• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 31

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 31
1.

Üretim sürecinde kullanılan tüm üretim faktörlerinin miktarının değiştirilmesini mümkün kılan döneme ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Uzun dönem
Soru Açıklaması

Üretim sürecinde kullanılan tüm üretim faktörlerinin miktarının değiştirilmesini mümkün kılan döneme uzun dönem denir.

2.

    -------, bireylerin ve firmaların seçimlerini, bu seçimlerin birbirleri ile etkileşimini ve devletin bu seçimlere etkisini araştırmayı kendisine konu edinmiştir.

   Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru Cevap: "A" Mikroekonomi
Soru Açıklaması

Mikroekonomi

3.
Ortalama Fiziki Ürün (APPL)'nün maksimum olduğu noktanın solunda kalan bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Ortalama fiziki ürün (APPL) artmaktadır.
Soru Açıklaması
4.
Tüketicinin mallar arasındaki değişim isteğini yansıtan oran aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Marjinal İkame Oranı
Soru Açıklaması
5.
Üretim girdileri birbiriyle mükemmel ikame edilen üretim fonksiyonu seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Doğrusal üretim fonksiyonu
Soru Açıklaması

İkame esnekliği sıfır olan üretim fonksiyonlarına sabit – oranlı üretim fonksiyonu, ikame esnekliği 1 olan üretim fonksiyonlarına Cobb – Douglas üretim fonksiyonu, ikame esnekliği sıfır ile sonsuz arasında değer alan üretim fonksiyonlarına sabit ikame esnekli üretim fonksiyonu denir. Sabit oranlı üretim fonksiyonuna Leontief üretim fonksiyonu da denir. Doğrusal üretim fonksiyonun ikame esnekliği sonsuzdur ve MTRS sabittir. MTRS’ nin sabit olması iki girdinin sabit bir oranda birbiriyle mükemmel bir biçimde ikame edilebilir olduğu anlamına gelir.

6.

Fırsat maliyeti kavramı aşağıdaki iktisadi kavramlardan hangisinin sonucu olarak ortaya çıkar?

Doğru Cevap: "B" Kıtlık
Soru Açıklaması

Kaynakların kıt olması, bir alternatifin yerine bir başkasının tercih edilmesine yol acır. Vazgeçilen alternatif fırsat maliyetidir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi bir malı üretmek için bir araya getirilip üretim sürecinde kullanılan kaynaklardan üretim faktörlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hanehalkı
Soru Açıklaması
Bir malı üretmek için bir araya getirilip üretim sürecinde kullanılan kaynaklar üretim faktörleri; işgücü, sermaye malı, ham madde, ara malı, makinedir
8.
Ekonomik kârın sıfır olduğu durumda firma nasıl kar elde etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Normal kâr
Soru Açıklaması
9.

Üretim 50 birimden 55 birime çıkarıldığında uzun dönem toplam maliyet 200 TL den 235 TL’ye çıkıyorsa uzun dönem marjinal maliyet kaç birimdir?

Doğru Cevap: "A" 7
Soru Açıklaması

7

LRMC= ?LRTC/ ?Q

10.

Bütçe Doğrusunda Gelirdeki artıştan kaynaklanan kaymalarda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Doğru Cevap: "C" Bütçe doğrusunun parallel şekilde sağa kayar
Soru Açıklaması

Gelirde ve x malının fiyatında bir değişme olmaksızın y malının fiyatı yükselirse bütçe doğrusunun y eksenini kestiği nokta sola kayar ve doğru, değişmenin büyüklüğüne bağlı olarak dikleşir.

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 31
11.

Bir eş ürün eğrisi üzerinde yukarıdan aşağıya doğru hareket ettikçe emeğin sermayeye göre marjinal teknik ikame oranında meydana gelen yüzde 1’lik bir değişimin sermaye-emek oranında meydana getirdiği yüzdesel değişimini gösteren ölçüme ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" İkame esnekliği
Soru Açıklaması

İkame esnekliği, Bir eş ürün eğrisi üzerinde yukarıdan aşağıya doğru hareket ettikçe emeğin sermayeye göre marjinal teknik ikame oranında meydana gelen yüzde 1’lik bir değişimin sermaye-emek oranında meydana getirdiği yüzdesel değişimi göstermektedir. bundan dolayı doğru cevap A seçeneğidir.

12.

Uzun dönemde, farklı kısa dönem ortalama maliyet eğrilerini (SRATC) bir zarf gibi kapsayan eğriye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi
Soru Açıklaması

Uzun dönemde, farklı kısa dönem ortalama maliyet eğrilerini (SRATC) bir zarf gibi kapsayan eğriye uzun dönem ortalama maliyet eğrisi denir. Bu eğri, zarf eğrisi olarak da adlandırılmaktadır.

13.

Saatte 10 TL kazanan bir işçi, günde sekiz saat çalıştığı işten ücretsiz izin alarak, eşi ve iki çocuğu ile birlikte giriş ücreti yetişkinler için 10 TL/kişi olan milli parka gitmiştir. Milli park çocuklar için ücretsizdir. İşçinin işe gitmek yerine ailesi ile birlikte parka gitmesinin fırsat maliyeti ne kadardır?

Doğru Cevap: "E" 100 TL
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, E şıkkıdır. İşçinin işe gitmek yerine ailesi ile birlikte parka gitmesi iki açıdan parasal kayba neden olmuştur. Birincisi işçi işe gitmeyerek (10TLX8saat)=80TL kaybetmiştir. İkincisi parka giriş ücreti olarak toplam 10TLX2kişi=20TL ödemiştir. Bu ikisinin toplamı 100TL yapar ki bu işçinin bu eyleminin fırsat maliyetini oluşturur.

14.
I. Bir ekonomik sistemin nasıl çalıştığını açıklamaya ve zaman içinde nasıl değiştiğini tahmin etmeye çalışır. II. Ne olmalı ya da nasıl olmalı gibi kelimeleri içeren değer yargıları ile ilgili ifadelerdir. III. Daha çok sosyal politikalara ilişkin taleplere ve hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkindir. IV. Nedir veya ne oluyor gibi açıklayıcı sorular yanında, öngörü yapmaya yönelik sorular da sorulur (eğer bazı dışsal değişkenler değişirse ne olacak gibi). V. Bir bireyin faydasını veya firmaların kârlarını maksimize etmek için nasıl davrandıkları gibi konularla ilgilenmektedir. VI. Fikir beyan edildiği ve ispatlanabilecek bir şey ortaya konulamadığı için test edilemez. Yukarıdaki ifadelerden hangileri pozitif analiz kavramı ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" I, IV ve V
Soru Açıklaması
Pozitif analiz bir ekonomik sistemin nasıl çalıştığını açıklamaya ve zaman içinde nasıl değiştiğini tahmin etmeye çalışır. Pozitif analizde, nedir veya ne oluyor gibi açıklayıcı sorular yanında, öngörü yapmaya yönelik sorular da sorulur (eğer bazı dışsal değişkenler değişirse ne olacak gibi.). Pozitif analiz bir bireyin faydasını veya firmaların kârlarını maksimize etmek için nasıl davrandıkları gibi konularla ilgilenmektedir.
15.

Bir malın üretiminde kullanılan emek miktarı 5 birimden 6 birime çıkartıldığında, toplam fiziki ürün 700 birimden 850 birime ulaştığına göre marjinal fiziki ürün miktarı kaçtır?

Doğru Cevap: "A" 150
Soru Açıklaması

16.
Aynı çıktı düzeyinde kalabilmek için girdilerin birinin miktarını bir birim arttırdığımızda diğer girdiden kaç birim vazgeçmek zorunda olduğumuzu gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Marjinal Teknik İkame Oranı
Soru Açıklaması
17.

15 birim emek girdisi ve 15 birim sermaye girdisi ile 250 birim çıktı elde edilmektedir. Girdiler iki katı artırılarak 30 birim emek ve 30 birim sermaye girdisi kullanıldığında ölçeğe göre azalan getiri durumunda aşağıdaki çıktı miktarlarından hangisi elde edilir?

Doğru Cevap: "A" 475
Soru Açıklaması

Ölçeğe göre azalan getiri durumunda girdiler iki katına artarken çıktı miktarı iki katından daha az artmalıdır. O halde 2*250=500 olduğundan, 500 den küçük bir değer almalıdır.

18.

Teknolojik gelişmeler kaç grupta incelenir?

Doğru Cevap: "E" 2
Soru Açıklaması

Teknolojik gelişmeler (ilerlemeler) yansız (nört) ve yanlı teknolojik gelişmeler olarak iki grupta incelenir.

19.

 Değişim değerini toplam faydanın değil kullanılan son birimin sağladığı faydanın belirlediğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Marjinalist devrim
Soru Açıklaması

Marjinalist devrim

20.
İnsanların topraklarını kullanarak elde ettikleri gelir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rant
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler