• Maliyet Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 2

logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
1.
İşletme kullanmakta olduğu kamyon yerine yüksek taşıma kapasiteli bir kamyon satın almayı düşünmektedir. Söz konusu kamyonlara ilişkin bilgiler şöyledir:        Eski K. 50.000 TL  Yeni K. 100.000 TL Birikmiş amortismanlar 20.000 TL Hurda değeri 15.000 TL  Yıllık maliyet tasarrufu   25.000 TL  Ekonomik ömür 5 yıl      Yüksek taşıma kapasiteli kamyon satın alınmasının sağlayacağı avantaj kaç TL'dir?
Doğru Cevap: "D" 40.000
Soru Açıklaması

Maliyet tasarrufu (25.000×5yıl) =             125.000(-)Yeni alım (100.000)                           - 100.000 (+)Eskinin hurda değeri 15.000             + 15.000Yeni alımın net avantajı                         = 40.000TL. 

2.

Aşağıdakilerden hangisi standart maliyetler belirlenirken geçilen aşamalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Maliyet sapmalarının belirlenmesi
Soru Açıklaması

Standartlar belirlenirken şu aşamalardan geçilir; Direkt ilk madde ve malzemeye ilişkin tahminlerin belirlenmesi; Direkt işçiliğe ilişkin tahminlerin belirlenmesi, Sabit genel üretime ilişkin tahminlerin belirlenmesi, Değişken genel üretime ilişkin tahminlerin belirlenmesi; gözden geçirme ve tahminlerin standartlara dönüştürülmesi ve onay.

3.

“İşletmenin stratejik pozisyonunu iyileştirmekle birlikte eş zamanlı olarak maliyetlerin de azaltılmasına yönelik maliyet yönetim tekniklerinin uygulaması” durumu aşağıdakilerden hangi kavramı açıklamaktadır?

Doğru Cevap: "A" Stratejik Maliyet Yönetimi
Soru Açıklaması

Rekabet avantajı sağlamak amacıyla maliyetlerin, kısa vadede olduğu kadar aynı şekilde uzun vadede de stratejik olarak yönetilmesi olarakta ifade edilebilir. Ayrıca işletmelerin stratejik pozisyonlarını sürekli geliştirmek ve maliyetlerinin düşürmek için maliyet yönetimleri tekniklerinin kullanılması olarakta ifade edilebilir. Diğer şıklarda verilen kavramlar ise stratejik maliyet yönetiminin temel kavramlarıdır.

4.
Aşağıdakilerden hangisi karar alma sürecinde izlenecek yol için doğru sıralamadır?I-Problemin tanımlanması II-En iyi alternatifin seçilmesi III-Alternatiflerin değerlendirilmesi IV-Alternatif davranış şekillerinin belirlenmesi V-Seçilen alternatifin uygulanması
Doğru Cevap: "E" I,V,IV,II,III
Soru Açıklaması
Karar alma sürecinde izlenecek yol I-Problemin tanımlanmasıIV-Alternatif davranış şekillerinin belirlenmesiIII-Alternatiflerin değerlendirilmesiII-En iyi alternatifin seçilmesiV-Seçilen alternatifin uygulanması şeklinde olmalıdır
5.
Aşağıdakilerden hangisi transfer fiyatlarını belirlemede kullanılacak yaklaşımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" EVA oranına dayalı transfer fiyatının belirlenmesi
Soru Açıklaması
Bir işletmenin değişik kısım ya da bölümlerinin değerlendirilebilmesi için gerekli veriler elde edilebilirse transfer fiyatlarını belirlemede kullanılacak genelde dört yaklaşım vardır. Bunlar; Maliyete dayalı transfer fiyatının belirlenmesi, Pazar fiyatına dayalı transfer fiyatının belirlenmesi, Pazarlığa dayalı transfer fiyatının belirlenmesi, İkili transfer fiyatının belirlenmesi olmaktadır. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğinde verilmiştir.
6.
İki alternatif ile ilgili geleceğe yönelik maliyetler arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ek maliyet
Soru Açıklaması
İki alternatif ile ilgili geleceğe yönelik maliyetler arasındaki fark ek maliyet olarak tanımlamkatadır. tanıma göre doğru cevap A. Sayfa 178
7.
 • Stratejik maliyet yönetimi; planlama ve karar verme, operasyonel kontrol ve finansal tabloların hazırlanması gibi üç önemli yönetim işlevinin gereksinim duyduğu bilgi akışını da sağlamaktadır.
 • Stratejik maliyet yönetimi, işletmelerin stratejik pozisyonlarını sürekli geliştirmek ve maliyetlerini düşürmek için maliyet yönetim tekniklerinin uygulanmasıdır.
 • Stratejik maliyet yönetimi hem kısa dönemde hem de uzun dönemde finansal amaçları maliyet avantajı için yönetmektir.
 • Stratejik maliyet yönetimi, stratejik unsurların daha ön planda tutulduğu, kesin, net ve biçimsel olarak, maliyet çözümlemelerine dayanan bir maliyet yönetimidir.
 • Stratejik maliyet yönetimi, maliyet muhasebesinin ilk uygulamalarından günümüze kadar geçirdiği evrimi ifade etmektedir.
 • Stratejik maliyet yönetimine ilişkin seçeneklerde yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
  Soru Açıklaması

  Stratejik yönetim, stratejik maliyet yönetimiyle ilişkili bir yönetim işlevidir. Stratejik yönetim, işletmenin dış çevresiyle ilgili teşhis ve çözümlemeleri kapsar ve de uzun vadede işletmenin ne olacağıyla ilgili soruları cevaplandırır. Stratejik yönetim, sürdürülebilir bir rekabetçi pozisyon geliştirme sürecidir. Bu süreçte; mamuller, pazarlama teknikleri ve kanalları, üretim yöntemleri ve diğer uzun vadeli konularla ilgili alternatif­ler değerlendirilirken, isabetli stratejik kararlar alabilmek için stratejik maliyet yönetimi bilgisine gereksinim duyulmaktadır. “Stratejik Maliyet Yönetimi”; planlama ve karar verme, operasyonel kontrol ve finansal tabloların hazırlanması gibi üç önemli yönetim işlevinin gereksinim duyduğu bilgi akışını da sağlamaktadır. Stratejik maliyet yönetimi yaklaşımı, strateji kavramının önemindeki yükselişe paralel olarak gelişme göstermiştir. Muhasebe bilgilerinin önemli rollerinden biri de işletme stratejilerinin geliştirilmesi ve yerine getirilmesine katkıda bulunmaktır. “Stratejik maliyet yönetimi”, işletmelerin stratejik pozisyonlarını sürekli geliştirmek ve maliyetlerini düşürmek için maliyet yönetim tekniklerinin uygulanmasıdır. “Stratejik maliyet yönetimi” hem kısa dönemde hem de uzun dönemde finansal amaçları maliyet avantajı için yönetmektir. Bir firmanın maliyet yapısının açıkça anlaşılması, sürdürülebilir rekabet avantajı aramada yararlı olur. Stratejik maliyet yönetimi, stratejik unsurların daha ön planda tutulduğu, kesin, net ve biçimsel olarak, maliyet çözümlemelerine dayanan bir maliyet yönetimidir. Buna göre maliyet 1 8. Ünite - Stratejik Maliyet Yönetimi 205 verileri, sürekli ve güçlü rekabete dayalı avantajlar kazanmak için kullanılır. Her işletmenin stratejisi diğerlerinden farklı olduğu için, her işletme almış olduğu özel stratejilerini destekleyecek farklı maliyet yönetim sistemine sahip olmalıdır. Özetle Stratejik Maliyet Yönetimi; rekabet avantajı sağlamak amacıyla maliyetlerin, kısa vadede olduğu kadar aynı şekilde uzun vadede de stratejik olarak yönetilmesidir. Bir başka şekilde de stratejik maliyet yönetimi; “işletmenin stratejik pozisyonunu iyileştirmekle birlikte eş zamanlı olarak maliyetlerin de azaltılmasına yönelik maliyet yönetim tekniklerinin uygulaması” olarak tanımlanabilir. Bir başka ifade ile “Stratejik maliyet yönetimi”, maliyet muhasebesinin ilk uygulamalarından günümüze kadar geçirdiği evrimi ifade etmektedir. Stratejik maliyet yönetimi, ileri maliyet muhasebesi uygulamalarının günümüzdeki karşılığıdır. Bu bilgilerden de anlaşıldığı gibi,  stratejik maliyet yönetimine ilişkin seçeneklerde yer alan ifadelerin tümü doğrudur, dolayısıyla doğru cevap E’dir.

  8.
  Bütçelenen üretim miktarı 10.000br Birbirim ürün üretmek için gerekli süre 4 saattir. Ortalama direkt işçilik ücreti saat başına 5TL dir. Bu verilere göre bütçelenen direkt işçilik tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" 200.000TL
  Soru Açıklaması
  9.
  Aşağıdakilerden hangisi alternatif seçim kararlarında karşılaşılan temel maliyet kavramlarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "B" Özel maliyetler
  Soru Açıklaması
  İşletmelerde karşılaşılan alternatif seçim kararlarında karşılaşılan temel maliyet kavramları: Geçerli maliyetler, Ek maliyetler, Fırsat maliyeti ve Batmış maliyetlerdir. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir.
  10.
  Aşağıdakilerden hangisi bir işletme organizasyonu içinde performans ölçüm sisteminin yapılandırılması sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Personelin motivasyonu
  Soru Açıklaması
  Bir işletme organizasyonu içinde performans ölçüm sisteminin yapılandırılması sırasında, personelin motivasyonuna gerek yoktur.
  logo
  Maliyet Yönetimi
  Deneme Final Sınavları - Deneme 2
  11.

  Aşağıdakilerden hangisi nakit bütçesinin temel alt bölümlerinden biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" Yatırımlar için ödemeler
  Soru Açıklaması

  Nakit bütçesi dört temel alt bölümden oluşur. Bunlar;1-Nakit girişleri bölümü,2-Nakit çıkışları bölümü,3-Nakit fazlası veya açığı bölümü,4-Finansman bölümü. Yatırımlar için ödemeler nakit çıkışları bölümünün içinde yer alır.

  12.

  Aşağıdaki giderlerden hangisi nakit çıkışına neden olmaz?

  Doğru Cevap: "B" Amortisman giderleri
  Soru Açıklaması

  Nakit bütçesi hazırlanırken nakit çıkışlarında dönem için planlanan nakit ödemeleri yer almalıdır. Bunlar satın alınan direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ücret ödemelerini, genel üretim giderlerinin yanı sıra üretim dışı faaliyetlerin giderleri için yapılacak ödemeleri, vergi, sigorta ve kâr payı ödemeleri gibi nakit çıkışlarını kapsar. Amortismanlar da giderdir, fakat ödeme söz konusu olmadığı için nakit çıkışına neden olmazlar.

  13.
  I. Bir sonraki dönemin amaçlarını belirler.II. Kısa dönemli finansal, sayısal planlardır.III. Finansal olmayan planlar bütçe içerisinde değerlendirilmez.IV. İşletmenin belirlediği hedeflere ulaşmasında önemli bir araçtır. Bütçe tanımı ile ilgili yukarıdaki kavramlardan hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
  Soru Açıklaması
  14.
  İşletmenin faaliyet gösterebileceği faaliyet hacmi aralığını kapsayan farklı faaliyet hacimleri için düzenlenen bütçe aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Esnek bütçe
  Soru Açıklaması
  Genel üretim maliyeti esnek bütçesi, işletmenin faaliyet hacmi aralığında geçerli olan genel üretim maliyetlerini kontrol etmek için kullanılan ayrıntılı bir plandır. Esnek bütçe, işletmenin faaliyet gösterebileceği faaliyet hacmi aralığını kapsayan farklı faaliyet hacimleri için düzenlenir. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir.
  15.

  Aşağıdakilerden hangisi maliyet yönetimi bilgi sistemini açıklamakta kullanılamaz?

  Doğru Cevap: "C" İşletme ile ilgili kararların alınması ile ilgili olarak “işletme dışı bilgi kullanıcıları” için bilgi üretir.
  Soru Açıklaması

  İşletme ile ilgili kararların alınması ile ilgili olarak “işletme dışı bilgi kullanıcıları” için değil, "işletme içi bilgi kullanıcıları" için bilgi üretir.

  16.
  Birim mamul üretmek için standart süre 25 saat ve bütçelenen saat ücreti 4.-TL/saat olan bir üründen 500 birim üretilmesi halinde bütçelenen toplam işçilik maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" 50.000TL
  Soru Açıklaması
  (25x4.-TLŞ/saat)x500birim=50.000.-TL
  17.
  Aşağıdakilerden hangisi bir değişken maliyet değildir?
  Doğru Cevap: "D" Sigorta giderleri
  Soru Açıklaması
  18.

  Aşağıdakilerden hangisi bir üretim işletmesindeki kontrol sisteminin üç temel unsurunu oluşturmaktadır? 

  Doğru Cevap: "D" - Önceden belirlenmiş performans düzeyi
  Soru Açıklaması

  Bir üretim işletmesindeki kontrol sisteminin üç temel unsurunu;

  - Önceden belirlenmiş veya standart performans düzeyi

  - Fiili performans düzeyi

  - Önceden belirlenmiş performans düzeyi ile fiili performans düzeyinin karşılaştırılması yoluyla farkların (sapmaların) belirlenmesi

  oluşturmaktadır.

  19.
  Aşağıdakilerden hangisi “Yatırımın getiri oranı” kavramı olarak bilinmektedir?
  Doğru Cevap: "C" Dupont modeli
  Soru Açıklaması
  Yatırımın getiri oranı Dupont modeli olarak da bilinmektedir. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir.
  20.
  Bir işletmenin vergi sonrası faaliyet karından toplam varlıklarının cari borçlarını aşan kısmının ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ile çarpımından elde edilen aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" EVA
  Soru Açıklaması
  EVA
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler