• Maliyet Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 7

logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
1.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde üretim maliyetlerinin üretim gerçekleştirilmeden önce belirlenirken (standartlar oluşturulurken) geçtiği aşamalardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Standart ile fiilî performansın karşılaştırılması yoluyla sapmaların (farkların) belirlenmesi
Soru Açıklaması
İşletmelerde üretim maliyetlerinin üretim gerçekleştirilmeden önce belirlenirken geçtiği aşamalar: • Direkt ilk madde ve malzemeye ilişkin tahminlerin belirlenmesi • Direkt işçiliğe ilişkin tahminlerin belirlenmesi • Değişken genel üretime ilişkin tahminlerin belirlenmesi: • Sabit genel üretime ilişkin tahminlerin belirlenmesi • Gözden geçirme ve tahminlerin standartlara dönüştürülmesi • Onay olarak sıralanabilir. Standart ile fiilî performansın karşılaştırılması yoluyla sapmaların (farkların) belirlenmesi bir kontrol sisteminin temel unsurlarından biridir. Bu durumda doğru cevap E seçeneğidir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi tam maliyetleme yaklaşımında fiyat belirlemede maliyet temeli içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Değişken satış gideri
Soru Açıklaması
Değişken satış gideri bir üretim maliyeti unsuru değildir.
3.
Eğer fiilî direkt işçilik saat ücreti, standart direkt işçilik saat ücretinin üzerindeyse ve fiilî direkt işçilik süresi, standart direkt işçilik süresini geçiyorsa, direkt işçilik maliyeti ücret ve verim (süre) sapması nasıl tanımlanır?
Doğru Cevap: "B" Direkt isçilik maliyeti ücret sapması: Olumsuz sapma - Direkt isçilik verim(süre) sapması: Olumsuz sapma
Soru Açıklaması
Fiilî direkt işçilik saat ücreti büyükse standart direkt işçilik saat ücretinden = Olumsuz sapma vardır. Fiilî direkt işçilik süresi büyükse standart direkt işçilik süresinden=Olumsuz sapma vardır
4.
Aşağıdakilerden hangisi, Yönetim Muhasebesi Sertifikası’na sahip olabilmek için düzenlenen yeterlilik sınavında yer alan konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yasal düzenlemeler ve mevzuatlar
Soru Açıklaması
5.
Güvenlik oranı 0,15, satış fiyatı 8 t/br ve birim değişken maliyeti 3 t/br olan bir işletmenin kâr marjı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 0.093
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi kademeli maliyet olarak da adlandırabilecek ve faaliyet hacminin belirli aralıklarında birdenbire değişme gösteren maliyetlerdir?
Doğru Cevap: "D" Yarı sabit maliyetler
Soru Açıklaması

Kademeli maliyet olarak da adlandırabilecek ve faaliyet hacminin belirli aralıklarında birdenbire değişme gösteren maliyetler, yarı sabit maliyetler olarak tanımlanır.

7.
I. Ücret standartlarının değişen koşullara göre güncellenmemiş olmasıII. Kalifiye işçilere olması gerekenden yüksek ücret verilmesiIII. Kalifiye olmayan işçilere yapabilecekleri işlerin verilmesiIV. Acil işler için işçilerin fazladan çalışmalarıV. İşletmenin prim usulü çalışmayı benimsemiş olmasıYukarıdaki ifadelerden hangileri direkt işçilik ücreti maliyetinin sapma göstermesine sebep olabilir?
Doğru Cevap: "D" I-II-III-IV
Soru Açıklaması
Gelişen koşullara göre ücret standartlarının düzeltilmemiş olması, yüksek ücretli kalifiye işçilere iş yeri değişikliği nedeniyle düşük veya çok yüksek ücret verilmesi sapmaya neden olabilir. Ayrıca, kalifiye olmayan işçilere yapabilecekleri işlerin verilmesinden, bir siparişin acil olarak yetiştirilmesi için farklı sayıda farklı ücrette işçi çalıştırılmasından ve iyi üretim planlaması yapılmaması nedenleriyle işçilerce yapılan fazla çalışmalar karşılığında ödenen fazla ücret primlerinin direkt işçilik ücretlerine yansıtılmış olmasından da kaynaklanabilir. O halde verilen ifadelerden yalnızca V. ifadesi sapmanın bir sebebi olarak gösterilemez. Dolayısıyla, doğru seçenek D’dir.
8.
Aşağıdakilerden hangisi maliyet, gelir ve faaliyet varlıklarına yapılan yatırımları kontrol yetkisine sahip bir sorumluluk merkezidir?
Doğru Cevap: "D" Yatırım Merkezi
Soru Açıklaması
Yatırım Merkezi, maliyet, gelir ve faaliyet varlıklarına yapılan yatırımları kontrol yetkisine sahip olan bir sorumluluk merkezidir.
9.

(Fiili fiyat – Standart fiyat) x fiili miktar formülü hangi sapmayı hesaplamada kullanılır?

Doğru Cevap: "C" Direkt ilk madde malzeme fiyat sapması
Soru Açıklaması

Direkt ilk madde ve malzeme fiyat sapması; üretilen ürünler içinde fiilen kullanılan direkt ilk madde ve malzeme miktarı için ödenen tutar ile oluşturulan standartlardan hareketle, aynı miktardaki direkt ilk madde ve malzemeye ödenmiş olması gereken tutar arasındaki farkı ölçer. Şu formülle hesaplanır: “(Fiilî Fiyat × Fiilî Miktar) - (Standart Fiyat × Fiilî Miktar) = Direkt ilk Madde/Malzeme Fiyat Sapması”Bu formül, daha basit bir hâle getirilmek istenirse;“(Fiilî Fiyat- Standart Fiyat) × Fiilî Miktar = Direkt ilk Madde/ Malzeme Fiyat Sapması” hâlini alacaktır.

10.
Yöneticilere, transferlerin hangi fiyat sınırları içerisinde işletme içinde yapılması gerektiği konusunda önemli bilgiler veren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Pazar fiyatına dayalı transfer
Soru Açıklaması
Pazar fiyatına dayalı transfer fiyatlamasında,her bölümün yöneticisinin başarısını ölçmede , faaliyet sonucu oluşan maliyetlerle elde edilen kar arasındaki ölçümleri yapabilir.
logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
11.
Aşağıdakilerden hangisi dengeli ölçüm kartının içsel iş süreçlerine ilişkin kritik başarı faktörleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Müşteri Memnuniyeti
Soru Açıklaması
Müşteri memnuniyeti, dengeli ölçüm kartının içsel iş süreçlerine ilişkin kritik başarı faktörleri arasında yer almaz.
12.
40 işçi çalıştıran bir üretim işletmesi 2.000 birimlik üretim için gereken direkt ilk madde miktarını sipariş etmiştir. Standart çalışma ücreti 10 TL/saat olan bir işçi bir birim ürünü 3 saatte üretmektedir. İşletme yönetimi üretimi tamamlamak için 10 işçiyi daha işe almış ve işçi çalışma ücreti 12,50 TL/saat olarak gerçekleşmiştir. Çalışılan fiilî süre 6.000 saat olduğuna göre işletmenin direkt işçilik ücret sapması nedir?
Doğru Cevap: "C" 15.000
Soru Açıklaması
Direkt işçilik ücret sapması şu formülle hesaplanmaktadır: (Fiilî ücret – Standart ücret) x Fiilî süre = Direkt işçilik ücret sapması Buna göre; Direkt işçilik ücret sapması = (12.50 TL/saat – 10 TL/saat) x 6.000 TL = 15.000 TL olarak hesaplanır. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir.
13.
I-Yeniden satış fiyatı yöntemi                                                                                      II-Maliyet artı yöntemi                                                                                                  III-Kâr bölüşüm yöntemi                                                                                              IV-İşleme dayalı net kâr marjı yöntemi                                                    Yukarıdakilerden hangileri emsal fiyatın tespitinde kullanılabilecek geleneksel yöntemlerdir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması

Geleneksel işlem yöntemleri; karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, maliyet artı yöntemi ve yeniden satış fiyatı yöntemidir.

14.
Vergi oranı %20, faaliyet kârı 16.000.000 TL, toplam varlık değeri 48.000.000 TL ve döner borçları 2.400.000 TL olan bir işletmenin ekonomik katma değerinin 1.400.000 TL olduğu bilinmektedir. Buna göre bu işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" %25
Soru Açıklaması
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti Ekonomik katma değer (EVA) yönteminde kullanılan bir değer olup EVA formülü ile hesaplanabilir. Buna göre; EVA = Vergi sonrası faaliyet kârı- (AOSM x (Toplam varlık-Döner borçlar)) 1.400.000 = 16.000.000 x (1-0,20) – AOSM x (48.000.000-2.400.000) AOSM = %25 Doğru cevap D seçeneğinde verilmiştir.
15.
Türkiye’de faaliyette bulunan dar mükellef (A) Kurumu, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan ilişkili (B) Kurumundan bilgisayar ithal etmekte ve söz konusu ürünleri Türkiye’de bulunan bayilere satmaktadır. Belirli bir bilgisayar modelinin ABD’deki ilişkili kişiden alış fiyatı 2500 TL’dir. Ancak yapılan tespitler sonucu aynı marka ve model bilgisayarın ilişkisiz kişiler tarafından 1900 TL’ye ithal edildiği anlaşılmıştır. Yukarıda bahsi geçen (A) Kurumu, (B) Kurumu ve ilişkisiz kişiler göz önüne alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kontrol altındaki işlem ile kontrol dışı işlem fiyatları arasındaki fark, ilişkisiz kişinin lehindedir.
Soru Açıklaması
(A) Kurumu bilgisayarın ithalat fiyatını emsalinden daha yüksek göstererek hem karını arttırmak hem de vergiden avantajlı duruma geçmek istemektedir. Dolayısıyla bu durumda, ilişkili kişiler arasındaki işlemde emsallere uygun fiyatın tespit edilmesi ve karşılaştırılabilirlik analizi sonucuna uygun olarak gerekli düzeltimlerin yapılması gerekmektedir. Kontrol altındaki işlem ile kontrol dışı işlem fiyatları arasındaki farkın, (A) kurumunun lehinde olduğu açıktır. Ayrıca iç emsal ile dış emsal fiyatlar karşılaştırılabilir niteliktedir, çünkü aynı marka ve model bilgisayardan bahsedilmektedir. Ancak, kontrol altındaki işlem ile kontrol dışı işlem fiyatları arasındaki fark, söz konusu ilişkisiz kişinin lehinde değildir. O halde doğru yanıt D seçeneğidir.
16.

“İşletmenin çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve hedef belirleme ile ilgili faaliyetlerin planlanması, organizasyonu, uygulanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi” durumuna ne denmektedir?

Doğru Cevap: "D" Stratejik Yönetim
Soru Açıklaması

Yukarıda verilen kavramlardan her biri stratejik ve stratejik yönetimle ilgili kavramlardır. Strateji, işletmenin uzun dönemli amaç ve hedeflerini belirleme ve bu amaçlara ulaşmak için kaynaklarını kullanma olarak tanımlanabilir. Yönetim, etkili stratejiler geliştirmek, uygulama ve sonuçların değerlendirilmesine yönelik kararlar ve faaliyetlerin bütünlüğüdür. Stratejik maliyet yönetimi, işletmelerin stratejik pozisyonlarını sürekli geliştirmek ve maliyetlerini düşürmek için maliyet yönetim tekniklerinin uygulanmasıdır.

17.

Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi “sabit verimlilik durumu”nu gösterir?

Doğru Cevap: "A" y = a + bx
Soru Açıklaması

Sabit verimlilik durumunda; yani eğer verimliliğimiz sabit ise başka bir değişle farklı üretim düzeylerinde birim değişken maliyette bir değişiklik olmuyorsa toplam maliyet fonksiyonumuz y = a + bx olacaktır.

18.
Aşağıdakilerden hangisi dengeli ölçüm kartında yer almayan boyuttur?
Doğru Cevap: "A" Transfer fiyatı boyutu
Soru Açıklaması
Transfer fiyatı boyutu
19.
Aşağıdakilerden hangisi yatırım getiri oranı modellerindendir?
Doğru Cevap: "A" Dupont modeli
Soru Açıklaması
Dupont modeli, bir yatırım getiri oranı modelidir.
20.

Uzun dönemli sabit duran varlık oluşturabilmek için yapılan ve bir dönemden fazla süreyi kapsayabilen ancak içinde bulunulan bütçe dönemindeki ödemleri dikkate alan bütçe aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yatırım
Soru Açıklaması

Yatırımlar, bir işletmeye uzun dönemde duran varlık kazandırmak amacıyla yapılır ve işletmenin sabit sermaye unsurlarını açıklar. Yatırımlar, uzun dönemli planlamayı gerektirir ve tamamlanmaları birden fazla dönem sürebilir. Birden çok dönemde tamamlanacak yatırımlardan ilgili bütçe dönemine rastlayanların türleri ve yatırım tutarları için bütçe düzenlenir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler