• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 26

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 26
1.

Aşağıdakilerden hangisi pozitif ölçek ekonomilerini ortaya çıkaran nedenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Artan iş yükü
Soru Açıklaması

Artan iş yükü, etkinliği ve verimliliği düşürdüğü için pozitif değil negatif ölçek ekonomisine sebep olmaktadır.

2.

Her iki girdinin marjinal fiziki ürününün …………… olduğu ve eş ürün eğrisinin eğiminin ……………  olduğu bölgeye üretimin ekonomik bölgesi denir.

Yukarıdaki ifadeyi doğru kılacak biçimde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "E" pozitif; negatif
Soru Açıklaması

Eş ürün eğrilerine ait özelliklerden bir tanesi hatırlanacağı üzere eş ürün eğrilerinin negatif eğimli olduğu hususuydu. Eş ürün eğrisinin negatif eğimli olduğu aralıkta emek girdisini arttırdığımızda aynı üretim düzeyinde kalabilmek için sermaye girdisini azaltmak zorundaydık. Eş ürün eğrisinin negatif eğimli olduğu bu bölge üretimin ekonomik bölgesi olarak adlandırılır. Her iki girdinin marjinal fiziki ürününün pozitif olduğu ve eş ürün eğrisinin eğiminin negatif olduğu bölgeye üretimin ekonomik bölgesi denir. Bununla birlikte eş ürün eğrilerinin pozitif eğimli olduğu bölgeler de vardır fakat bu bölgeler üretimin ekonomik olmayan bölgeleridir. Girdilerden birinin marjinal fiziki ürününün negatif olduğu ve eş ürün eğrisinin eğiminin pozitif olduğu bölgeye üretimin ekonomik olmayan bölgesi denir

3.

İnsanlar sahip oldukları kaynakları satarak ya da kiralayarak gelir elde ederler. Aşağıda verilen kaynak – gelir eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Sermaye - faiz
Soru Açıklaması

İnsanlar gelirlerini, ya sahibi oldukları kaynakları satarak ya da kiralayarak elde ederler. İnsanların topraklarını kullanarak elde ettikleri gelire rant, emeklerini arz ederek elde ettikleri gelire ücret, sermayelerini kullanarak elde ettikleri gelire faiz ve girişimcilerin gelirine de kâr denilmektedir. Kaynakları ellerinde bulunduranlar bu kaynaklarını satarak veya kiraya vererek elde ettikleri gelirle mal ve hizmet alabilmektedirler. Üreticiler de sattıkları mal ve hizmetlerin bir karşılığı olarak elde ettikleri bu gelirle kaynaklarını kullandıkları birimlerin gelirlerini ödemektedirler.

4.
Bir değişkenin değeri model içinde belirleniyorsa bu değişkene ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İçsel değişken
Soru Açıklaması
5.

Bir şeyi seçtiğimizde vazgeçtiğimiz alternatiflerin değerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Fırsat maliyeti
Soru Açıklaması

Fırsat maliyeti

6.

Üretim miktarı artıkça maliyeti minimize eden miktarı azalan girdiye ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "A" Bayağı girdi
Soru Açıklaması

Üretim miktarı artıkça maliyeti minimize eden miktarı azalan girdiye bayağı girdi nedir.

7.

P(x) ile X malının, P(y) ile Y malının fiyatını, I ile tüketicinin gelirini gösterirsek, tüm gelirin bu iki mala harcandığı varsayımı altında, tüketicinin bütçe kısıtı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" P(x)X + P(y)Y = I
Soru Açıklaması

Malların fiyatı ile tüketim miktarlarının çarpımlarının toplamı gelire eşit olmalıdır.

8.

Üretimde kullanılan diğer girdiler sabit iken sadece bir girdinin kullanılan miktarındaki bir birimlik artış veya azalış yönündeki değişimin toplam fiziki üründe meydana getirdiği değişime ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Marjinal fiziki ürün
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, A şıkkıdır. Üretimde kullanılan diğer girdiler sabit iken sadece bir girdinin kullanılan miktarındaki bir birimlik artış veya azalış yönündeki değişimin toplam fiziki üründe meydana getirdiği değişime marjinal fiziki ürün denir.

9.

Hava kirliliği,çöpler, nükleer ve tıbbi atıklar hangi tür mala girer?

Doğru Cevap: "A" Kötü mal
Soru Açıklaması

Ekonomide k›t olmayan mallara ise serbest mal ad› verilmektedir. Havay› butür mallara örnek olarak verebilir miyiz? E¤er bir sanayi flehrinin ya da kömürle›s›tman›n yap›labildi¤i bir beldenin kirli havas›n› düflünürsek bunun her yer içingeçerli oldu¤unu söyleyemeyiz. Bu nedenle bir mal veya kayna¤›n serbest mal oldu¤unu düflünmek oldukça zordur. Kurtulmak için ödeme yapmaya haz›r oldu¤umuz her fleye ise kötü mal denilmektedir. Bu tür olumsuzluklara hava kirlili¤i,çöpler, nükleer ve t›bbi at›klar örnek olarak verilebilir.

10.

Aşağıdaki şekillerden hangisinde eldivenin sağ ve sol teki için farksızlık eğrileri doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

Tüketicinin eldivenin sağ ve sol tekini birlikte kullanabilmekte, dolayısıyla bu ikisi arasında mükemmel tamamlayıcılık ilişkisi vardır. Sağ tekinden 2 adet sol tekinden ise bir adet olması tüketicinin sağlayacağı fayda düzeyini değiştirmeyecektir, çünkü bu mallar her zaman sabit oranlarda kullanılmaktadır. Tamamlayıcılık ilişkisi içinde olan mallara ait farksızlık eğrileri bu nedenle L şeklindedir.  Dolayısıyla doğru şık D.

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 26
11.
Aşağıda verilen yaklaşımlardan hangisinde faydanın ölçülebilirliği savunulmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Kardinal
Soru Açıklaması
12.
Emeğe göre azalan toplam verim olduğunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi geçerlidir?
Doğru Cevap: "A" Marjinal fiziki ürün negatiftir.
Soru Açıklaması
13.

Eğer üretimde kullanılan girdilerden birinin miktarını ……….. diğerinin miktarını artırmadan …………. çıktı düzeyini gerçekleştirmek …………….. ise bu üretim sürecinde kullanılan üretim tekniği teknolojik olarak etkin bir üretim tekniğidir.

Yukarıdaki ifadeyi doğru kılacak şekilde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "B" Azaltıp; aynı; mümkün değil
Soru Açıklaması

Eğer üretimde kullanılan girdilerden birinin miktarını azaltıp diğerinin miktarını artırmadan aynı çıktı düzeyini gerçekleştirmek mümkün değil ise bu üretim sürecinde kullanılan üretim tekniği teknolojik olarak etkin bir üretim tekniğidir. Diğer bir ifadeyle, iki girdinin kullanıldığı bir üretim sürecinde, aynı çıktı düzeyini sağlayan iki farklı üretim tekniğinden biri diğerine göre iki girdiden de daha fazla kullanmayı gerektiriyor ise söz konusu üretim tekniği teknolojik olarak etkin olmayan üretim tekniğidir

14.
Farksızlık eğrisi üzerinde aynı fayda düzeyini koruyabilmek için, bir malın bir biriminden vazgeçildiği zaman diğer maldan ikame edilmesi gereken miktarı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Marjinal ikame oranı
Soru Açıklaması
15.

Gelir artışı meydana geldiğinde tüketici lüks mal için tam olarak nasıl tepki verir?

Doğru Cevap: "E" talep miktarındaki artış oranı gelirdeki artış oranından fazla olmalıdır
Soru Açıklaması

Yine normal mallar için Engel eğrisi pozitif eğime sahiptir. Pozitif eğim y malı geleneksel talep eğrisini gelir arttığında sağa, gelir azaldığında ise sola kaydırır. Normal mal olan y malı için, şeklin sağ kısmında gelir artışına bağlı olarak geleneksel talep eğrisindeki sağa kaymalar gösterilmiştir.

Burada açıklanması gereken bir konu da; bir mal için talep gelir arttığında gelirden daha büyük bir oranda veya gelirden daha düşük bir oranda artabilir. Eğer mal için talep gelirden daha düşük bir oranda artıyorsa bu tür mallara normal gerekli (zorunlu) mal denir. Eğer mal için talep artışı gelir artışına oranla daha büyük bir oranda gerçekleşiyorsa bu tür mallar lüks mallar olarak nitelendirilir. Normal mallar için pozitif değer alan talebin gelir esnekliği ile engel eğrisinin duyarlılığı ya da geleneksel talep eğrisindeki kaymaların büyüklüğü hesaplanır. Düşük mallar için Gelir tüketim eğrisi ve Engel eğrisi negatif eğimlidir.

16.

Değer yargısı içermeyen ne olduğu ile ilgili görüşe dayanan iktisada ne ad verilir

Doğru Cevap: "A" Pozitif iktisat
Soru Açıklaması

Değer yargısı içermeyen ne olduğu ile ilgili görüşe dayanan iktisada pozitif iktisat adı verilir.

17.

Bir birim çıktı başına düşen toplam sabit maliyet aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "A" Ortalama sabit maliyet (AFC)
Soru Açıklaması

Bir birim çıktı başına düşen toplam sabit maliyete ortalama sabit maliyet denir.

AFC = TFC/ Q şeklinde gösterilir.

18.

aşağıdaki üretim fonksiyonlarından hangisinin ikame esnekliği sıfırdır? 

Doğru Cevap: "B" sabit oranlı üretim fonksiyonu
Soru Açıklaması

sabit oranlı üretim fonksiyonunun ikame esnekliği sıfırdır. 

19.
Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelebilecek bir değişiklik, arz eğrisi üzerinde hareket edilmesine neden olur?
Doğru Cevap: "C" Malın kendi fiyatı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi iktisadi anlamda sermaye kavramına verilecek örneklerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Fabrika
Soru Açıklaması
İktisatta sermaye kelimesi paradan ziyade fiziki üretim araçlarını vurgulamaktadır. Sermaye, makine ve ekipman gibi üretimde kullanılan ürünleri bir bütün olarak ifade etmektedir. Sermaye denilince bir projenin gerçekleşmesi için gereken mali destek veya bazı firmaların finansmanı için kullanılan hisse senetleri veya tahviller akla gelmektedir. Bu genel itibariyle doğrudur ancak makine, teçhizat, bina, depo, fabrika gibi fiziki varlıkları içermediği için tahvil ve hisse senetlerini finansal sermaye olarak adlandırıyoruz. Yani, başka malların üretim sürecinde kullanılmak üzere üretilmiş mallar sermaye olarak adlandırılmaktadır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler