• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 23

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 23
1.
Değişim değerini toplam faydanın değil, kullanılan son birimin sağladığı faydanın belirlediğini ileri süren görüşe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Marjinalistler 
Soru Açıklaması
2.

Terzi Ahmet'in diktiği 100 adet gömleğin toplam maliyeti 3000 TL olup bunun 1000 TL'si terzilik için gerekli sabit malzemeler için harcanmıştır. Buna göre her bir gömleğin ortalama değişken maliyeti nedir?

Doğru Cevap: "B" 20
Soru Açıklaması

Toplam Maliyet=Sabit Maliyet+Değişken Maliyet olduğundan 3000=1000+Değişken Maliyet ve buradan Değişken Maliyet=2000 olacaktır. Ortalama Değişken Maliyet=Değişken Maliyet/Üretim Miktarı olduğundan Ortalama Değişken Maliyet=2000/100=20 TL bulunur

3.
Bir üretici üretimini %10 artırırsa maliyetlerinin %8 artacağını tahminlemiştir. Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisi bu firmayı doğru tanımlar?
Doğru Cevap: "A" Pozitif ölçek ekonomisi
Soru Açıklaması
4.

Toplam açık maliyetler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Toplam Açık Maliyetler = Ekonomik Maliyet - Toplam Örtük Maliyetler
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, A şıkkıdır. Toplam açık maliyetler, ekonomik maliyet ile toplam örtük maliyetler arasındaki farka eşittir.

5.

Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması

Rasyonel bir tüketici maksimum faydaya ulaşabilmek için aşağıdaki noktaların temsil ettiği mal sepetlerinden D noktasını tercih etmelidir.

6.

Üretimde emek ve sermaye olmak üzere iki girdi kullanan bir firma maliyet minimizasyon hedefine ulaşmış ve üretimde kullanacağı optimal girdi bileşimini belirlemiştir. Fakat yakın zamanda seçime girecek olan hükümet, oylarını artırabilmek için asgari ücrete %50 zam yapmıştır. Doğal olarak bu durum firmanın maliyet minimizasyon dengesini bozmuştur. Firmanın maliyet minimizasyonunu sağlayacak olan dengeye ulaşabilmesi için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

Doğru Cevap: "D" Üretimde kullandığı sermaye girdisini artırıp emek girdisini azaltmalıdır.
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, D şıkkıdır. Emek girdisinin fiyatının artması durumunda, firmanın maliyet minimizasyon dengesi bozulur. Yani (MPPK/r)>(MPPL/w) olur. Firma girdi fiyatlarını değiştiremediğine göre, maliyet minimizasyonunu sağlayacak olan dengeye ulaşabilmesi için girdi miktarlarını değiştirebilir. Bu durumda ya emek girdisini azaltıp, sermaye girdisini artıracaktır.

7.

Bir mal veya hizmetinüretimi için direkt olarakparasal bir harcamayıgerektirmeyen fakat biralternatiften vazgeçilmişolunması nedeniyle ortayaçıkan maliyetler aşağıdakilerden hangisidir

Doğru Cevap: "A" Örtük maliyet
Soru Açıklaması

Bir mal veya hizmetinüretimi için direkt olarakparasal bir harcamay›gerektirmeyen fakat biralternatiften vazgeçilmiflolunmas› nedeniyle ortayaç›kan maliyetlere örtükmaliyet denir.

8.

Muhasebe kârı hesaplanırken kullanılan formül aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Muhasebe Kârı = Toplam Hasılat - Toplam Açık Maliyetler
Soru Açıklaması

Muhasebe kârı hesaplanırken aşağıdaki formül kullanılır:

Muhasebe Kârı = Toplam Hasılat - Toplam Açık Maliyetler

9.

Üretimde tüm girdilerin miktarının değiştirilmesinin mümkün olduğu dönem hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Uzun dönem
Soru Açıklaması

Ancak uzun dönemde üretim faktörleri miktarının tamamı değiştirilebilir.

10.

Mevcut üretim alternatiflerinden birini tercih ettiğimizde vazgeçmiş olduğumuz diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim alternatifinin piyasa değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Fırsat Maliyeti
Soru Açıklaması

Mevcut üretim alternatiflerinden birini tercih ettiğimizde vazgeçmiş olduğumuz diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim alternatifinin piyasa değerine fırsat maliyeti veya alternatif maliyet  adı verilir.

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 23
11.

Aşağıdakilerden hangisi ikame esnekliği bir (1) olan üretim fonksiyonlarıdır?

Doğru Cevap: "B" Cobb-Douglas üretim fonksiyonu
Soru Açıklaması

İkame esnekliği sonsuz olan üretim fonksiyonlarına doğrusal üretim fonksiyonu denir. İkame esnekliği sıfır olan üretim fonksiyonlarına sabit-oranlı üretim fonksiyonu veya Leontief denir. Buna karşılık ikame esnekliği değeri bir olan üretim fonksiyonlarına Cobb-Douglas üretim fonksiyonu denir Dolayısıyla doğru yanıt b dir.

12.
Soru 6. • Ekonomistlerin insanların seçimlerini nasıl yaptıklarını açıklamak için kullandıkları bir terimdir. • İnsanların ulaşabildikleri mevcut bilgiler ışığında kendilerine en büyük tatmini sağlayacak tercihi yapmalarına olanak sağlar. • Bireylerin içinde bulundukları koşullar çerçevesinde ulaşabilecekleri en iyi seçimi yapma gayretini belirtir. Yukarıdan verilen açıklamalar doğrultusunda aşağıdakilerin hangisinden bahsedildiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Rasyonel davranış
Soru Açıklaması
Rasyonel davranış, ekonomistlerin insanların seçimlerini nasıl yaptıklarını açıklamak için kullandıkları bir terimdir. Rasyonellik, insanların ulaşabildikleri mevcut bilgiler ışığında kendilerine en büyük tatmini sağlayacak tercihi yapacağını ifade etmektedir. Bir başka deyişle rasyonellik, bireylerin içinde bulundukları koşullar çerçevesinde ulaşabilecekleri en iyi seçimi (tercihi) yapma gayretleri anlamına gelmektedir.
13.
Bir ekonomist, belirli bir ülkede satılan araç sayısının artmasının, araç fiyatları ucuzladığı için mi olduğunu araştırmak istemektedir. Bu amaçla “diğer her şey sabitken” şeklinde bir varsayım yapmıştır. Bu varsayımın iktisattaki adı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Ceteris paribus
Soru Açıklaması

Ekonomistler genellikle sebep sonuç ilişkileriyle ilgilenirler ve bazı varsayımlar altında çalışmaların yürütürler.  Bu varsayımlardan en önemlisi ve en sık kullanılanı Latince bir terim olan “Ceteris Paribus”tur.  Bu varsayım diğer şeyler eşit anlamına gelir. Ekonomistler, herhangi bir faktörün ilgilendikleri değişken üzerine olan etkisini ölçebilmek için diğer tüm değişkenlerin değişmediğini varsaymak zorundadır.

14.
Bir birim girdi başına elde edilen çıktı miktarına ortalama fiziki ürün adı verilmektedir. Buna göre emeğin ortalama fiziki ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" TPP / L
Soru Açıklaması
15.
Bu soru sorulamaz
Doğru Cevap: "B" x
Soru Açıklaması
16.

Bir ürünü üretmeyi mümkün kılan üretim tekniklerinin tamamı aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

Doğru Cevap: "B" Üretim teknolojisi
Soru Açıklaması

Bir ürünü üretmeyi mümkün kılan üretim tekniklerinin tamamı üretim teknolojisini oluşturur.

17.

Ordinalist yaklaşımda ilk olarak farksızlık eğrileri analizini kullanan iktisatçı kimdir?

Doğru Cevap: "D" Francis Y. Edgeworth
Soru Açıklaması

Ordinalist yaklaşımda ilk olarak İngiliz Ekonomist Francis Y. Edgeworth (1845 - 1926) tarafından ortaya atılan farksızlık eğrileri analizi kullanılmıştır. Ekonomik teoride daha sonra farksızlık eğrileri analizi Hicks ve Allen tarafından geliştirilmiştir. Yine Paul Samuelson açıklanmış tercihler teorisini geliştirerek tüketici davranışları teorisini ordinalist yaklaşım çerçevesinde analiz etmiştir

18.

Kısa dönem üretim fonksiyonunda genellikle değişken kabul edilen üretim faktörü hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Emek
Soru Açıklaması

İşgücü kısa dönem üretim fonksiyonunda genellikle değişken kabul edilen girdidir.

19.
Mevcut üretim alternatiflerinden birini tercih ettiğimizde vazgeçmiş olduğumuz diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim alternatifinin piyasa değerine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" fırsat maliyeti
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki durumlardan hangisinde ölçeğe göre sabit getiri var demektir?
Doğru Cevap: "B" Üretimde kullanılan tüm girdiler aynı oranda artırıldığında çıktı düzeyinin de aynı oranda artması durumunda.
Soru Açıklaması
Üretimde kullanılan tüm girdiler aynı oranda artırıldığında eğer çıktı düzeyi de aynı oranda artıyor ise o zaman ölçeğe göre sabit getiri var demektir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler