• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 29

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 29
1.

Y eksenindeki malın fiyatı artarsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Doğru Cevap: "A" Bütçe doğrusu yatıklaşır
Soru Açıklaması

y eksenindeki malın fiyatı artarsa bütçe doğrusu yatıklaşır

2.

"Bir televizyonun üretilmesi için kullanılan kaynaklarla on adet radyo üretilebilmektedir. Bu nedenle bir televizyonun maliyeti on radyodur." Bu ifade ile kastedilen maliyet türü aşağıdakilerden hangisidir?  

Doğru Cevap: "C" Fırsat Maliyeti
Soru Açıklaması

Doğru cevap C'dir, çünkü yapılan bir tercih nedeniyle vazgeçilen alternatife işaret edilmektedir. Başka bir yaklaşımla; bir ürünün, o ürünün üretilmesi için vazgeçilen ürün cinsinden değeri fırsat maliyeti olarak tanımlanır.

3.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi üretimin ekonomik olmayan bölgesi için geçerlidir?
Doğru Cevap: "D" Eş ürün eğrisinin eğimi pozitiftir.
Soru Açıklaması
4.

Eğer tüketici A sepetini B’ye tercih ediyorsa ve B sepetini bir başka Z sepetine tercih ediyorsa A sepetini aynı zamanda Z’ye tercih etmek durumundadır. Tüketici tercihlerinden bu aksiyoma ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Geçişlilik aksiyomu
Soru Açıklaması

Aksiyom-2 Geçişlilik Aksiyomu Bu aksiyom bireyin tercihlerinde içsel tutarlılığın bulunduğunu gösterir. Eğer tüketici A sepetini B’ye tercih ediyorsa ve B sepetini bir başka Z sepetine tercih ediyorsa A sepetini aynı zamanda Z’ye tercih etmek durumundadır. Diğer bir anlatımla eer A>B ve B > Z ise A>Z olacaktır.

5.

Aynı çıktı düzeyinde kalabilmek için girdilerden birinin miktarını bir birim arttırdığımızda diğer girdiden kaç¸ birim vazgeçmek zorunda olduğumuzu gösteren oran olan marjinal teknik ikame oranı aynı zamanda aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Doğru Cevap: "C" İki girdinin marjinal fiziki ürünlerinin oranına eşittir.
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, C şıkkıdır. Marjinal teknik ikame oranı iki girdinin marjinal fiziki ürünlerinin oranına eşittir.

6.
I. Ne olmalı ya da nasıl olmalı gibi kelimeleri içeren değer yargıları ile ilgili ifadelerdir. II. Bir ekonomik sistemin nasıl çalıştığını açıklamaya ve zaman içinde nasıl değiştiğini tahmin etmeye çalışır. III. Daha çok sosyal politikalara ilişkin taleplere ve hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkindir.IV. Nedir veya ne oluyor gibi açıklayıcı sorular yanında, öngörü yapmaya yönelik sorular da sorulur (eğer bazı dışsal değişkenler değişirse ne olacak gibi). V. Bir bireyin faydasını veya firmaların kârlarını maksimize etmek için nasıl davrandıkları gibi konularla ilgilenmektedir.VI. Fikir beyan edildiği ve ispatlanabilecek bir şey ortaya konulamadığı için test edilemez. Yukarıdaki ifadelerden hangileri normatif analiz kavramı ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" I, III ve VI
Soru Açıklaması
Normatif analiz ise ne olmalı ya da nasıl olmalı gibi kelimeleri içeren değer yargıları ile ilgili ifadelerdir. Örneğin “gelir dağılımında daha adaletli olunmalıdır” veya “insanca bir yaşam için asgari ücret yükseltilmelidir” gibi önermeler normatif ifadelerdir. Pozitif önermenin tersine bu ifadeyi sınamamız mümkün değildir. Bu durumda fikir beyan edildiği ve ispatlanabilecek bir şey ortaya konulamadığı için test edilemez. Daha çok bu ifadeleri kullananların değer yargılarına bakmak gerekir. Normatif analiz daha çok sosyal politikalara ilişkin taleplere ve hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkindir. Örneğin hükümet, konutların düşük gelirli aileler için daha ulaşılabilir olmasını isteyebilir. Bu projenin, düşük gelirli ailelere serbest konut piyasasında kullanabilecekleri birer çek verilerek ya da kiraların kontrol edilmesi yoluyla uygulanması mümkündür. Acaba hangi yöntem daha uygun olacaktır? Veya devlet çevre kirliliğini azaltmak isteyebilir, bunun için acaba emisyon vergileri mi koymalıdır yoksa fabrikalardan ve araçlardan çıkan emisyonları kesin bir şekilde sınırlamalı mıdır?
7.

Ne olmalı ya da nasıl olmalı gibi kelimeleri içeren değer yargılara dayandığından dolayı sübjektif olan analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Normatif analiz
Soru Açıklaması

Normatif analiz

8.
Bir mal veya hizmetin üretimi için direkt olarak parasal bir harcamayı gerektirmeyen fakat bir alternatiften vazgeçilmiş olunması nedeniyle ortaya çıkan maliyetler hangi tip maliyet olarak adlandırılır? 
Doğru Cevap: "B" Örtük maliyet
Soru Açıklaması
9.

Aynı miktarda toplam harcamayı gerektiren emek ve sermaye girdisi bileşenlerini gösteren doğruya ne denir? 

Doğru Cevap: "E" eş maliyet doğrusu
Soru Açıklaması

Aynı miktarda toplam harcamayı gerektiren emek ve sermaye girdisi bileşenlerini gösteren doğruya eş maliyet doğrusu denir. 

10.
Ölçeğe göre sabit getiri durumunda kısa dönem ortalama maliyet ne zaman minimum yapmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Uzun dönem toplam maliyetin kısa dönem toplam maliyete teğet olduğu üretim düzeyinde
Soru Açıklaması
Bir birim çıktı başına düşen toplam maliyete ortalama maliyet (SRATC) denir ve (b) şıkkında verilen formül ile gösterilir.
logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 29
11.

Ölçeğe göre azalan getiri olduğu bir durumda, uzun dönem toplam maliyet eğrisi (LRTC) ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" LRTC eğrisi üretimle birlikte artarak artan bir eğridir.
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, D şıkkıdır. Ölçeğe göre azalan getiri olduğu bir durumda, LRTC eğrisi üretimle birlikte artarak artan bir eğridir.

12.
Tamamlayıcı mallara ilişkin çapraz fiyat talep esnekliğinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Pozitif  
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi üretim fonksiyonudur?

 

Doğru Cevap: "B" Q = f (L, K, D, T)
Soru Açıklaması

Üretim fonksiyonunda; Q üretim düzeyini, L emek girdisini, K sermaye girdisini, D doğal kaynak girdisini ve T teknolojinin girdisini temsil eder.

Q = f (L, K, D, T)

14.
Belirli bir zaman diliminde, bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam faydada ortaya çıkan değişme ne olarak tanımlanır?
Doğru Cevap: "B" Marjinal fayda
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi, üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinintamamının miktarının değiştirilmesini mümkün kılan kısaca sabit girdinin bulunmadığı dönemdir?

Doğru Cevap: "D" Uzun dönem 
Soru Açıklaması

Uzun dönem, üretim sürecinde kullan›lan üretim faktörlerinin tamamının miktarının değiştirilmesini mümkün kılan dönemdir. Diğer bir ifadeyle uzun dönemde tüm girdilerin miktarlar› istenildiği gibi değişltirilebilmektedir. Ayrıca bu dönem sabit girdinin olmadığı bir dönemdir.

16.
Aynı çıktı düzeyini sağlayan tüm teknolojik olarak etkin emek-sermaye bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Eşürün eğrisi
Soru Açıklaması
17.

Bir firma üretimini 3 kat artırdığında maliyetlerinin 3 kat'dan daha az artığını gözlemlemiştir. Bu duruma ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Pozitif ölçek ekonomileri
Soru Açıklaması

LRAC’nin negatif eğimli olmasının arka planında pozitif ölçek ekonomileri yatıyor iken LRAC’nin pozitif eğimli olmasının arka planında negatif ölçek ekonomileri yatmaktadır. Üretimi iki kat artırmanın maliyeti iki kattan daha az artırdığı duruma pozitif ölçek ekonomileri denir. Dolayısıyla pozitif ölçek ekonomileri üretim arttıkça ortalama maliyetin azaldığı durumu betimler. Doğru cevap B seçeneğidir.

18.

Kısa dönemde üretimde kullanılan değişken girdi olan emek aynı miktarlarda artırıldıkça üretim miktarı azalan oranda artmakta ise, toplam değişken maliyetlerin (SRAVC) grafiksel gelişimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" artarak artar
Soru Açıklaması

Her bir birim ilave çıktı için ihtiyaç duyulan emek miktarlarının bu bölgede artarak artıyor olması, k›sa dönem toplam değişlken maliyetlerin de bu bölgede artarak artıyor olmasına yol açar. (Bkz. Şekil 4.1 b) Çünkü bu bölgede emeğin marjinal fiziki ürünü sürekli azalmaktadır yani bu bölgede emeğe göre azalan marjinal getiri vardır. Bunu tersten şöyle okumak mümkündür: Bu bölgede, üretim miktarındaki her bir birim artış karşısında ihtiyaç duyulan emek miktarı artarak artmaktadır

19.
Engel eğrisinin negatif eğimli olması durumu neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Düşük mal durumunu
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi normatif analizin ilgilendiği konulardan birisi olabilir?
Doğru Cevap: "C" Gelir vergisi sadece zenginlere uygulanmalıdır.
Soru Açıklaması

Normatif analiz, ne olmalıdır sorusuna yanıt arar ve sosyal politikalara ilişkin talep ya da hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin konularla ilgilenir. Pozitif analiz ise bir şeyin ne olduğu ya da olacağı konusu ile ilgilidir. “Gelir vergisi sadece zenginlere uygulanmalıdır.” ifadesi normatif iktisatın konusudur. Diğer ifadeler pozitif iktisatın konusudur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler