• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 7

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 7
1.
İnsanların sahibi oldukları kaynakları satarak ya da kiralayarak elde ettikleri gelirlerine yönelik olarak yapılacak aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Sermaye-faiz
Soru Açıklaması
İnsanlar gelirlerini, ya sahibi oldukları kaynakları satarak ya da kiralayarak elde ederler. İnsanların topraklarını kullanarak elde ettikleri gelire rant, emeklerini arz ederek elde ettikleri gelire ücret, sermayelerini kullanarak elde ettikleri gelire faiz ve girişimcilerin gelirine de kâr denilmektedir.
2.

Doğru Cevap: "D" Toplam Sabit Maliyet
Soru Açıklaması

Toplam sabit maliyet doğrusu düz bir doğru şeklindedir.

3.

Tamamlayıcı mallar için aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Tamamlayıcı mallar için çapraz fiyat esnekliği negatiftir
Soru Açıklaması

 eğer x malı fiyatı yükseldiğinde talep edilen y malı miktarı azalıyorsa bu iki mal arasında brüt tamamlayıcılık söz konusudur. Bu durumda fiyat tüketim eğisi pozitif eğimli olurken çapraz fiyat talep eğrisi negatif eğimli olarak elde edilir. Dolayısıyla tamamlayıcı mallar için çapraz fiyat talep esnekliği negatif değer alacaktır.

4.
İnsanların ulaşabildikleri mevcut bilgiler ışığında kendilerine en büyük tatmini sağlayacak tercihi yapacağını ifade etme davranışı aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile açıklanır?
Doğru Cevap: "A" Rasyonellik
Soru Açıklaması
5.

“Bir eş ürün eğrisi boyunca ........ miktarını artırdıkça emeğin sermayeye göre marjinal teknik ikame oranının sürekli ........ duruma azalan marjinal teknik ikame oranı denir.”

Boş bırakılan yerlere seçeneklerden hangisi gelmelidir?

 

Doğru Cevap: "B" Emek, azaldığı
Soru Açıklaması

Bir eş ürün eğrisi boyunca emek miktarını artırdıkça emeğin sermayeye göre marjinal teknik ikame oranının sürekli azaldığı duruma azalan marjinal teknik ikame oranı denir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin içinde bulundukları koşullar altında ulaşabilecekleri en iyi tercihi yapma gayretleri anlamına gelmektedir?

Doğru Cevap: "B" Rasyonellik
Soru Açıklaması

Rasyonellik, bireylerin içinde bulundukları koşullar altında ulaşabilecekleri en iyi tercihi ya da seçimi yapma gayretlerini ifade etmektedir.

7.

Fırsat maliyeti aynı zamanda aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

Doğru Cevap: "B" Alternatif maliyet
Soru Açıklaması

İktisatta fırsat maliyeti alternatif maliyet olarak da isimlendirilir.

8.
Kardinalist yaklaşıma göre fayda hangi birimle ölçülmektedir?
Doğru Cevap: "B" Util
Soru Açıklaması
9.

Tüketici gelirlerindeki bir artış aşağıdakilerden hangisini neden olur?

Doğru Cevap: "A" Talep artışı - fiyat artar
Soru Açıklaması

Tüketici gelirlerindeki bir artış talebin ve fiyatların artmasına neden olur.

10.

"2000’li yılların başlarından itibaren Türkiye’de üretimde artış sağ-lanırken neden aynı başar istihdamda yakalanamadı?" sorusu hangi bilimin cevap aradığı sorulardandır?

Doğru Cevap: "A" Makro ekonomi
Soru Açıklaması

Makroekonomi, ekonomiyi bir bütün olarak inceler. Yani makroekonomiulusal ekonomide devletin, firmalar›n ve bireylerin tercihlerinin toplam etkisiyle ilgilenmeyi kendisine konu edinmifltir. Yine isimdeki makro ön eki Yunanca büyükanlam›na gelen “makros” kelimesinden gelmektedir. Burada gelirin ve istihdam›ntoplam düzeyleri, faiz oran›, enflasyon oran›, büyüme ve ulusal bir ekonomidekonjonktürün do¤as› gibi konular incelenir. Makroekonominin cevap arad›¤› baz›sorular flunlard›r: 2000’li y›llar›n bafllar›ndan itibaren Türkiye’de üretimde art›fl sa¤-lan›rken neden ayn› baflar› istihdamda yakalanamad›? Çin’deki ve Hindistan’dakigelir art›fl› neden Türkiye’dekinden daha fazla? Neden Avrupa ülkelerinde kamuborç stoklar› artarken Türkiye’de kamu maliyesi bu sorundan büyük ölçüde kurtulmufltur? Enflasyonun nedenleri nelerdir? 1970’lerden 2000’lerin bafllar›na kadarçok yüksek seyreden enflasyon son 10 y›lda nas›l düflürülebilmifltir?

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 7
11.

Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrilerinin özelliklerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Eş ürün eğrileri orjine göre içbükeydirler.
Soru Açıklaması

Eş ürün eğrilerine ilişkin bazı özellikler vardır ve söz konusu özellikler şunlardır: i. Orijinden uzaklaştıkça her bir sonraki eş ürün eğrisi bir öncekine göre daha yüksek bir üretim düzeyini temsil etmektedir. ii. Eş ürün eğrileri negatif eğimlidir. iii. Eş ürün eğrileri birbirlerini kesmezler. iv. Orijine göre dışbükeydirler (konvekstirler). v. Eş ürün eğrisi üzerideki her bir nokta aynı üretim düzeyini gösterir.

Doğru cevap D seçeneğdir.

12.

İkame esnekliği sonsuz olan üretim fonksiyonlarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Doğrusal üretim fonksiyonu
Soru Açıklaması

İkame esnekliği sonsuz olan üretim fonksiyonlarına doğrusal üretim fonksiyonu denir.

13.
Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelebilecek bir değişiklik, arz eğrisi üzerinde hareket edilmesine neden olur?
Doğru Cevap: "C" Malın kendi fiyatı
Soru Açıklaması
14.

Ortalama sabit maliyet eğrisinin (AFC) şekline ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Sürekli azalan bir eğri görünümündedir
Soru Açıklaması

Ortalama sabit maliyet eğrisi (AFC), sürekli azalan bir eğri görünümünde olup, negatif eğimli bir eğri şeklindedir.

15.

Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması

C noktası, A veya B’ye göre girdi israfına yol açtığından dolayı teknolojik olarak etkin olmayan bir üretim tekniğidir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi bütçe doğrusunun eğimini verir?

Doğru Cevap: "B" Marjinal dönüşüm oranı
Soru Açıklaması

Bütçe doğrusunun eğimi paranın tüketici için oluşturduğu marjinal dönüşüm oranı (MRT) olarak da tanımlanabilir

17.
Aşağıdakilerden hangisi üretim için gerekli iktisadi kaynaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Nüfus
Soru Açıklaması
18.
Bir firmaya ait ekonomik karın hesaplanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Ekonomik Kâr = Toplam Hasılat - Ekonomik Maliyet
Soru Açıklaması
19.

Eş ürün eğrisinin eğiminin negatif değeri aşağıdakilerden hangisini verir?

Doğru Cevap: "E" Marjinal teknik ikame oranı
Soru Açıklaması

Marjinal teknik ikame oranı› aynı zamanda iki girdinin marjinal fiziki ürünlerinin oranına eşittir.

20.

İnsanların topraklarını kullanarak elde ettikleri gelir aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Rant
Soru Açıklaması

İnsanların topraklar›n› kullanarak elde ettikleri gelire rant, emekleriniarz ederek elde ettikleri gelire ücret, sermayelerini kullanarak elde ettikleri gelirefaiz ve giriflimcilerin gelirine de kâr denilmektedir. Kaynaklar› ellerinde bulunduranlar bu kaynaklar›n› satarak veya kiraya vererek elde ettikleri gelirle mal ve hizmet alabilmektedirler.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler