• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 8

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 8
1.
Bir eş-ürün eğrisi üzerindeki noktalarda aşağıdakilerden hangisi her zaman sabittir?
Doğru Cevap: "A" Üretilen ürün miktarı
Soru Açıklaması
2.
 • wL sabit, rK bir birim artmakta
 • wL bir birim artmakta, rK sabit
 • wL bir birim azalmakta, rK bir birim azalmakta
 • wL bir birim artmakta, rK bir birim artmakta
 • wL bir birim azalmakta, rK bir birim artmakta
 • wL bir birim artmakta, rK bir birim azalmakta
 • Yukarıda wL (emek girdisine yapılan toplam harcamayı), rK (sermaye girdisine yapılan toplam harcamayı) ile ilgili değişim bilgilerine yer verilmiştir. Buna göre verilen bilgilerden hangileri eş maliyet eğrisinin eğimini değiştirmez?

  Doğru Cevap: "B" III ve IV
  Soru Açıklaması

  Eş maliyet eğirisinin eğiminin değişmemesi için, emek ve sermayeye yapılan toplam harcamanın aynı oranda artması ya da azalması gerekmektedir. Bundan dolayı doğru cevap B’dir.

  3.
  Kardinalist fayda yaklaşımına göre tek bir mal tüketilmesi durumunda oluşan tüketici dengesinde MUx aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi değere eşittir?
  Doğru Cevap: "A" MUx=Px
  Soru Açıklaması
  4.

  Muhasebe kârı toplam örtük maliyetlerden ......... ise ekonomik kâr pozitiftir ve bu durumda firma üretimde kullandığı kaynaklar ile söz konusu kaynakların en iyi alternatif üretim alanında kullanılması halinde elde edeceği gelirden daha fazla bir gelir elde ediyor demektir. Ekonomik kârın sıfır olduğu durumda firma ............ kâr elde etmektedir.

  Yukarıdaki ifadeyi doğru kılacak şekilde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  Doğru Cevap: "A" büyük; normal
  Soru Açıklaması

  Muhasebe kârı toplam örtük maliyetlerden büyük ise ekonomik kâr pozitiftir ve bu durumda firma üretimde kullandığı kaynaklar ile söz konusu kaynakların en iyi alternatif üretim alanında kullanılması halinde elde edeceği gelirden daha fazla bir gelir elde ediyor demektir. Ekonomik kârın pozitif olduğu durumda firma aşırı kar elde etmektedir. Muhasebe kârı toplam örtük maliyetlere eşit ise ekonomik kâr sıfırdır ve bu durumda firma üretimde kullandığı kaynaklar ile söz konusu kaynakların en iyi alternatif üretim alanında kullanılması halinde elde edeceği gelire eşit bir gelir elde ediyor demektir. Ekonomik kârın sıfır olduğu durumda firma normal kâr elde etmektedir

  5.

  Doğru Cevap: "C" C
  Soru Açıklaması

  Aynı miktarda toplam harcamayı gerektiren emek ve sermaye girdisi bileşenlerini gösteren doğruya eş maliyet doğrusu denir. Eş maliyet doğrusu üzerindeki her bir noktada yer alan girdi bileşenleri için yapılan toplam harcama aynıdır. Belli bir üretim düzeyini gerçekleştirmenin maliyeti, kullanılan emek ve sermaye girdi miktarlarının yanında emek ve sermaye girdilerinin fiyatına da bağlıdır. Emeğin fiyatı olan ücretin w ile ve sermayenin fiyatı olan kiranın r ile gösterildiği ve w ile r’nin veri olduğu durumda firmanın toplam maliyeti, emek ve sermaye girdilerinin maliyetleri toplamına eşittir. Firmanın toplam maliyeti (TC) şu eşitlikle ifade edilebilir:

  TC = wL + rK

  Eş maliyet doğrusu; girdi fiyatları sabitken girdilere yapılan toplam harcama miktarı (TC miktarı) değiştiğinde veya girdilere yapılan toplam harcama miktarı (TC miktarı) sabitken girdi fiyatları değiştiğinde değişir. Girdi fiyatları sabitken girdilere yapılan toplam harcama miktarının arttığında eş maliyet doğrusu dışarıya doğru paralel kayar ve eğim değişmez.

  Bir firma eş maliyet doğrusunda içerilen maliyet bilgisi ile eş ürün eğrisinde içerilen etkin üretim bilgisini birleştirerek belli bir üretim düzeyini en düşük (minimum) maliyetle gerçekleştirmeye çalışır. Firma belli bir üretim düzeyine ilişkin maliyet minimizasyonunu, eş maliyet doğrusunun eş ürün eğrisine teğet olduğu noktaya ait girdi bileşenlerini kullanarak gerçekleştirir.

  Dolayısıyla şekilde eş ürün eğrisinin eş maliyet doğrusuna teğet olduğu nokta C noktasıdır. Diğer noktalarda A, B, D ve E noktalarında eş ürün eğrisi daha yüksek toplam maliyeti gösteren eş maliyet doğrularını kesmektedir. Sadece C noktasında teğet olmaktadır ve bu eş maliyet dorusu en düşük maliyeti vermektedir. Eş ürün eğrisi ile eş maliyet doğrusunun birbirine teğet olduğu C noktasında aynı zamanda hem eş ürün eğrisinin eğimi hem eş maliyet doğrusunun eğimi de birbirine eşittir. Bu noktaya tekabül eden girdi bileşimini seçerek firma maliyet minimizasyonu sağlayacaktır.

  6.
  Bir kişinin elinde bir miktar para vardır. Bu kişi bu para ile tiyatro yerine sinemaya gitmeyi veya parayı bankada tutarak faiz elde etmek yerine cebinde tutmayı tercih etmiştir. Sinemaya gitmenin maliyeti 20 TL, tiyatroya gitmenin maliyeti 30 TL, paranın bankaya yatırılması durumunda elde edilecek faiz geliri ise 500 TL olduğunda ortaya çıkacak fırsat maliyet nedir?
  Doğru Cevap: "D" 530 TL
  Soru Açıklaması

  Fırsat maliyeti bir şeyi seçtiğimizde vazgeçtiğimiz alternatiflerin değerini ifade etmektedir. Bu durumda tiyatroya gitmenin maliyeti ile faiz geliri fırsat maliyetini oluşturacaktır. 500 + 30 = 530 TL fırsat maliyetidir.

  7.

  Ölçeğe göre azalan getiri durumu için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

   

  Doğru Cevap: "B" Negatif ölçek ekonomisi söz konusudur.
  Soru Açıklaması

  Uzun dönem ortalama maliyetin yatay eksene parallel olduğu durum ölçeğe göre sabit getiri durumudur. LTRC 'nin azalarak artan bir eğri olduğu ve LRMC eğrisinin LRAC eğrisinin altında seyrettiği durum ölçeğe göre artan getiri durumudur. Ölçeğe göre artan getiri durumunda pozitif ölçek ekonomisi söz konusudur

  8.

  Veri bir periyotta harcama yapmak için ne kadarlık bir satın alma gücünün mevcut olduğunu aşağıdakilerden hangisi gösterir?

  Doğru Cevap: "A" Bütçe
  Soru Açıklaması

  Bütçe veri bir periyotta (bir hafta, bir ay, bir yıl) harcama yapmak için ne kadarlık bir satın alma gücünün (paranın) mevcut olduğunu gösterir.

  9.
  Üretimin 1 birim olduğu noktada aşağıdakilerden hangisi maksimum olur?
  Doğru Cevap: "A" Toplam maliyet
  Soru Açıklaması
  10.

  I. İkame esnekliği sıfıra eşit veya sıfırdan küçük herhangi bir değeri alabilmektedir.

  II. İkame esnekliği değeri sıfıra yaklaştıkça iki girdinin birbiriyle ikame edilebilirliliği azalmaktadır

  III. İkame esnekliği eş ürün eğrisi daha dik bir eğri görünümü aldıkça artmaktadır

  Yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "A" Yalnız II
  Soru Açıklaması

  İkame esnekliği sıfıra eşit veya sıfırdan büyük herhangi bir değeri alabilmektedir. İkame esnekliği değeri sıfıra yaklaştıkça iki girdinin birbiriyle ikame edilebilirliliği azalmakta, ikame esnekliği değeri sıfırdan uzaklaşıp daha büyük değerler aldıkça iki girdinin birbiriyle ikame edilebilirliliği artmaktadır. İkame esnekliği eş ürün eğrisi daha yatık bir eğri görünümü aldıkça artmakta, daha dik bir eğri görünümü aldıkça ise azalmaktadır.

  logo
  Mikro İktisat
  Ara Sınav - Deneme 8
  11.

  Uzun dönem ortalama maliyeti minimum kılan çıktı düzeyine ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "A" Minimum etkin ölçek
  Soru Açıklaması

  Burada doğru cevap, A şıkkıdır. Uzun dönem ortalama maliyeti minimum kılan çıktı düzeyine minimum etkin ölçek denir.

  12.
  “L” şeklinde olan ve kırılma noktası orijinden çıkan 45 derece eğimli bir doğru tarafından kesilen bir farksızlık eğrisi aşağıdakilerden hangisini gösterir?
  Doğru Cevap: "B" Malların tamamlayıcı olması
  Soru Açıklaması
  13.
  Aşağıdakilerden hangisi mikroekonomik modellerde kullanılan analitik araçlardan biridir?
  Doğru Cevap: "E" Denge Analizi
  Soru Açıklaması

  Mikroekonomik modellerin tamamı “Kısıtlı Optimizasyon”, “Denge Analizi” ve “Karşılaştırmalı Durağan Analiz” olmak üzere üç analitik araca dayanır. Diğer verilen modeller İstatistik bilim dalında kullanılan modellerdir.

  14.
  "Gerçek hayatta bir firma üretim sürecinde çok sayıda girdi kullanıyor olmasına rağmen söz konusu bu girdiler içinden öne çıkanlar emek (iş gücü), .............. , doğal kaynak ve ............" ifadesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
  Doğru Cevap: "C" sermaye - teknoloji
  Soru Açıklaması
  Gerçek hayatta bir firma üretim sürecinde çok sayıda girdi kullanıyor olmasına rağmen söz konusu bu girdiler içinden öne çıkanlar emek (iş gücü), sermaye, doğal kaynak ve teknolojidir.
  15.

  aşağıdakilerden hangisi bir üretim faktörü değildir? 

  Doğru Cevap: "E" üretim miktarı
  Soru Açıklaması

  a,b,c,d şıklarında verilenler üretim faktörleri iken, e şıkkında verilen üretim miktarı bir çıktıdır. bundan dolayı doğru cevap e şıkkıdır. 

  16.

  Faktörler arası ikame esnekliğinin sıfır olduğu üretim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Sabit oranlı
  Soru Açıklaması

  Faktörler arası ikame esnekliğinin sıfır olması durumunda üretim fonksiyonu sabit oranlıdır.

  17.

  Aşağıda verilen eş ürün eğrisinin eğimi ile ilgili ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?I. Eş ürün eğrisinin eğimi, üretim sabit iken firmanın bir girdiyi diğeriyle ikame edebilme derecesini verir. II. Eş ürün eğrisinin eğiminin negatif değeri marjinal teknik ikame oranı (MRTS) olarak adlandırılır.III. Her iki girdinin marjinal fiziki ürününün pozitif olduğu ve eş ürün eğrisinin eğiminin negatif olduğu bölgeye üretimin ekonomik bölgesi denir.IV. Eş ürün eğrisinde yukarıdan aşağıya doğru hareket ettikçe marjinal teknik ikame oranı sabit kalır. V. Bir eş ürün eğrisi boyunca emek miktarını artırdıkça emeğin sermayeye göre marjinal teknik ikame oranının sürekli arttığı duruma artan marjinal teknik ikame oranı denir.

  Doğru Cevap: "D" IV ve V
  Soru Açıklaması

  Sabit kalmayıp devamlı azalır ve sürekli azalan duruma azalan marjinal teknik ikame oranı denir. Doğru cevap D'dir.

  18.

   Üretimi iki kat artırmanın maliyeti iki kattan daha az artırdığı duruma pozitif ölçek ekonomileri denir. Dolayısıyla pozitif ölçek ekonomileri üretim arttıkça ......... maliyetin .......... durumu betimler.

  Yukarıdaki ifadeyi doğru kılacak şekilde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  Doğru Cevap: "A" ortalama; azaldığı
  Soru Açıklaması

  Üretimi iki kat artırmanın maliyeti iki kattan daha az artırdığı duruma pozitif ölçek ekonomileri denir. Dolayısıyla pozitif ölçek ekonomileri üretim arttıkça ortalama maliyetin azaldığı durumu betimler. Üretimi iki kat artırmanın maliyeti iki kattan daha fazla arttırdığı duruma negatif ölçek ekonomileri denir. Dolayısıyla negatif ölçek ekonomileri üretim arttıkça ortalama maliyetin arttığı durumu betimler.

  19.
 • Marjinal teknik ikame oranı değişmez
 • Marjinal teknik ikame oranı azalır
 • Marjinal teknik ikame oranı artar
 • Emeğin marjinal fiziki ürün artışı < sermayenin marjinal ürün artışı
 • Emeğin marjinal fiziki ürün artışı > sermayenin marjinal ürün artışı
 • Emeğin marjinal fiziki ürün artışı = sermayenin marjinal ürün artışı
 • Sermaye-tasarruflu teknolojik büyüme ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "D" III ve V
  Soru Açıklaması

  Sermaye-tasarruflu teknolojik büyümede marjinal teknik ikame oranı artar ve sermayenin fiziki ürünündeki artış emeğin fiziki ürünündeki artıştan daha azdır. Bundan dolayı doğru cevap D seçeneğidir.

  20.

  Bir birim girdi başına elde edilen ürün miktarına ne ad verilmektedir?

  Doğru Cevap: "C" Ortalama fiziki ürün
  Soru Açıklaması

  Bir birim girdi başına elde edilen ürün miktarına Ortalama fiziki ürün (APP) denilmektedir. Doğru cevap C seçeneğidir. 

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler