• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 20

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 20
1.
Kaynakların dağılımını belirlemede en önemli rolü aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
Doğru Cevap: "C" Fiyat
Soru Açıklaması
2.

Yansız teknolojik gelişme ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Marjinal teknik ikame oranı değişmez
Soru Açıklaması

Yansız teknolojik gelişmede, marjinal teknik ikame oranı değişmez, sermaye ve emek girdi miktarı azalır. Bundan dolayı doğru cevap C seçeneğidir.

3.

Genel denge analizi aşağıdaki iktisatçılardan hangisi tarafından geliştirmiştir?

Doğru Cevap: "D" Leon Walras
Soru Açıklaması

Leon Walras

4.

Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomik sistemin nasıl çalıştığını açıklamaya ve zaman içinde nasıl değiştiğini tahmin etmeye çalışır?

Doğru Cevap: "E" Pozitif analiz
Soru Açıklaması

Bir ekonomik sistemin nasıl çalıştığını açıklamaya ve zaman içinde nasıl değiştiğini tahmin etmeye çalışan analiz pozitif analizdir.

5.

Aynı miktar ürünü elde etmeye imkân tanıyan farklı girdi bileşenlerinin her biri ayrı bir ------- oluşturur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru Cevap: "A" Üretim tekniği
Soru Açıklaması

Aynı miktar ürünü elde etmeye imkân tanıyan farklı girdi bileşenlerinin her biri ayrı bir üretim tekniğini oluşturur.

6.

"Eğer A ve B iki mal sepeti ise tüketici bunları karşılaştırabilir." ifadesi farksızlık eğrisi kuramında hangi aksiyomun açıklamasıdır?

Doğru Cevap: "A" Bütünlük Aksiyomu
Soru Açıklaması

Aksiyom-1 Bütünlük AksiyomuE¤er A ve B iki mal sepeti ise tüketici bunlar› karfl›laflt›rabilir. Bu karfl›laflt›rmay› afla¤›daki davran›fllardan birisi ile tan›mlar:(i) A ? B bu tercihe göre A sepeti B sepetine tercih edilmektedir yani tüketici Asepetini istemektedir (e¤er aradaki iflaret > fleklinde ise bu kesin bir tercihibelirtirken ? fleklindeki iflaret zay›f bir tercihi göstermektedir).(ii) B > A burada tüketici B sepetini A’ya tercih etmektedir (B sepetini istemektedir).(ii) B ? A tüketici A ve B sepetlerini tercihte kay›ts›zd›r. Yani her iki tüketim sepeti ayn› tatmini sa¤lamaktad›r.

7.

Mallar arasında tam ikame durumu söz konusu ise, tercihleri yansıtan farksızlık eğrileri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

Doğru Cevap: "C" Farksızlık eğrileri negatif eğimli doğru biçimindedir
Soru Açıklaması

Mallar arasında tam ikame durumu söz konusu ise, tercihleri yansıtan farksızlık eğrileri, eğimi -1 olan negatif eğimli doğru biçimindedir

8.
Aşağıdaki seçeneklerde verilen birimlerden hangisi faydanın ölçüm birimidir?
Doğru Cevap: "D" Util
Soru Açıklaması
9.
Aynı çıktı düzeyini sağlayan tüm teknolojik olarak etkin emek-sermaye kombinasyonlarını gösteren eğri aşağıdakilerden hangidir?
Doğru Cevap: "D" Eş ürün eğrisi
Soru Açıklaması

Aynı çıktı düzeyini sağlayan tüm teknolojik olarak etkin emek-sermaye kombinasyonlarını gösteren eğri eş ürün eğrisidir. 

10.

Marjinal ikame oranının sıfır (0) olması durumunda hangi tip mallar sözkonusudur?

Doğru Cevap: "C" Tamamlayıcı mallar
Soru Açıklaması

Orijine göre dışbükey türdeki farksızlık eğrileri için ortaya çıkan azalan MRSdurumu, mallar arasında tam ikame durumunda sabit ve -1’e eşit olur. Yine tamamlayıcı mallarda MRS 0 ya da ? değerleri dışında başka bir değer almaz. Eğer farksızlık eğrileri orijine göre içbükey olursa artan MRS durumu ile karşılaşılır.

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 20
11.
Üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin miktarının değiştirilmesini ve diğerlerinin sabit miktarlarda kullanılmasını mümkün kılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kısa dönem
Soru Açıklaması

Üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin miktarının değiştirilmesini ve diğerlerinin sabit miktarlarda kullanılmasını mümkün kılan dönem kısa dönemdir. Üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinin tamamının miktarının değiştirilmesini mümkün kılan dönem ise uzun dönemdir.

12.
Bütçe doğrusunun eğimi aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Marjinal Dönüşüm Oranı
Soru Açıklaması
13.

Kısa dönemde üretim yapan bir firmanın 5 araba ürettiğinde katlandığı toplam maliyet 40 birim, ortalama değişken maliyet ise 4 birimdir. Bu firmanın hiçbir ürün üretmese bile katlanacağı maliyet kaç birimdir?

 

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Firmanın kısa dönemde üretim için katlandığı toplam maliyet (SRTC), toplam sabit maliyetler (TFC) ile toplam değişken maliyetlerin (SRVC) toplamına eşittir. Ortalama değişken maliyet (SRAVC) ise SRVC’ nin toplam çıktı miktarına (Q) bölünmesiyle hesaplanır. Soruda SRAVC = 4 birim ve Q= 5 olarak verilmiştir. Bu durumda SRVC = 20 olarak bulunur. Firmanın kısa dönemde üretimi sıfır dahi olsa katlanmak zorunda olduğu maliyetlere TFC denir. Bu durumda SRTC = TFC + SRVC olduğundan, 40= TFC – 20 olduğundan TFC = 20 olarak bulunur

14.

Uzun dönemde girdi fiyatları sabitken, girdilere yapılan toplam harcama miktarı artarsa, eş maliyet doğrusu için aşağıdakilerden hangisi geçerli olur?

Doğru Cevap: "E" Eş maliyet doğrusu dışarıya doğru (sağa) kayar, eğimi değişmez
Soru Açıklaması

Uzun dönemde girdi fiyatları sabitken, girdilere yapılan toplam harcama miktarı artarsa, eş maliyet doğrusu dışarıya doğru (sağa) kayar, eğimi değişmez.

15.

Üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin miktarının değiştirilmesini ve diğerlerinin sabit miktarlarda kullanılmasını mümkün kılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kısa dönem
Soru Açıklaması

Kısa Dönem: Üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin miktarının değiştirilmesini ve diğerlerinin sabit miktarlarda kullanılmasını mümkün kılan dönemdir.

16.
Kısıtlı optimizasyon problemi çözümünde iki önemli bileşen aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Amaç ve kısıt fonksiyonları
Soru Açıklaması
17.

Tek değişken girdinin olduğu durumda Toplam Fiziki Ürün Eğrisi'ne baktığımızda nasıl bir seyir izlediğini görülür?

Doğru Cevap: "A" Artarak artar-azalarak artar-maksimuma ulaşır-mutlak biçimde azalır
Soru Açıklaması

Belli bir noktaya kadar TPPL’nin eğimi artarak artmakta; daha sonar TPPL’nin eğimi azalarak artmakta; bir noktada TPPL’nin eğimi sıfır; bu noktadan sonra ise TPPL’nin eğimi negatiftir. Doğru cevap A'dır.

18.

Mikroekonomik davranışları açıklamada anahtar kavramın fayda olduğunu belirten ve marjinal fayda kavramına başvurmadan, talep eğrisini çizen iktisatçı aşağımdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Jules Dupuit
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, D şıkkıdır. Mikroekonomik davranışları açıklamada anahtar kavramın fayda olduğunu belirten ve marjinal fayda kavramına başvurmadan, talep eğrisini çizen iktisatçı Jules Dupuit’tir.

19.

Üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinin tamamının miktarının değiştirilmesini mümkün kılan kavrama ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Uzun dönem
Soru Açıklaması

Uzun dönem, üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinin tamamının miktarının değiştirilmesini mümkün kılan dönemdir. Diğer bir ifadeyle uzun dönemde tüm girdilerin miktarları istenildiği gibi değiştirilebilmektedir. Ayrıca bu dönem sabit girdinin olmadığı bir dönemdir.

20.

aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? 

Doğru Cevap: "C" kısa dönemde üretim faktörlerinden birden fazlası değişken olabilir. 
Soru Açıklaması

a,b,d ve e şıklarında verilen bilgiler doğru bilgilerdir, buna karşın c şıkkında verilen bilgi doğru değildir, kısa dönemde sadece bit üretim faktörü değişkendir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok