• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 24

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 24
1.
Aşağıdakilerden hangisi, Toplumun sosyal faydasının maksimizasyonu için çaba harcanması gerektiğini, bunun da çok sayıdaki insanlar için çok fazla mal sağlanması ile mümkün olacağını vurgulayan iktisatçıdır?
Doğru Cevap: "A" Jeremy Bentham
Soru Açıklaması
Toplumun sosyal faydasının maksimizasyonu için çaba harcanması gerektiğini, bunun da çok sayıdaki insanlar için çok fazla mal sağlanması ile mümkün olacağını vurgulayan iktisatçı Jeremy Bentham dır.
2.

Bay X dedesinden kendisine miras olarak kalan dükkanda ekmek arası döner satmaya başlamıştır. 1 garson ve 2 dönerci ustası işe almış ve her birine 2000 TL ücret ve 300 TL sigorta ödemektedir. Et ve ekmek gibi malzemeler için ayda 15.500 TL tutarındaki bir maliyete katlanmaktadır ve elektrik, su, doğal gaz için de ayda 750 TL ödemektedir. Aslen meslek olarak muhasebeci olan Bay X hem işletmenin kasasına bakmakta hem de muhasebesini tutmaktadır. Bay X başka biri adına çalışsaydı ayda 2500 TL maaş alacaktı ve dükkanı kiraya verseydi ayda 4500 TL kira geliri elde edebilecekti. Ayda tanesini 15 TL'den 3000 tane döner ekmek satmakta ve 45.000 TL toplam hasılat elde etmektedir.

Bu işletmenin ekonomik maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" 30.150 TL
Soru Açıklaması

Ekonomik Maliyetler = Toplam Açık Maliyetler (Muhasebe Maliyetleri) + Toplam Örtük Maliyetler

Toplam Açık Maliyetler:

3 Çalışan  her birine 2.000 TL ücret =3 x 2.000 TL = 6.000 TL

3 Çalışan her birine sigorta 300 TL = 3 x 300 TL = 900 TL

Malzemeler 15.500 TL

Elektrik, su, doğal gaz = 750 TL

Toplam Örtük Maliyetler:

Bay X'in vazgeçtiği maaş  = 2.500 TL

Vazgeçtiği dükkan kirası = 4.500 TL

Ekonomik Maliyetler: 6000 + 900 + 15.500 + 750 TL + 2.500 + 4.500 = 30.150 TL 

3.

Tüketici A sepetini B’ye tercih ediyorsa ve B sepetini bir başka Z sepetine tercih ediyorsa A sepetini aynı zamanda Z’ye tercih etmek (A>B ve B > Z ise A>Z) durumunda olduğunu varsayan aksiyom aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Geçişlilik
Soru Açıklaması

Aksiyom-2 Geçişlilik AksiyomuBu aksiyom bireyin tercihlerinde içsel tutarlılığın bulunduğunu gösterir

4.

 Firmanın açık maliyetleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Muhasebe maliyeti
Soru Açıklaması

Maliyet kavram›n› tan›mlarken muhasebeciler sadece aç›k maliyeti göz önündebulunduruyor iken iktisatç›lar hem aç›k hem de örtük maliyetleri göz önünde bulundurmaktad›r. Firman›n aç›k maliyetleri toplam›na muhasebe maliyeti denir.

5.

Talep edilen iki malın miktarlarının gösterildiği bir şekilde, sadece gelirdeki değişimler sonucu ulaşılan optimal seçimlerin birleştirilmesi ile ulaşılan eğriye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Gelir tüketim eğrisi
Soru Açıklaması

Talep edilen iki malın miktarlarının gösterildiği bir şekilde, sadece gelirdeki değişimler sonucu ulaşılan optimal seçimlerin birleştirilmesi ile ulaşılan eğriye, gelir tüketim eğrisi denir. Engel eğrisinin çiziminde ise, eksenlerden birinde gelirin olduğuna dikkat edilmelidir.

6.
Firmanın kısa dönemde karşılaştığı maliyetler aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "E" LRFC
Soru Açıklaması
7.

İşçi ücretlerindeki artış aşağıdakilerden hangisini etkilemez? 

Doğru Cevap: "E" Eş ürün eğrilerini
Soru Açıklaması

İşçi ücretlerindeki değişim eş ürün eğrilerini etkilememektedir. 

8.
Aşağıdakilerden hangisi üretim fonksiyonu için doğru ifadedir?
Doğru Cevap: "A" Teknoloji veri iken her bir spesifik girdi bileşeni için firmanın üretebileceği maksimum çıktı düzeyini gösteren matematiksel ifadedir
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, Ordinalist yaklaşımda ilk olarak farksızlık eğrileri analizi kullanan iktisatçıdır.
Doğru Cevap: "C" Francis Y. Edgeworth
Soru Açıklaması
Ordinalist yaklaşımda ilk olarak farksızlık eğrileri analizi kullanan iktisatçı Francis Y. Edgeworth dır.
10.

Bir ekonomik modelde dışsal değişkenlerden birinde meydana gelen değişmenin içsel değişken üzerinde yaratacağı etkiyi belirlemede kullanılan iktisadi araç hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Karşılaştırmalı durağan analiz
Soru Açıklaması

Karşılaştırmalı durağan analiz dışsal değişkenlerden birinde meydana gelen bir değişikliğin modelin çalışması sonucu değeri belirlenen içsel değişkenin değeri üzerindeki etkinin belirlenmesini ifade etmektedir.

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 24
11.

Kısa dönemde bir firmanın üretim miktarı 200 birim, Sermaye miktarı 20 birim emek ise 5 birim ise ortalama fiziki ürünü kaçtır ?

Doğru Cevap: "D" 40
Soru Açıklaması

Kısa dönemde sermaye miktarı sabit olarak kabul edildiğinden, Firmanın toplam üretimini emek sayısına oranladığımızda APP yani ortalama fiziki ürüne ulaşmış oluruz. Bu durumda

L

= 200/5 =40 Doğru cevap D seçeneğidir.

12.
21.Yüzyılın mikroekonomisinin temel olarak alanı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 
Doğru Cevap: "E" Belirsizlik altında karar alma
Soru Açıklaması
13.

Üretim ve süreci olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.Üretimde kullanılan girdilerden birinin miktarını azaltıp diğerinin miktarını artırmadan aynı çıktı düzeyini gerçekleştirmek mümkün değil ise bu üretim sürecinde kullanılan üretim tekniği teknolojik olarak etkin bir üretim tekniğidir.

II. Uzun dönem üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin miktarının değiştirilmesini ve diğerlerinin sabit miktarlarda kullanılmasını mümkün kılan dönemdir

III.İlgili dönemde üretimde kullanılan miktarı kolaylıkla değişen girdiye sabit girdi denilmektedir.

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

I.Üretimde kullanılan girdilerden birinin miktarını azaltıp diğerinin miktarını artırmadan aynı çıktı düzeyini gerçekleştirmek mümkün değil ise bu üretim sürecinde kullanılan üretim tekniği teknolojik olarak etkin bir üretim tekniğidir. Bu ifade doğruyakan diğer seçneklerde verilen ifadeler doğru değildir. Doğru cevap A seçeneğidir.

14.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi, dışsal değişkenlerden birindeki değişmenin bir ekonomik modeldeki içsel değişkenin seviyesini nasıl etkileyeceğini incelemek için kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Karşılaştırmalı durağan analiz
Soru Açıklaması
Karşılaştırmalı durağan analiz, dışsal değişkenlerden birindeki değişmenin bir ekonomik modeldeki içsel değişkenin seviyesini nasıl etkileyeceğini incelemek için kullanılır.
15.

Faktörler arasındaki ikame esnekliği 1’e eşit ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

Doğru Cevap: "C" Cobb-Douglas tipi bir üretim fonksiyonu söz konusudur
Soru Açıklaması

Leontief üretim fonksiyonlarında ikame esnekliği sıfırdır ve girdiler birbiriyle mükemmel tamamlayıcıdır, Doğrusal üretim fonksiyonlarında ise ikame esnekliği  sonsuz ve girdiler mükemmel ikamedir. Cobb-Douglas üretim fonksiyonunda ise faktörler arası ikame esnekliği 1’e eşittir.

16.
Bir ürünü üretmeyi mümkün kılan  üretim tekniklerinin tamamı aşağıdakilerden hangisini oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Üretim teknolojisi
Soru Açıklaması

Bir ürünü üretmeyi mümkün kılan üretim tekniklerinin tamamı üretim teknolojisini oluşturur. 

17.

İki ya da daha çok ekonomik değişken arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve değişkenlerin birinde herhangi bir değişiklik olması durumunda diğerine ne tür etkilerin olabileceğini tahmin etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Doğru Cevap: "A" İktisadi modeller
Soru Açıklaması

İki ya da daha çok ekonomik değişken arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve değişkenlerin birinde herhangi bir değişiklik olması durumunda diğerine ne tür etkilerin olabileceğini tahmin etmek için "iktisadi modeller" kullanılır.

18.
Değeri incelenen modelin dışında belirlenen değişkene ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Dışsal Değişken
Soru Açıklaması

Dışsal değişken, bir modelde değeri veri olarak alınan değişkendir. Yani bu değişkenin değeri incelenen modelin dışında bir dışsal süreç tarafından belirlenir. İçsel değişkenin değeri ise model içerisinde belirlenir.

19.

Firmanın eş maliyet doğruları ile eş ürün eğrileri arasında kalan teğet noktalarınıbirleştiren doğruya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Uzun dönem genişleme yolu
Soru Açıklaması

Bahsi edilen uzun dönem genişleme yoludur. Bu doğru her bir çıktı düzeyi için maliyet minimizasyonunu sağlayan emek ve sermaye girdi bileşenlerinin geometrik yerini gösterir.

20.
Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelebilecek bir değişiklik, arz eğrisi üzerinde hareket edilmesine neden olur?
Doğru Cevap: "C" Malın kendi fiyatı 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok