• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 6

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 6
1.
Aynı çıktı düzeyini sağlayan tüm teknoloji olarak etkin emek sermaye kombinasyonlarını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Eş ürün eğrisi
Soru Açıklaması
2.
Tek değişken girdinin olduğu durumda ortalama fiziki ürün (APPL) ve marjinal fiziki ürün (MPPL) eğrileri grafiğinde APPL ve MPPL eğrilerinin kesiştiği noktanın sağında kalan bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" MPPL < APPL‘dir ve bu bölgede APPL azalmaktadır.
Soru Açıklaması

Ortalama fiziki ürün (APPL) ve marjinal fiziki ürün (MPPL) eğrileri grafiğinde APPL ve MPPL eğrilerinin kesiştiği noktaya A noktası dersek; bu noktanın sağında marjinal fiziki ürün, ortalama fiziki üründen küçüktür. Yani APPL > MPPL ‘dir ve ayrıca bu bölgede APPL azalmaktadır.

3.
A ve B malı olmak üzere iki mal tüketen bir tüketicinin bütçe kısıtı, A malının 10TL, A malı tüketimi 10 birim ve B malının 25TL, B malı tüketimi 5 birim olması durumunda aşağıdakilerden hangisi olur?
Doğru Cevap: "C" 225 ≤ I
Soru Açıklaması
4.

Tüketicinin bu seçimleriyle ilgili davranışlarını grafikle gösterebilmek amacıyla genelde iki malın bulunduğu doğru aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "A" Bütçe kısıtı
Soru Açıklaması

Tüketicinin bu seçimleriyle ilgili davranışlarını grafikle gösterebilmek amacıyla genelde iki malın bulunduğu durum bütçe kısıtı ile incelenir.

5.

diğer girdiler sabit iken, emek miktarındaki her birim artış karşısında, topla fiziki ürünün artarak artmasına ne denir? 

Doğru Cevap: "A" Emeğe göre artan marjinal getiri
Soru Açıklaması

soruda verilen tanımı karşılayan ifade, emeğe göre artan marjinal getiridir. 

6.

Kısa dönemde A firması B firmasına göre 3 kat emek girdisi kullanmakta, birim emek başına 2 kat ücret ödemekte ve bunun karşılığında B firmasının 4 katı kadar ürün üretmektedir. Buna göre A firmasının kısa dönem ortalama değişken maliyetinin B'ninkine oranı nedir?

Doğru Cevap: "D" 3/2
Soru Açıklaması

B firması için ücret w, üretim miktarı Q ve kullanılan emek miktarı L olsun. Bu durumda B firması için kısa dönem ortalama değişken maliyet SRAVC(B)=wL/Q olur. Ücret, üretim miktarı ve emek girdisiyle ilgili verilen bilgileri dikkate aldığımız zaman A firmasının ortalama değişken maliyeti ise SRAVC(A)=(2w*3L)/4Q=(3/2)*(wL/Q)=(3/2)*SRAVC(B) olacaktır.

7.

-------, üretimde kullanılan tüm girdiler aynı oranda artırıldığında çıktı düzeyinin ne oranda arttığın gösteren orandır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru Cevap: "A" Ölçeğe göre getiri
Soru Açıklaması

Ölçeğe göre getiri, üretimde kullanılan tüm girdiler aynı oranda artırıldığında çıktı düzeyinin ne oranda arttığın gösteren orandır.

8.
Bir mal veya hizmetin üretimi için direkt olarak parasal bir harcamayı gerektiren ödemelerin tamamı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Açık Maliyet
Soru Açıklaması
9.
Bir düşük malda gelir etkisi ikame etkisinden küçük ise bu mala ilişkin talep eğrisi nasıl çizilir?
Doğru Cevap: "B" Negatif eğimli çizilir.
Soru Açıklaması
10.

Doğru Cevap: "D" Gelirin artması
Soru Açıklaması

Gelirin artması sonucu bütçe doğrusu şekildeki gibi yer değiştirir.

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 6
11.

Mandalina talep eğrisi ne tür bir eğridir?

Doğru Cevap: "A" Negatif eğimli bir eğridir.
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, A şıkkıdır. Talep eğrisi bir malın talep miktarı ile fiyatı arasındaki ilişkiyi gösteren bir eğridir. Bir malın fiyatı ile talebi arasında da ters bir ilişki olduğundan (normal mallar için), yani mandalinanın fiyatı artınca talep edilen miktarı azalacağından ya da tersi, talep eğrisi negatif eğimli bir eğridir. 

12.

Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan kaynaklardan değildir?

Doğru Cevap: "D" Piyasa
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, D şıkkıdır. Çünkü piyasa üretimde kullanılan kaynaklardan biri değildir. Piyasa üretim faktörlerinin ya da üretilen mal ve hizmetlerin alınıp satıldığı yerdir.

13.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi çok mantıklı ve açıkça görünen yanıtların, iktisadi so-runlara her zaman için doğru cevaplar olmayabileceğini ortaya koyabilir?
Doğru Cevap: "C" Kısıtlı optimizasyon analizi
Soru Açıklaması
Kısıtlı optimizasyon analizi çok mantıklı ve açıkça görünen yanıtların, iktisadi sorunlara her zaman için doğru cevaplar olmayabileceğini ortaya koyabilir.
14.

I. Vergi artışı tüketimi azaltır

II. Daha konforlu bir yaşam için minimum ücret arttırılmalıdır

III. Fiyat artarsa talep edilen miktar düşer

Yukarıdaki maddelerde yer alan ifadelerden hangisi/hangileri normatif olanlardır?

Doğru Cevap: "E" yalnız II
Soru Açıklaması

Mikroekonomik analizde hem pozitif hem de normatif analiz yöntemleri kullanılır. Pozitif analiz bir ekonomik sistemin nasıl çalıştığını açıklamaya ve zaman içinde nasıl değiştiğini tahmin etmeye çalışır. Pozitif analizde, nedir veya ne oluyor gibi açıklayıcı sorular yanında, öngörü yapmaya yönelik sorular da sorulur (eğer bazı dışsal değişkenler değişirse ne olacak gibi.).

Normatif analiz ise ne olmalı ya da nasıl olmalı gibi kelimeleri içeren değer yargıları ile ilgili ifadelerdir. Örneğin “gelir dağılımında daha adaletli olunmalıdır” ve ya “insanca bir yaşam için asgari ücret yükseltilmelidir” gibi önermeler normatif ifadelerdir. Pozitif önermenin tersine bu ifadeyi sınamamız mümkün değildir.

15.

X tüketicinin birinci maldan tükettiği miktarı, Y ise ikinci maldan tükettiği miktarı göstermektedir. Bu iki mala ilişkin fiyatlar (Px, Py) olarak gözlenebildiğine göre, tüketici tüm gelirini mallar için harcadığında, tüketicinin bütçe kısıtı aşağıdakilerden hangisi ile gösterilebilir?

Doğru Cevap: "C" PxX+PyY=0
Soru Açıklaması

Bütçe kısıtı PxX+PyY ≥ I  şeklindeki denklem, tüketicinin geliri, veri fiyatlarda bütçe kısıtını ortaya koyar. Ancak, tüketici tüm gelirini mallar için harcadığında, yani tasarruf ve ödünç alma durumu söz konusu olmadığında ya da tasarruf tüketicinin elde edebileceği bir mal gibi düşünüldüğünde bu denklem eşitlik biçimini alır.

16.

Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecindeki girdilerden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "C" Politika
Soru Açıklaması

Mal ve hizmet üretimi, üretim girdilerinin (faktörlerinin) belli bir teknolojinin kullanılması sonrasında nihai ürünlere (çıktılara) dönüştürme sürecidir. Bir firmanın üretim sürecinde girdileri; emek(iş gücü), sermaye, doğal kaynak ve teknolojidir.

17.

İkame esnekliği değeri bir olan üretim fonksiyonlarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Cobb-Douglas üretim fonksiyonu
Soru Açıklaması

İkame esnekliği değeri bir olan üretim fonksiyonlarına Cobb-Douglas üretim fonksiyonu denir.

18.

Kısa dönem üretim süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

Doğru Cevap: "C" Girdilerden sadece biri değişkendir
Soru Açıklaması

Kapalı üretim fonksiyonumuzu şu şekilde gösteriyorduk:

                       Q = f (L, K, D, T)

Burada Q üretim düzeyini, L emek girdisini, K sermaye girdisini, D doğal kaynak girdisini ve T teknoloji girdisini temsil etmekteydi. Analizi basitleştirmek adına kısa dönem üretim fonksiyonunu sadece sermaye (K) ve emekten (L) oluştuğu varsayılabilir. Kısa dönem, üretimde kullanılan tüm girdilerin miktarını değiştirmek için yeterli bir dönem değildir. Dolayısıyla bütün girdiler değişken değildir. Ancak kısa dönemde bir girdinin miktarı değiştirilebilir, bu yüzden bütün girdiler sabit de değildir. Aynı ürün miktarının farklı girdi kombinasyonları ile üretildiği ve üretim kapasitesini artırmanın mümkün olduğu dönem de uzun dönemdir. Bu durumda kısa dönem, girdilerden sadece birinin değişken olduğu üretim sürecidir.

19.

Kar maksimizasyonu amacıyla hareket eden bir firmanın kısa dönemdeki üretim fonksiyonunda emek girdisi değişken, sermaye girdisi ise sabit girdidir. Bu firma marjinal fiziki ürüne (MPPL) ait aşağıda verilenlerden hangisi olduğunda üretime ilave emek girdisini dahil etmesinin bir anlamı yoktur?

 

Doğru Cevap: "E" Sıfır olduğunda
Soru Açıklaması

MPPL her bir birim ilave emek girdisi karşısında toplam fiziki ürünün ne kadar artıp azaldığı konusunda bize bilgi verir. MPPL maksimuma ulaşıncaya kadar TPPL artan hızda artmaya devam ederken, sıfıra ulaştığı noktaya kadar ise TPPL azan hızda artmaya devam eder. MPPL sıfıra ulaştığında TPPL maksimum düzeyine ulaşmıştır. Bu noktadan sonra ilave bir emek girdisi eklenmesi MPPL’ yi negatif yapacaktır ve bu durumda TPPL azalacaktır. Kar maksimizasyonu ile hareket eden bir firma için MPPL 0 olduktan sonra ilave bir emek dâhil etmenin bir anlamı yoktur.

20.

Aşağıdakilerden hangisi farksızlık eğrilerinin özelliklerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Pozitif eğimlidir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler