• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 1

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 1
1.

Üretim sürecinde kullanılan tüm girdilerin 3 katına çıkarıldığını varsayalım. Bu durumda çıktı miktarı 2 katına çıkmaktadır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Ölçeğe göre artan getiri söz konusudur

II. Ölçeğe göre azalan getiri söz konusudur

III. Ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur

Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması

Bir firma üretimdeki tüm girdilerini aynı oranda artırdığında çıktı düzeyinin ne kadar değişeceğini inceleyeceğiz ve bunu yaparken de ölçeğe göre getiriden yararlanacağız. Ölçeğe göre getiri, üretimde kullanılan tüm girdiler aynı oranda artırıldığında çıktı düzeyinin ne oranda arttığını gösteren orandır. Üretimde kullanılan tüm girdiler aynı oranda arttırıldığında eğer çıktı düzeyi bu orandan daha büyük bir oranda artıyor ise o zaman ölçeğe göre artan getiri var demektir. Üretimde kullanılan tüm girdiler aynı oranda artırıldığında eğer çıktı düzeyi bu orandan daha düşük bir oranda artıyor ise o zaman ölçeğe göre azalan getiri var demektir. Üretimde kullanılan tüm girdiler aynı oranda artırıldığında eğer çıktı düzeyi de aynı oranda artıyor ise o zaman ölçeğe göre sabit getiri var demektir.

2.

Firmanın bir birim daha fazla üretmesi sonucunda katlanmak zorunda olduğu ek maliyete ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Marjinal maliyet
Soru Açıklaması

Marjinal maliyet (SRMC), firmanın bir birim daha fazla üretmesi sonucunda katlanmak zorunda olduğu ek maliyettir. Diğer bir ifadeyle marjinal maliyet her birbirim ilave üretimin toplam maliyet üzerinde yarattığı ek maliyeti yansıtır. Doğru cevap D seçeneğidir.

3.

Bir birim çıktı başına düşen toplam değişken maliyete ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Ortalama değişken maliyet
Soru Açıklaması

Bir birim çıktı başına düşen toplam değişken maliyete ortalama değişken maliyet adı verilir.

4.

Eğer üretimde kullanılan girdilerden birinin miktarını azaltıp diğerinin miktarını artırmadan aynı çıktı düzeyini gerçekleştirmek mümkün değil ise bu üretim sürecinde kullanılan üretim tekniğine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Teknolojik olarak etkin
Soru Açıklaması

Eğer üretimde kullanılan girdilerden birinin miktarını azaltıp diğerinin miktarını artırmadan aynı çıktı düzeyini gerçekleştirmek mümkün değil ise bu üretim sürecinde kullanılan üretim tekniği teknolojik olarak etkin bir üretim tekniğidir.

5.

Eş ürün eğrisinin eğiminin negatif değeri ne olarak adlandırılır?

Doğru Cevap: "A" Marjinal teknik ikame oranı 
Soru Açıklaması

Eş ürün eğrisinin eğiminin negatif değeri marjinal teknik ikame oranı olarak adlandırılır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi farksızlık eğrisinin özellikleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Pozitif eğimlidir
Soru Açıklaması

Doğru cevap A seçeneğindeki yer almaktadır. Farksızlık eğrileri pozitif eğimli değil, negatif eğimlidirler. A dışındaki diğer seçeneklerde farksızlık eğrilerinin özellikleri verilmektedir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik hayatta "risk alan" bireylerdir?
Doğru Cevap: "B" Girişimciler
Soru Açıklaması

Ekonomik hayatta "risk alan" bireyler girişimcilerdir. Girişimciler kar sağlar veya zarar ederler. Girişimciler tüm üretim faktörlerini bir araya getirir ve üretimi gerçekleştirirler. 

8.

Aynı çıktı düzeyini sağlayan tüm teknolojik olarak etkin emek-sermaye birleşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Eş ürün eğrisi
Soru Açıklaması

Aynı çıktı düzeyini sağlayan tüm teknolojik olarak etkin emek-sermaye birleşimlerini gösteren eğriye eş ürün eğrisi denir.

9.
İkame esnekliği değeri bir olan üretim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cobb-Douglas üretim fonksiyonu
Soru Açıklaması
İkame esnekliği değeri bir olan üretim fonksiyonlarına Cobb-Douglas üretim fonksiyonu denir.
10.
Emeğin fiyatının (w) emeğin ortalama fiziki ürününe (APPL) bölünmesi ile ulaşılan maliyet türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kısa dönem ortalama toplam maliyet 
Soru Açıklaması
logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 1
11.

Bir tüketici A mal sepetini B mal sepetine, B mal sepetini ise C mal sepetine tercih etmektedir. Dolayısıyla tüketici, A’yı C’ye tercih etmiş olmaktadır.

Bu tüketici davranışı aşağıdaki varsayımlardan hangisine dayanır?

Doğru Cevap: "D" Geçişlilik varsayımına
Soru Açıklaması

Geçişlilik varsayımı/aksiyomu bireyin tercihlerinde içsel tutarlılığın bulunduğunu gösterir. Eğer tüketici A sepetini B’ye tercih ediyorsa ve B sepetini bir başka C sepetine tercih ediyorsa A sepetini aynı zamanda C’ye tercih etmek durumundadır. Diğer bir anlatımla eğer A>B ve B > C ise A>C olacaktır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi "kötü mallara" örnek olarak verilebilir?

Doğru Cevap: "A" Tıbbi atıklar
Soru Açıklaması

Tıbbi atıklar kötü mallara örnek verilebilir. Kötü mallar kurtulmak için ödeme yapmaya hazır olduğumuz her şeydir. 

13.

Aynı çıktı düzeyini sağlayan tüm teknolojik olarak etkin emek-sermaye kombinasyonlarını gösteren eğriye ne denir? 

Doğru Cevap: "C" Eş ürün eğrisi
Soru Açıklaması

soruda verilen eğri , eş ürün eğrisidir 

14.

Çok mantıklı ve açıkça görünen yanıtların, iktisadi sorunlara her zaman için doğru cevaplar olmayabileceğini ortaya koyabilen analiz aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kısıtlı optimizasyon analizi
Soru Açıklaması

Kısıtlı optimizasyon analizi, çok mantıklı ve açıkça görünen yanıtların, iktisadi sorunlara her zaman için doğru cevaplar olmayabileceğini ortaya koyabilir.

15.

Aynı çıktı düzeyini sağlayan tüm teknolojik olarak etkin emek-sermaye kombinasyonlarını gösteren eğriye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Eş ürün eğrisi
Soru Açıklaması

Aynı çıktı düzeyini sağlayan tüm teknolojik olarak etkin emek-sermaye kombinasyonlarını gösteren eğriye eş ürün eğrisi denir.

16.

Farksızlık eğrilerinin negatif eğime sahip olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

Doğru Cevap: "A" Malların marjinal faydalarının pozitif olması
Soru Açıklaması

Marjinal fayda pozitif olduğu sürece bir mal tüketilmeye devam edileceği için farksızlık eğrileri negatif eğime sahiptir.

17.

Bir firmanın üretimde kullandığı diğer girdiler sabitken işe yeni elemanlar alması sonucu

toplam fiziki ürünü  artarak artıyorsa ne tür getiriden söz edilebilir?

Doğru Cevap: "E" Emeğe göre artan getiri
Soru Açıklaması

Diğer girdiler sabit iken emek miktarındaki her bir birim artış karşısında toplam fiziki ürün artarak artıyor ise bu durumda emeğe göre artan marjinal getiri durumu söz konusudur.Doğru cevap E seçeneğidir.

18.
“ekonomik etkinlik” kavramını kesin olarak tanımlayan ve piyasanın hangi koşullar altında ekonomik verimliliğe erişebileceğini gösteren, refah ekonomisi olarak adlandırılan inceleme alanını geliştiren ekonomistler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Y.F. Edgeworth - V. Pareto
Soru Açıklaması
Pozitif soruların incelenmesi yanında, çeşitli ekonomik ayarlamaların sosyal isteğe uygunluğu hakkında normatif soruların da çözümünde, genel denge analizinin sonuçları kullanılmaktadır. Bu tip sorular genellikle Smith, Ricardo, Marx gibi 18. ve 19. yüzyıl ekonomistlerinin ilgi alanı olmasına rağmen belki de en önemli gelişme İngiliz ekonomist Francis Y. Edgeworth (1848-1926) ve İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto (1848-1923) tarafından yirminci yüzyılın ilk yarısında gerçekleştirilmiştir. Bu ekonomistler “ekonomik etkinlik” kavramını kesin olarak tanımlamış ve piyasanın hangi koşullar altında ekonomik verimliliğe erişebileceğini göstermişler, refah ekonomisi olarak adlandırılan inceleme alanını geliştirmişlerdir.
19.

Firmanın, hiç üretim yapmıyor olsa dahi toprak, fabrika ve makine gibi sermaye girdilerine ilişkin katlanmak zorunda olduğu maliyetler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Toplam sabit maliyetler
Soru Açıklaması

Sabit maliyet, firmanın kısa dönem üretim sürecinde değiştiremeyip sabit kalan girdilerine iliflkin maliyetlerdir ve bu maliyetler üretim miktarı sıfır olsa dahi firmanın katlanmak zorunda olduğu maliyetlerdir.

20.
Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmetlerin üretilmesi sürecinde kullandığımız üretim araçları ile ham maddeler veya başka bir ifadeyle girdiler arasında sayılmaz?
Doğru Cevap: "E" Örgütlenme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler