• Maliyet Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 8

logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
1.
Aşağıdaki hangi standart sınıfında yöneticiler bu standartların güdüleyici olduğu görüşündedir?
Doğru Cevap: "E" İdeal standartlar
Soru Açıklaması
Yöneticiler, ideal standartların güdüleyici olduğu görüşündedir.
2.
Bir satış yöneticisi satış planı yaparken, satış planı dönemi içinde gerçekleşmesi beklenen maaş,komisyon,seyahat giderleri ve pazarlama giderlerini göz önünde bulundurursa ,ne tür bir maliyeti belirlemiş olur?
Doğru Cevap: "A" Geçerli maliyet
Soru Açıklaması
( E ) seçeneğinde belirtilen kavram, alternatif seçim maliyetlerinin tamamının genel adıdır. İlk seçenekte belirtilen geçerli maliyet kavramı ise örnekte verilenleri kapsamaktadır.
3.

Müşterinin elde ettiği fayda ile müşterinin katlandığı maliyet arasındaki fark olarak ifade edilen terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Müşteri değeri
Soru Açıklaması

“Müşteri değeri”, “müşterinin elde ettiği fayda” ile “müşterinin katlandığı maliyet” arasındaki farktır. Müşterinin aldığı şey, ürünün ona sağladığı temel performans düzeyinden çok daha fazlasıdır ve burada müşterinin aldığı şey toplam ürün olarak adlandırılmaktadır.

4.
"Rekabetçi alternatifler arasından seçim yapma süreci" kavramı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "B" Karar alma
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki Maliyet - Hacim - Kâr analizlerinin dayandığı varsayımlardan hangileri doğrudur?I. Tüm maliyetler, sabit ve değişken kısımlarına tam olarak ayrılabilecektir.II. Sabit maliyetler, geçerli faaliyet alanı içinde değişmeyecektir.III. Değişken maliyetler, hacimdeki değişmeler ile aynı oranda değişecektir.IV. Birim satış fiyatları, faaliyet hacminin düzeyi ne olursa olsun, değişmeyecektir.V. Analiz edilen dönem içinde, maliyet unsurlarının fiyatları değişecektir.VI. Etkinlik ve üretkenlik değişecektir.
Doğru Cevap: "D" I-II-III-IV
Soru Açıklaması
MHK analizleri kullanılırken çeşitli varsayımların göz önünde tutulması gerekmektedir. Kabul edilen varsayımlar gerçekçi olmayabilir. Ancak, önemli olan gerçekçi varsayımlardan ziyade kullanılabilir, faydalı, hatalı sonuçlara yol açmayan ve basitleştirilmiş bir aracın elde edilmesidir. Diğer taraftan analiz sonuçlarına dayanarak belirli kararlar almak zorunda olan yöneticilerin, analizin hangi varsayımlara dayandırıldığını bilmeleri ve söz konusu varsayımların kaldırılması hâlinde ne gibi sonuçlarla karşılaşacaklarını kestirebilmeleri gerekir. MHK analizlerinin dayandığı varsayımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: • Tüm maliyetler, sabit ve değişken kısımlarına tam olarak ayrılabilecektir. • Sabit maliyetler, geçerli faaliyet alanı içinde değişmeyecektir. • Değişken maliyetler, hacimdeki değişmeler ile aynı oranda değişecektir. • Maliyetler ve gelirler güvenilir surette belirlenecek ve ayrıca geçerli faaliyet alanı içinde söz konusu değerlerin doğrusal bir eğilim gösterdikleri kabul edilecektir. • Birim satış fiyatları, faaliyet hacminin düzeyi ne olursa olsun, değişmeyecektir. • Analiz edilen dönem içinde, maliyet unsurlarının fiyatları değişmeyecektir. • Etkinlik ve üretkenlik değişmeyecektir. • Analiz bir tek ürünü kapsayacak ya da verilen bir satış karışımının tüm hacim değişmelerinde aynı kalacağı varsayılacaktır. • Dönem başı ve dönem sonu stoklarındaki değişmeler, sıfır ya da önemsenmeyecek kadar küçük olacaktır.
6.
Aşağıdakilerden hangisi, stratejilerin etkin olarak uygulanmasının önündeki engellerdendir?
Doğru Cevap: "B" İçsel ve Dışsal Faktörler
Soru Açıklaması
İçsel ve Dışsal Faktörler ,dengeli ölçüm kartı tekniği ile ilgilidir.
7.
İki alternatifle ilgili geleceğe yönelik maliyetler arasındaki farka ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ek Maliyet
Soru Açıklaması

İki alternatifle ilgili geleceğe yönelik maliyetler arasındaki fark ek maliyet olarak tanımlanır.

8.
Birim başına standart direkt işçilik süresi 6,5 saat/br, personelin kişisel ihtiyaç ve makine arızaları vb. nedenlerle kaybedilecek işçilik süresi 0,50 saat/br olan bir işletmede, direkt işçilik saati başına standart ücretin 10TL/saat olduğu varsayımı altında direkt işçilik standart maliyeti birim başına aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 70TL/br
Soru Açıklaması
(6,5 saat/br.+0,50 saat/br)x10.-TL/saat=70TL/br
9.
Faaliyetsel kontrol kararları stratejik planlama kararlarıyla karşılaştırıldığında, işletmeye sağladığı yarar nedir?
Doğru Cevap: "D" İşletmenin daha alt düzeylerinde , bireysel işlere ve projelere uygulanmasına olanak sağlar.
Soru Açıklaması
İlk üç seçenek stratejik panlamanın işletmeye sağladığı faydalardır,son seçenek , yönetsel kontrol kararını ifade etmektedir.Doğru yanıt D seçeneği ise, ilgili metinde olduğu gibi faaliyetsel kontrolün getirisine işaret etmektedir.
10.
Aşağıdakilerden hangisi yatırım merkezi yöneticilerinin başarılarını ölçmede kullanılan yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Personel Devir Hızı
Soru Açıklaması
Personel devir hızı, yatırım merkezi yöneticilerinin başarılarını ölçmede kullanılan yöntemlerden biri değildir.
logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
11.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik maliyet yönetiminin temel özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Örnek teşkil eden yöneticilerin çok fazla tecrübeli olmasına gerek yoktur.
Soru Açıklaması
Stratejil yönetimde kiatabıb 205. sayfasında stratejik yönetimde tecürbeli yöneticler iyi bir örnek olalıdır, açıklamasına göre C şıkkı olumsuz olduğundan değildir sorusunacevap olmaktadır.
12.
Aşağıdakilerden hangisi işleme dayalı kâr yöntemleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Kar Bölüşüm Yöntemi
Soru Açıklaması
Kar bölüşüm yöntemi, işleme dayalı kâr yöntemlerinden biridir.
13.

Hangi üretim işletmelerinin en iyi maliyet yapısına sahip olduğuna ilişkin sorunun cevabı aşağıdaki hangi faktöre bağlı değildir ? 

Doğru Cevap: "D" İşletmenin sermaye yoğun bir işletme olması 
Soru Açıklaması

Hangi üretim işletmelerinin en iyi maliyet yapısına sahip olduğuna ilişkin sorunun cevabı, işletmenin sermaye yoğun bir işletme olması faktörüne bağlı değidlir. 

14.

I-Maliyet liderliği stratejisiII-Odaklanma stratejisiIII-Farklılaştırma stratejisiIV-Pazar stratejisiStratejik konumlandırma yukarıdaki hangi stratejilerin kombinasyonundan oluşur?

Doğru Cevap: "D" I, II, III
Soru Açıklaması

İşletmeler küresel piyasalarda rekabetçi kalabilmek amacıyla yalnızca bir stratejiyi seçmeyecek, kendisi için uygun olan “maliyet liderliği stratejisi”, “farklılaştırma stratejisi” ve “odaklanma stratejisinin” bir kombinasyonunu oluşturacaktır. “Stratejik Konumlandırma”, maliyet liderliği stratejisi, farklılaştırma stratejisi ve odaklanma stratejisinden en uygun olan kombinasyonu belirleme süreci olarak tanımlanabilir. Bu kombinasyon, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü yaratabilmek amacıyla belirlenir.

15.
Birim başına 50 TL’den satılması düşünülen bir ürün için, üretim miktarı 3.000 br, gereksinilen yatırım tutarı 55.000 TL, Satış Giderleri 4.000 TL ve istenen getiri oranının % 20 olduğu varsayımı altında hedef birim maliyet kaç TL'dir?
Doğru Cevap: "D" 45
Soru Açıklaması

Tahmini satışlar (50 TL×000) =             150.000(-)Satış giderleri (4.000)                       - 4.000(-)İstenen getiri(55.000×0,20=11.00)   -11.000Toplam hedef maliyet            =             135.000Birim hedef maliyet= 135.000/3.000br=45 TL/br

16.
I.Hedef Maliyetleme II.Kaizen Maliyetleme III.Tam Zamanında Üretim IV.Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme V.Öğrenme Eğrisi Yukarıdaki yöntemlerden hangileri stratejik maliyet yönetiminde hesaplanan maliyetlerin geleneksel yöntemde hesaplanandan daha düşük olabilmesine olanak tanıyan yöntemlerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Stratejik maliyet yönetiminde hesaplanan maliyetler geleneksel yöntemde hesaplanandan daha düşük olabilmektedir. Bunun nedeni ise, bu yöntemin hedef maliyetleme, kaizen maliyetleme, kalite maliyetleri, tam zamanında üretim, ürün yaşam seyri maliyetleme, benchmarking, faaliyet temelli maliyetleme, öğrenme eğrisi gibi diğer yöntemleri uygulaması ve bunlardan faydalanmasıdır. Bu bilgilerden de anlaşıldığı gibi seçeneklerde yer alan yöntemlerin tümü, stratejik maliyet yönetiminde hesaplanan maliyetlerin geleneksel yöntemde hesaplanandan daha düşük olabilmesine olanak tanıyan yöntemlerdendir, dolayısıyla doğru cevap E’dir.

17.

Ürün yaşam seyrinin pazarlama yaklaşımı ve tüketim yaklaşımının ortak aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Piyasadan çekilme
Soru Açıklaması

Ürün yaşam seyri yaklaşımının pazarlama boyutunu gösteren aşamalar; “pazara giriş”, “büyüme”, “olgunluk” ve “düşüş (pazardan çekilme)” olarak sıralanabilir. Tüketim yaşam seyri yaklaşımının evreleri de faaliyetlerle ilgilidir. Bu faaliyetler; “satın alma faaliyetleri”, “operasyonel faaliyetler”, “bakım-onarım faaliyetleri” ve “piyasadan çekilme” faaliyetleri olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır.

18.
Tam maliyet temeli 40 TL,değişken maliyet temeli 30 TL, olan bir işletmede temel değişken maliyet temeline uygulanan yüzde %90 olduğu varsayıldığında hedef satış fiyatı kaç TL'dir?
Doğru Cevap: "C" 57
Soru Açıklaması

Hedef satış fiyatı =30TL + (30 x %90)=57 TL.

19.

I-İşletmenin süreçleri ve prosedürlerini analiz etmek,II-İşletme tarafından kullanılabilen kıyaslama uygulamalarını belirlemek amacıyla toplanan bilgileri analiz etmek ve yorumlamak,III-Süreci kıyaslayacak bir işletme bölümü belirlemek,Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri kıyaslama sürecinin aşamalarındandır?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

Kıyaslama , esas itibarıyla bir muhasebe uygulamasından ziyade, yönetim muhasebecisinin firmanın küresel çevredeki rekabetçi yapısını korumasına yardım etmek amacıyla kullanabileceği çağdaş bir araçtır. Bu yüzden verilen ifadelerin hepsi kıyaslamanın birer amacıdır.

20.
Aşağıdakilerden hangisi yatırım merkezi yöneticilerinin başarılarını ölçmede kullanılan yöntemler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Fiyat sapması
Soru Açıklaması
Fiyat sapması, maliyetlerin kontrolü konusunu içeren bir kavram olduğu için,yönetici başarısını ölçmekte kullanılamaz.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler