• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 15

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 15
1.
 • APPL= MPPL ise APPL minimumdur.
 • APPL= MPPL ise MPPL sıfıra eşittir.
 • APPL= MPPL ise APPL maksimumdur.
 • MPPL > APPL ise APPL azalmaktadır.
 • MPPL > APPL ise APPL sıfıra eşittir.
 • MPPL > APPL ise APPL artmaktadır
 • Kısa dönemle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "C" III ve VI
  Soru Açıklaması

  Ortalama fiziki ürünün marjinal fiziki ürüne eşit olduğu noktada, ortalama fiziki ürün maksimum değerini alır. Marjinal fiziki ürünün ortalama fiziki üründen büyük olduğu noktada ise, ortalama fiziki ürünün değeri artmaktadır. Bundan dolayı doğru cevap C’dir

  2.

  Tek değişken girdi olduğu durumda toplam ortalama ve marjinal fiziki ürün ilişkileri için aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

 • İlk birim girdi kullanıldığı andan itibaren toplam fiziki ürün azalır
 • Ortalama fiziki ürün eğrisi, marjinal fiziki ürün eğrisini yukarıdan ve tam da maksimum olduğu noktada keser
 • Toplam fiziki ürün maksimum noktaya ulaştığı noktada marjinal fiziki ürün sıfır olur
 • Doğru Cevap: "C" Yalnız III
  Soru Açıklaması

  Üretimde kullanılan emeğin miktarı sıfır birim olduğunda X firması sıfır birim toplam fiziki ürün (TPPL) elde etmektedir. Firma üretimde kullanılan emek miktarını birer birim artırmaya devam ettiğinde toplam fiziki ürün miktarı da artmaktadır.

   Marjinal fiziki ürün eğrisi emek girdisi kullanıldıkça önce biraz artacak ve maksimuma ulaştıktan sonra azalacak ve toplam fiziki ürünün maksimum olduğu yerde sıfır değerini alacaktır. Ortalama fiziki ürün eğrisi de önce artacak ama marjinal fiziki ürün eğrisinin altında kalacak ve bu yüzden önce azalmaya başlayan marjinal fiziki ürün eğrisi ortalama eğriyi maksimum noktasında kesecektir.

  3.
  Bir firmanın kısa dönem ortalama maliyet eğrisi uzun dönem ortalama maliyet eğrisini minimize edecek konumdaysa bu firma için aşağıdakilerin hangisinden bahsedilebilir?
  Doğru Cevap: "A" Optimum tesis büyüklüğü
  Soru Açıklaması
  4.

  Ekonomide tüketiciler ve üreticilerin etkileşimini sağlayarak alıcıların satıcılarla ticaret yapmasına olanak sağlayan mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A"  Piyasa
  Soru Açıklaması

  Ekonomide tüketiciler ve üreticilerin etkileşimini sağlayarak alıcıların satıcılarla ticaret yapmasına olanak sağlayan mekanizmaya PİYASA adı verilir.

  5.
  Aşağıda verilen bilgilerden hangisi normatif analize ilişkindir?
  Doğru Cevap: "A" Daha çok sosyal taleplere ya da hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkindir.
  Soru Açıklaması

  Sınanabilir olan analiz pozitif analizdir ve bir ekonomik sistemin nasıl çalıştığını açıklamaya çalışır. Değer yargıları içeren konuları göz önüne alan analiz normatif analizdir. Normatif analizden önce pozitif analiz yapılır.

  6.
  Aşağıdakilerden hangisi bir firmanın üretimi arttıkça değişmez?
  Doğru Cevap: "A" Sabit maliyetler
  Soru Açıklaması
  7.

  Tüketicinin gelirinin I=10 TL olması halinde X malının fiyatının 2 TL'den 4 TL'ye ve Y malının fiyatının da 1 TL'den 2 TL'ye çıkması halinde bütçe doğrusu ve eğimi nasıl değişir?

  Doğru Cevap: "D" Bütçe doğrusu paralel bir şekilde sola kayar ve eğim değişmez.
  Soru Açıklaması

  Bütçe doğrusu cari dönemdeki tüketicinin geliri ve malların fiyatları veri iken ulaşılabilecek tüketim demetlerini veya sepetlerini göstermektedir. Böyle bir durumda bütçe doğrusu doğru şeklini alır ve fiyatlardaki değişmeler ile gelirdeki değişmeler sonucu bütçe doğrusunda değişiklikler olur. Şimdi sırasıyla bu değişiklikleri ele alacağız. Öncelikle gelirde ve y malının fiyatında bir değişme olmaksızın x malının fiyatı yükselirse bütçe doğrusunun x eksenini kestiği nokta sola kayar ve doğru, değişmenin büyüklüğüne bağlı olarak dikleşir. Çünkü Px/Py oranı artmıştır. X malı fiyatı düştüğünde ise bütçe doğrusu yatıklaşır. Tek bir malın fiyatı yerine her iki malın fiyatı değiştiğinde:

  • Her iki fiyat aynı oranda artar veya azalırsa bütçe doğrusu paralel olarak sola veya sağa doğru hareket eder ve eğim değişmez.
  • Her iki fiyat aynı yönde ancak farklı oranlarda artarsa eğim değişmekle beraber bütçe doğrusunda sola kayma olur.
  • İki mal fiyatı birbirine ters yönde değişirse bütçe doğrusunun eğimi değişir, ilk bütçe doğrusu ile kesişir.

  Soruda ise gelir sabitken her iki malın fiyatı da aynı yönde ve aynı oranda (%100 artış) değiştiği için bütçe doğrusu ilk bütçe doğrusuna paralel bir şekilde sola kayacaktır ve bütçe doğrusunun eğimi değişmeyecektir.

  8.
  Farksızlık eğrisindeki dış bükeylik iki mal arasında neyin varlığını ortaya koyar?
  Doğru Cevap: "A" Azalan marjinal ikame
  Soru Açıklaması
  9.

  Uzun dönem toplam maliyet eğrisi aşağıdaki hangi değere eşittir?

   

  Doğru Cevap: "D" Uzun dönem ortalama maliyet
  Soru Açıklaması

  Birim çıktı başına düşen uzun dönem toplam maliyet, uzun dönem ortalama maliyeti verir

  10.
  Ekonomik modelde dışsal değişkenlerden birisindeki değişmenin, içsel değişkenin seviyesini nasıl etkileyeceğini incelemek için kullanılan analize ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "E" Karşılaştırmalı durağan analiz
  Soru Açıklaması
  logo
  Mikro İktisat
  Ara Sınav - Deneme 15
  11.

  Bir şeyi seçtiğimizde vazgeçtiğimiz alternatiflerin değerini ifade eden unsura ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "A" Fırsat maliyeti
  Soru Açıklaması

  Bir şeyi seçtiğimizde vazgeçtiğimiz alternatiflerin değerini ifade eden unsura fırsat maliyeti adı verilir.

  12.

  Denge fiyatının üzerindeki alan düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "A" Arz fazlası - Fiyat düşmeye başlar
  Soru Açıklaması

  Denge fiyatının üzerindeki alan düşünüldüğünde Arz fazlası oluşur bu durumda fiyatlar düşmeye başlar.

  13.

   -------, üretimde kullanılan tüm girdiler aynı oranda artırıldığında çıktı düzeyinin ne oranda arttığın gösteren orandır.

  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

  Doğru Cevap: "A" Ölçeğe göre getiri
  Soru Açıklaması

  Ölçeğe göre getiri, üretimde kullanılan tüm girdiler aynı oranda artırıldığında çıktı düzeyinin ne oranda arttığın gösteren orandır.

  14.
  Farksızlık eğrisindeki dış bükeylik aşağıdaki seçeneklerden hangisini ifade eder?
  Doğru Cevap: "B" Azalan marjinal ikâme oranı
  Soru Açıklaması
  15.

  Kar düzeyini belirleyen ve dolayısıyla firma tercih ve davranışlarını etkileyen iki temel faktör aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru ve tam olarak verilmektedir?

  Doğru Cevap: "E" Hasılat-Maliyet
  Soru Açıklaması

  Kar düzeyini belirleyen ve dolayısıyla firma tercih ve davranışlarını etkileyen iki temel faktör ise firmanın hasılat ve maliyet yapısıdır.

  16.
  Tüketici davranışları kuramı aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi varsayım üzerine kurulmuştur? 
  Doğru Cevap: "A" Kişilerin sınırlı gelirleri ile tatmin düzeylerini en yükseğe ulaştıracak mal ve hizmetleri satın alacakları varsayımı 
  Soru Açıklaması
  17.
  Marjinalist düşünceye göre bir malın değişim değeri aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?
  Doğru Cevap: "B" Malın tüketiminin sağladığı son birim fayda
  Soru Açıklaması
  18.

  Ekonomik maliyet hesaplanırken aşağıdaki formüllerden hangisi kullanılır?

  Doğru Cevap: "C" Ekonomik Maliyet = Toplam Açık Maliyetler + Toplam Örtük Maliyetler
  Soru Açıklaması

  Ekonomik maliyet hesaplanırken aşağıdaki formül kullanılır:

  Ekonomik Maliyet = Toplam Açık Maliyetler + Toplam Örtük Maliyetler

  19.

  12 birim emek girdisi ve 12 birim sermaye girdisi ile 150 birim çıktı elde edilmektedir. Girdiler iki katı artırılarak 24 birim emek ve 24 birim sermaye girdisi kullanıldığında ölçeğe göre azalan getiride aşağıdaki çıktı miktarlarından hangisi elde edilir?

  Doğru Cevap: "A" 275
  Soru Açıklaması

  Ölçeğe göre azalan getiri olduğuna göre; girdiler iki kat artarken çıktı miktarı iki kattan daha az artmalıdır. O halde cevap 300 den az olan seçenek 275 tir.

  20.
  Bireylerin içinde bulundukları koşullar çerçevesinde ulaşabilecekleri en iyi seçimi yapma gayretlerine ne ad verilir? 
  Doğru Cevap: "B" Rasyonel davranış 
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler