• Maliyet Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 5

logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
1.
Fiili süre, standart süre ve standart yükleme oranları verilen durumların hangisinde değişken genel üretim maliyeti verim sapması olumludur?
Doğru Cevap: "B" Fiili Süre: 10.000 saat Standart süre: 10.500 saat Standart Yükleme Oranı: 5.5-₺/saat
Soru Açıklaması
B seçeneğinde fiilî süre, standart sürenin altında oluştuğundan değişken genel üretim maliyeti verim sapması olumludur. Doğru cevap B seçeneğidir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi bütçelerin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Başarılması zor, yüksek hedefler konularak planlama amaçlarına uygun hareket etmek
Soru Açıklaması
Başarılamayacak veya başlarılması zor bir hedefin bütçede yer alması, yüksek bir başarı düzeyine ulaşlmayı sağlamak için motive edici olsa da planlama amaçları açısından uygun değildir. Planlama ve motivasyon açısından bütçelerdeki hedeflerin ulaşılabilir olması gerekir.
3.
I.Tam Zamanında Üretim (Just-In-Time) II.Çevre Maliyetleri (Enviromental Costing) III.Toplam Kalite Maliyetleri (Total Quality Costing) IV.Entelektüel Sermaye (Intellectual Capital) V.Dengeli Puan Kartı (Balanced Scorecard) VI.Geriye Dönük Maliyetleme (Back­flush Costing) Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin sürekli değişen pazar koşullarına uyum sağlayabilmesi, küresel pazarlarda rekabet edebilmesi ve stratejik faaliyetlerin desteklenebilmesi için maliyet süreçleri ile maliyet yapılarındaki değişimlere odaklanan stratejik maliyet ve stratejik yönetim yaklaşımları arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV, V ve VI
Soru Açıklaması

İşletmelerin sürekli değişen pazar koşullarına uyum sağlayabilmesi, küresel pazarlarda rekabet edebilmesi ve stratejik faaliyetlerin desteklenebilmesi için maliyet süreçleri ile maliyet yapılarındaki değişimlere odaklanan yeni yönetim yaklaşım ve teknikleri geliştirilmiştir. Bu stratejik maliyet ve stratejik yönetim yaklaşım ve yaklaşımları arasında; “Hedef Maliyetleme (Target Costing)”, “Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme Sistemi (Product Life Cycle Costing)”, “Transfer Fiyatlaması (Transfer Pricing)”, “Kıyaslama (Benchmarking)”, “Kaizen Maliyetleme (Kaizen Costing)”, “Faaliyet Temelli Maliyetleme ve Bütçeleme (Activity Based Costing and Budgeting)”, “Tam Zamanında Üretim (Just-In-Time)”, “Çevre Maliyetleri (Enviromental Costing)”, “Toplam Kalite Maliyetleri (Total Quality Costing)”, “Entelektüel Sermaye (Intellectual Capital)”, “Dengeli Puan Kartı (Balanced Scorecard)”, “Geriye Dönük Maliyetleme (Back­flush Costing)”, “Değer Mühendisliği (Value Engineering)”, “Değişim Mühendisliği (Reengineering)”, “Simültane Mühendislik (Simultaneous Engineering)”, “Esnek Üretim Sistemleri (Flexible Manufacturing Systems)”, “Kalite Fonksiyon Göçerimi (Quality Function Deployment)”, “Kısıtlar Teorisi (Theoıy of Constraints)” vb.yöntemler yer almaktadır. Bu bilgilerden de anlaşıldığı gibi seçeneklerde yer alan yöntemlerin tümü, işletmelerin sürekli değişen pazar koşullarına uyum sağlayabilmesi, küresel pazarlarda rekabet edebilmesi ve stratejik faaliyetlerin desteklenebilmesi için maliyet süreçleri ile maliyet yapılarındaki değişimlere odaklanan stratejik maliyet ve stratejik yönetim yaklaşımları arasında yer almaktadır. Doğru cevap E’dir. Bu yöntem ve yaklaşımların bir kısmının tanımları aşağıda yer almaktadır:

Hedef Maliyetleme (Target Costing), ürünlerin ve hizmetlerin nasıl üretilmesi ve satılması ile ilgili ileriye yönelik bir değerlendirmedir. Yeni bir ürün geliştirmek yerine, maliyetleri kapsayacak ve kâr elde edilebilecek bir fiyat belirleyip, ondan sonra ürünün ne kadar kâr sağlayacağını analiz etmek suretiyle, hedef maliyetleme, işletmenin yeni ürünleri farklı bir anlayışla geliştirmesini talep etmektedir.

Ürün Yaşam Seyri Maliyet Sistemi, ürünün yaşam süresi boyunca maliyetleri tahmin edilmesi sürecidir. Ürün yaşam seyri maliyet sistemi, özellikle büyük planlama ve geliştirme maliyetlerinin olduğu ortamlarda ve büyük bir piyasadan çekilme kararlarında önem kazanmaktadır. Ürün yaşam seyri maliyet sisteminin üç genel amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, bir ürünün toplam maliyeti ile başlangıç ve gelişim aşamalarında getireceği kârın piyasadan çekilme aşamasındaki maliyeti ne ölçüde karşıladığının hesaplanabilmesidir. Ürün yaşam seyri maliyet sistemi, ürünün kârlı döneminin artık sona erip piyasadan çekilme aşamasına gelindiğinde, tüm süreç içindeki maliyetini tanımlamaktadır. İkinci olarak, maliyet konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapıldığı için ürünün çevresel maliyet sonuçlarını tanımlayıp, bu maliyetleri azaltma ya da ortada kaldırma olanağı tanımaktadır. Üçüncü ve son olarak da üretim ve tasarım aşamalarında planlama ve piyasadan çekilme maliyetleri de tanımlanmış olduğu için, bu aşamalarda maliyetleri kontrol etmek ve yönetmek kolaylaşmaktadır.

Transfer fiyatlaması (Transfer Pricing), geleneksel yönetim muhasebesi anlayışında bir işletmenin bölümleri arasında ele alınan bir uygulama iken günümüzde küreselleşme hareketi ile birlikte, çok uluslu şirketlerde de uygulamaya geçmiştir. Bu işletmeler, diğer bölümler için ürün üretmektedir. Bir başka deyişle diğer bölümlerin tedarikçisi durumundadırlar. Kârlılık ve performans ölçümünün bir esası olarak, maliyetler aynı firmanın bölümleri arasında transfer edildiğinde, aynı firmanın birimleri arasında ürünlere yüklenmektedir. “Transfer fiyatlaması”, aynı zamanda “işletmenin bütününe ilişkin toplam vergi yükünü ve gümrük harçlarını minimize etmek, nakit akışını düzenlemek, kısıtlama yaratan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan çağdaş bir uygulamadır.

Kıyaslama (Benchmarking), esas itibarıyla bir muhasebe uygulamasından ziyade, yönetim muhasebecisinin firmanın küresel çevredeki rekabetçi yapısını korumasına yardım etmek amacıyla kullanabileceği çağdaş bir araçtır. Kıyaslama süreci dört aşamadan meydana gelmektedir. Bu aşamalar;

  • İşletmenin süreçleri ve prosedürlerini analiz etmek,
  • Bir kıyas şirketi seçmek veya süreci kıyaslayacak bir işletme bölümü belirlemek,
  • Seçilen kıyasın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri toplamak,
  • İşletme tarafından kullanılabilen kıyaslama uygulamalarını belirlemek amacıyla toplanan bilgileri analiz etmek ve yorumlamaktır.

Kaizen Maliyetleme Japonca bir terim olan “Kaizen”, bir süreçte küçük adımlarla sürekli gelişme sağlamak anlamına gelir. Kaizen’e göre sonuçları iyileştirmek için, o sonuca neden olan süreçleri iyileştirmek ve geliştirmek gerekmektedir. Böylece, kaizen aracılığı ile üstün rekabet avantajı sağlanmış olur. Kaizen maliyetleme tarafından yönlendirilen maliyet azaltma çabalarının odak noktası, mevcut ürün ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesidir. Bu iyileştirmeler; iyileştirilmiş hazırlık süreçleri, atıkların azaltılması için makine performansının geliştirilmesi ile personelin istenilen maliyet ve kalite standartlarını karşılaması için güdülenmesini kapsamaktadır. Kısaca ifade edilecek olursa, kaizen maliyetleme ürünün kendisine değil sürece odaklanmaktadır.

Faaliyet Temelli Maliyetleme (Activity Based Costing), faaliyetleri tek tek temel maliyet kalemleri olarak dikkate alır ve maliyetleme sistemini bu şekilde geliştirir. Faaliyet bir olay, görev ya da özel amaçlı bir birimdir. Örneğin ürün tasarımı, makinelerin kurulumu, makinelerin işletilmesi, mamullerin dağıtımı vb. faaliyet temelli maliyetleme sistemi, tek tek faaliyet maliyetlerini hesaplar ve bu maliyetler bir mamul veya hizmet gibi maliyet taşıyıcılarına yüklenir. Bu yükleme her mamul veya hizmetin bu faaliyetlere duyduğu ihtiyaca göre yapılır.

Bir maliyet düşürme stratejisi olarak, Tam Zamanlı Üretim Sistemi (Just In TimJIT) örgüt içindeki yapısal ve süreçsel yeniden tanımlanmalar üzerine kuruludur. Değer yaratmayan faaliyetlerin elimine edilmesi, israfın önlenmesi, kalitenin ve verimliliğin arttırılması, bekleme ve kurulum zamanlarının azaltılması, stokların düşürülmesi faaliyet maliyetlerini düşürmektedir. JIT sistemi maliyetlerin izlenebilirliğini arttırır. Bu nedenle yardımcı ve hizmet maliyet merkezlerinin maliyetlerinin esas üretim maliyet merkezlerine dağıtımı sorununu ortadan kaldırır, dolayısıyla birim maliyetlemenin çok daha sağlıklı olmasına olanak sağlar.

İşletmeler Çevre Maliyetleri (Environmental Costs) konusunda hızlı bir dönüşüm yaşamışlardır. Kimya endüstrisindeki bir işletme için yıllık 1 milyar doları aşan çevresel maliyetler, alışıldık hâle gelmiştir. Çevresel harcamaların boyutları işletmeleri bu harcamaları kontrol altına alma konusunda sistematik olarak düşünmeye itmiştir. Daha önceleri çevresel maliyetlerin kaçınılmaz olduğu anlayışı, yerini bu maliyetlerin uygun bir biçimde yönetilerek azaltılabileceği düşüncesine bırakmıştır. Çevresel maliyetlerin yönetim sürecinin bir parçası olarak işletmeler; süreçler ve ürünler ile ilgili ayrıntılı kayıtlar tutmaya başlamışlardır. Bu bilgilerle birlikte işletmeler, çevresel maliyetlerin etmenlerini azaltmaya ya da ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atmaktadırlar.

Çevre maliyetlerinin etkilerinin tanımlanabilmesi ve muhasebeleştirilebilmesi için;

  • Ürün kârlılığının doğru bir biçimde hesaplanması,
  • Daha düşük devreden çıkarma ve geri dönüşüm maliyetlerine sahip olan ürünlerin üretilmesine odaklanmak,
  • Mevcut ürün atıklarını geri dönüşümde kullanmak ya da tekrar üretime sokmak gerekmektedir.

Küreselleşen rekabet ortamında kalite kavramı da bir değişim göstermiş ve toplam kalite yönetimi aşamasına ulaşmıştır. 1980’li yılların sonlarına doğru, Japonya bir çok sanayileşmiş ve gelişmiş batılı ülkeyi geride bırakarak ilk sıraya yerleşmiştir. Japonya’nın bu kadar kısa bir süre içerisinde büyük aşama kaydetmesinin temelinde toplam kalite yönetimi felsefesi yatmaktadır. Toplam Kalite Maliyetleri; “Ölçme ve Değerlendirme Maliyetleri”, “Önleme Maliyetleri”, “İçsel Başarısızlık Maliyetleri” ve “Dışsal Başarısızlık Maliyetleri” olmak üzere dört grupta toplanabilir.

Entelektüel Sermaye (Intellectual Capital) terimi, son zamanlarda işletme ve yönetim literatüründe giderek yaygın hâle gelmiştir. Entelektüel Sermaye; “bilgiye sahip olma, uygulamalı tecrübe, örgütsel teknoloji, müşteri ilişkileri ve pazarda rekabetçi bir üstünlük sağlayan profesyonel beceriler” olarak tanımlamaktadır.

Çağdaş yönetim muhasebesi uygulamalarına ayak uyduramayan birçok işletme günümüzde de; müşteri ilişkileri, rekabet güçleri ve kurumsal kapasitelerine ilişkin stratejiler geliştirirken, performans ölçüm ve motivasyonlarını yalnızca finansal kriterler ile izlemektedirler. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilmiş olan Dengeli Puan Kartı (Balanced Scorecard-BSC), finansal ölçümü, yönetim ve ticari performansın önemli bir özet bilgisi olarak ele alırken; aynı zamanda mevcut müşteriler, işletme içi yöntemler, çalışanlar ve şirketin performansını uzun dönemli finansal başarı ile ilişkilendiren daha genel ve bütünsel kriterlere de önem vermektedir.

 

4.

İşletmede uzun dönemli amaçların belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmak için gereksinim duyulan planların hazırlanmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Stratejik planlama
Soru Açıklaması

Stratejik planlama: İşletmede uzun dönemli amaçların belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmak için gereksinim duyulan planların hazırlanmasına denir.

5.
Bir işletmede üretilen bir ürünün birim satış fiyatı 10 TL, birim değişken maliyet 5 TL, toplam sabit maliyet 120.000 TL dir. Bu işletmenin ayda 50.000 TL lik hedeflediği net kâra ulaşabilmesi için ne kadar satış yapmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 34.000 birim
Soru Açıklaması
10x=5x+120.000+50.000 5x =170.000 x= 34.000 birim olarak hesaplanır. Doğru cevap C seçeneğidir.
6.

Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırılabilirlik analizinde kontrol altındaki işlemler ile kontrol dışı işlemler karşılaştırılırken dikkate alınması gereken unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Satış tutarları
Soru Açıklaması

Mal veya hizmetlerin nitelikleri, işlev analizi, ekonomik koşullar, iş stratejileri dikkate alınması gereken unsurlardır.

7.
Aşağıdakilerden hangisi değişken maliyetleme yaklaşımında fiyat belirlemede maliyet temeline uygulanacak yüzde hesaplaması içine dahil edilir?
Doğru Cevap: "A" Sabit GÜM
Soru Açıklaması
Değişken maliyetleme yaklaşımında fiyat belirlemede, sabit maliyetler, maliyet temeline uygulanacak yüzde hesaplaması içine dahil edilir.
8.
Peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına kimler girmektedir?
Doğru Cevap: "B" Kurumlar vergisi mükellefleri
Soru Açıklaması
Peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına Kurumlar vergisi mükellefleri girmektedir. Dolayısıyla Doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir.
9.
Satıcı bölümde değişken maliyete bir kâr oranı eklemesi yapılarak yapay satış fiyatının belirlendiği transfer fiyatlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İkili Transfer Fiyatlaması
Soru Açıklaması
Satıcı bölümde değişken maliyete bir kâr oranı eklemesi yapılarak yapay satış fiyatının belirlendiği transfer fiyatlama yöntemi, İkili Transfer Fiyatlaması Yöntemidir.
10.

Aşağıdakilerden hangisi üretilen ürünlerle ilgili teknik resimler, hareket zaman etütleri ve benzeri çalışmalara dayalı olarak maliyet davranışlarının belirlenip gelecek dönemler için beklenen maliyetlerin hesaplandığı maliyet tahmin fonksiyonunu oluşturma yöntemidir? 

Doğru Cevap: "D" Endüstri mühendisliği yöntemi
Soru Açıklaması

Üretilen ürünlerle ilgili teknik resimler, hareket zaman etütleri ve benzeri çalışmalara dayalı olarak maliyet davranışlarının belirlenip gelecek dönemler için beklenen maliyetlerin hesaplandığı maliyet tahmin fonksiyonunu oluşturma yöntemi

logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
11.
Birim başına direkt ilk madde ve miktarı 10kg/br ve atık, israf için 2kg/br olan bir işletmede bu direkt hammaddenin kg standart fiyatı 4TL/kg ise, söz konusu direkt hammaddenin standart maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 48TL/br
Soru Açıklaması
(10 kg+2 kg)x4.-TL/kg =48.-TL.
12.

Bir üretim işletmesinde oluşturulan başabaş grafiğinde toplam değişken maliyet doğrusu nasıl elde edilerek grafiğe yansıtılır? 

Doğru Cevap: "A" Toplam değişken maliyet doğrusu değişik üretim miktarlarında oluşacak değişken maliyetler, noktalar halinde belirlendikten sonra bu noktaların
birleştirilmesi ile elde edilir ve grafiğe yansıtılır

Soru Açıklaması

Bir üretim işletmesinde oluşturulan başabaş grafiğinde toplam değişken maliyet doğrusu değişik üretim miktarlarında oluşacak değişken maliyetler, noktalar halinde belirlendikten sonra bu noktalarınbirleştirilmesi ile elde edilir ve grafiğe yansıtılır.

13.
Aşağıdakilerden hangisi sapmalar için doğru değildir?
Doğru Cevap: "A" Sapmaların nedenlerini tüm işletmeler için geçerli olacak şekilde açıklayabilmek olanaklıdır.
Soru Açıklaması
Sapmaların nedenlerini her işletme için ayrı olarak ele alarak açıklamak gerekmektedir.
14.

Bir işletmede birim mamül başına direkt işçilik süre standardı 2 direkt işçilik saati (DİS)’dir ve ücret standardı da 10 TL’dir. Kasım ayında işletmede 5.500 Direkt işçilik saati kullanılarak 2.400 adet mamul üretilmiştir. Kasım ayında işçilere direkt işçilik saati başına ortalama 13 TL ücret ödenmiştir. Bu bilgilere göre direkt işçilik ücret sapması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" 16.500 TL olumsuz
Soru Açıklaması

Ücret sapması= (fiili ücret –standart ücret) x  Fiili süreÜcret sapması= (13 TL/saat – 10 TL/saat) x 5.500 = 16.500 TL.  

15.
Planlanan ay sonunda gerçekleşen bakım onarım bölümü maliyetlerinin 295.000 TL, tahmini maliyetin 275.000 TL olduğu varsayımı altında, hesaplanacak sapma nedir?
Doğru Cevap: "D" 20.000
Soru Açıklaması
Sapma = Tahmini Maliyet - Fiili Maliyet Sapma = 275.000 - 295.000 = (20.000) olumsuz sapma
16.
İşletmelerin faaliyetlerini kontrol etmek için temel yapıyı oluşturan kararlar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Yönetsel Kontrol Kararları işletmenin faaliyetlerini kontrol etmek için oluşturulan kararlar arasında sayılmamaktadır.
Soru Açıklaması
Yönetsel kontol kararları
17.
Net faaliyet karı 6.000TL, faaliyet varlıkları üzerinden beklenen minumum getiri oranı %10 ve ortalama faaliyet varlıkları 100.000TL olan bir işletmenin artık geliri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 4.000TL
Soru Açıklaması
(100.000x%10)-6.000 = 4.000TL
18.
Satıcı bölümde değişken maliyete bir kâr oranı ekle¬mesi yapılarak yapay satış fiyatının belirlendiği transfer fiyatlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İkili Transfer Fiyatlaması
Soru Açıklaması
Satıcı bölümde değişken maliyete bir kâr oranı ekle¬mesi yapılarak yapay satış fiyatının belirlendiği transfer fiyatlama yöntemi İkili Transfer Fiyatlaması yöntemidir.
19.
Red edilen alternatif ret edilmemiş olsaydı, kendi¬sinden elde edilecek olan kazanç aşağıdakilerden han¬gisidir?
Doğru Cevap: "A" Fırsat Maliyeti
Soru Açıklaması
Alternatif seçim kararlarında, alternatiflerden en uygun olduğuna inandığımız birini seçtiğimizde doğal olarak diğer alternatif (ya da alternatifler) reddedilmiş olacağından reddedilen alternatiften elde edilecek kazançtan vazgeçilmiş olunacaktır. İşte buradaki vazgeçilen kazanç seçilen alternatifin fırsat maliyeti olarak adlandırılır.
20.

I-VerimII-KapasiteIII-MiktarIV-TutarV-BütçeYukarıdakilerden hangileri Genel Üretim Maliyetleri sapmalarıdır?

Doğru Cevap: "E" I, II, V
Soru Açıklaması

Değişken ve sabit olmak üzere iki kısımdan oluşan genel üretim maliyetleri sapmaları; değişken genel üretim maliyeti bütçe ve verim sapması ile sabit genel üretim maliyeti bütçe ve kapasite sapmasından oluşmaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler