• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 18

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 18
1.
Eş maliyet doğruları ile eş ürün eğrileri arasında kalan teğet noktalarını birleştiren doğruya ne denir?
Doğru Cevap: "E" Uzun dönem genişleme yolu
Soru Açıklaması
Eş maliyet doğruları ile eş ürün eğrileri arasında kalan teğet noktalarını birleştiren doğruya uzun dönem genişleme yolu denir.
2.

Toplam fiziki ürün eğrisinin herhangi bir noktasındaki eğimi aşağıdaki hangi değeri verir?

 

Doğru Cevap: "A" Marjinal fiziki ürünü
Soru Açıklaması

Toplam fiziki ürün (TPPL) eğrisinin herhangi bir noktasındaki eğimi veya türevi o noktadaki marjinal fiziki ürünü (MPPL) vermektedir

3.

Aşağıdakilerden hangisi bir tüketicinin bütçe doğrusunun (I = PxX + PyY) eğimini doğru biçimde verir?

Doğru Cevap: "E" - Px/Py
Soru Açıklaması

bütçe doğrusu dikey ekseni I/Py noktasında kesmekte ve eğimi ise -Px/Py olmaktadır.

Bütçe doğrusu eğiminin ekonomik açıdan diğer bir önemi de bu iki malın karşılıklı değişim oranını göstermesidir; örneğin tüketici x malı tüketimini ∆x kadar artırdığında aynı doğru üzerinde kalabilmesi şartıyla ne kadarlık y malı tüketiminden vazgeçmesi gerektiğini ortaya koyar, bu değişikliği ∆y ile gösterelim. Bu değişiklik öncesi ve sonrası bütçe doğrusuna ilişkin denklemleri yeniden yazarsak;

Pxx + Pyy = I Px(x+∆x) + Py(y + ∆y) = I ikinci denklemden birinciyi çıkarırsak Px∆x + Py∆y = 0

Bu eşitlik; tüketimin parasal değerinde herhangi bir değişiklik olmadığı durumda, bir maldaki artışın öteki maldan ne kadarlık azalışla dengelendiğini göstermektedir. Bunu ∆y/∆x için çözümlediğimizde bize bütçe doğrusunun eğimini verecektir:

∆y/∆x = -Px/Py

4.
 • Orjinden uzaklaştıkça daha yüksek üretim düzeyini temsil ederler
 • Birbirlerini kesmezler
 • Eğri üzerindeki her bir nokta aynı fayda düzeyini gösterir.
 • Eğri üzerindeki her bir noktada maliyet aynıdır.
 • Yukarıdaki ifadelerden hangileri eş ürün eğrilerinin özelliklerindendir?

   

  Doğru Cevap: "D" I,II
  Soru Açıklaması

  Eş ürün eğrileri birbirini kesmez ve orijinden uzaklaştıkça daha yüksek üretim düzeyini temsil ederler. Ancak eğri üzerindeki her noktada farklı sermaye-emek bileşimleri olduğundan, bu noktalardaki maliyet düzeyi aynı olmayacaktır. III. İfade ise eş ürün eğrilerine değil eş fayda eğrilerine ait bir ifadedir

  5.

   Ordinalist yaklaşımda ilk olarak kim tarafından ortaya atılan farksızlık eğrileri analizi kullanılmıştır?

  Doğru Cevap: "A" Francis Y. Edgeworth
  Soru Açıklaması

  Ordinalist yaklafl›mda ilk olarak ‹ngiliz Ekonomist Francis Y. Edgeworth (1845- 1926) taraf›ndan ortaya at›lan farks›zl›k e¤rileri analizi kullan›lm›flt›r

  6.

  Farklı gelir düzeyleri için bir mala olan talep miktarını gösteren eğriye ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "D" Engel eğrisi
  Soru Açıklaması

  Burada doğru cevap, D şıkkıdır. Farklı gelir düzeyleri için bir mala olan talep miktarını gösteren eğriye Engel Eğrisi denir.

  7.
  Uzun dönem ortalama maliyeti minimum kılan çıktı düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Minimum Etkin Ölçek
  Soru Açıklaması
  8.

  Üretimde kullanılan tüm girdiler aynı oranda artırıldığında eğer çıktı düzeyi bu orandan daha düşük bir oranda artıyor ise bu getiriye ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "C" Ölçeğe göre azalan getiri
  Soru Açıklaması

  Üretimde kullanılan tüm girdiler aynı oranda artırıldığında eğer çıktı düzeyi bu orandan daha düşük bir oranda artıyor ise o zaman ölçeğe göre azalan getiri var demektir.

  9.

  Toplam faydanın maksimum olduğu yerde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

  Doğru Cevap: "A" Marjinal fayda sıfır olur
  Soru Açıklaması

  Toplam faydanın maksimum olduğu yerde marjinal fayda sıfır değeri alır.

  10.
  Gelir dağılımı daha adaletli olmalıdır şeklinde yapılan bir önerme aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi iktisat tanımı içerisinde yer alır? 
  Doğru Cevap: "B" Normatif İktisat
  Soru Açıklaması
  logo
  Mikro İktisat
  Ara Sınav - Deneme 18
  11.

  Kar maksimizasyonu ile hareket eden bir firma uzun dönemde belirli bir üretim düzeyine ilişkin maliyet minimizasyonunu nasıl gerçekleştirir?

   

  Doğru Cevap: "E" Eş ürün eğrisinin, eş maliyet doğrusuna teğet olduğu noktaya ait girdi bileşenlerini kullanarak
  Soru Açıklaması

  Firma belirli bir üretim düzeyine ilişkin maliyet minimizasyonunu, eş maliyet doğrusunun eş ürün eğrisine teğet olduğu noktaya ait girdi bileşenlerini kullanarak gerçekleştirir. Bu teğet noktasında, eş ürün eğrisinin eğimi ile maliyet doğrusunun eğimi birbirine eşittir. Eş ürün eğrisinin eğiminin eğemin sermayeye göre marjinal teknik ikame oranı tarafından, eş maliyet doğrusunun eğiminin ise göreceli girdi fiyatları tarafından verildiğini biliyoruz. Teğet noktasında eğimlerin eşit olması, girdilerin marjinal fiziki ürünleri arasındaki oranın girdi fiyatları arasındaki orana eşit olduğu anlamına gelir. Bu da maliyeti minimize etmenin koşuludur

  12.

  İki mallı dünyada gelir ve diğer malın fiyatı değişmezken, tek bir malın fiyatı değiştirilerek elde edilen optimum noktaların bileşiminden oluşan eğriye ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "B" fiyat - tüketim eğrisi
  Soru Açıklaması

  Bir maldan talep edilen miktarın bu malın fiyatının fonksiyonu olduğunu gösterebilmek için gelir düzeyinin ve diğer malların fiyatlarının değişmediğini varsayalım. Bu malın fiyatını değiştirerek fayda maksimizasyonunu sağlayan optimal seçimlerin değiştiğini gözlemleyebiliriz. Bütçe doğruları üzerinde bu optimal seçim noktalarını birletirdiğimizde fiyat tüketim eğrisine ulaşırız.

  13.
  “Akaryakıt fiyatları artarsa insanlar daha küçük arabalara yönelirler mi?” sorusu aşağıdaki seçeneklerde verilen ekonomi alanlarından hangisine aittir? 
  Doğru Cevap: "A" Mikro ekonomi
  Soru Açıklaması
  14.
 • Toplam maliyet
 • Toplam değişken maliyet
 • Toplam sabit maliyet
 • Marjinal maliyet
 • Ortalama maliyet
 • Ortalama değişken maliyet
 • Ortalama sabit maliyet
 • Yukarıda verilenlerden hangisi uzun dönem maliyetleri arasında yer almaz?

  Doğru Cevap: "C" III ve VII
  Soru Açıklaması

  Kısa ve uzun dönem maliyetleri arasındaki fark, uzun dönemde sabit maliyetlerin bulunmamasıdır. Bundan dolayı doğru cevap C’dir.

  15.
  Bir mal veya hizmetin üretimi için direkt olarak parasal bir harcamayı gerektiren ödemelerin tamamına ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "E" Açık maliyet
  Soru Açıklaması
  Bir mal veya hizmetin üretimi için direkt olarak parasal bir harcamayı gerektiren ödemelerin tamamına açık maliyet denir.
  16.

  LRAC = LRTC/Q

  Yukarıda verilen formül aşağıdaki maliyet türlerinden hangisini ifade eder?

  Doğru Cevap: "A" Uzun dönem ortalama maliyet
  Soru Açıklaması

  Uzun dönem ortalama maliyet

  Uzun dönem toplam maliyetin üretim miktarına oranı ( LRAC=LRTC/Q) uzun dönem ortalama maliyet denir.

  17.
  Marjinal fiziki ürün (MPPL)'nün maksimum olduğu noktanın solunda kalan bölge için aşağıdaki durumlardan hangisi geçerlidir?
  Doğru Cevap: "D" Emeğe göre artan marjinal getiri (verim) vardır.
  Soru Açıklaması
  18.

  Aşağıdakilerden hangisi bütçe doğrusunun eğimini vermektedir?

  Doğru Cevap: "C" - Px/ Py
  Soru Açıklaması

  19.

  Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi modern ekonomi biliminin başlangıcı olarak kabul edilen "Ulusların Zenginliği" isimli kitabın yazarıdır?

  Doğru Cevap: "E" Adam Smith
  Soru Açıklaması

  Ulusların Zenginliği kitabının yazarı Adam Smith'dir.

  20.

  Aşağıdaki durumlardan hangisinde eş maliyet doğrusunun eğimi değişmez?

  Doğru Cevap: "E" Fiyatları sabitken tüm girdilere ödenen toplam harcama artarsa
  Soru Açıklaması

  Girdi fiyatları sabitken girdilere yapılan toplam harcama miktarı artarsa eğim değişmez, eğimin değişmesi için girdi  fiyatların değişmesi gerekir. Eş maliyet doğrusunun eğimi göreceli girdi fiyatlar› tarafından verilmekte ve şu şekilde gösterilmektedir:   ?K/?L = - w/r

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler