• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 16

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 16
1.

İster firma düzeyinde olsun ister bireysel düzeyde olsun ihtiyacımızı gideren her şeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Mal
Soru Açıklaması

Mal

2.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tüketici tercihlerinin tutarlılığına ilişkin kabul edilmiş aksiyomlar arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "B" İç Bükeylik Aksiyomu
Soru Açıklaması
İç Bükeylik Aksiyomu yanlıştır. Kabul görmüş olan aksiyom "Dış Bükeylik Aksiyom" 'udur.
3.
Farksızlık eğrileri kullanarak mal ve hizmetler arasında fayda karşılaştırması yapan ekol aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Ordinalistler
Soru Açıklaması
4.
Gelir arttığında bir mala ilişkin geleneksel talep eğrisi sola kayıyorsa bu hangi tür maldır?
Doğru Cevap: "E" Düşük mal
Soru Açıklaması
5.

Üretimde kısa dönem aşağıdaki zaman dilimlerinden hangisini kapsar?

Doğru Cevap: "E" Sektöre göre değişir
Soru Açıklaması

Kısa dönem için zaman dilimi söz konusu değildir. Sektöre göre değişir. Örneğin Otomotiv sektörü için kısa dönem 3 yıl olabilir, ama bir fırın için kısa dönem 3 ay olabilir. 

6.
Değer paradoksuna aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "C" Su-Elmas ilişkisi
Soru Açıklaması

Değer paradoksuna verilebilecek örnek Su-Elmas ilişkisidir.

7.

Tek değişken girdinin olduğu bir durumda ortalama fizik ürün ne zaman maksimum olur?

Doğru Cevap: "D" Ortalama fiziki ürün marjinal fiziki ürüne eşit olduğunda
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, D şıkkıdır. Ortalama fiziki ürün marjinal fiziki ürüne eşit olduğunda maksimum olur.

8.

Bireylerin ve firmaların seçimlerini, bu seçimlerin birbirleri ile etkileşimini ve devletin bu seçimlere etkisini araştıran ekonomi dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mikroekonomi
Soru Açıklaması

Mikroekonomi, bireylerin ve firmaların seçimlerini, bu seçimlerin birbirleri ile etkileşimini ve devletin bu seçimlere etkisini araştırmayı kendisine konu edinmiştir. İsimdeki mikro ön eki Yunanca “mikros” kelimesinden gelir ve küçük anlamındadır. Dolayısıyla mikroekonomi tüketici, işçi, yönetici ve bir firma gibi bireysel ekonomik karar vericilerin iktisadi davranışlarını inceler. Aynı zamanda hane halkları, endüstriler, piyasalar, işci birlikleri ve ticaret birlikleri gibi ajanların davranışlarını inceler. Doğru cevap B seçeneğidir.

9.
İnsanların topraklarını kullanarak elde ettikleri gelire ne denir?
Doğru Cevap: "C" Rant
Soru Açıklaması
10.

Aşağıda verilenlerden hangileri eş ürün eğrilerine ilişkin özelliklerdendir?

I. Orijinden uzaklaştıkça her bir sonraki eş ürün eğrisi bir öncekine göre daha düşük bir üretim düzeyini temsil eder.

II. Eş ürün eğrileri pozitif eğimlidir.

III. Eş ürün eğrileri birbirlerini kesmezler.

IV. Orijine göre dışbükeydirler (konvekstirler).

V. Eş ürün eğrisi üzerideki her bir nokta aynı üretim düzeyini gösterir.

Doğru Cevap: "E" III, IV ve V
Soru Açıklaması

Orijinden uzaklaştıkça gösterdiği üretim düzeyi artar ve negatif eğilimlidirler. Doğru cevap E'dir.

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 16
11.
İkame esnekliği ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Cobb – Douglas üretim fonksiyonunun ikame esnekliği değeri 2’dir.
Soru Açıklaması

İkame esnekliği değeri 1 olan üretim fonksiyonlarına Cobb – Douglas üretim fonksiyonu adı verilir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi veri bir dönemde harcama yapmak için ne kadarlık bir satın alma gücünün mevcut olduğunu gösterir?

Doğru Cevap: "A" Bütçe
Soru Açıklaması

Veri bir dönemde harcama yapmak için ne kadarlık bir satın alma gücünün mevcut olduğunu bütçe gösterir.

13.

X eksenindeki malın fiyatı düşerse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Doğru Cevap: "A" Bütçe doğrusu yatıklaşır
Soru Açıklaması

X eksenindeki malın fiyatı düşerse bütçe doğrusu yatıklaşır

14.
Uzun dönem ortalama maliyetin minimum olduğu çıktı düzeyine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Minimum etkin ölçek 
Soru Açıklaması
15.

Üretimde kullanılan diğer girdiler sabit iken sadece bir girdinin kullanılan miktarındaki bir birimlik artış veya azalış yönündeki değişimin toplam fiziki üründe meydana getirdiği değişime ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Marjinal fiziki ürün
Soru Açıklaması

Üretimde kullanılan diğer girdiler sabit iken sadece bir girdinin kullanılan miktarındaki bir birimlik artış veya azalış yönündeki değişimin toplam fiziki üründe meydana getirdiği değişime marjinal fiziki ürün denir.

16.
Herşeyin olduğu boyutuyla değerlendirilmesini öne süren analiz biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Pozitif analiz 
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerin hangisi eş ürün eğrilerinin bir özelliğidir?
Doğru Cevap: "A" Orijine göre dışbükeydirler (konvekstirler).
Soru Açıklaması
Eş ürün eğrilerine ilişkin özellikler şunlardır: i. Orijinden uzaklaştıkça her bir sonraki eş ürün eğrisi bir öncekine göre daha yüksek bir üretim düzeyini temsil etmektedir. ii. Eş ürün eğrileri negatif eğimlidir. iii. Eş ürün eğrileri birbirlerini kesmezler. iv. Orijine göre dışbükeydirler (konvekstirler). v. Eş ürün eğrisi üzerideki her bir nokta ayn› üretim düzeyini gösterir.
18.
Üretimde kullanılan diğer girdiler sabit iken sadece bir girdinin kullanılan miktarındaki bir birimlik artış veya azalış yönündeki değişimin toplam fiziki üründe meydana getirdiği değişime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Marjinal fiziki ürün
Soru Açıklaması
Üretimde kullanılan diğer girdiler sabit iken sadece bir girdinin kullanılan miktarındaki bir birimlik artış veya azalış yönündeki değişimin toplam fiziki üründe meydana getirdiği değişime marjinal fiziki ürün denir ve MPP ile gösterilir.
19.

Aynı çıktı düzeyini sağlayan tüm teknolojik olarak etkin emek-sermaye kombinasyonlarını gösteren eğriye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Eş ürün eğrisi
Soru Açıklaması

Aynı çıktı düzeyini sağlayan tüm teknolojik olarak etkin emek-sermaye kombinasyonlarını gösteren eğriye eş ürün eğrisi denir.

20.

Farksızlık eğrisinin herhangi bir noktasına çizilen teğetin eğiminin negatif işaretlisi ne olarak tanımlanır?

Doğru Cevap: "A" Marjinal ikame oranı
Soru Açıklaması

Farks›zl›k e¤risinin herhangi bir noktas›na çizilen te¤etin e¤iminin negatif iflaretlisi marjinal ikame oran› (MRS) olarak tan›mlan›r. fiekilde görüldü¤ü gibi tüketicininayn› tatmin düzeyinde kalabilmesi için bir birim x karfl›l›¤›nda vermeyi arzu etti¤iy miktar› marjinal ikame oran›n› tan›mlar

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler