• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 27

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 27
1.
Açık ve örtük maliyet arasındaki temel fark nedir?
Doğru Cevap: "B" Açık maliyetler muhasebeleştirilen maliyetler iken örtük maliyetler muhasebeleştirilmeyen maliyetlerdir
Soru Açıklaması
Açık maliyetler muhasebeleştirilen maliyetler iken örtük maliyetler muhasebeleştirilmeyen maliyetlerdir.
2.
Emeğin bir birim arttırılması sonucu toplam üretim miktarında meydana gelen artışı ölçen kavram aşağıda seçeneklerde verilenlerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Marjinal Fiziki Ürün
Soru Açıklaması
3.
Bir mal piyasasında fiyat düzeyi denge fiyatının üstünde seyrederse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Doğru Cevap: "B" Arz fazlası
Soru Açıklaması
4.

Bir birim çıktı başına düşen toplam sabit maliyete ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Ortalama sabit maliyet
Soru Açıklaması

Bir birim çıktı başına düşen toplam sabit maliyete ortalama sabit maliyet adı verilir.

5.

Üretim miktarı arttıkça maliyeti minimize eden miktarı artan girdiye? 

Doğru Cevap: "A" Normal girdi,
Soru Açıklaması

Üretim miktarı arttıkça maliyeti minimize eden miktarı artan girdiye normal girdi denir

6.

Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Eş ürün eğrileri orijine iç bükeydir
Soru Açıklaması

Eş ürün eğrilerine ilişkin bazı özellikler vardır ve söz konusu özellikler şunlardır: i. Orijinden uzaklaştıkça her bir sonraki eş ürün eğrisi bir öncekine göre daha yüksek bir üretim düzeyini temsil etmektedir. ii. Eş ürün eğrileri negatif eğimlidir. iii. Eş ürün eğrileri birbirlerini kesmezler. iv. Orijine göre dışbükeydirler (konvekstirler). v. Eş ürün eğrisi üzerindeki her bir nokta aynı üretim düzeyini gösterir.

Dolayısıyla doğru şık d şıkkı Eş ürün eğrileri orijine göre iç bükeydir olacaktır.

7.

Üretime kendi adına katılarak risk alan üretim kaynağına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Girişimci
Soru Açıklaması

Üretime kendi adına katılarak risk alan üretim kaynağına GİRİŞİMCİ adı verilir.

8.
Firmanın kısa dönem üretim sürecinde üretim miktarı sıfır olsa bile katlanmak zorunda olduğu maliyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sabit maliyet
Soru Açıklaması
9.

Belli bir üretim düzeyi için MPP/w = MPP/r eşitliği durumu firma için aşağıdakilerden hangisini açıklar?

Doğru Cevap: "B" maliyet minimizasyon koşulunu
Soru Açıklaması

firmanin emek ve sermaye girdilerinin her biri için harcadığı sonliralarin marjinal fiziki ürünlerini birbirine eşitlemek suretiyle maliyetini minimizeettiğini göstermektedir.

10.

"Bu yaklaşımda faydanın nesnel olarak ölçülebileceği ileri sürülmekte ve Kardinalfayda indeksi oluşturularak fayda tüketiciler arasında karşılaştırılabilmektedir. Çünkü indeksi oluşturan maddeler nesnel olarak ölçülebilmektedir." ifadesi aşağıdakilerden hangisinin açılımıdır

Doğru Cevap: "A" Kardinal fayda yaklaşımı
Soru Açıklaması

Bu yaklafl›mda faydan›n nesnel olarak ölçülebilece¤i ileri sürülmekte ve Kardinalfayda indeksi oluflturularak fayda tüketiciler aras›nda karfl›laflt›r›labilmektedir. Çünkü ‹ndeksi oluflturan maddeler nesnel olarak ölçülebilmektedir.

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 27
11.

Bay X dedesinden kendisine miras olarak kalan dükkanda ekmek arası döner satmaya başlamıştır. 1 garson ve 2 dönerci ustası işe almış ve her birine 2000 TL ücret ve 300 TL sigorta ödemektedir. Et ve ekmek gibi malzemeler için ayda 15.500 TL tutarındaki bir maliyete katlanmaktadır ve elektrik, su, doğal gaz için de ayda 750 TL ödemektedir. Aslen meslek olarak muhasebeci olan Bay X hem işletmenin kasasına bakmakta hem de muhasebesini tutmaktadır. Bay X başka biri adına çalışsaydı ayda 2500 TL maaş alacaktı ve dükkanı kiraya verseydi ayda 4500 TL kira geliri elde edebilecekti. Ayda tanesini 15 TL'den 3000 tane döner ekmek satmakta ve 45.000 TL toplam hasılat elde etmektedir.

Bu işletmenin ekonomik karı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 14.850 TL
Soru Açıklaması

Toplam Muhasebe Maliyeti 23.150 TL

Toplam Örtük Maliyet 7.000 TL

Toplam Ekonomik Maliyet = 30.150 TL 

Toplam Hasılat ise 45.000 TL

Ekonomik Kar = Toplam Hasılat - Toplam Ekonomik Maliyet

Ekonomik Kar = 45.000 - 30.150 = 14.850 TL 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler