbirlerini kesmeyeceklerini söyleyebiliriz. Geçişlilik ve çoğu aza tercih etme aksiyomları çerçevesinde kesişme gerçekleşemez. (ii) Farksızlık eğrileri orijinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda düzeyini gösterirler. Bu özellik çoğu aza tercih etme aksiyomu ile uyumludur. Ancak burada farksızlık eğrilerinin mutlaka paralel olacağı anlamı çıkmamalı- dır, bazı durumlarda yaklaşıp bazı durumlarda ayrık olabilirler ancak birbirlerini kesemezler. (iii)Tüketici her iki malı da arzu ediyorsa (her iki malın marjinal faydaları pozitif ise yani MUx>0, MUy>0 ise) tüm farksızlık eğrileri negatif eğime sahip olacaktır. (iv) Her bir tüketim demeti sadece tek bir farksızlık eğrisi üzerinde bulunur, birden fazla farksızlık eğrisi üzerinde bulunamaz. Aksi takdirde bu eğriler birbirlerini keserler. (v) Farksızlık eğrileri kalın olarak da çizilemez; o zaman çok az fazla olan demet ile az olan demet aynı farksızlık eğrisi üzerinde olur. Dolayısıyla geçişlilik, süreklilik ve çoğu aza tercih etme aksiyomlarına aykırılık ortaya çıkar.

18.

100 birim çıktı üreten firmanın toplam değişken maliyetleri 100 TL ve sabit maliyetleri 50 TL'dir. Bu firmanın 100 birim çıktı düzeyindeki ortalama  maliyeti ne kadardır?

Doğru Cevap: "C" 1,5 TL
Soru Açıklaması

Ortalama maliyet (SRATC), toplam maliyetin (SRTC) toplam çıktı miktarına (Q) oranlanması ile elde edilir ve bir birim çıktı başına düşen toplam maliyeti yansıtır. Ortalama maliyet aşağıdaki eşitlik ile gösterilir:

SRATC = SRTC / Q

veya SRTC = TFC + SRVC olduğundan:

SRATC = (SRTC / Q) = ((TFC + SRVC) / Q ) = (TFC /Q) + (SRTC / Q) = AFC + SRAVC

Yani ortalama maliyet, ortalama sabit maliyet ve ortalama değişken maliyetin toplamından ibarettir.

19.

Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna ait eş ürün eğrisinin ikame esnekliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" =1
Soru Açıklaması

İkame esnekliği değeri bir olan üretim fonksiyonlarına Cobb-Douglas üretim fonksiyonu denir.

20.
Mevcut üretim alternatiflerinden birini tercih ettiğimizde vazgeçmiş olduğumuz diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim alternatifinin piyasa değerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Fırsat (alternatif) maliyeti
Soru Açıklaması
Mevcut üretim alternatiflerinden birini tercih ettiğimizde vazgeçmiş olduğumuz diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim alternatifinin piyasa değerine fırsat (alternatif) maliyeti denir
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler