• Maliyet Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 6

logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
1.
Aşağıdakilerden hangisi, batmış maliyet kavramını ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Bir karar işlemi sırasında ilgili kararlardan etkilenmeyen maliyetlerdir.
Soru Açıklaması
( A ) ve ( C ) seçeneğinde belirtilenler ek maliyettir. ( D ) ve ( E ) deki ifadeler fırsat maliyetidir. ( B ) seçeneği ise , batmış maliyeti tanımlamaktadır.
2.
Bir tekstil atölyesinde üretilmesi planlanan gömlek için 4.000 metre direkt ilk madde alımı yapılmıştır. Standart birim fiyatı 2,15 TL/mt olan direkt ilk maddenin fiilî fiyatı ek masraflar nedeniyle 2,50 TL/mt olarak gerçekleşmiştir. Alınan bu kumaştan dönem içinde 2.750 adet gömlek üretilmiş ve 2.250 adet gömlek satılmıştır. Buna göre direkt ilk madde ve malzeme fiyat sapması kaç liradır?
Doğru Cevap: "D" 1.400
Soru Açıklaması
Direkt ilk madde ve malzeme fiyat sapması şu formülle hesaplanmaktadır: (Fiilî fiyat – Standart fiyat) x Fiilî miktar = Direkt ilk madde ve malzeme fiyat sapması Buna göre; Direkt ilk madde ve malzeme fiyat sapması = (2,50 TL – 2,15 TL/mt) x 4.000 mt = 1.400 TL olarak hesaplanır. Doğru cevap D seçeneğinde verilmiştir.
3.
Fiyatlamayı belirleyen unsurlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Yeni ürünler,pazarın kaymağını almaya yönelik, pazara sızmaya yönelik, hedef maliyetler, ürün fiyatlaması.
Soru Açıklaması
Tüm etmenler ( A )seçeneğindedir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi “bir firmanın stratejik konumunu güçlendirme hedefiyle iç ve dış bağlantılarının tanımlanması ve bunlardan faydalanılması” nı ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Değer Zinciri Analizi
Soru Açıklaması
Bir firmanın staretejik konumunu güçlendirme hedefiyle iç ve dış bağlantıların tanımlaması ve faydlanması değer zinciri analizi olarak tanımlanır. finasal olamıyan varlıkların analizidir. Tanıma göre e şıkkı doğrudur.
5.

Bir üretim işletmesinde 21.300.- liralık  olumlu diret ilkmadde ve malzeme fiyat sapması ile 14.560.- liralık olumsuz direkt ilk madde malzeme miktar sapması söz konusudur. 

İşletmenin toplam direkt ilkmade ve malzeme sapması kaç liradır?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

İşletmenin toplam direkt ilk madde ve malzeme sapması 6.740.-liradır.

6.

TM= 300+8(X) şeklinde maliyet fonksiyonu olan bir işletmede, 20 DİS’lik faaliyet hacmi için beklenen toplam maliyet tutarı kaç TL’dir?

Doğru Cevap: "D" 460
Soru Açıklaması

X=20 DİS olarak verilmiş.TM = 300+8(X)TM = 300 + (8 x 20)TM = 300 + 160 =     460 TL.

7.
Aşağıdakilerden hangisi faaliyet varlıkları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Kiraya verilecek kamyon
Soru Açıklaması

Faaliyet varlıkları ise; nakit, alacaklar, stoklar, sabit varlıklar ve işletmede üretim amacıyla kullanılmak üzere elde bulundurulan tüm diğer varlıkları kapsar. Faaliyet varlıkları kategorisinde yer almayacak varlıklara ilişkin örnekler ise kiraya verilmek üzere elde bulundurulan sabit varlıklar ya da gelecekte kullanılmak amacıyla elde bulundurulan araziyi verebiliriz.

8.

Bir üretim işletmesinde kullanılmakta olan direkt ilk madde/malzemenin satın alma fiyatı kilogram (kg.) başına 20.-TL/kg.dır.  Bu direkt ilk madde/ malzemeden toplam olarak 10.000 kg. satın alınacaktır.  Satın alınacak bu miktardaki direkt ilk madde/malzemenin tamamı için taşıma ücreti olarak 2.000.-TL., taşıma işçiliği olarak da 1.000.-TL. ödenmesi planlanmaktadır.  Satıcı bu miktar için işletmeye toplamda 500.-TL. bir indirim uygulayacaktır 

Bu direkt ilk madde/malzemenin kilogram başına standart fiyatı kaç liradır?    

Doğru Cevap: "B" 20,25TL./kg.
Soru Açıklaması

Söz konusu direkt ilk madde/malzemenin kilogram başına standart fiyatı 20,25TL./kg.dır.

9.

Hiçbir zaman ulaşılamayacağı bilinmesine karşılık, var olanın bir hatırlatma olacağı ve çalışanların etkinlikleri ile verimliliklerini sürekli artırmak için çaba gösterecekleri savunulan standarda ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" İdeal standartlar
Soru Açıklaması

İdeal standartlar; sadece en iyi koşullar altında ulaşılabilen standartlardır. Yöneticiler bu standartların güdüleyici etkisi olduğu görüşündedir. Bu yönde düşünen yöneticiler, çalışanların kendileri için konulan bu tür standarda hiçbir zaman ulaşamayacağını bilmelerine karşılık, var olan standardın çalışanlara bir hatırlatma olacağını ve bu nedenle çalışanların etkinliklerini ve verimliliklerini sürekli artırmak için çaba göstereceklerini savunurlar. Günümüzde az sayıda işletme ideal standartları ölçü olarak kullanmaktadır.

10.
Bir işletmenin A bölümü ürettiği X ürününü ara malı pazarında 30TL/br den satmaktadır. Birim değişken maliyeti 20TL/br olan bu ürünü B bölümü ise işletme dışından 25TL/br alabilmektedir. Bölümlerarası transferin gerçekleşmesi için en azından önerilen transfer fiyatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 30
Soru Açıklaması
20+(30-20)=30TL/br
logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
11.
Vergi sonrası net faaliyet kârı 30.000?, satışlar 150.000? ve ortalama net varlıkları 75.000? olan bir işletmede yatırımın getiri oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" %40
Soru Açıklaması
Yatırımın getiri oranı = Net kar marjı x Toplam varlık devir hızı = ( Vergi sonrası net faaliyet kârı/ Satışlar) x (Satışlar/ Ortalama Net varlıklar) = (30.000.-/ 150.000.-) x (150.000.- / 75.000.-) = =0.20 x 2 = 0.40
12.
Aşağıda verilen değişkenlerden hangisi yatırımın getiri oranının arttırılması için bir etken olarak kullanılabilir?
Doğru Cevap: "B" Satışların arttırılması
Soru Açıklaması
Yatırımın getiri oranının arttırılması için, satışların arttırılması, giderlerin azaltılması ya da faaliyet varlıklarına yapılan yatırımların azaltılması olmak üzere temelde üç değişken etkilidir. Dolayısıyla C, D ve E seçenekleri doğru değildir. Ayrıca, yatırımın getiri oranı formülü incelendiğinde devir hızıyla doğru orantılı olarak artacağı göz önüne alınırsa, (A seçeneğinde verilen) devir hızının azaltılması için yapılacak uygulamaların da yatırımın getiri oranını arttırmayacağı açıktır. O halde doğru yanıt B seçeneğidir.
13.
Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyeti sapmalarından birisidir?
Doğru Cevap: "A" Kapasite Sapması
Soru Açıklaması
Fiyat sapması ve miktar sapması direkt ilk madde ve malzemeler ile ilgilidir. Ücret sapması ise direkt işçilik sapmasıdır. Kapasite sapması ise, genel üretim maliyetleri ile ilgilidir.
14.
Maliyet yönetiminde önceden belirlenen miktara(süreye) veya fiyata (ücrete) göre ortaya çıkan herhangi bir farklılık ... olarak tanımlanır. Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sapma
Soru Açıklaması
Maliyet yönetiminde standart maliyetlerle fiili sonuçlar karşılaştırılarak, fiili sonuçların planlanandan farklılık gösterip göstermediği kontrol edilir. Önceden belirlenen miktara(süreye) veya fiyata (ücrete) göre ortaya çıkan herhangi bir farklılık SAPMA olarak tanımlanır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir.
15.

“Bilgiye sahip olma, uygulamalı tecrübe, örgütsel teknoloji, müşteri ilişkileri ve pazarda rekabetçi bir üstünlük sağlayan profesyonel beceriler”e ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Entelektüel Sermaye
Soru Açıklaması

Soruda verilen tanımdan da anlaşılacağı üzere bilgiye sahip olma ya da uygulamalı tecrübe insanın kendisine kattığı birer özelliktir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi yatırım merkezi yöneticilerinin başarılarını ölçmede kullanılan yöntemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Maliyet artı yöntemi
Soru Açıklaması

Yatırım merkezi yöneticilerinin başarılarını ölçmede kullanılan yöntemleri de başlıca; Yatırımın Getiri Oranı, Artık Gelir, Ekonomik Katma Değer, Satışların Getiri Oranı ve Dengeli Ölçüm Kartı Tekniği yöntemleridir. Maliyet artı yöntemi, transfer fiyatlama yöntemidir.

17.
Dönem net karı kalemi bilançoda aşağıdakilerden hangi grup içinde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Özkaynaklar
Soru Açıklaması
18.
 • Kaynakların tüketimi ile ilgili olarak pazara yönelik ürün ve süreç bilgileriyle birlikte strateji planlama ve kontrol süreçlerini desteklemek
 • Uzun vadeli maliyet planlama ve yönetim problemlerini azaltmak
 • İşletmenin geleceği için gerçekten önemli sorunlara yoğunlaşmak
 • Genelde heterojen kaynaklardan maliyet bilgileri kullanarak maliyet muhasebesi disiplini ile rekabet avantajı sağlamak
 • İşletmenin stratejik konumunu genişletmek ve eş zamanlı olarak maliyet azaltımını hedef­lemek
 • Yukarıdakilerden hangileri stratejik maliyet yönetiminin amaçları arasındadır?

  Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
  Soru Açıklaması

  En temel amacı uzun vadede işletmeyi küresel pazarlarda rekabetçi yapmak olan stratejik maliyet yönetiminin diğer amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Kaynakların tüketimi ile ilgili olarak pazara yönelik ürün ve süreç bilgileriyle birlikte strateji planlama ve kontrol süreçlerini desteklemek,
  • Maliyetlerin etkili bir biçimde yönetimini işletmenin dış çevresini ve etmenlerini dikkate alarak eş güdümlü hareket etmek,
  • Düşük maliyetlere ulaşarak, maliyet önderliği ya da pazara üstün ürün sürerek farklılaştırma stratejisiyle rekabet etme gücünü yükseltmek,
  • Uzun vadeli maliyet planlama ve yönetim problemlerini azaltmak,
  • İşletmenin geleceği için gerçekten önemli sorunlara yoğunlaşma,
  • Genelde heterojen kaynaklardan maliyet bilgileri kullanarak maliyet muhasebesi disiplini ile rekabet avantajı sağlamak,
  • İşletmenin stratejik konumunu genişletmek ve eş zamanlı olarak maliyet azaltımını hedef­lemek.

  Bu listeden de anlaşıldığı gibi. Seçeneklerde yer alan ifadelerin tümü stratejik maliyet yönetiminin  amaçları arasındadır, dolayısıyla doğru cevap E’dir.

  19.
  İşletmenin faaliyet hacmi aralığında geçerli olan genel üretim maliyetlerini kontrol etmek için kullanılan ayrıntılı bir plandır açıklaması aşağıdakilerden hangi kavramı tanımlamaktadır?
  Doğru Cevap: "D" Genel üretim maliyeti esnek bütçesi
  Soru Açıklaması
  Esnek bütçeler, işletmelerin faaliyet hacmi aralığında geçerli olan genel üretim maliyetlerini kontrol etmek için kullanılan ayrıntılı bir planlardır
  20.
  Tam ve değişken maliyetleme yaklaşımları fiyatlama açısından karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "C" Tam ve değişken maliyetleme yöntemlerinin uygulanması sonucunda birbirinden farklı hedef satış fiyatlarına ulaşılmaktadır.
  Soru Açıklaması
  Maliyet artı fiyatlamaya ilişkin yukarıdaki tam maliyetleme ve değişken maliyetleme hesaplamalarını karşılaştırdığımızda, her iki yaklaşımın da maliyet ilave hesaplaması yolunu kullandığını görürüz. Söz konusu yöntemlerde, maliyet temeline ilave edilen yüzdelerin kapsayacağı unsurlar farklı olmaktadır. Ancak, hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın sonuçta aynı hedef satış fiyatına ulaşmaktadır. Fiyatlamada değişken maliyetleme yaklaşımında maliyet temelinin sabit maliyet unsurlarından bağımsız olarak ele alınmasından dolayı bu yöntem tam maliyetleme yaklaşımına göre özel ya da olağan dışı koşullardaki fiyatlama kararlarına daha yararlı bilgiler sunmaktadır. Dolayısıyla doğru yanıt C seçeneğidir.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler