• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 17

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 17
1.

Bütçe doğrusunun eğimi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

 I.Her iki fiyat aynı oranda artar veya azalırsa bütçe doğrusu paralel olarak sola veya sağa doğru hareket eder.

II.Her iki fiyat aynı yönde ancak farklı oranlarda artarsa eğim değişmez ve bütçe doğrusunda sola kayma olur.

III. İki mal fiyatı birbirine ters yönde değişirse bütçe doğrusunun eğimi değişir, ilk bütçe doğrusu ile kesişmez.

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

I.Her iki fiyat aynı oranda artar veya azalırsa bütçe doğrusu paralel olarak sola veya sağa doğru hareket eder.

 • Her iki fiyat aynı yönde ancak farklı oranlarda artarsa eğim değişmekle beraber  ve bütçe doğrusunda sola kayma olur.
 • III. İki mal fiyatı birbirine ters yönde değişirse bütçe doğrusunun eğimi değişir, ilk bütçe doğrusu ile kesişir.

  Doğru cevap A seçneğidir.

  2.

  Aşağıdakilerden hangisi değişken maliyet kapsamında yer alır?

  Doğru Cevap: "E" Emek
  Soru Açıklaması

  Emek değişken bir maliyettir ve  üretim miktarı sıfır olsa bile mevcuttur.

  3.
  Ricardo ve A. Smith’in su–elmas paradoksunu çözmeye çalışırken açıklamalarında öne çıkan teori aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Emek–Değer Teorisi
  Soru Açıklaması

  Adı geçen iktisatçılar, su–elmas paradoksunu çözmeye çalışmışlar fakat başarılı olamamışlardır. Yaptıkları tartışmalarda kullanım değerini bir yana bırakmışlar ve sadece değişim değerini (fiyatı) incelemeye başlamışlardır. Bu durumda öne çıkan teori Emek–Değer Teorisi olmaktadır

  4.
  Bireylerin ve firmaların seçimlerini, bu seçimlerin birbirleri ile etkileşimini ve devletin bu seçimlere etkisini araştırmayı kendisine konu edinen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Mikroekonomi
  Soru Açıklaması

  Mikroekonomi, bireylerin ve firmaların seçimlerini, bu seçimlerin birbirleri ile etkileşimini ve devletin bu seçimlere etkisini araştırmayı kendisine konu edinmiştir. Makroekonomi ise, ekonomiyi bir bütün olarak inceler.

  5.
  Şimdi ve gelecekte tüketimi yapılacak mal ve hizmetlerin üretilmesi ve paylaşılması  sürecinde bir toplumun alternatif yerlerde kullanabileceği kıt kaynakların çeşitli alanlara tahsisine karar verirken seçimlerini nasıl yaptıklarını ve bu seçimlerin sonuçlarını inceleyen sosyal bilim aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Ekonomi
  Soru Açıklaması

  Şimdi ve gelecekte tüketimi yapılacak mal ve hizmetlerin üretilmesi ve paylaşılması  sürecinde bir toplumun alternatif yerlerde kullanabileceği kıt kaynakların çeşitli alanlara tahsisine karar verirken seçimlerini nasıl yaptıklarını ve bu seçimlerin sonuçlarını inceleyen sosyal bilim ekonomi,  bir diğer deyişle iktisattır.

  6.
  Bütçe doğrusunun I = Px x + Py y şeklinde varsayıldığı bir hane halkı için bütçe doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" –Px/Py
  Soru Açıklaması
  7.

  "Veri bir periyotta (bir hafta, bir ay, bir y›l) harcama yapmak için ne kadarlıkbir satın alma gücünün (paranın) mevcut olduğunu gösterir." ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır

  Doğru Cevap: "A" Bütçe
  Soru Açıklaması

  Bütçe veri bir periyotta (bir hafta, bir ay, bir y›l) harcama yapmak için ne kadarl›kbir sat›n alma gücünün (paran›n) mevcut oldu¤unu gösterir. Tüketicinin bu veridönemde elinde bulunan para onun geliridir (I). Bu gelir düzeyinde tüketicinin nekadarl›k mal ve hizmet sat›n alabilece¤i, bu mallar›n ve hizmetlerin fiyatlar›na ba¤-l›d›r. Gerçek yaflamda tüketiciler isteklerinin bir k›sm›n› elde edemezler çünkübunlar› sat›n alacak gelirleri s›n›rl›d›r.

  8.
  Kar hangi üretim faktörüyle ilişkilidir?
  Doğru Cevap: "D" Girişimcilik
  Soru Açıklaması
  9.

  Ortalama fiziki ürünün simgesi aşağıdakilerden hangisidir

  Doğru Cevap: "A" APP
  Soru Açıklaması

  Bir birim girdi bafl›na elde edilen ürün miktar›na ortalama fiziki ürün denir veAPP ile gösteriliR

  10.
  Aşağıdakilerden hangisi makroekonominin konularından birisi değildir?
  Doğru Cevap: "D" Firma maksimizasyonu
  Soru Açıklaması

  Mikroekonomi; birey, firma, endüstri gibi nispeten daha küçük ekonomik birimlerin iktisadi davranışlarını inceleyen bölümdür. İşsizlik, enflasyon, dış ticaret dengesi ve ulusal büyüme ise makroekonominin ilgi alanına girer.

  logo
  Mikro İktisat
  Ara Sınav - Deneme 17
  11.

  İkame esnekliği değeri bir olan üretim fonksiyonlarına ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "A" Cobb-Douglas üretim fonksiyonu
  Soru Açıklaması

  İkame esnekliği değeri bir olan üretim fonksiyonlarına Cobb-Douglas üretim fonksiyonu denir.

  12.

  Aşağıdaki malların hangisinin değişim değeri diğerlerinden daha yüksektir?

  Doğru Cevap: "E" Pırlanta
  Soru Açıklaması

  Pırlantanın  kullanım değeri düşük, değişim değeri yüksektir. Su-elmas paradoksunda bu kavram irdelenmektedir. 

  13.

  İki mal tüketen bir tüketicinin, geliri sabitken, tükettiği iki malında fiyatı aynı oranda artarsa bütçe doğrusunda aşağıdaki değişikliklerden hangisi meydana gelir?

  Doğru Cevap: "B" Bütçe doğrusu paralel olarak orijine (sola) doğru kayar.
  Soru Açıklaması

  Burada doğru cevap, B şıkkıdır. Çünkü, iki mal tüketen bir tüketicinin, geliri sabitken, tükettiği iki malında fiyatı aynı oranda artarsa bütçe doğrusunun eğimi değişmeden sola doğru (orijine doğru) kayar. Sanki geliri azalmış gibi bir etki yapar.

  14.

  Üretim düzeyi ile birlikte değişmeyip sabit kalan üretim harcamaları toplamına ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "A" Toplam sabit maliyet
  Soru Açıklaması

  Üretim düzeyi ile birlikte değişmeyip sabit kalan üretim harcamaları toplamına toplam sabit maliyet adı verilir.

  15.

  Uzun dönem üretim fonksiyonuolan bir firma, denge üretim seviyesinde 10 birim sermaye ve 6 birim emek istihdam ediyorsa marjinal teknik ikame oranı kaçtır?

  Doğru Cevap: "A" 1
  Soru Açıklaması
  16.
  Aynı çıktı düzeyinde kalabilmek için girdilerden birinin miktarını bir birim artırdığımızda diğer girdiden kaç birim vazgeçmek zorunda olduğumuzu gösteren orana ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "A" Marjinal teknik ikame oranı
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "C" Üretim fonksiyonu minimum çıktı düzeyini göstermektedir.
  Soru Açıklaması
  18.

  İhtiyaçların karşılanması için mal ve hizmet üretme işleminde kullanılan malzemeler iktisatçılar tarafından kaynak olarak tanımlanır. Aşağıdakilerden hangisi iktisatçıların 4 ana başlıkta topladığı kaynak gruplarından biri değildir?

  Doğru Cevap: "A" para
  Soru Açıklaması

  İhtiyaçların karşılanması ancak kaynakların kullanılması ile mümkün olabilir. Kaynaklar mal ve hizmetlerin üretilmesi sürecinde kullandığımız üretim araçları ile ham maddeler veya başka bir ifadeyle girdilerdir. İktisatçılar kaynakları dört ana başlık altında toplamaktadırlar: toprak (doğa), emek, sermaye ve girişimci.

  19.
  Optimal seçimlerdeki değişmelere bağlı olarak kaç tür talep eğrisi elde etmek mümkündür?
  Doğru Cevap: "B" 3
  Soru Açıklaması
  20.

  Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmetlerin üretilmesi sürecinde kullandığımız kaynaklardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" Kâr
  Soru Açıklaması

  Emek, toprak, sermaye ve girişimci mal ve hizmetlerin üretilmesi sürecinde kullandığımız kaynaklardır. Bu kaynaklar aynı zamanda üretimde kullanılan girdiler olarak da ifade edilmektedir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler