• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 4

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 4
1.
Tam rekabet piyasalarında uzun dönemde sonsuz sayıda firmanın girememe nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Firma başına düşen kârın negatif olması
Soru Açıklaması
2.

Üretim sürecisonrası elde edilen ürün miktarına ne denir?

Doğru Cevap: "A" Çıktı
Soru Açıklaması

üretim sürecisonras› elde edilen ürün miktarı Çıktıdır

3.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Muhasebe kârı pozitifse firma aşırı kâr ediyor demektir
Soru Açıklaması

Firmanın aşırı kâr etmesi için muhasebe kârı değil ekonomik kâr pozitif olmalıdır.

4.

Üretim düzeyi ile birlikte değişen üretim harcamalar toplamına ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Toplam değişken maliyet
Soru Açıklaması

Üretim düzeyi ile birlikte değişen üretim harcamaları toplamına toplam değişken maliyet denir. Değişken maliyet, firmanın üretim sürecinde kullandığı değişken girdilerine ilişkin maliyetlerdir.

5.
Bir firma hangi durumlarda aşırı kâr elde eder?
Doğru Cevap: "E" Ekonomik kârın pozitif olduğu durumda
Soru Açıklaması
Ekonomik kârın pozitif olduğu durumda firma aşırı kar elde etmektedir
6.

Firmanın bir birim daha fazla üretmesi sonucunda katlanmak zorunda olduğu ek maliyete ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "E" Marjinal maliyet
Soru Açıklaması

Marjinal maliyet (SRMC), firmanın bir birim daha fazla üretmesi sonucunda katlanmak zorunda olduğu ek maliyettir. Diğer bir ifadeyle marjinal maliyet her bir birim ilave üretimin toplam maliyet üzerinde yarattığı ek maliyeti yansıtır.

7.

Her bir çıktı düzeyi için maliyet minimizasyonunu sağlayan emek ve sermaye girdi bileşenlerinin geometrik yerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Uzun dönem genişleme yolu
Soru Açıklaması

Uzun dönem genişleme yolu (LREP); firmanın eş maliyet doğruları ile eş ürün eğrileri arasında kalan teğet noktalarını birleştiren doğrudur.

8.

Minimum etkin ölçek çıktı hangi noktada sağlanır?

 

Doğru Cevap: "A" LRAC eğrisinin LRMC eğrisi ile kesiştiği noktada
Soru Açıklaması

Üretimi bir birim artırma sonrasında uzun dönem toplam maliyette meydana gelen artışa uzun dönem marjinal maliyet (LRMC) denir. LRAC eğrisinin eğiminin negatif olduğu bölgede LRMC eğrisi LRAC eğrisinin altında LRAC eğrisinin eğiminin pozitif olduğu bölgede ise LRMC eğrisi LRAC eğrisinin üstünde seyreder. LRAC eğrisinin minimum olduğu noktada ise uzun dönem marjinal maliyet uzun dönem ortalama maliyete eşittir. Yani LRMC eğrisinin LRAC eğrisini kestiği nokta minimum noktasıdır ve bu noktada ki çıktı minimum etkin ölçektir

9.

1776 yılında yazdığı Ulusların Zenginliği adlı eserle modern ekonomi biliminin başlangıcı kabul edilen iktisatçı kimdir?

Doğru Cevap: "D" Adam Smith
Soru Açıklaması
 • yüzyılın sonlarına doğru ekonomik sorunlara bilimsel yaklaşımlar geliştirilmeye başlandı. Adam Smith’in (1723-1790) Ulusların Zenginliği adlı yapıtını 1776 yılında yayımlaması modern ekonomi biliminin başlangıcı kabul edilmektedir. Doğru cevap D seçeneğidir.
 • 10.

  Eş maliyet doğrusu aşağıdaki hangi bileşenlerden oluşmaktadır?

  Doğru Cevap: "C" Emek ve sermaye
  Soru Açıklaması

  Eş maliyet doğrusu, aynı miktarda toplam harcamayı gerektiren emek ve sermaye girdisi bileşenlerini gösterir.

  logo
  Mikro İktisat
  Ara Sınav - Deneme 4
  11.

  Aynı çıktı düzeyinde kalabilmek için girdilerden birinin miktarını bir birimarttırdığımızda diğer girdiden kaç birim vazgeçmek zorunda olduğumuzu gösteren ifade nedir? 

  Doğru Cevap: "A" Marjinal teknik ikame oranı
  Soru Açıklaması

  soruda verilen ifadenin karşılığı marjinal teknik ikame oranıdır. 

  12.
 • Doğrusal üretim fonksiyonu
 • Sabit oranlı üretim fonksiyonu
 • Cobb-Douglas üretim fonksiyonu
 • Üstel üretim fonksiyonu
 • Logaritmik üretim fonksiyonu
 • Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sabit ikame esnekli üretim fonksiyonun birer özel durumudur?

  Doğru Cevap: "C" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Doğrusal üretim fonksiyonu, sabit oranlı üretim fonksiyonu ve Cobb-Douglas üretim fonksiyonu sabit ikame esnekli üretim fonksiyonun birer özel durumudur. Doğru cevap C'dir.

  13.

  Toplam fiziki ürünün simgesi aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" TPP
  Soru Açıklaması

  Üretim sürecinde kullan›lan de¤iflken girdi miktar›n›n art›r›lmas› sonucu eldeedilen toplam ürün (ç›kt›) miktar› bize toplam fiziki ürünü verir ve TPP ile gösterilmektedir

  14.
  Gelir arttığında malların talep edilen miktarı artıyorsa bu tür mallara ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "A" Normal mal
  Soru Açıklaması
  Gelir arttığında malların talep edilen miktarı artıyorsa bu tür mallar ekonomi de “Normal mal” olarak adlandırılır.
  15.

  Aşağıdakilerden hangisi söz konusu olduğunda firma aşırı kâr elde etmiş olur?

  Doğru Cevap: "C" Ekonomik kârın pozitif olduğu durumda
  Soru Açıklaması

  Ekonomik kârın pozitif olduğu durumda firma aşırı kâr elde etmiş olur.

  16.

  X eksenindeki malın fiyatı artarsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

  Doğru Cevap: "A" Bütçe doğrusu dikleşir
  Soru Açıklaması

  X eksenindeki malın fiyatı artarsa bütçe doğrusu dikleşir

  17.

  Tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlayan mal bileşimlerinin oluşturduğu eğri hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Farksızlık eğrisi
  Soru Açıklaması

  Farksızlık eğrileri tüketiciye aynı tatmin düzeyini sağlayan tüketim bileşimlerinin geometrik yeridir.

  18.

  Fayda kavramının dayanağı kabul edilen "Toplumun sosyal faydasının maksimizasyonu için çaba harcanması gerektiğini, bunun da çok sayıdaki insanlar için çok fazla mal sağlanması ile mümkün olacağı" düşüncesinin sahibi filozof-ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Jeremy Bentham
  Soru Açıklaması

  Fayda kavramı 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında yaşamış filozof-ekonomist Jeremy Bentham’a dayandırılır. Bentham açıklamalarında; toplumun sosyal faydasının maksimizasyonu için çaba harcanması gerektiğini, bunun da çok sayıdaki insanlar için çok fazla mal sağlanması ile mümkün olacağını vurgulanmaktadır.

  19.

  Aynı miktarda toplam harcamayı gerektiren emek ve sermaye girdisi bileşenlerini gösteren doğruya ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "A" Eş maliyet doğrusu
  Soru Açıklaması

  Aynı miktarda toplam harcamayı gerektiren emek ve sermaye girdisi bileşenlerini gösteren doğruya eş maliyet doğrusu adı verilir.

  20.

  Teknoloji veri iken her bir spesifik girdi bileşeni için firmanın üretebileceği maksimum çıktı düzeyini gösteren matematiksel ifadeye ne ad verilmektedir?

  Doğru Cevap: "B" Üretim fonksiyonu
  Soru Açıklaması

  Teknoloji veri iken her bir spesifik girdi bileşeni için firmanın üretebileceği maksimum çıktı düzeyini gösteren matematiksel ifadeye üretim fonksiyonu denilmektedir. Doğru cevap B seçeneğidir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler