• Maliyet Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 3

logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
1.
Faaliyet varlıkları 100.000tl, net faaliyet kârı 20.000tl ve istenen minimum getiri oranı %17 olan bir işletmenin artık geliri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 3.000tl
Soru Açıklaması
100.000 x %17 = 17.000 20.000 - 17.000 = 3000
2.
Su dolumu yapılan bir işletmede yarım (0.5) litrelik su şişelerinden, 20YY yılında 40.000.000 adet üretilmesi planlanmaktadır. İşletme bir kullanımlık bu su şişelerini, boş olarak işletme dışından satın almaktadır. İşletmenin elinde dönemin başında su şişelerinden 55.000 adet bulunmaktadır. Bir şişe için satıcı işletmeye 0. 10 lira ödeniyorsa ve işletme dönem sonunda stoklarında 100.000 adet su şişesi bulundurmayı planlıyorsa, bu bütçe döneminde satın alınacak şişeler için satıcıya ödenecek toplam ilk madde ve malzeme maliyeti kaç liradır?
Doğru Cevap: "B" 4.004.500.-
Soru Açıklaması
3.
Başabaş noktasında niçin toplam satışlar toplam maliyetlere eşit olmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Başabaş noktasında kâr sıfır olduğu için
Soru Açıklaması
Başabaş noktasında kâr sıfır olduğu için toplam satışlar toplam maliyetlere eşit olmaktadır. Doğru cevap A seçeneğidir.
4.
Aşağıdaki hangi standart sınıfında yöneticiler bu standartların güdüleyici olduğu görüşündedir?
Doğru Cevap: "E" İdeal standartlar
Soru Açıklaması
İdeal standartlar sadece ve en iyi koşullarda ulaşılabilen standartlardır.
5.
Çok ürünlü durumda MHK çözümlemesinde kullanılan formülün paydası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tartılı ortalama katkı payı
Soru Açıklaması
6.
Bir alternatif seçim kararı alınırken daha önceki bir zamanda katlanılmış olduğundan, kararı etkilemeyecek olan maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Batmış maliyet
Soru Açıklaması
Batmış maliyetler, bir karar işlemi sırasında ilgili kararlardan etkilenmeyen maliyetlerdir. Dolayısıyla doğru yanıt C seçeneğidir.
7.
I. Muhasebe sistemlerinin içine gayri maddi varlıkların da gözetildiği bir yapı dahil edilmelidirII. Sadece ağırlıklı olarak finansal başarı ölçütlerine önem verilip, finansal olmayan başarı ölçütlerinin kısmi olarak ele alınmalıdır.III. Finansal ve finansal olmayan ölçütlerin tümü dengeli bir şekilde ele alınıp kullanılmalıdır.IV. Modern muhasebe sistemleri anlayışı benimsenmeli ve başarı ölçümü, stratejinin belirlenmesi ve uygulanması ile ilişkilendirilmelidir.Sağlıklı bir başarı ölçümü sistemi yukarıdaki unsurlardan hangilerini içermelidir?
Doğru Cevap: "B" I-III-IV
Soru Açıklaması
Başarı ölçümünün doğru yapılabilmesi için muhasebe sistemlerimizin içine yüksek kaliteli ürün ya da hizmetler, motive edilmiş ve becerili personel, yeterli iç işletme süreci, tatminkâr ve bağlı müşteri vb. faktörlere bağlı olarak oluşan gayri maddi varlıklar ya da entelektüel varlıkların da gözetildiği bir yapının dâhil edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Ancak böyle bir yaklaşım içinde, finansal başarı ölçütlerini hesaplamak nispeten kolay olduğundan, sadece ağırlıklı olarak finansal başarı ölçütlerine yüklenip finansal olmayan başarı ölçütlerinin kısmi olarak ele alınmasının da doğru olmayacağı bir gerçektir. Bu nedenle sağlıklı bir başarı ölçümünde, finansal ve finansal olmayan ölçütlerin tümünün dengeli bir şekilde ele alınıp kullanılması gereği açıktır. Sağlıklı bir sistem, modern muhasebe sistemleri anlayışını; o da başarı ölçümünün, stratejinin belirlenmesi ve uygulanması ile ilişkilendirilmesinin zorunluluğu- nu ortaya çıkarmaktadır. Bu ise stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, üretim, toplam kalite yönetimi, bilgileşim vb. çağdaş yönetim uygulamalarının böyle bir başarı ölçüm sistemiyle iç içe konular olduğunu göstermektedir. Aksi takdirde sağlıklı bir başarı ölçümü yapmamız mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla, doğru yanıt B seçeneğidir.
8.
Bir işletme yeni bir ürünle ilgili aşağıdaki verileri toplamıştır:Yıllık üretilip satılacak ürün sayısı 10.000brBirim üretim maliyeti 20 tlTahmini yıllık satış ve yönetim gideri 50.000tlGereksinilen yatırım tutarı 500.000tlArzulanan yatırımın getiri tutarı (YGO) %10İşletme tam maliyete dayalı maliyet artı fiyatlama yöntemi kullandığına göre,maliyet temeline uygulanacak oran aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" %50
Soru Açıklaması
Sayfa 192'de ilgili formüler tam maliyet yaklaşımı ve değişken maliyet yaklaşımı formüllerinde yerine konularak bulunur Doğru cevap D
9.
Olağan ürünlerin fiyatlandırılmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Değişken maliyetleme yaklaşımdaki maliyet temelinde, değişken üretim maliyetleri yanında sabit üretim maliyetleri de yer alır.
Soru Açıklaması
Değişken maliyetleme yaklaşımındaki maliyet temelinde, değişken üretim maliyetleri yanında değişken satış ve yönetim giderleri de yer alır ve maliyet temeli hesaplamasında hiçbir sabit maliyet unsuru yer almaz. O halde doğru yanıt A seçeneğidir.
10.
Bir işletmenin vergi sonrası faaliyet kârından, toplam varlıklarının cari borçlarını aşan kısmının ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ile çarpımı tutarının çıkarılması ile elde edilen tutara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Ekonomik katma değer
Soru Açıklaması

Ekonomik katma değer (EVA) = Vergi Sonrası Faaliyet Kârı - [Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti x (Toplam Varlıklar - Döner Borçlar)] formülü ile hesaplanır.Bu yöntemde, bir taraftan döneme ait başarı ölçümü yapılırken aynı zamanda formülde yer alan ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti nedeniyle de piyasa beklentilerine göre elde edilecek başarı değerinin düzeltilmiş olması olanağı elde edilmektedir.

logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
11.
Aşağıdakilerden hangisi yönetim muhasebecileri için etik standartlarda yer alan kurallardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Güvenilirlik
Soru Açıklaması
12.
Bir üretim işletmesinin kapasitesi aşağıdakilerden hangisi ile ölçülmez?
Doğru Cevap: "C" Üretim giderleri bütçesi
Soru Açıklaması
İşletmeler için kapasite; ürünlerini üretebilmesi, satabilmesi ve aynı zamanda yaşamını sürekli kılma gücüne ulaşabilmesi için kullandığı, insan ve insan dışı çeşitli kaynakların birleşmesi ile ifade edilebilen büyüklük ölçüsüdür. Bir üretim işletmesinin kapasitesi o işletmesinin mühendislerinin sayısı ile ölçülebileceği gibi, işletmenin ürettiği ürünlerin miktarı, üretim süresi ve makinelerin, işçilerin çalışma süreleri ile de açıklanabilir. Dolayısıyla doğru cevap C “Üretim giderleri bütçesi” dir.
13.
Yatırımın getiri oranının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dupont modeli
Soru Açıklaması
Yatırımın getiri oranı
14.
Reddedilen alternatif reddedilmemiş olsaydı, kendisinden elde edilecek olan kazancı ifade eden aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fırsat Maliyeti
Soru Açıklaması
Fırsat Maliyeti, Reddedilen alternatif reddedilmemiş olsaydı, kendisinden elde edilecek olan kazancı ifade eder.
15.

Aşağıdakilerden hangisi maliyet yönetimi bilgi sisteminin amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Mamul ya da hizmetlerin yaşam seyrini uzatmak
Soru Açıklaması

Maliyet yönetimi bilgi sisteminin amaçları: Maliyet etmenleri vasıtasıyla olabildiğince doğru bir mamul ve hizmet maliyetlemesi yapmak, mamul ya da hizmetlerin yaşam seyri performansının değerlemesini yapmak, süreç ve faaliyetleri doğru anlamak ve değerlendirmek, faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini belirlemek, maliyetleri kontrol etmek ve yönetmek, maliyet yapılarını en elverişli duruma getirmek, performans değerlemesine olanak sağlamak, gelişen teknolojilerin biçimlendirdiği yeni ortamlar ile uyum sağlamak, örgütsel stratejilerin uygulanmasına yardımcı olmak.

16.

Bir üretim işletmesinin bilgileri şöyledir:Standart birim miktar: 20kg/ birimFiili fiyat                      : 30 TL/kgFiili miktar                   : 9.000 kg.Fiili üretim miktarı        : 460 birimStandart Fiyat              : 28 TL/ kg.Bu bilgilere göre işletmenin direkt ilk madde ve malzeme maliyeti miktar sapması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 5.600 TL olumlu
Soru Açıklaması

Standart mik =460 br. x 20 kg = 9.200 kg.Fiili miktar                                 = 9.000 kgMiktar sapması                          =    200 kgDirekt ilk madde ve malzeme maliyeti miktar sapması = 200 kg x 28 TL = 5.600 TL, olumlu

17.

I-Strateji, işletmenin iç kaynakları ve yetenekleriyle dış çevrenin fırsat ve tehditleri arasında eş güdüm sağlar.II-Stratejik yönetim, işletmenin rakipler, pazar, piyasa gibi dış çevresinin analiz ederek, işletmenin geleceği ile ilgili hedefler belirlenmesidir.III-Stratejik yönetimi üst yönetimin altında çalışanlar belirler.Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "E" I ve II
Soru Açıklaması

Strateji, işletmenin uzun dönemli amaç ve hedeflerini belirleme ve bu amaçlara ulaşmak için kaynaklarını kullanma olarak tanımlanabildiğinden I’de verilen ifade doğrudur. Stratejik yönetim ise, İşletmenin çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve hedef belirleme ile ilgili faaliyetlerin planlanması, organizasyonu, uygulanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesidir. Ayrıca stratejik yönetim firmanın geleceğiyle ilgili önemli kararlar olacağından üst yönetimin belirlemesi gereklidir.

18.
Tam maliyetleme yaklaşımı ile satış fiyatına ulaşılırken kullanılacak olan yüzde hesaplanırken hangi unsurlar temel alınır?
Doğru Cevap: "D" Direkt işçilik maliyeti,direkt ilk madde ve malzeme maliyeti, genel üretim maliyeti.
Soru Açıklaması
( D )seçeneğinde, tüm değişkenler bir arada verilmiştir.
19.
I. Standart performans düzeyiII. Fiili performans düzeyiIII. SapmalarIV. Geri kazanım Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde işletmelerin kontrol sistemlerinde kullandıkları temel unsurların tümü yer alır?
Doğru Cevap: "C" I-II-III
Soru Açıklaması
Herhangi bir kontrol sisteminin üç temel unsuru vardır. Bunlar; önceden belirlenmiş veya standart performans düzeyi, fiili performans düzeyi ve standart ile fiili performansın karşılaştırılması yoluyla belirlenen sapmalardır. Dolayısıyla, I-II-III kavramlarının tamamı kontrol sisteminin işleyişindeki temel kavramlardır. Doğru yanıt C seçeneğidir.
20.
Aşağıdaki faaliyet kaldıracı ifadelerinden hangileri doğrudur?I. Satışların verilen bir düzeyinde satış hacmindeki yüzde olarak bir değişmenin kârları nasıl etkileyeceğinin bir ölçüsü olarak Faaliyet Kaldıracı Derecesi kullanılır. II. Faaliyet kaldıracı, bir işletmede sabit maliyetlerin kullanılma kapsamının bir ölçüsüdür. III. Yüksek sabit maliyetler ve düşük birim değişken maliyetlere sahip işletmelerde faaliyet kaldıracı en yüksek düzeydedir. IV. Düşük sabit maliyetler ve yüksek birim değişken maliyetlere sahip olan işletmelerde faaliyet kaldıracı en düşüktür.
Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV-V
Soru Açıklaması
Satışların verilen bir düzeyinde satış hacmindeki yüzde olarak bir değişmenin kârları nasıl etkileyeceğinin bir ölçüsü olarak Faaliyet Kaldıracı Derecesi kullanılır. Faaliyet kaldıracı, bir işletmede sabit maliyetlerin kullanılma kapsamının bir ölçüsüdür. Yüksek sabit maliyetler ve düşük birim değişken maliyetlere sahip işletmelerde faaliyet kaldıracı en yüksek düzeydedir. Aksi durumda, düşük sabit maliyetler ve yüksek birim değişken maliyetlere sahip olan işletmelerde faaliyet kaldıracı en düşüktür. Eğer bir işletme yüksek faaliyet kaldıracına sahipse kârları satışlardaki değişmelere çok duyarlı olacaktır. Satışlarda küçük bir artış kârlarda büyük bir yüzde artışı oluşturacaktır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok