• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 22

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 22
1.

Aşağıdakilerden hangisi bir fiziki mal değildir? 

Doğru Cevap: "E" Eğitim
Soru Açıklaması

eğitim bir hizmettir, bir fiziki mal değildir. 

2.

İktisatta diğer malların üretiminde kullanılan mallar aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

Doğru Cevap: "B" Sermaye malı
Soru Açıklaması

Diğer malların üretiminde kullanılan mallar sermaye malı olarak adlandırılır.

3.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sermayenin marjinal fiziki ürününün göreceli olarak daha fazla arttığı teknolojik gelişme durumu doğru biçimde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Emek-tasarruflu teknolojik gelişme
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdaki durumlardan hangisinde ilgili malın Giffen mal olduğundan emin oluruz?

Doğru Cevap: "C" Elimizdeki düşük mal için gelir etkisi ikame etkisinden fazla ise
Soru Açıklaması

Eğer bir mal düşük mal ise gelir arttığında bu maldan talep edilen miktar azalmakta ya da gelir azaldığında talep edilen mal miktarı artmaktadır. Şayet düşük mal olarak nitelenen x malı için fiyat yükselirse azalan marjinal ikame oranı nedeniyle talep edilen x malı miktarı azalacaktır. Yani ikame etkisinin her zaman için negatif olması x malı talep miktarını düşürecektir. Buna karşın fiyat artışından dolayı fizibil set küçüldüğünden (satın alma gücü düştüğünden), yine düşük mal için gelir etkisi negatif olduğundan, x malı için talep edilen miktar artacaktır. Dolayısıyla toplam etki, birbirine karşı ters yönlü işleyen bu iki etkinin büyüklüklerine bağlı olarak belirlenir. Toplam etki sonucu x malı miktarındaki değişmenin yönü ise talep eğrisinin biçimini açıklar. Bu etkilerden ikame etkisi daha büyükse talep eğrisi düşük mal için negatif eğimli olacaktır. Ancak gelir etkisinin daha büyük olması durumunda geleneksel talep eğrisi pozitif eğimli olur. Bu tür mallara Giffen malları denir.

5.
Aşağıdakilerden hangisi bir şeyi seçtiğimizde vazgeçtiğimiz alternatiflerin değerini ifade etmektedir.
Doğru Cevap: "E" Fırsat maliyeti
Soru Açıklaması
Fırsat maliyeti bir şeyi seçtiğimizde vazgeçtiğimiz alternatiflerin değerini ifade etmektedir.
6.
Tam ikame durumunda tüketici dengesi nasıl olur?
Doğru Cevap: "B" Eksenlerin birinin üzerinde oluşur.
Soru Açıklaması
7.

Haftalık 100 CNC tezgahı üreten bir firma üretimini haftada 200 birime çıkardığında maliyetleri de 5 milyon TL'den 7,5 milyon TL'ye yükselmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine işaret eder? 

Doğru Cevap: "D" Pozitif ölçek ekonomisi
Soru Açıklaması

Üretim iki katına çıkarken maliyet sadece % 50 arttığı için bu durumda pozitif ölçek ekonomisi geçerlidir.

8.
Bütçe doğrusunun eğimi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" -Px/Py
Soru Açıklaması
9.

Firma üretimini 2 birimden 3 birime çıkardığında, toplam maliyet 188 den 228 birime çıkmaktadır. Firmanın bir birim  daha fazla üretmesi sonucunda katlanmak zorunda olduğu ek maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" SRMC=40
Soru Açıklaması

Üretimdeki bir birimlik değişimin toplam maliyette yol açtığı değişimi ölçen marjinal maliyet şöyle gösterilir;SRMC = ?SRTC/?Q  formülde değerleri yerlerine koyarsak 228-188/ 3-2=40  olrk marjinal maliyet değeri bulunur.

10.

Aşağıdaki seçeneklerden  hangisinde Mikroekonomide kullanılan analitik araç/lar doğru olarak verilmiştir?

I.Kısıtlı optimizasyon

II.Denge analizi

III.Karşılaştırmalı durağan analizi

Doğru Cevap: "E" I,II,III
Soru Açıklaması

Tüm mikroekonomik modeller üç analitik araca dayanmaktadır.

  • Kısıtlı optimizasyon • Denge analizi • Karşılaştırmalı durağan analiz

Doğru cevap E seçeneğidir.

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 22
11.
Bir mal veya hizmetin üretimi için direkt olarak parasal bir harcamayı gerektiren ödemelerin tamamı olarak ifade edilen maliyet türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Açık maliyet 
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi, tek bir piyasadaki değişimin diğer piyasalara etkisini gösteren genel denge modellerini geliştirmiştir?
Doğru Cevap: "E" Leon Walras
Soru Açıklaması
Walras, tek bir piyasadaki değiflimin diğer pi- yasalara etkisini gösteren genel denge modellerini geliştirmifltir.
13.
Aşağıdakilerden hangisi finansal sermayedir?
Doğru Cevap: "A" Tahvil
Soru Açıklaması
Tahvil ve hisse senedi finansal sermayedir.
14.
Kardinalist yaklaşımda tüketici denge koşulunun sağlanmasını öngören seçenek aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Tüm mal ve hizmetlerin marjinal faydalarına fiyatlarının oranlanması sonucu elde edilen değerlerin eşit olması gerekir
Soru Açıklaması
15.
Ekonomideki ürünlerin birçok faktörün eşanlı olarak çalışması sonucu ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu nedenle tek bir faktörün tek başına üretim üzerine etkisini ölçebilmek oldukça zordur. Bu sorunla başa çıkmak isteyen iktisatçılar aşağıdaki faktörlerin hangisinden yararlanır?
Doğru Cevap: "D" İstatistiki araştırmalar
Soru Açıklaması
Ekonomideki ürünlerin birçok faktörün eş anlı olarak çalışması sonucu ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu nedenle tek bir faktörün tek başına üretim üzerine etkisini ölçebilmek oldukça zordur. Bu sorunla başa çıkmak için iktisatçılar doğal tecrübeden, istatistiksel araştırmalardan ve ekonomik tecrübelerden yararlanırlar.
16.

Belirli bir zaman diliminde, tüketicinin bir maldan bir birim daha fazla tüketmesi sonucu toplam faydasında ortaya çıkan değişim aşağıdakilerden hangisi olarak tanımlanır?

Doğru Cevap: "C" Marjinal fayda
Soru Açıklaması

Marjinal fayda belirli bir zaman diliminde, bu maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam faydada ortaya çıkan değişme olarak tanımlanır

17.
Diğer girdiler sabit iken emek miktarındaki her bir birim artış karşısında toplam fiziki ürün azalarak artıyor ise bu durumda aşağıdakilerin hangisinin varlığından söz edilebilir?
Doğru Cevap: "B" Emeğe göre azalan marjinal getiri
Soru Açıklaması
Diğer girdiler sabit iken emek miktarındaki her bir birim artış karşısında toplam fiziki ürün azalarak artıyor ise bu durumda emeğe göre azalan marjinal getiri (verim) var demektir.
18.

Aşağıdakilerden hangisi sabit maliyet kapsamında yer alır?

Doğru Cevap: "E" Fabrikanın kirası 
Soru Açıklaması

Fabrika kirasını üretim sıfır bile olsa ödemek gerekir. O nedenle sabit bir maliyettir.

19.

X ve Y mallarını tüketen ve bu malların fiyatı Px ve Py olan tüketicinin bütçe doğrusunun eğimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" -(Px/Py)
Soru Açıklaması

Tüketici tüm gelirini bu iki mal için harcadığında denklemimiz; Pxx + Pyy = I şekline dönüşür. Eğer tüketici tüm gelirini y malı için harcıyorsa I/Py kadarlık bu maldan satın alacak, x malı hiç kullanmayacaktır. Aynı şekilde tüm gelir x için harcanıyorsa yatay eksen üzerinde I/Px kadarlık x malı tüketebilecektir. Bu denkleme göre bütçe doğrusu dikey ekseni I/Py noktasında kesmekte ve eğimi ise -Px/Py olmaktadır. Doğru cevap C seçeneğidir.

20.

Aşağıdaki durumların hangisinde üretimi iki kat artırmak, maliyeti iki kattan daha fazla artırmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Negatif ölçek ekonomileri
Soru Açıklaması

Üretimi iki kat artırmanın, maliyeti iki kattan daha fazla arttırdığı duruma Negatif ölçek ekonomileri adı verilir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler