• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 30

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 30
1.
I. Bir malın fiyatı yükselirken diğerinin talebi azalmaktadır.II. Fiyat tüketim eğrisi negatiftir.III. Çapraz fiyat talep eğrisi negatif eğimlidir.IV. ?y/?Px < 0 'dır.İki mal arasında brüt tamamlayıcılık söz konusuysa yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I, III ve IV
Soru Açıklaması
Eğer x malının fiyatı yükseldiğinde talep edilen y malı miktarı azalıyorsa bu iki mal arasında brüt tamamlayıcılık söz konusudur. Bu durumda fiyat tüketim eğrisi, pozitif eğilimli olurken çapraz fiyat talep eğrisi negatif eğimli olarak elde edilir.
2.

Emeğin marjinal fiziki ürününe göre sermayenin marjinal fiziki ürününün daha fazla artmasına yol açan teknolojik gelişmeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Emek-tasarruflu teknolojik gelişme
Soru Açıklaması

Emeğin marjinal fiziki ürününe göre sermayenin marjinal fiziki ürününün daha fazla artmasına yol açan teknolojik gelişmeye emek-tasarruflu ya da diğer adıyla sermaye-kullanımlı teknolojik gelişme denir.

3.
Teknoloji veri iken her bir spesifik girdi bileşeni için firmanın üretebileceği maksimum çıktı düzeyini gösteren matematiksel ifadeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Üretim fonksiyonu
Soru Açıklaması
Üretim fonksiyonu, teknoloji veri iken her bir spesifik girdi bileşeni için firmanın üretebileceği maksimum çıktı düzeyini gösteren matematiksel ifadedir (fonksiyondur).
4.
I. Kısıtlı optimizasyonII. Denge analiziIII. Karşılaştırmalı durağan analizYukarıdakilerden hangisi veya hangileri mikroekonomik modellerde kullanılan analitik araçlar arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Tüm mikroekonomik modeller üç analitik araca dayanmaktadır; Kısıtlı optimizasyon, Denge analizi ve Karşılaştırmalı durağan analiz.

5.

Gelirde ve y malının fiyatında bir değişme olmaksızın x malının fiyatı yükselirse hangisi meydana gelir? 

 

Doğru Cevap: "A" Bütçe doğrusunun x eksenini kestiği nokta sola kayar
Soru Açıklaması

Gelirde ve y malının fiyatında bir değişme olmaksızın x malının fiyatı yükselirse bütçe doğrusunun x eksenini kestiği nokta sola kayar ve doğru, değişmenin büyüklüğüne bağlı olarak dikleşir.

6.

Bir adet elmanın faydası 25 birim, bir adet portakalın faydası 40 birim diyen bir kişi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini kullanmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Kardinal fayda yaklaşımı
Soru Açıklaması

Kardinal fayda yaklaşımında fayda nesnel olarak ölçülebilir. Tüketilen ürünlerin faydası rakamla ifade edilebilir.

7.

Toplam fayda maksimum iken marjinal fayda için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

Doğru Cevap: "B" Sıfırdır
Soru Açıklaması

Toplam fayda maksimum iken marjinal fayda sıfırdır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi mikroekonominin ilgilendiği alanlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Büyüme 
Soru Açıklaması
9.

İkame esnekliği sonsuz olan üretim fonksiyonlarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Doğrusal üretim fonksiyonu
Soru Açıklaması

İkame esnekliği sonsuz olan üretim fonksiyonlarına doğrusal üretim fonksiyonu denir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrisinin özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Eş ürün eğrileri pozitif eğimlidir.
Soru Açıklaması
logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 30
11.

“Eğer bir üretimde kullanılan girdilerden birinin miktarını ........ diğerinin miktarını ........ aynı çıktı düzeyini gerçekleştirmek mümkün değil ise bu üretim sürecinde kullanılan üretim tekniğine teknolojik olarak etkin üretim tekniği denir.”

Tanımın doğru olabilmesi için boş bırakılan yerler seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

 

Doğru Cevap: "D" azaltıp, artırmadan
Soru Açıklaması

Eğer bir üretimde kullanılan girdilerden birinin miktarını azaltıp, diğerinin miktarını artırmadan aynı çıktı düzeyini gerçekleştirmek mümkün değil ise bu üretim sürecinde kullanılan üretim tekniğine teknoloji olarak etkin üretim tekniği denir.

12.

Ekonomik hayatta risk alan bireyler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Girişimciler
Soru Açıklaması

Ekonomik hayatta risk alan bireyler girişimcilerdir

13.
Bütçe doğrusunun eğimi aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine eşittir?
Doğru Cevap: "A" MRT
Soru Açıklaması
14.
Marjinal maliyet aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" Firmanın bir birim daha fazla üretmesi sonucunda katlanmak zorunda olduğu ek maliyet 
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi insanın hem fiziki hem de zihinsel çabasını ifade eden, toplumdaki bireylerin kabiliyetleri, eğitimleri ve öğretimleri dâhil olmak üzere fiziki ve entelektüel hizmetlerinin tamamını içeren bir kaynak türü olarak tanımlanır?
Doğru Cevap: "D" Emek
Soru Açıklaması
Üretim sürecinin bir diğer faktörü olan emek, insanın hem fiziki hem de zihinsel çabasını ifade etmektedir. Emek toplumdaki bireylerin kabiliyetleri, eğitimleri ve öğretimleri dâhil olmak üzere fiziki ve entelektüel hizmetlerinin tamamını içermektedir.
16.
Uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin azalan kısmı hangi ölçek ekonomisini ifade eder? 
Doğru Cevap: "D"  Pozitif 
Soru Açıklaması
17.

Bir karar vericinin, örneğin bir firmanın, optimize etmek, yani minimize veya maksimize etmek istediği ilişkiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Amaç fonksiyonu
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, B şıkkıdır. Bir karar vericinin, örneğin bir firmanın ya da bir bireyin, optimize etmek, yani minimize veya maksimize etmek istediği ilişkiye amaç fonksiyonu denir.

18.

Kısa dönem ortalama maliyet eğrisinin minimum olduğu çıktı düzeyine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Maksimum tesis kapasitesi
Soru Açıklaması

Maksimum tesis kapasitesi, kısa dönem ortalama maliyet eğrisinin minimum olduğu çıktı düzeyine denir. Bundan dolayı doğru cevap C’dir.

19.

İki girdinin kullanıldığı bir üretim sürecinde, aynı çıktı düzeyini sağlayan iki farklı üretim tekniğinden biri diğerine göre iki girdiden de daha fazla kullanmayı gerektiriyor ise söz konusu üretim tekniği aşağıdakilerden hangi şekilde adlandırılır?

Doğru Cevap: "B" teknolojik olarak etkin olmayan üretim tekniği
Soru Açıklaması

Eğer üretimde kullanılan girdilerden birinin miktarını azaltıp diğerinin miktarını artırmadan aynı çıktı düzeyini gerçekleştirmek mümkün değil ise bu üretim sürecinde kullanılan üretim tekniği teknolojik olarak etkin bir üretim tekniğidir. Diğer bir ifadeyle, iki girdinin kullanıldığı  bir üretim sürecinde, aynı çıktı düzeyini sağlayan iki farklı üretim tekniğinden biri diğerine göre iki girdiden de daha fazla kullanmayı gerektiriyor ise söz konusu üretim tekniği teknolojik olarak etkin olmayan üretim tekniğidir.

20.

Aynı miktarda toplam harcamayı gerektiren emek ve sermaye girdisi bileşenlerini gösteren doğru için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" eş-maliyet doğrusu
Soru Açıklaması

Aynı miktarda toplam harcamayı gerektiren emek ve sermaye girdisi bileşenlerini gösteren doğruya eş maliyet doğrusu denir. Eş maliyet doğrusu üzerindeki her bir noktada yer alan girdi bileşenleri için yapılan toplam harcama aynıdır. Belli bir üretim düzeyini gerçekleştirmenin maliyeti, kullanılan emek ve sermaye girdi miktarlarının yanında emek ve sermaye girdilerinin fiyatına da bağlıdır. Emeğin fiyatı olan ücretin w ile ve sermayenin fiyatı olan kiranın r ile gösterildiği ve w ile r’nin veri olduğu durumda firmanın toplam maliyeti, emek ve sermaye girdilerinin maliyetleri toplamına eşittir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler