• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 12

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 12
1.

Eş-ürün eğrisinin herhangi bir noktasında eğimi -3 ise, bu noktadaki marjinal teknik ikame oranı (MRTS) kaçtır?

Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, B şıkkıdır. Marjinal teknik ikame oranı (MRTS) eş-ürün eğrisinin eğiminin negatifidir. Eğim -3 olduğuna göre; MRTS= -(-3)=3 olur.

2.

Mevcut üretim alternatiflerinden birini tercih ettiğimizde, vazgeçmiş olduğumuz diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim alternatifinin piyasa değerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Fırsat maliyeti
Soru Açıklaması

Cevap C'dir Fırsat maliyeti ya da alternatif maliyet olarak adlandırılır.

3.
Bir ekonomik sistemin nasıl çalıştığını açıklamaya ve zaman içinde nasıl değiştiğini tahmin etmeye çalışan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Pozitif analiz
Soru Açıklaması

Mikroekonomik analizde hem pozitif hem de normatif analiz yöntemleri kullanılır. Pozitif analiz, bir ekonomik sistemin nasıl çalıştığını açıklamaya ve zaman içinde nasıl değiştiğini tahmin etmeye çalışır.

4.

Farksızlık eğrileri analizinde bireyin fayda maksimizasyonu (optimal tercih noktası) aşağıdakilerden hangisinde sağlanır?

Doğru Cevap: "A" Farksızlık eğrisinin eğiminin bütçe doğrusunun eğimine eşit olduğu noktada
Soru Açıklaması

Farksızlık eğrileri analizinde bireyin fayda maksimizasyonunu gösteren optimal tercih noktası, farksızlık eğrisinin eğiminin bütçe doğrusunun eğimine eşit olduğu noktada sağlanır.

5.

Arz ve talep modeli oluşturarak bu iki piyasa kuvvetinin eş anlı hareketi ile fiyatın belirlendiğini gösteren iktisatçı kimdir?

Doğru Cevap: "A" Marshall
Soru Açıklaması

Talebin fiyat üzerindeki etkisini, İngiliz ekonomist Alfred Marshall (1842- 1924) Ekonominin İlkeleri adlı yapıtıyla 1890 yılında ortaya koymuştur (Aslında mikroekonominin başlangıçta İngiliz iktisatçılar değil, Fransız mühendisler tarafından geliştirildiği kabul edilmektedir. 1804-1866 arasında yaşamış olan Jules Dupuit, sonradan Marshallyan neoklasik ekonomi olarak tabir edilecek olan analizin özünü basit bir şekilde ortaya koymuştur. Dupuit mikroekonomik davranışları açıklamada anahtar kavramın fayda olduğunu belirtmiş ve marjinal fayda kavramına başvurmadan, talep eğrisini çizmiştir). Marshall talep ve arz modelini oluşturmuş ve bu iki piyasa kuvvetinin eş anlı hareketinin fiyatı belirlediğini göstermiştir. Fakat hangi kuvvetin fiyatı belirlediğini bilemeyiz çünkü fiyat, arz ve talebin eş anlı hareketleri ile belirlenir. Marshall’ın da belirttiği gibi makasın hangi kenarının kestiğini bilemeyiz.

6.
Aşağıdaki üretim fonksiyonlarından hangisinin İkame esnekliği sonsuzdur?
Doğru Cevap: "A" Doğrusal üretim fonksiyonu
Soru Açıklaması
İkame esnekliği sonsuz olan üretim fonksiyonlarına doğrusal üretim fonksiyonu denir.
7.

Firmanın bir birim dahafazla üretmesi sonucundakatlanmak zorunda olduğuek maliyete aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Marjinal maliyet
Soru Açıklaması

Firman›n bir birim dahafazla üretmesi sonucundakatlanmak zorunda oldu¤uek maliyete marjinal maliyetdenir.

8.

Ekonomide kıt olmayan mallara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Serbest mal
Soru Açıklaması

Ekonomide kıt olmayan mallara, diğer bir ifadeyle ihtiyaçlarımızdan daha çok var olan mallara serbest mal denir.

9.
“Ulusların Zenginliği” adlı eser aşağıdaki iktisatçılardan kime aittir?
Doğru Cevap: "A" A. Smith
Soru Açıklaması
10.

SRMC > SRATC ise SRATC'nin eğimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "A" Pozitiftir
Soru Açıklaması

SRMC > SRATC ise SRATC'nin eğimi pozitiftir ve SRATC artmaktadır.

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 12
11.

Bir firma 7 tane bisiklet üretmek için 60 TL toplam sabit maliyete ve 150 TL değişken maliyete katlanıyorsa, kısa dönem ortalama toplam maliyeti aşağıdakilerden hangisi olur?

Doğru Cevap: "C" 30 TL
Soru Açıklaması

Ortalama maliyet (SRATC), toplam maliyetin (SRTC) toplam çıktı miktarına(Q) oranlanması ile elde edilir ve bir birim çıktı başına düşen toplam maliyeti yansıtır. Ortalama maliyet aşağıdaki eşitlik ile gösterilir:

SRATC = SRTC / Q

Kısa dönemde firmanın üretim için katlandığı toplam maliyet (SRTC), toplam sabit maliyetler (TFC) ile toplam değişlken maliyetlerin (SRVC) toplamı tarafından verilir ve aşağıdaki eşitlik ile ifade edilir:

SRTC = TFC + SRVC

Soruda TFC = 60 TL      SRVC ise 150 TL   ve Q = 7 olarak verildiğine göre

SRTC = 60 + 150 = 210 TL

SRATC = 210 / 7 = 30 TL 

12.

Kısa dönemde marjinal maliyet ortalama değişken maliyete eşitse aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Ortalama toplam maliyet azalmaktadır.
Soru Açıklaması

13.

Üretimde kullanılan diğer girdiler sabit iken sadece bir girdinin kullanılan miktarındaki bir birimlik artış veya azalış yönündeki değişimin toplam fiziki üründe meydana getirdiği değişime ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Marjinal fiziki ürün
Soru Açıklaması

Üretimde kullanılan diğer girdiler sabit iken sadece bir girdinin kullanılan miktarındaki bir birimlik artış veya azalış yönündeki değişimin toplam fiziki üründe meydana getirdiği değişime marjinal fiziki ürün adı verilmektedir.

14.

İki mallı bir dünyada aşağıdaki durumlardan hangisinde tüketici yalnızca tek bir maldan pozitif miktarda tüketerek maksimum fayda (optimum ya da denge) elde edebilir?

Doğru Cevap: "A" iki mal tam ikame ise
Soru Açıklaması

Mallar arasında tam ikame söz konusu ise tercihleri yansıtan farksızlık eğrileri eğimi (-1) olan doğru halini alır ve optimal tercih ise her zaman sınırda oluşur.

Eğer py > px ise bütçe doğrusu farksızlık eğrisine göre daha yatıktır. Bu durumda tüketici tüm gelirini x malına harcayacaktır. px > py ise tüketici sadece y malı alacak, px = py ise bütçe doğrusu ile farksızlık eğrisi çakışmıştır, herhangi bir nokta optimal tercihtir. Kısaca iki mal arasında tam bir ikame varsa tüketici ucuz olanı tercih eder. Diğerinden hiç tüketmez.

15.
Bir seçim yapıldığında, vazgeçilen alternatiferin değeri neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Fırsat Maliyeti
Soru Açıklaması
16.

Firmanın bir girdiyi diğeriyle ikame edip aynı üretim düzeyini gerçekleştirmesine müsaade eden dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Uzun dönem
Soru Açıklaması

Firmanın bir girdiyi diğeriyle ikame edip aynı üretim düzeyini gerçekleştirmesine müsaade eden dönem uzun dönemdir.

17.

Rasyonellik, insanların ulaşabildikleri mevcut bilgiler ışığında kendilerine en ………… tatmini sağlayacak tercihi yapacağını ifade etmektedir.

Yukarıdaki ifadeyi doğru kılacak şekilde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "C" çok
Soru Açıklaması

Rasyonel davranış, ekonomistlerin insanların seçimlerini nasıl yaptıklarını açıklamak için kullandıkları bir terimdir. Rasyonellik, insanların ulaşabildikleri mevcut bilgiler ışığında kendilerine en büyük tatmini sağlayacak tercihi yapacağını ifade etmektedir. Bir başka deyişle rasyonellik, bireylerin içinde bulundukları koşullar çerçevesinde ulaşabilecekleri en iyi seçimi (tercihi) yapma gayretleri anlamına gelmektedir. Burada rasyonel bireylerin amaçlarına ulaşmak için bilinçli çaba harcayacakları kabul edilir. Bu amaçlar başkaları için bir anlam ifade etmese de bireyin kendisi için anlam taşıyor olabilir.

18.
Talebin fiyat üzerine etkisini aşağıdakilerden hangi ekonomist ortaya koymuştur?
Doğru Cevap: "E" Alfred Marshall
Soru Açıklaması

1890 yılında yazdığı "Ekonominin İlkeleri" isimli yapıtla talebin fiyat üzerindeki etkisini İngiliz ekonomist Alfred Marshall ortaya koymuştur. Leon Walras, genel denge modelini geliştiren iktisatçıdır. V. Pareto ise ekonomik etkinlik ve refah konusunda çalışmış ekonomisttir. A. Smith modern ekonomi biliminin başlamasını sağlayan iktisatçıdır. D. Ricardo D. Ricordo Su-Elmas paradoksunu çözmeye çalışan bir iktisatçıdır.

19.
Aşağıdakilerden hangisi kısa dönemde karşılaşılan toplam maliyetlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Örtük maliyet
Soru Açıklaması
Kısa dönemde; toplam sabit maliyet (TFC), toplam değişken maliyet (SRVC), toplam maliyet (SRTC) ve marjinal maliyet (SRMC) olmak üzere dört farklı maliyet ile karşılaşır.
20.
Aşağıdakilerden hangisi mikroekonomide kullanılan analitik araçlardandır?
Doğru Cevap: "E" Kısıtlı optimizasyon
Soru Açıklaması
Tüm mikroekonomik modeller üç analitik araca dayanmaktadır. İncelenen konu ne olursa olsun mikroekonomi aynı üç analitik aracı kullanır: • Kısıtlı optimizasyon • Denge analizi • Karşılaştırmalı durağan analiz
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler