• Maliyet Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 9

logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
1.
Direkt işçilik için saat başına ücretin 5TL/saat, SSK işveren payı temel ücretin %20 si ve işsizlik sigorta fonu temel ücretin %2 si olan bir işletmede direkt işçilik saati başına standart ücret aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 6,10TL/saat
Soru Açıklaması
5.-TL/saat+(5.-TL/saat x%22)=6,10TL/saat
2.
Aşağıdakilerden hangisi “İdeal standartlar” ın özelliklerinden birisidir?
Doğru Cevap: "A" Güdüleyici etkisi vardır
Soru Açıklaması
İdeal standartlar; sadece en iyi koşullar altında ulaşılabilen standartlar olup, yöneticiler bu standartların güdüleyici etkisi olduğu görüşündedir. Bu yönde düşünen yöneticiler, çalışanların kendileri için konulan bu tür standarda hiçbir zaman ulaşamayacağını bilmektedirler. Uygulanabilir standartlar ise; sıkı olmakla birlikte, başarılabilir standartlar olarak tanımlanabilir. Bu standartlar aynı zamanda nakit akışlarının tahmininde ve stokların planlanmasında kullanılabilir. Buna karşılık, ideal standartlar normal verimsizlikleri dikkate almadıklarından, nakit akışlarının tahmininde ve stokların planlanmasında kullanılamaz. Eğer tahminlerde ve planlamada ideal standartlar kullanılmışsa gerçekçi olmayan planlama ve tahmin rakamları ile karşılaşılacaktır. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir.
3.

Aşağıdakilerden hangisi bir yatırım merkezi yöneticisinin faaliyet varlıklarındaki yatırımı kontrol etmek amacıyla yapması gereken faaliyetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Alacakların tahsil süresini arttırmak
Soru Açıklaması

Alacakların tahsil süresini kısaltmalıdır. Etkin satış ve tahsilat politikaları uygulanmak suretiyle bir faaliyet varlığı olan alacaklara yapılan yatırımın da minimuma indirilmek suretiyle devir hızının yükseltilmesi sağlanmalıdır.

4.
Yatırımın Getiri Oranı kavramını,aşağıdakilerden hangisi,en iyi biçimde açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Karlılığın yanı sıra , faaliyet varlığı ile faaliyet varlıklarının etkin kullanımının sayısal değerinin en yüksek olduğu orandır.
Soru Açıklaması
A seçeneğinin dışındaki açıklamalar , ya YGO kavramının yalnızca bir yönünü yansıtmaktadır ya da yanlış tanımlamaktadır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi alternatif seçim kararlarıyla ilgili temel maliyet kavramlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Geçerli olmayan maliyet
Soru Açıklaması
İlk dört seçenek konuyla ilişkilidir, ( E ) seçeneği ise , alternatif maliyet kavramı içerisinde yer almamaktadır.
6.
Bir üretim işletmesinde bir birim (YA) kod.lu mamulü üretebilmek için (EA-29) cinsi malzemeden 40 metre kullanılması gerekmektedir. (EA-29) cinsi malzeme için standart birim fiyat 6.-TL./metredir. Dönem içinde 9.000 birim (YA) mamulü üretilmiş ve 380.000 metre malzeme kullanılmıştır. Bu bilgilere göre direkt ilk madde/malzeme maliyeti miktar sapması kaç liradır ve nasıl tanımlanabilir?
Doğru Cevap: "C" 120.000.-TL. olumsuz
Soru Açıklaması
40 metre/adet x 9.000 adet= 360.000 metre 380.000 metre - 360.000 metre = 20.000 metre 20.000 metre x 6.-TL./metre = 120.000.-TL
7.
Kar marjı ile devir hızının çarpımından aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
Doğru Cevap: "A" Yatırımın getiri oranı
Soru Açıklaması
Yatırımın getiri oranı
8.
Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyeti sapmalarından birisidir?
Doğru Cevap: "A" Kapasite Sapması
Soru Açıklaması
Cevap şıklarındaki fiyat ve miktar sapması direkt ilk madde ve malzeme giderlerine aittir. Ücret sapması ise direkt işçilik giderlerine aittir. Kapasite sapması ise, genel üretim maliyetlerine aittir.
9.
Tesislere, araç-gereçlere yapılan yatırımlar ve işletmenin temel organizasyon yapısı ile ilgili sabit maliyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yönetilemeyen sabit maliyetler
Soru Açıklaması
10.
I.Parça sayısı II.Taşıma sayısı III.Ürün sayısı IV.Müşteri sipariş sayısı V.İade edilen ürün sayısı Yukarıdakilerden hangileri operasyonel faaliyetlerin maliyetlerini etkileyen faktörlerdir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

“Operasyonel faaliyetler”, işletme tarafından seçilmiş olan yapı ve süreçlerin bir sonucu olarak yütürülen günlük faaliyetlerdir. Gelen parçaların kabulü ve incelenmesi, malzemenin taşınması, ürünlerin nakliyesi, yeni ürünlerin test edilmesi, ürünlerin bakımı ve ekipmanın kurulumu operasyonel faaliyetlere örnek olarak gösterilebilir. Operasyonel maliyet etmenleri (faaliyet etmenleri), operasyonel faaliyetlerin maliyetlerini etkileyen faktörlerdir. Bunlar; parça sayısı, taşıma sayısı, ürün sayısı, müşteri sipariş sayısı ve iade edilen ürün sayısı gibi etmenleri kapsamaktadır. Buradan da açıkça görülebileceği gibi operasyonel faaliyetler ve etmenler, faaliyet temelli maliyet eksenindedir. Bu bilgilerden de anlaşıldığı gibi seçeneklerde yer alan faktörlerin tümü, operasyonel faaliyetlerin maliyetlerini etkileyen faktörlerdir, dolayısıyla doğru cevap E’dir.

logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
11.

Hedef pazarda ürün ile eş eğer özelliklere sahip iş makinesinin güncel fiyatı 300.000 TL ve birim başına arzu edilen kar 70.000 TL ise hedef maliyet kaç TL olur?

Doğru Cevap: "D" 230.000
Soru Açıklaması

“Hedef maliyet”, belirli bir pazar payını elde etmek için gerekli olan satış fiyatı ile birim başına arzu edilen kâr arasındaki farktır. Bu durumda firmanın hedef maliyeti 300.000-70.000 = 230.000 TL olur.

12.
FKD 5 ve karı 50.000TL olan bir işletmede satışlar %10 arttığında artış sonrası kar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 75000
Soru Açıklaması
13.
Geçen ay 50.000TL satış gerçekleştiren bir işletmede bu ay da 60.000TL satış gerçekleşeceği beklenmektedir. İşletmenin satış tahsilat politikasına göre yarısı peşin diğer yarısı izleyen ay tahsil edilmektedir. İşletmenin bu ay toplayacağı nakit tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 55.000TL
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi tam maliyetleme yaklaşımı altında fiyatlandırma sürecinde maliyet temeli içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Arzulanan kar
Soru Açıklaması
Arzulanan kar
15.
Eğer fiilî direkt işçilik saat ücreti, standart direkt işçilik saat ücretinin üzerindeyse ve fiilî direkt işçilik süresi, standart direkt işçilik süresini geçiyorsa, direkt işçilik maliyeti ücret ve verim (süre) sapması nasıl tanımlanır?
Doğru Cevap: "B" Direkt isçilik maliyeti ücret sapması: Olumsuz sapma - Direkt isçilik verim(süre) sapması: Olumsuz sapma
Soru Açıklaması
Fiilî direkt işçilik saat ücreti, standart direkt işçilik saat ücretinden büyükse olumsuz sapma vardır. Fiilî direkt işçilik süresi, standart direkt işçilik süresini aşıyorsa olumsuz sapma vardır.
16.
Aşağıdakilerden hangisi tam maliyetleme yaklaşımında fiyat belirlemede maliyet temeli içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Değ. Satış Gideri
Soru Açıklaması
Satış ve yönetim giderleri tam maliyetleme yaklaşımında fiyat belirlemede maliyet temeli içinde yer almaz.
17.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin faaliyetlerini kontrol etmek için temel yapıyı oluşturan kararları içermektedir?
Doğru Cevap: "C" Yönetsel kontrol kararları
Soru Açıklaması
Bir işletmenin faaliyetlerini kontrol etmek için temel yapıyı oluşturan kararları Yönetim kontrol kararları içermektedir.
18.

Aşağıdakilerden hangisi transfer fiyatını belirlemede kullanılacak yaklaşımlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Şarta dayalı transfer fiyatının belirlenmesi
Soru Açıklaması

Transfer fiyatlarını belirlemede kullanılacak genelde dört yaklaşım vardır. Bunlar;Maliyete dayalı transfer fiyatının belirlenmesi,Pazar fiyatına dayalı transfer fiyatının belirlenmesi, Pazarlığa dayalı transfer fiyatının belirlenmesi ve ikili transfer fiyatının belirlenmesi olmaktadır.

19.
Aşağıdakilerden hangisi alıcıya iki ya da daha fazla davranış şekli arasında seçim yapmayı gerektiren karardır?
Doğru Cevap: "C" Alternatif seçim kararı
Soru Açıklaması
Alıcıya iki ya da daha fazla davranış şekli arasında seçim yapmayı gerektiren karar alternatif seçim kararıdır.
20.
Maliyet artı fiyatlama yaklaşımlarında ürünlerin birimleri, hangi yöntemler içinde maliyetlendirilir?
Doğru Cevap: "B" Değişken maliyetleme ya da tam maliyetleme
Soru Açıklaması
Maliyet artı fiyatlama yaklaşımlarında ürünlerin birimleri, değişken veya tam maliyetleme yöntemleriyle maliyetlendirilir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler