• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 3

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 3
1.
Çapraz fiyat talep fonksiyonlarında net olmayan (brüt) ikame ya da brüt tamamlayıcılık ifadesinin kullanımının nedeni nedir?
Doğru Cevap: "A" Gelir düzeyinin sabit tutulması
Soru Açıklaması
2.
I. Birden fazla mal söz konusudur.II. Mallar arasında ilişki olabilir.III. Mallar arasında hiçbir ilişki yoktur.IV. Negatif eğimli talep eğrisi çizilmektedir.Yukarıdakilerden hangisi sadece Ordinal fayda yaklaşımı için geçerlidir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
Ordinal yaklaşıma göre birden fazla mal söz konusu olduğu gibi mallar arasında ilişki olabilir veya hiç olmayabilir de. Talep eğrisinin yönü bakış açısına göre değişmemektedir.
3.

Uzun dönem ortalama maliyeti minimum kılan kısa dönem ortalama maliyet eğrisinin ait olduğu tesisin büyüklüğüne ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "E" Optimum tesis büyüklüğü
Soru Açıklaması

Uzun dönem ortalama maliyeti minimum kılan kısa dönem ortalama maliyet eğrisinin ait olduğu tesisin büyüklüğüne Optimum tesis büyüklüğüadı verilir.

4.

Q = f (L, K, D, T) fonsiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Tüketim 
Soru Açıklaması

Gerçek hayatta bir firma üretim sürecinde çok say›da girdi kullan›yor olmas›nara¤men söz konusu bu girdiler içinden öne ç›kanlar emek (ifl gücü), sermaye, do-¤al kaynak ve teknolojidir. Bu ba¤lamda kapal› üretim fonksiyonumuzu flöyle gösterebiliriz:Q = f (L, K, D, T)

5.

Üretim sürecinde kullan›lan üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin miktarının değiştirilmesini ve diğerlerinin sabit miktarlarda kullanılmasınımümkün kılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kısa dönem
Soru Açıklaması

K›sa dönem, üretim sürecinde kullan›lan üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin miktar›n›n de¤ifltirilmesini ve di¤erlerinin sabit miktarlarda kullan›lmas›n›mümkün k›lan dönemdir

6.
Mevcut üretim alternatiflerinden biri tercih edildiğinde vazgeçilmiş olan diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim alternatifinin piyasa değerine ne denir?
Doğru Cevap: "A" Fırsat maliyeti
Soru Açıklaması
Mevcut üretim alternatiflerinden birini tercih ettiğimizde vazgeçmiş olduğumuz diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim alternatifinin piyasa değerine fırsat (alternatif) maliyeti denir.
7.

Q = f (L, K, D, T)

Yukarıdaki üretim fonksiyonunda Q aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Doğru Cevap: "A" Üretim düzeyi
Soru Açıklaması

 Q = f (L, K, D, T)

Bu üretim fonksiyonunda: Q üretim düzeyini, L emek girdisini, K sermaye girdisini, D doğal kaynak girdisini ve T teknoloji girdisini temsil etmektedir.

8.
Ekonomik birimlerin karmaşık ekonomik problemleri anlamada yararlandıkları temel araç aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Model 
Soru Açıklaması
9.
Toprak faktörünün getirisi ne olarak adlandırılır?
Doğru Cevap: "D" Rant
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi üretimde kullanılan girdiler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Para
Soru Açıklaması

Para bir üretim faktörü olmayıp sadece bir değişim aracıdır.

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 3
11.
Düzenli tercihleri yansıtan farksızlık eğrileri için, optimal tercih noktalarında farksızlık eğrisi eğimi ve bütçe doğrusu eğimi arasındaki ilişki nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Farksızlık eğrisi eğimi ve bütçe doğrusu eğimi birbirine eşit olmalıdır.
Soru Açıklaması
Düzenli tercihleri yansıtan farksızlık eğrileri için optimal tercih noktalarında farksızlık eğrisi eğimi ve bütçe doğrusu eğimi birbirine eşit olmaktadır.
12.
Farksızlık eğrisi üzerindeki iki noktayı birleştirdiğimizde bu doğru üzerindeki her noktanın tercih edilir bölgede kalacağını gösteren aksiyom aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dışbükeylik
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden  hangisi normatif bir ifadedir?

Doğru Cevap: "D" Liberal partiler iktidara gelirse  milli gelir daha adaletli dağılır
Soru Açıklaması

"Liberal partiler iktidara gelirse  milli gelir daha adaletli dağılır" ifadesi subjektif bir ifadedir, yani kişiden kişiye değişir. Bundan dolayı normatiftir. 

14.

x eksenindeki malın fiyatı y eksenindeki malın fiyatından daha fazla artarsa bütçe doğrusu nasıl değişir?

Doğru Cevap: "A" Bütçe doğrusu dikleşir
Soru Açıklaması

x eksenindeki malın fiyatı y eksenindeki malın fiyatından daha fazla artarsa bütçe doğrusu dikleşir

15.
Tüm girdilerin  değişken girdi olduğu dönem aşağıdaki seçeneklerde verilen dönemlerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Uzun dönem
Soru Açıklaması
16.
Dışsal faktörler değişmediği sürece, belirsiz bir süre boyunca devam eden durum nasıl adlandırılır?
Doğru Cevap: "D" Denge
Soru Açıklaması
17.

Aynı çıktı düzeyini sağlayan tüm teknolojik olarak etkin emek-sermaye kombinasyonlarını gösteren eğriye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Eş ürün eğrisi
Soru Açıklaması

Aynı çıktı düzeyini sağlayan tüm teknolojik olarak etkin emek-sermaye kombinasyonlarını gösteren eğriye eş ürün eğrisi denir.

18.
"Herhangi bir malın üretimini bir birim artırmak için, başka bir maldan vazgeçilmesi gereken mal miktarı" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fırsat Maliyeti
Soru Açıklaması

Bir şeyi elde etmek için, vazgeçilmek zorunda kalınan en iyi alternatife (mal veya hizmete) Fırsat Maliyeti ya da Vazgeçme Maliyeti adı verilir.

19.

Bir birim çıktı başına düşen toplam değişken maliyete ------- denir.

  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru Cevap: "A" Ortalama değişken maliyet
Soru Açıklaması

Ortalama değişken maliyet

Bir birim çıktı başına düşen toplam değişken maliyete ortalama değişken maliyet denir.

20.

Uzun dönem toplam maliyet 270 TL ve üretim miktarı 45 birim ise uzun dönem ortalama maliyet kaç birimdir?

Doğru Cevap: "A" 6
Soru Açıklaması

6

LRAC=LRTC/Q

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok