• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 28

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 28
1.

Aşağıdakilerden hangisi bir değişken girdidir?

Doğru Cevap: "B" İşçi ücretleri
Soru Açıklaması

İşçi ücretleri üretime bağlı olarak artar ve azalır, dolayısıyla değişken girdi kapsamına girer. Diğerleri üretim sıfır bile olsa vardır, dolayısıyla sabit girdi kapsamına girer. 

2.

Bir modelde, değeri veri olarak alınan değişken aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" dışsal değişken
Soru Açıklaması

Dışsal değişken, bir modelde değeri veri olarak alınan değişkendir. Yanibu değişkenin değeri incelenen modelin dışında bir dışsal süreç tarafından belirlenir. Oysa içsel değişkenin değeri çalılışılan model içerisinde belirlenir

3.
Aşağıdakilerden hangisi mikroekonominin ilgilendiği konulardandır?
Doğru Cevap: "D" Bireylerin seçimleri
Soru Açıklaması
4.

Kısa dönemde üretim düzeyine bağlı olmayan maliyetler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Toplam sabit maliyet
Soru Açıklaması

Üretim düzeyi ile birlikte değişmeyip sabit kalan üretim harcamaları toplamına toplam sabit maliyet denir. Sabit maliyet, firmanın kısa dönem üretim sürecinde değiştiremeyip sabit kalan girdilerine ilişkin maliyetlerdir ve bu maliyetler üretimmiktarı sıfır olsa dahi firmanın katlanmak zorunda olduğu maliyetlerdir. Firma açısından; toprak, fabrika, makine ve diğer sermaye malları kısa dönemde değiştirilemeyen sabit girdilerdir ve firma hiç üretim yapmıyor olsa dahi bu girdilere ilişkinmaliyetlere katlanmak zorundadır. 

5.

Hiç üretim yapılmasa dahi kısa dönemde katlanılması gereken maliyete ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Toplam sabit maliyet
Soru Açıklaması

Üretim miktarı sıfır dahi olsa kısa dönemde değiştirilemeyen maliyetlere toplam sabit maliyet denilmektedir. Örneğin bir terzinin aldığı dikiş makinası, makas, mezura için yaptığı harcamalar toplam sabit maliyeti oluşturur.

6.

Bütçe doğrusunun eğiminin (-3) olması durumunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" y malının fiyatı dikey eksendeki x malının fiyatının üç katıdır. 
Soru Açıklaması

Diğer bütün seçenekler Bütçe doğrusunun farklı biçimlerdeki ifadesi olan; MRT=dy/dx=?y/?x = -Px/Py şeklindeki olurdu ya da D seçeneğini doğrular niteliktedir. Eğer E seçeneği geçerli olsaydı Bütçe doğrusu eğiminin=-1/3 olması gerekirdi.

7.
Aşağıdakilerden hangisi pozitif ölçek ekonomileri ortaya çıkaran nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Büyük miktarlarda satın alma iskontolarının belli bir miktara ulaşıldıktan sonra ortadan kalkıyor olmasıdır
Soru Açıklaması
İlk dört şıkta verilenler pozitif ölçekli ekonomileri ortaya çıkaran nedenlerden iken son şıkta verilen durum ise negatif ölçekli ekonomileri ortaya çıkaran nedenlerdendir.
8.
Aşağıdakilerden hangisi iktisadi bir analizde, analizi daha anlaşılır hale getirmek ve basitleştirmek için kullanılan yöntemdir?
Doğru Cevap: "C" Analizlerde varsayımlar kullanma
Soru Açıklaması
9.
Bir firma için üretimi 3 katına çıkarmak üretim maliyetlerini 2,5 katına çıkarmaktadır. Buna göre firma için aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
Doğru Cevap: "A" Pozitif ölçek ekonomileri
Soru Açıklaması
10.
Düşük x malı için gelir etkisinin ikame etkisinden büyük olması durumunda , geleneksel talep eğrisi için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
Doğru Cevap: "D" Pozitif eğimli çizilir.
Soru Açıklaması
Düşük x malı için gelir etkisinin ikame etkisinden büyük olması, geleneksel talep eğrisinin pozitif eğimli olarak çizilmesine neden olur ve bu tür mallara Giffen malları denir.
logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 28
11.
Aynı çıktı düzeyini sağlayan tüm teknolojik olarak etkin emek-sermaye kombinasyonlarını gösteren eğri hangi şıkta doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Eş ürün eğrisi
Soru Açıklaması
Aynı çıktı düzeyini sağlayan tüm teknolojik olarak etkin emek-sermaye kombinasyonlarını gösteren eğriye eş ürün eğrisi denir. Bu bağlamda eş ürün eğrisi, aynı çıktı düzeyini veren girdi bileşenlerinin geometrik gösteriminden başka bir şey değildir. Bir eş ürün eğrisi bir firmanın belli bir çıktı düzeyini sağlamadaki esnekliğini göstermektedir.
12.

Üretim düzeyi ile birliktedeğişen üretim harcamalarıtoplamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Toplam değişken maliyet
Soru Açıklaması

Üretim düzeyi ile birliktede¤iflen üretim harcamalar›toplam›na toplam de¤iflkenmaliyet de

13.

Kısa dönem ortalama maliyet eğrisinin minimum olduğu çıktı düzeyine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Maksimum tesis kapasitesi
Soru Açıklaması

Tanımı verilen maksimum tesis kapasitesidir. Bunun üzerinde üretim yapılması ise kapasite üstü olarak tanımlanır.

14.

Emek Miktarı (L)

Sermaye Miktarı (K)

Toplm Fiziki Ürün (TPPL)

Ortalama Fiziki Ürün (APPL)

Marjinal Fiziki Ürün (MPPL)

3

20

60

20

34

4

20

80

X

Y

Yukarıdaki Tabloda X ve Y değerleri yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" 20; 20
Soru Açıklaması

APP= TPP/L değeriyle 80/4=20 bulunur (X değeridir)

MPP= TP2-TPP1 /L2-L1= 80-60/4-3=20 bulunur (Y değeridir)

15.
Emeğe göre azalan marjinal getiri ne zaman ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "B" Diğer girdiler sabit iken emek miktarındaki her bir birim artış karşısında toplam fiziki ürün azalarak artıyor ise
Soru Açıklaması
Diğer girdiler sabit iken emek miktarındaki her bir birim artış karşısında toplam fiziki ürün azalarak artıyor ise bu durumda emeğe göre azalan marjinal getiri (verim) var demektir.
16.

Bir firmanın uzun dönemde minimum etkin ölçekte çalışabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin minimum olması gerekir?

Doğru Cevap: "A" Uzun dönem ortalama maliyet
Soru Açıklaması

Uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin minimum noktası firmanın uzun dönem minimum etkin ölçeğini ifade eder.

17.

Aşağıdakilerden hangisi iktisatçılar açısından sermaye kavramı içerisinde yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Tahvil
Soru Açıklaması

Tahvil

18.
Bir modelde değeri veri olarak alınan değişkene ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Dışsal değişken
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kapalı üretim fonksiyonunun başlıca girdilerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Sabit girdi
Soru Açıklaması
Gerçek hayatta bir firma üretim sürecinde çok say›da girdi kullanıyor olmasına rağmen söz konusu bu girdiler içinden öne çıkanlar emek, sermaye, doğal kaynak ve teknolojidir.
20.
Mikroekonominin araştırma konusu aşağıdakilerden hangisi ile tam olarak açıklanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Mikroekonomi; tüketici, işçi, yönetici ve bir firma gibi bireysel ekonomik karar vericilerin iktisadi davranışlarını inceler.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler