• Maliyet Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 15

logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
1.
Başarı ölçümünde kullanılan “artık gelir” yöntemiyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İşletme bir bütün olarak düşünüldüğünde, işletmenin toplam kârını arttırabilecek ek alternatif kararında, artık gelirin azalması yerine YGO’nun azalması tercih edilir.
Soru Açıklaması
Yatırım merkezi yöneticisinin başarısını ölçmede artık gelir yöntemi kullanıldığında, amaç söz konusu yatırım merkezinin YGO’sunu maksimum yapmak olmayıp artık gelir tutarını maksimum yapmak olmaktadır. Artık gelir ise yatırım merkezinin elde ettiği kârın, söz konusu yatırım merkezinin faaliyet varlıkları üzerinden istenen minimum getiri oranını çarpmakla elde edilen tutarı aşması hâlinde ortaya çıkmaktadır. Artık gelir yönteminin dezavantajı, bu yöntemin farklı büyüklükteki bölümlerin karşılaştırılması sırasında ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, sadece artık gelir tutarlarına bakılarak farklı büyüklükteki bölümlerin başarıları tespit edilmek istendiğinde diğerine göre kat kat fazla faaliyet varlığı kullanılarak küçük bölümün elde ettiği artık kârdan biraz daha fazla artık kâr elde etmiş olan büyük bölüm başarılıymış gibi görülebilir. Ayrıca, işletmeyi bir bütün olarak düşündüğümüzde bazen işletmenin toplam kârını arttırabilecek ek alternatif kararında, sırf YGO’sunu azaltıyor olması nedeniyle ilgili yatırım merkezi yöneticisinin ek yatırımı kabul etmemesi söz konusu olabilmektedir. Başka bir değişle işletmenin toplam kârını artıran fakat ilgili yöneticinin YGO’sunu azaltan bir yatırım, yöneticinin başarısının YGO’suna göre ölçülmesi hâlinde ret edilebilmektedir. Dolayısıyla, doğru yanıt E seçeneğidir.
2.
Bir karar işlemi sırasında ilgili karardan etkilenmeyen maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Batmış maliyet
Soru Açıklaması
Batmış maliyet
3.
Faaliyet varlıkları 100.000tl, net faaliyet kârı 2.000tl ve istenen minimum getiri oranı %17 olan bir işletmenin artık geliri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 3.000tl
Soru Açıklaması
100.000 x %17 = 17.000 20.000 - 17.000 = 3.000
4.
Altıncı sorudaki verilere ilave olarak işletmenin dışarıdan satın alması halinde 45.000TL (9TLx5000br) tutarındaki sabit GÜM den kaçınabileceği varsayımı altında dışarıdan satın alma maliyeti aşağıdakilerden hangisi olacaktır?
Doğru Cevap: "A" 15TL
Soru Açıklaması
15TL
5.
Ayakkabı üretimi yapılan bir işletmede dört dönem için bütçelenen üretim miktarı sırasıyla 7.500, 12.500, 15.000 ve 18.500 adettir. Bir ayakkabı üretimi için gerekli süre 2,5 saat olup ortalama direkt işçilik süresi 9 lira olarak planlanmaktadır. Bu verilere göre işletmenin yıl sonundaki direkt işçilik maliyeti kaç liradır?
Doğru Cevap: "E" 1.203.750
Soru Açıklaması
6.
Değişken genel üretim maliyeti bütçe sapması neyi ölçer?
Doğru Cevap: "A" Değişken genel üretim maliyeti standart yükleme oranı ile değişken genel üretim maliyeti fiili yükleme oranı arasındaki farkı ölçer.
Soru Açıklaması
Değişken genel üretim maliyeti bütçe sapması; değişken genel üretim maliyeti standart yükleme oranı ile değişken genel üretim maliyeti fiili yükleme oranı arasındaki farkı ölçer. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir.
7.
I. Transferler, mal ya da hizmetlerin transfer anına kadar oluşan maliyetleri üzerinden yapılmaktadır.II. Kullanıcı açısından oldukça kolay bir yöntem olmakla birlikte birçok dezavantajı vardır.III. Fiili maliyetler üzerinden transfer fiyatlaması yapıldığı takdirde bu yöntemin dezavantajları azaltılabilir.IV. Bu tür transfer fiyatlaması uygulandığında sadece işletme dışına nihai satış yapan bölüm kâr elde etmiş gibi görünmektedir. V. Maliyete dayalı transfer fiyatlaması uygulandığında ilgili bölüm yöneticilerinin başarılarını ölçmede YGO ya da artık gelir yöntemleri kullanılmaktadır.Maliyete dayalı transfer fiyatının belirlenmesi yöntemi dikkate alındığında yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I-II-IV
Soru Açıklaması
Bu yöntemde bölümler arasındaki transferler, mal ya da hizmetlerin transfer anına kadar oluşan maliyetleri üzerinden yapılmaktadır (I ifadesi doğrudur). Söz konusu yöntemin avantajı kullanıcısı açısından kolaylığıdır. Ancak, bu yöntemin oldukça önemli dezavantajları vardır (II ifadesi doğrudur). Maliyete dayalı transfer fiyatı uygulandığı takdirde, sadece işletme dışına nihai satış yapan bölüm kâr elde eden bölüm olarak görülecektir (IV doğrudur). Dolayısıyla ilk iki aşamadaki bölüm yöneticilerinin başarısını ölçmede yatırımın getiri oranı ya da artık kâr yöntemlerinin kullanılması mümkün olmayacaktır (V yanlıştır). Kısmi olarak transfer fiyatları maliyetlere dayalı olarak uygulanan bir işletmede, fiili maliyetler yerine standart maliyetler üzerinden transfer fiyatları kullanılırsa dezavantajlar azaltılabilir (III yanlıştır). Çünkü böyle davranıldığı takdirde bir önceki bölümden bir sonraki bölüme en azından verimsiz çalışmaların sebebiyet verdiği maliyet artışlarının önüne geçilmesi olanağı elde edilecektir. Dolayısıyla doğru yanıt C seçeneğidir.
8.

Aşağıdaki yönetim kararlarında hangisinde maliyet-hacim-kâr analizleri kullanılamaz? 

Doğru Cevap: "A" Pazarlama karmasının belirlenmesinde 
Soru Açıklaması

Pazarlama karmasının belirlenmesinde maliyet-hacim-kâr analizleri kullanılamaz

9.

Y = a + b (X)formülünde;Y = Tahmini toplam genel üretim maliyetini (bağımlı değişken),a = Tahmini sabit genel üretim maliyetini,b = Birim başına tahmini değişken genel üretim maliyeti yükleme oranını,X = Yükleme (faaliyet) ölçüsü miktarını (bağımsız değişken)açıklamaktadır.  

Bir üretim işletmesinde değişken genel üretim maliyetlerinin ürünlere yüklenmesinde direkt işçilik saatlerinin (D.İ.S.) kullanılacağı kabul edilmiştir ve önceden belirlenmiş değişken genel üretim maliyeti yükleme oranı 10.-TL/D.İ.S. ' dir.  İşletmede bu ürün için 200 direktişçilik saati çalışılması gerekmektedir.  İşletmede oluşması gereken toplam genel üretim gideri toplamı olarak 5.000.-TL olarak belirlenmişse, bu durumda toplam sabit genel üretim gideri kaç liradır?

Doğru Cevap: "C" 3.000.-
Soru Açıklaması

Toplam sabit genel üretim gideri, 3.000.-TL.dır.

10.
Reddedilmiş alternatifin, kabul edilmesi durumunda elde edilecek kazanca ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Fırsat maliyeti
Soru Açıklaması

Fırsat maliyeti: Alternatif seçim kararlarında, alternatiflerden en uygun olduğuna inandığımız birini seçtiğimizde doğal olarak diğer alternatif (ya da alternatifler) reddedilmiş olacağından reddedilen alternatiften elde edilecek kazançtan vazgeçilmiş olunacaktır. İşte buradaki vazgeçilen kazanç seçilen alternatifin fırsat maliyeti olarak adlandırılır.

logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
11.

Bir üretim işletmesinin sahip olması gereken en önemli nakit girişinin aşağıdaki hangi kaynaktan olması istenir?

Doğru Cevap: "E" Satış gelirleri
Soru Açıklaması

Bu gelirin devamlılığı açısından satış gelirlerinden yapılan tahsilatlardan olması istenir.

12.
Toplam maliyet fonksiyonunda yer alan sabit maliyet ve birim değişken değerlerinin objektif olarak belirlendiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Regresyon yöntemi
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi standart maliyetler açısından geçerli değildir? 

Doğru Cevap: "B" Standart maliyetler yasal muhasebe sisteminin bir parçasıdır.  
Soru Açıklaması

Standart maliyetler yasal muhasebe sisteminin bir parçası olmak zorunda değildir. 

14.
İki alternatifle ilgili geleceğe yönelik maliyetler arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ek maliyet
Soru Açıklaması
Ek maliyet
15.

Bir üretim işletmesinde direkt işçilik verim (süre) sapması olumsuz olarak 8.000.-lira belirlenmiştir. İşletmede 3.000 adet ürün üretilmiş ve bu ürünlerin her biri için standart olarak 2 direkt işçilik saati (D.İ.S.) kullanılması gerekmektedir.  İşletmede direkt işçilik saat ücreti 8.-TL/D.İ.S.'dir.  

Bu bilgilere işletmede fiilen çalışılan direkt işçilik süresi kaç saattir ? 

Doğru Cevap: "C" 7.000 direkt işçilik saati
Soru Açıklaması

Bu bilgilere göre, işletmede fiilen çalışılan direkt işçilik süresi 7.000 direkt işçilik saatidir.

16.
Aşağıdakilerden hangisi bir sabit maliyet değildir?
Doğru Cevap: "E" Satış elemanı komisyonları
Soru Açıklaması
17.
Bir üretim işletmesinde faaliyet hacmi arttığında artan, faaliyet hacmi azaldığında azalan ve faaliyet hacmi sıfır olduğunda sıfır olan maliyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Değişken maliyetler
Soru Açıklaması

Bir üretim işletmesinde faaliyet hacmi arttığında artan, faaliyet hacmi azaldığında azalan ve faaliyet hacmi sıfır olduğunda sıfır olan maliyetler, değişken maliyet sınıfında toplanabilir.

18.
Bir işletmede mayıs ayında 3.000 birim ürün üretilmiş ve işletmenin bu ayda fiilî değişken genel üretim maliyeti toplam tutarı 48.600 lira olarak gerçekleşmiştir. Bu üretimde işçiler 9.000 direkt işçilik saati fiilî süre çalışmışlardır. Standart yükleme oranı 6 TL/saat olarak belirlenmiş olan bu işletmenin değişken genel üretim maliyeti bütçesi nedir?
Doğru Cevap: "A" 5.400
Soru Açıklaması
Değişken genel üretim maliyeti bütçesi şu formülle hesaplanmaktadır: (Fiilî yükleme oranı – Standart yükleme oranı) x Fiilî süre = Değişken genel üretim maliyeti bütçesi Buna göre; Fiilî yükleme oranı = 48.600 / 9.000 =5,40 TL/saat Değişken genel üretim maliyeti bütçesi = (5,40 TL/saat – 6 TL/saat) x 9.000 TL = 5.400 TL olarak hesaplanır. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir.
19.
İşletmenin faaliyet hacmi aralığında geçerli olan genel üretim maliyetlerini kontrol etmek için kullanılan ayrıntılı bir plandır açıklaması aşağıdakilerden hangi kavramı tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Genel üretim maliyeti esnek bütçesi
Soru Açıklaması
İşletmenin faaliyet hacmi aralığında geçerli olan genel üretim maliyetlerini kontrol etmek için kullanılan ayrıntılı plan, esnek bütçe olarak tanımlanır.
20.
Aşağıdakilerden hangisinin amacı, “seçilen stratejik konum eş zamanlı olarak güçlendirilirken, maliyetleri azaltmak” tır?
Doğru Cevap: "B" Stratejik maliyet yönetimi
Soru Açıklaması
Stratejik yönetimde maliyet azaltılrak müsteri sayısı arttırabilir. :S 210
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler