• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 5

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 5
1.
Tek değişken girdi olduğu durumda orjinden çizilen bir teğetin TPP eğrisine maksimum açıyla kestiği yerde aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi değişken maksimum olur? 
Doğru Cevap: "B" APP
Soru Açıklaması
2.

Bireyin tercihlerinde içsel tutarlılığın bulunduğunu gösteren aksiyom aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Geçişlilik Aksiyomu
Soru Açıklaması

Aksiyom-2 Geçifllilik AksiyomuBu aksiyom bireyin tercihlerinde içsel tutarl›l›¤›n bulundu¤unu gösterir. E¤ertüketici A sepetini B’ye tercih ediyorsa ve B sepetini bir baflka Z sepetine tercih ediyorsa A sepetini ayn› zamanda Z’ye tercih etmek durumundad›r. Di¤er bir anlat›mla e¤er A>B ve B > Z ise A>Z olacakt›r.

3.

Q simgesi neyi ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "A" Toplam çıktı miktarı
Soru Açıklaması

Ortalama de¤iflken maliyet (SRAVC), toplam de¤iflken maliyetin (SRVC) toplam ç›kt› miktar›na (Q) oranlanmas› ile elde edilir ve bir birim ç›kt› bafl›na düflentoplam de¤iflken maliyeti yans›t›r.

4.

Sermaye-emek oranındaki yüzde değişimin marjinal teknik ikame oranındaki yüzde değişime oranına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" İkame esnekliği
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, B şıkkıdır. Sermaye-emek oranındaki yüzde değişimin marjinal teknik ikame oranındaki yüzde değişime oranına ikame esnekliği denir.

5.

Belirli bir dönemde bir birim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam faydada ortaya çıkan değişime ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Marjinal fayda
Soru Açıklaması

Belirli bir dönemde bir birim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam faydada ortaya çıkan değişime marjinal fayda denir.

6.

Firma aynı eş ürün eğrisi üzerinde A ve B gibi iki farklı emek-sermaye bileşenine sahiptir. Firmanın 50 birim üretim yapabilmesi için A noktasında 4 birim emek, 32 birim sermayeye, B noktasında ise 6 birim emek ile 20 birim sermaye ihtiyaç duymaktadır. Bu firma için marjinal teknik ikame oranı kaçtır?

Doğru Cevap: "C" 6
Soru Açıklaması

Marjinal teknik ikame oranı, aynı çıktı düzeyinde kalabilmek için girdilerden birinin miktarını bir birim arttırdığımızda diğer girdiden kaç birim vazgeçmek zorunda olduğumuzu gösteren orandır. Marjinal teknik ikame oranı= - (K2-K1 / L2-L1) buna göre MRTS= -(20-32/6-4)=6’dır. Bundan dolayı doğru cevap C seçeneğidir

7.
Farksızlık eğrisinin herhangi bir noktasına çizilen teğetin eğiminin negatif işaretlisine ne ad verilir.
Doğru Cevap: "A" Marjinal İkame Oranı
Soru Açıklaması
Farksızlık eğrisinin herhangi bir noktasına çizilen teğetin eğiminin negatif işaretlisi marjinal ikame oranı (MRS) olarak tanımlanır.
8.

Üretim sürecinde kullanılan değişken girdi miktarının artırılması sonucu elde edilen toplam ürün miktarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Toplam fiziki ürün
Soru Açıklaması

Üretim sürecinde kullanılan değişken girdi miktarının artırılması sonucu elde edilen toplam ürün miktarına toplam fiziki ürünü denir.

9.

Faydanın nesnel olarak ölçülebileceğini öne süren ve bir indeks aracılığıyla faydayı tüketiciler arasında karşılaştırabileceğini öne süren yaklaşıma ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Kardinal fayda
Soru Açıklaması

 Bu yaklaşımda faydanın nesnel olarak ölçülebileceği ileri sürülmekte ve Kardinal fayda indeksi oluşturularak fayda tüketiciler arasında karşılaştırılabilmektedir. Çünkü indeksi oluşturan maddeler nesnel olarak ölçülebilmektedir. Doğru cevap B seçeneğidir.

10.
Fayda kavramının tanımı aşağıdaki iktisatçılardan hangisine dayanır?
Doğru Cevap: "C" Jeremy Bentham
Soru Açıklaması
logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 5
11.

Üretimin ekonomik olmayan bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Girdilerden birinin marjinal fiziki ürününün negatif olduğu ve eş ürün eğrisinin
eğiminin pozitif olduğu bölgesi

Soru Açıklaması

Şekil 3.6 ya bakınız Cevap C'dir.

12.

Üretim fonksiyonu, teknoloji veri iken her bir spesifik girdi bileşeni için firmanın üretebileceği maksimum çıktı düzeyini gösteren matematiksel ifadedir (fonksiyondur). Buna göre bu fonksiyonda bulunan kavramları göstergeleriyle eşleştiriniz. Q = f (L, K, D, T)1) Emek (iş gücü), 2) Sermaye, 3) Doğal kaynak,4) Teknoloji,5) Pazarlama,6) Kalite

Doğru Cevap: "E" 1-L, 2-K, 3-D, 4-T
Soru Açıklaması

L emek girdisini, K sermaye girdisini, D doğal kaynak girdisini ve T teknoloji girdisini temsil etmektedir. Doğru cevap E'dir.

13.
Bir bağımsız değişkenin değeri bir birim arttığında bağımlı değişkenin nasıl değiştiğini anlatan seçenek hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Marjinal terim
Soru Açıklaması
14.

Mevcut üretim alternatiflerinden birini tercih ettiğimizde vazgeçmiş olduğumuz diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim alternatifinin piyasa değerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Alternatif maliyet
Soru Açıklaması

Mevcut üretim alternatiflerinden birini tercih ettiğimizde vazgeçmiş olduğumuz diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim alternatifinin piyasa değerine alternatif maliyet adı verilir.

15.

"Ekmek fiyatları yükseldiğinde .................. ekmek talep miktarı düşer." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "D" ceteris paribus
Soru Açıklaması

Ekmek fiyatları yükseldiğinde ceteris paribus ekmek talep miktarı düşer. Burada "ceteris paribus" kullanılmalıdır. Çünkü başka birşey değiştiğinde bu durum ortaya çıkmayabilir. Örneğin bu esnada  tüketicilerin geliri de  artmış olabilir. 

16.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Farksızlık eğrisi negatif eğime sahiptir
Soru Açıklaması

Farksızlık eğrisi negatif eğimlidir. Diğer ifadeler doğru değildir. 

17.
Firmanın açık ve örtük maliyet toplamı aşağıdaki seçeneklerde verilen maliyetlerden hangisine eşittir?
Doğru Cevap: "B" Ekonomik maliyet
Soru Açıklaması
18.

Fayda kavramının tanımı aşağıdaki iktisatçılardan hangisine dayanır?

Doğru Cevap: "A" Jeremy Bentham 
Soru Açıklaması

Doğru cevap A seçeneğindeki yer almaktadır. 

19.

Bir birim çıktı başına düşentoplam değişken maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ortalama değişken maliyet
Soru Açıklaması

Bir birim ç›kt› bafl›na düflentoplam de¤iflken maliyeteortalama de¤iflken maliyetdenir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi mikroekonominin konularından birisidir?

Doğru Cevap: "C" Tüketici davranışları
Soru Açıklaması

Mikro ekonomi tüketici davranışları, bireysel iş gücü pazarları ve firmalar teorisi gibi konuları inceler.Makro ekonomi ise bütçe açıkları, milli gelir ve enflasyon gibi toplu değişkenleri inceler. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler