• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 25

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 25
1.
Mevcut üretim alternatiflerinden birini tercih ettiğimizde vazgeçmiş olduğumuz diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim alternatifinin piyasa değerine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Fırsat maliyeti
Soru Açıklaması
2.

Üretim sürecinde kullanılan değişken girdi miktarının arttırılması sonucu elde edilen toplam ürün miktarına ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "D" Toplam fiziki ürün
Soru Açıklaması

Üretim sürecinde kullanılan değişken girdi miktarının arttırılması sonucu elde edilen toplam ürün miktarına toplam fiziki ürün denir.

3.

I = PxX +PyY şeklinde iki mal tüketilen bir dünyada doğrusal bir bütçe kısıtı varsayalım. X malı yatay eksende grafikte gösterildiğinde X malının fiyatı azaldığında (gelir ve Y malının fiyatında bir değişiklik yok iken) bütçe doğrusuna ne olur?

Doğru Cevap: "A" X malının yer aldığı eksende sağa doğru açılır
Soru Açıklaması

Bütçe doğrusu cari dönemdeki tüketicinin geliri ve malların fiyatları veri iken ulaşılabilecek tüketim demetlerini veya sepetlerini göstermektedir. Böyle bir durumda bütçe kısıtımız doğru şeklini alır ve fiyatlardaki değişmeler ile gelirdeki değişmeler sonucu bütçe doğrusunda değişiklikler olur. Şimdi sırasıyla bu değişiklikleri ele alacağız. O¨ncelikle gelirde ve y malının fiyatında bir değişme olmaksızın x malının fiyatı yükselirse bütçe doğrusunun x eksenini kestiği nokta sola kayar ve doğru, değişmenin büyüklüğüne bağlı olarak dikleşir. C¸ünkü Px/Py oranı artmıştır. X malı fiyatı düştüğünde ise bütçe doğrusu yatıklaşır.

4.
Aşağıdakilerden hangisi mikroekonominin araştırma alanına girmez?
Doğru Cevap: "E" Fiyat İstikrarı
Soru Açıklaması
5.

X ve Y gibi iki mal tüketilen bir dünyada, farksızlık eğrisi ve bütçe kısıtı ile tüketici için optimum nokta yakalandığında aşağıdaki durumlardan hangisi geçerli olmalıdır?

Doğru Cevap: "D" Px MUy = Py MUx
Soru Açıklaması

Farksızlık eğrisinin bütçe doğrusuna teğet olduğu nokta tüketici için maksimum faydayı veren mal ve hizmet kombinasyonunu verir. Bu noktada bütçe doğrusunun eğimi ile farksızlık eğrisini eğimi eşit olmalıdır.  Yani Px/Py ile MUx/MUy birbirine eşit olmalıdır.

6.

Tüketicinin gelirinde ve y malının fiyatında bir değişme olmaksızın x malının fiyatı düşerse bütçe doğrusu nasıl hareket eder?

Doğru Cevap: "B" Yatıklaşır
Soru Açıklaması

Tüketici gelirinde ve y malının fiyatında bir değişme olmaksızın x malının fiyatı düşerse bütçe doğrusunun x eksenini kestiği nokta sağa (>) kayar ve doğru, değişmenin büyüklüğüne bağlı olarak yatıklaşır. Çünkü Px/Py oranı azalmıştır. X malı fiyatı arttığında ise bütçe doğrusu dikleşir.

7.

Bir şeyi seçmek demek diğer alternatiflerden vazgeçmek anlamına gelir ve bunun topluma bir maliyeti vardır. Ekonomistler buna aşağıdakilerden hangi adı verirler?

Doğru Cevap: "C" Fırsat maliyeti
Soru Açıklaması

Bu tür maliyeti ekonomistler seçimin fırsat maliyeti olarak adlandırmaktadır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi, farksızlık eğrileri analizini daha da ileri taşıyarak faydanın kardinalist anlamda ölçülemeyeceğini ve hatta talep eğrisi için azalan marjinal fayda varsayımına gerek olmayacağını ileri süren iktisatçıdır?
Doğru Cevap: "E" Hicks ve Allen
Soru Açıklaması
Hicks ve Allen farksızlık eğrileri analizini daha da ileri taşıyarak faydanın kardinalist anlamda ölçülemeyeceğini ve hatta talep eğrisi için azalan marjinal fayda varsayımına gerek olmayacağını ileri sürmüşlerdir.
9.

Bütün diğer değişkenler sabitken tüketicinin gelirinde meydana gelen bir artış aşağıdakilerden hangisine yol açar?

Doğru Cevap: "A" talep eğrisi sağa kayar
Soru Açıklaması

Karşılaştırmalı durağan analizin denge modeline nasıl uygulanacağını, portakal piyasası modelimizin dışsal değişkenlerinin etkisinin ne olacağını inceleyerek gösterelim. Modelin dışsal değişkenleri mandalinanın fiyatı (Pm), hava şartları (W), tüketicilerin gelirleri (I), portakalın alış maliyeti (Pc) ve nakliyat maliyetlerinden (Ct) oluşmaktadır. Bunlar arz ve talep eğrilerini kaydırarak piyasa dengesini değiştirmektedirler. Örneğin havaların soğuması ya da tüketici gelirlerinin artması her bir fiyattan talep edilen portakal miktarını artırırken diğer meyvelerin fiyatlarındaki bir düşme de aksine her bir fiyattan satın alınmak istenen portakal miktarını azaltacaktır. Bunların etkisi ise talep eğrisinin bütünüyle kaymasıdır. Talep eğrisi, eğer talebi azaltıcı bir değişme olmuşsa bütünüyle sola, artırıcı bir değişme olmuşsa bütünüyle sağa kayacaktır.

10.

“Her iki girdinin ……. ürününün pozitif olduğu ve eş ürün eğrisinin eğiminin ….. olduğu bölgeye üretimin ekonomik bölgesi denir.”

Verilen tanıma göre boş bırakılan yerlere seçeneklerden hangisi gelmelidir?

 

Doğru Cevap: "B" Marjinal fiziki, negatif
Soru Açıklaması

Eş ürün eğrisinin negatif eğimli olduğu bölgeye üretimin ekonomik bölgesi denir. Diğer bir ifadeyle; her iki girdinin marjinal fiziki ürününün pozitif olduğu ve eş ürün eğrisinin eğiminin negatif olduğu bölgeye üretimin ekonomik bölgesi denir.

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 25
11.

Mallar arasında tam ikame olduğunda, bu mallar arasındaki marjinal ikame oranı (MRS) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "A" MRS -1 e eşittir
Soru Açıklaması

Doğru cevap A seçeneğindeki yer almaktadır. 

12.

 Toprağını kullanarak gelir elde eden bir çiftçinin elde ettiği gelire ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Rant
Soru Açıklaması

İnsanlar gelirlerini, ya sahibi oldukları kaynakları satarak ya da kiralayarak elde ederler. İnsanların topraklarını kullanarak elde ettikleri gelire rant, emeklerini arz ederek elde ettikleri gelire ücret, sermayelerini kullanarak elde ettikleri gelire faiz ve girişimcilerin gelirine de kâr denilmektedir. Doğru cevap C seçeneğidir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrilerinin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Orijine göre dışbükeydirler
Soru Açıklaması

Eş ürün eğrileri orijine göre dışbükeydirler. Bunun nedeni azalan marjinal teknik ikame oranıdır.

14.

Bütçe doğrusunun eğimi aynı zamanda aşağıdakilerden hangisini vermektedir?

Doğru Cevap: "B" Marjinal dönüşüm oranı
Soru Açıklaması

Bütçe doğrusunun eğimi marjinal dönüşüm oranına eşittir.

15.
Üretimde kullanılan tüm girdiler aynı oranda artırıldığında, çıktı düzeyinin daha düşük bir oranda artmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ölçeğe göre azalan getiri
Soru Açıklaması
16.
Üretim miktarı arttıkça maliyeti minimize eden miktarı artan girdi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Normal Girdi
Soru Açıklaması
17.
Bütçe doğrusunun eğimini değiştiren durumlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam olarak ifade edilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" Tüketicinin bütçesinde yer alan mal veya hizmetlerin fiyatının değişmesi, gelirin değişmesi 
Soru Açıklaması
18.
A, B ve C gibi malları tüketen bir tüketici için aşağıdakilerden hangisi tüketici tercihlerinden birini yanlış ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "E" A ve B malından oluşan sepet B ve C malından oluşan sepetten daha değerliyse A ve C sepeti ikisinden de daha değerlidir.
Soru Açıklaması
19.
Kaynaklar mal ve hizmetlerin üretilmesi sürecinde kullandığımız üretim araçları ile ham maddeler veya başka bir ifadeyle girdilerdir. İktisatçılar kaynakları dört ana başlık altında toplamaktadırlar. Aşağıdakilerden bu kaynaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mal
Soru Açıklaması
Toprak (doğa), emek, sermaye ve girişimci
20.

Doğru Cevap: "C" Faktör bileşenindeki değişme
Soru Açıklaması

Aynı çıktı düzeyini sağlayan tüm teknolojik olarak etkin emek-sermaye kombinasyonlarını gösteren eğriye eş ürün eğrisi denir. Bu bağlamda eş ürün eğrisi, aynı çıktı düzeyini veren girdi bileşenlerinin geometrik yerinden başka bir şey değildir. Soruda verilen şekilde de bir eş ürün eğrisi üzerinde bir noktadan bir noktaya hareket ise sadece faktör bileşenindeki (emek ve sermaye bileşenindeki) değişmeyi verir. Dolayısıyla doğru yanıt c şıkkı Faktör bileşenindeki değişmedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler