• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 11

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 11
1.
  • Üretim fonksiyonu bir firmanın üretebileceği en az çıktı düzeyini gösteren matematiksel bir ifadedir.
  • Üretimde kullanılan miktarı değiştirilmeyen girdi sabit girdidir.
  • Kapalı bir üretim fonksiyonu Q=f(L,K,D,P) biçiminde gösterilir.
  • Bir malı üretmek için bir araya getirilip üretim sürecinde kullanılan kaynaklara girdiler adı verilir.
Yukarıda verilenlen bilgilerden doğru olanlar hangi seçenekte verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" II ve  IV
Soru Açıklaması

Üretim fonksiyonu, teknoloji veri iken her bir spesifik girdi bileşeni için firmanın üretebileceği maksimum çıktı düzeyini gösteren matematiksel bir ifadedir. Bir ürünün üretilmesini sağlayan üretim tekniklerinin tamamına üretim teknolojisi denir. Kapalı bir üretim fonksiyonu Q=f(L,K,D,T) biçiminde gösterilir. Burada Q; üretim düzeyini, L; emek girdisini, K; sermaye girdisini ve T; teknoloji girdisini göstermektedir.

2.

Aynı çıktı düzeyini sağlayan tüm teknolojik olarak etkin emek-sermaye kombinasyonlarını gösteren eğriye ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "B" Eş ürün eğrisi
Soru Açıklaması

Aynı çıktı düzeyini sağlayan tüm teknolojik olarak etkin emek-sermaye kombinasyonlarını gösteren eğriye eş ürün eğrisi denir.

3.

Gelir arttığında talep edilen miktarı artan mal türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Normal Mal 
Soru Açıklaması

Doğru cevap B seçeneğindeki yer almaktadır. Normal mal gelir arttıkça talep edilen miktarı artan maldır. 

4.
Dışsal değişkenlerden birindeki değişmenin bir ekonomik modeldeki içsel değişkenin seviyesini nasıl etkileyeceğini incelemek için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karşılaştırmalı durağan analiz
Soru Açıklaması

Karşılaştırmalı durağan analiz, dışsal değişkenlerden birindeki değişmenin bir ekonomik modeldeki içsel değişkenin seviyesini nasıl etkileyeceğini incelemek için kullanılır.

5.

Marshall makası olarak ifade edilen ve piyasada fiyatın oluşumunu belirleyen kuvvetler nelerdir?

Doğru Cevap: "B" Arz -Talep
Soru Açıklaması

Marshall talep ve arz modelini oluşturmuş ve bu iki piyasa kuvvetinin eş anlı hareketinin fiyatı belirlediğini göstermiştir.Fakat hangi kuvvetin fiyatı belirlediğini bilemeyiz çünkü fiyat, arz ve talebin eş anlı hareketleri ile belirlenir. Marshall’ın da belirtti¤i gibi makasın hangi kenarının kestiğini bilemeyiz.

6.

Belirli bir zaman diliminde bir malın çeşitli miktarlarınıntüketilmesi sonucu ulaşılan tatmin düzeyi neyi gösterir?

Doğru Cevap: "A" Toplam fayda
Soru Açıklaması

Belirli bir zaman diliminde bir mal›n çeflitli miktarlar›n›ntüketilmesi sonucu ulafl›lan tatmin düzeyi toplam fayday› (TU) gösterir. Fayda birimi olarak klasik iktisatç›lar “util” terimini kullanm›fllard›r. Örne¤imizde toplam fayda her ilave hamburger ile artmaktad›r. Burada maksimum düzeye kadar daha fazla tüketim ile daha büyük toplam fayda aras›nda pozitif iliflki beklenmektedir.

7.

Diğer girdiler sabit iken, emek miktarındaki her bir birim artış karşısındatoplam fiziki ürün artarak artıyor ise bu durumda aşağıdakilerden hangisi sözkonusudur?

Doğru Cevap: "D" Emeğe göre azalan marjinal getiri
Soru Açıklaması

Bu durumda emeğe göre azalan marjinal getiri sözkonusudur. 

8.

İnsanların topraklarını kullanarak elde ettikleri gelire ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Rant
Soru Açıklaması

İnsanların topraklarını kullanarak elde ettikleri gelire RANT adı verilir.

9.

Malların kombinasyonunun sağladığı fayda ile ilgilenen ve bu malların tüketici tercihindeki önemini araştıran yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "C" Ordinal fayda
Soru Açıklaması

Malların kombinasyonunun sağladığı fayda ile ilgilenen ve bu malların tüketici tercihindeki önemini araştıran yöntem Ordinal fayda yöntemidir.

10.

Üretim düzeyi ile birlikte değişen üretim harcamaları toplamına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Toplam değişken maliyet
Soru Açıklaması

Üretim düzeyi ile birlikte değişen üretim harcamaları toplamına toplam değişken maliyet adı verilir.

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 11
11.

10 birim mal üretmenin maliyeti 1000 lira iken üretim 15 birime çıktığında toplam maliyet 1200 liraya çıkıyorsa, firmanın katlandığı marjinal maliyet kaç liradır?

Doğru Cevap: "B" 40
Soru Açıklaması

(1200-1000)/(15-10) = 200/5 = 40

12.

Aşağıdakilerden hangisi tüketici tercihlerinin tutarlılığı üzerine ekonomistlerin Kabul ettiği varsayımlardan değildir?

Doğru Cevap: "E" Azı çoğa Tercih Etme Aksiyomu
Soru Açıklaması

Azı çoğa Tercih etme doyumsuzluk varsayımının tam tersidir ve bu yüzden tüketici tercihlerinin tutarlılığı üzerine ekonomistlerin Kabul ettiği varsayımlardan değildir

13.
Değer paradoksuna aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "B" Su-Elmas 
Soru Açıklaması

Kullanım değeri yüksek olan malların değişim değerlerinin de yüksek olması gerekir. Kullanım değeri yüksek olan su gibi bir malın değişim değerinin az olmasına karşılık, kullanım değeri çok az olan elmas gibi bir malın değişim değerinin çok yüksek olması, değer paradoksu veya su-elmas paradoksu diye nitelendirilir.

14.

Bir firmanın üretim sürecinde kullandığı girdiler içinde öne çıkanlar aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "D" emek, sermaye, doğal kaynak, teknoloji
Soru Açıklaması

Bir firmanın üretim sürecinde kullandığı girdiler içinde öne çıkanlar emek, sermaye, doğal kaynak ve  teknolojidir.

15.

Bir malın fiyatı, piyasada oluşan denge fiyatının üstünde belirlenirse aşağıdaki durumlardan hangisi oluşur?

Doğru Cevap: "B" Arz fazlası
Soru Açıklaması

Bir malın fiyatı, piyasada oluşan denge fiyatının üstünde belirlenirse ARZ FAZLASI oluşur.

16.

Uzun dönemde, üretimde kullanılan tüm girdiler aynı oranda artırıldığında, çıktı düzeyi bu orandan daha düşük bir oranda artıyorsa, bu durumda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

Doğru Cevap: "E" Ölçeğe göre azalan getiri
Soru Açıklaması

Uzun dönemde, üretimde kullanılan tüm girdiler aynı oranda artırıldığında, çıktı düzeyi bu orandan daha düşük bir oranda artıyorsa, bu durumda ölçeğe göre azalan getiri söz konusudur.

17.

Bütçe doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi verir?

Doğru Cevap: "A" Malların fiyatlarının oranı 
Soru Açıklaması

Doğru cevap A seçeneğinde yer almaktadır 

18.

M ve N gibi iki mal tüketen ve E kadar bir gelire sahip bir tüketicinin bütçe kısıtı PmM + PnN = E şeklinde yazılabilir. Bu bütçe doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" –(Pm/Pn)
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, A şıkkıdır. Bütçe doğrusunun eğimi, malların fiyatlarının oranının negatifidir.

19.
Kişinim ulaştığı bilgiler ışığı altında en doğru seçimi yapması durumu olarak tanımlanan kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" Rasyonel davranış 
Soru Açıklaması
20.
Dışsal faktörler değişmediği sürece belirsiz bir süre boyunca devam eden duruma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Denge
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler