• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 10

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 10
1.

Herhangi bir faktörün, ilgilenilen değişken üzerine etkisini ölçebilmek için diğer tüm faktörlerin değişmediğini ifade etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Doğru Cevap: "B" Ceteris paribus
Soru Açıklaması

Latince diğer şeyler eşittir anlamına gelen ceteris paribus, iktisatta herhangi bir faktörün ilgilenilen değişken üzerine etkisini ölçebilmek için diğer tüm faktörlerin değişmediğini ifade etmek için kullanılır.

2.
Gelir arttığında malların talep edilen miktarı artıyorsa bu tür mallar ekonomide ne olarak adlandırılır.
Doğru Cevap: "D" Normal mal
Soru Açıklaması
Gelir arttığında malların talep edilen miktarı artıyorsa bu tür mallar ekonomide “Normal mal” olarak adlandırılır.
3.

Bir mal veya hizmetin üretimi için direkt olarak parasal bir harcamayı gerektirmeyen fakat bir alternatiften vazgeçilmiş olunması nedeniyle ortaya çıkan, muhasebeleştirilip kayıt altına alınmayan maliyetlere .................... denir. 

Yukarıdaki ifadeyi doğru kılacak şekilde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "B" örtük maliyet
Soru Açıklaması

Bir mal veya hizmetin üretimi için direkt olarak parasal bir harcamayı gerektiren ödemelerin tamamına açık maliyet denir. Açık maliyetler muhasebeleştirilip kayıt altına alınan maliyetlerdir. Örneğin bir otobüs firmasınca yapılan; yakıt harcamaları, personel maaş ödemeleri, bilet ofisi kira giderleri ve otobüs bakım giderleri açık maliyete ilişkin unsurlardır. Örnekten de anlaşıldığı gibi, bir firmanın ilgili sektörde faaliyette bulunup faaliyetini devam ettirebilmesi için yapmak zorunda olduğu harcamaların tümü açık maliyeti oluşturmaktadır. Bir mal veya hizmetin üretimi için direkt olarak parasal bir harcamayı gerektirmeyen fakat bir alternatiften vazgeçilmiş olunması nedeniyle ortaya çıkan maliyetlere örtük maliyet denir. Örtük maliyetler muhasebeleştirilip kayıt altına alınmayan maliyetlerdir.

4.

Mevcut üretimalternatiflerinden birinitercih ettiğimizde vazgeçmişolduğumuz diğer üretimalternatifleri arasındaki eniyi üretim alternatifininpiyasa değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Fırsat maliyeti
Soru Açıklaması

Mevcut üretimalternatiflerinden birinitercih etti¤imizde vazgeçmifloldu¤umuz di¤er üretimalternatifleri aras›ndaki eniyi üretim alternatifininpiyasa de¤erine f›rsat(alternatif) maliyeti denir.

5.
I. BireyII. FirmaIII. SeçimIV. ToplumV. DevletYukarıdakilerden hangisi veya hangileri mikroekonomi'nin konusu kapsamındadır.
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve V
Soru Açıklaması
Mikroekonomi, bireylerin ve firmaların seçimlerini, bu seçimlerin birbirleri ile etkileşimini ve devletin bu seçimlere etkisini araştırmayı kendisine konu edinmiştir.
6.

Mallar arasında kısmiikamenin bulunduğunu varsayan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Cobb-Douglas Fayda Fonksiyonu
Soru Açıklaması

Fayda fonksiyonlar›ndan en yayg›n biçimde kullan›lan›d›r. Mallar aras›nda k›smiikamenin bulundu¤unu varsayar. Fonksiyonel olarak iki mal baz›nda ifade etti¤imizde flu flekilde yaz›l›r;U(X,Y) = X?YßBu denklemde ? ve ß birer pozitif sabit say›lard›r. Grafiksel olarak afla¤›daki flekilde gösterilir. Görüldü¤ü gibi her bir farks›zl›k e¤risi ayn› flekle sahip olup bu e¤-rilerin her birine fayda düzeylerini gösteren indeks say›lar› atanm›flt›r

7.

Firmanın eş maliyet doğruları ile eş ürün eğrileri arasında kalan teğet noktalarını birleştiren doğruya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Uzun dönem genişleme yolu
Soru Açıklaması

Uzun dönem genişleme yolu

Firmanın eş maliyet doğruları ile eş ürün eğrileri arasında kalan teğet noktalarını birleştiren doğruya uzun dönem genişleme yolu denir.

8.

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

Doğru Cevap: "E" Marjinal teknik ikame oranı sabit olan girdiler birbirleriyle mükemmel ikame değildir. 
Soru Açıklaması

a,b,c,d şıklarında verilen ifadeler doğru ifadelerdir, buna karşın e şıkkında verilen ifade yanlıştır. çünkü; bu girdiler bir biriyle mükemmel ikamedir. 

9.

Bütçenin tamamı harcandığında, MUA/PA > MUB/PB ise, tüketicinin dengeye gelebilmesi ve faydasını maksimize edebilmesi için en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" A malından tükettiği miktarı arttırması
Soru Açıklaması

Kardinalist fayda yaklaşımına göre tüketicinin satın aldığı her malın marjinal faydasının fiyatına oranı tüm mallar için eşit olunca denge koşulu sağlanmaktadır. Formül ile açıklarsak:

MUA/PA = MUB/PB

Ancak bu tür bir eşitliğin sağlanması durumunda, tüketici toplam faydasını maksimize edebilecek, satın alacağı mallar arasında başka bir dağılım fayda maksimizasyonunu sağlamayacaktır.

Soruda ise MUA/PA > MUB/PB olduğuna göre A malından tüketilen miktar arttıkça A malının marjinal faydası, azalan marjinal fayda prensibine göre, azalacaktır. Dolayısıyla A malına harcanan son liranın marjinal faydası da düşecektir. A malından tüketilen miktar her iki mal için harcanan son liraların marjinal faydası birbirine eşit oluncaya kadar artırılmalıdır.

10.

Bütçe doğrusunun I = Px x + Py y şeklinde varsayıldığı bir tüketici için bütçe doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" –Px/Py
Soru Açıklaması

I = Px x + Py y denkleminde y yi yalnız bırakırsak, x in katsayısı olan

–Px/Py eğim olur.      

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 10
11.

Aşağıdakilerden hangisi kısıtlı optimizasyon probleminin bileşenlerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Amaç fonksiyonu
Soru Açıklaması

Amaç fonksiyonu

12.

Farksızlık eğrisinin herhangi bir noktasına çizilen teğetin eğiminin negatif işaretlisi, ne olarak adlandırılır?

Doğru Cevap: "B" Marjinal ikame oranı
Soru Açıklaması

Farksızlık eğrisinin herhangi bir noktasına çizilen teğetin eğiminin negatif işaretlisi, marjinal ikame oranı olarak isimlendirilir.

13.
“Ekonominin İlkeleri” isimli eser aşağıdaki iktisatçılardan kime aittir?
Doğru Cevap: "B" A. Marshall
Soru Açıklaması
14.

Üretim faktörlerinin (girdilerin) belli bir teknolojinin kullanılması sonrasında nihai ürünlere (çıktılara) dönüştürülmesi İşlemi aşağıdakilerden hangisidir

Doğru Cevap: "A" Mal ve Hizmet üretimi
Soru Açıklaması

Mal ve hizmet üretimi, üretim faktörlerinin (girdilerin) belli bir teknolojinin kullan›lmas› sonras›nda nihai ürünlere (ç›kt›lara) dönüfltürülmesi ifllemidir.

15.

"Kısa dönemde üretim söz konusu olduğunda, diğer girdiler sabit iken emek miktarındaki her bir birim ... karşısında toplam fiziki ürün ... ise bu durumda emeğe göre ... toplam getiri (verim) var demektir."

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "C" artış – azalıyor – azalan
Soru Açıklaması

Azalan marjinal getiriler (verimler) kanununa göre doğru cevap C'dir.

16.

Fiziki veya fiziki olmayan olmak üzere malları kaç guruba  ayırmak mümkündür?

Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması

2

17.

Toplam fiziki ürünün maksimum olduğu noktada, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Marjinal fiziki ürün sıfırdır
Soru Açıklaması

Toplam fiziki ürünün maksimum olduğu noktada Marjinal fiziki ürün sıfır olur.

18.

Firmanın açık ve örtük maliyetlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisini verir?

Doğru Cevap: "E" Ekonomik maliyet
Soru Açıklaması

Muhasebeleştirilebilen (açık) ve muhasebeleştirilemeyen (örtük) maliyetlerin toplamı ekonomik maliyeti verir.

19.
Teknolojik gelişme sonucu marjinal teknik ikame oranının (MRTS) artması ile ne tür bir teknolojik gelişme oluşur?
Doğru Cevap: "A" Sermaye tasarruflu teknolojik gelişme
Soru Açıklaması
20.

Firma, emek ve sermaye girdilerinin her biri için harcadığı son liraların marjinal ...... ....... birbirine eşitlemek suretiyle maliyetini minimize etmektedir.

Yukarıdaki ifadeyi doğru kılacak şekilde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "E" fiziki ürünlerini
Soru Açıklaması

Firma belli bir üretim düzeyine ilişkin maliyet minimizasyonunu eş ürün eğrisinin eş maliyet doğrusuna teğet olduğu noktada, diğer bir ifadeyle marjinal teknik ikame oranının girdi fiyatları oranına eşit olduğu noktada gerçekleştirir. Firmanın emek ve sermaye girdilerinin her biri için harcadığı son liraların marjinal fiziki ürünlerini birbirine eşitlemek suretiyle maliyetini minimize ettiğini göstermektedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok