• Maliyet Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 14

logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
1.
Geleneksel muhasebe bilgi sistemleri ve ilişkisel veri tabanı esaslı muhasebe bilgi sistemleri ele alındığında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İlişkisel veri tabanı esaslı muhasebe bilgi sisteminin veri tabanı, tüm bilgi kullanıcılarına gereksinim duydukları her türlü bilgiyi verir.
Soru Açıklaması
Cevap: Geleneksel muhasebe bilgi sisteminde finansal nitelikli işlemlere dair ispat edici belgelerdeki yararlı bilgiler elimine edilir. Bu sistem dış raporlama esaslıdır ve finansal nitelikli işlemlerin yevmiye kayıtları ve hesaplarla ilgilidir. Öte yandan, ilişkisel veri tabanı esaslı muhasebe bilgi sisteminde nitelikli işlemlere ilişkin elde edilen tüm veriler ve belgeler korunur. Bu sistemde veriler ERP yazılımları aracılığıyla kaydedilir ve kullanıma hazır tutulur. Ancak, ilişkisel veri tabanı esaslı muhasebe bilgi sisteminin veri tabanı, yetkileri olan bilgi kullanıcılarına finansal işlemlere ilişkin gereksinim duydukları verileri sağlar. Doğru yanıt E seçeneğidir.
2.

“Bir firmanın stratejik konumunu güçlendirme hedefiyle iç ve dış bağlantılarının tanımlanması ve bunlardan faydalanması” kavramı nedir?

Doğru Cevap: "B" Değer zinciri analizi
Soru Açıklaması

Örgütsel faaliyet, operasyonel etmen, yapısal maliyeti örgütsel ve operasyonel faaliyetlerin ilişkisini anlatan kavramlardır.

3.
Bir makinayı kiraladığımızı, kiralama anlaşmasına göre ayda 5000 TL sabit ve kullandığımız her saat başına da 5 TL ödeyeceğimizi ve ilgili ayda bu makinayı 1000 saat kullandığımızı varsayalım. Makinanın toplam aylık kullanım sabit ve değişken maliyeti nedir?
Doğru Cevap: "B" Sabit maliyet 5000 TL, değişken maliyet: 10000 TL
Soru Açıklaması
Makinanın toplam aylık kullanım maliyeti; 5000 TL sabit ve artı (5 TL×1000 saat) 5000 TL, değişken maliyet = 10000 TL olacaktır. İşletme kiraladığı makinayı hiç kullanmasa bile ilgili ay için 5000 TL sabit maliyet gerçekleşecektir ve kullandığı ölçüde de birim değişken maliyeti birim başına 5 TL sabitken toplam değişken maliyet faaliyet hacmiyle orantılı olarak artacak ya da azalacaktır. Bu sonuçlara göre de her bir ay için toplam maliyet doğrusuna ulaşılacaktır.
4.
Aşağıdakilerden hangisi bir yatırım merkezi yöneticisi için faaliyet varlıklarındaki yatırımı kontrol etmek amacıyla yapması gereken faaliyetlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Devir hızının azaltılmasının sağlanması
Soru Açıklaması
Bir yatırım merkezi yöneticisi, Devir hızını azaltarak faaliyet varlıklarındaki yatırımı kontrol etmek amacına ulaşamaz.
5.

Direkt hammadde 6 TL, direkt işçilik 5 TL, değişken GÜM 3 TL, değişken satış ve yönetim giderleri 4 TL, ise değişken maliyetleme yaklaşımı altında ürünün birim maliyeti kaç TL’dir?

Doğru Cevap: "E" 18
Soru Açıklaması

Ürünün birim maliyeti = 6+ 5+ 3 + 4 = 18 TL’dir.

6.
Y=a+b(X) formülünde yer alan (a) aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Tahmini sabit genel üretim maliyetini
Soru Açıklaması
Y=a+b(X) formülünde yer alan (a); tahmini sabit genel üretim maliyetini açıklamak amacıyla kullanılmıştır.
7.

En temel amacı uzun vadede işletmeyi küresel pazarlarda rekabetçi yapmak ve bir işletmenin stratejik konumunu geliştirip, aynı zamanda maliyetleri azaltan bir maliyet yönetim tekniği olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Stratejik maliyet yönetimi
Soru Açıklaması

Stratejik maliyet yönetimi; işletmelerin stratejik pozisyonlarını sürekli geliştirmek ve maliyetlerini düşürmek için maliyet yönetim tekniklerinin uygulanmasıdır. Stratejik maliyet yönetimi, hem kısa dönemde hem de uzun dönemde finansal amaçları maliyet avantajı için yönetmek ve işletmeyi küresel pazarlarda rekabetçi yapmaktır.

8.
Emsallere uygun fiyat ya da bedele ulaşmak için yapılması gereken analiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karşılaştırılabilirlik analizi
Soru Açıklaması
Emsallere uygun fiyat ya da bedele ulaşmak için “Karşılaştırılabilirlik analizi” yapılmaktadır. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir.
9.
Bir üretim işletmesinde bir birim (YA) kod.lu mamulü üretebilmek için (EA-29) cinsi malzemeden 40 metre kullanılması gerekmektedir. (EA-29) cinsi malzeme için standart birim fiyat 6.-TL./metredir. Dönem içinde 9.000 birim (YA) mamulü üretilmiş ve 380.000 metre malzeme kullanılmıştır. Bu bilgilere göre direkt ilk madde/malzeme maliyeti miktar sapması kaç liradır ve nasıl tanımlanabilir?
Doğru Cevap: "C" 120.000.-TL. olumsuz
Soru Açıklaması
40 metre x 9.000 birim = 360.000 metre 380.000 metre - 360.000 metre = 20.000 metre 20.000 metre x 6.-TL/metre = 120.000.-TL. Olumsuz
10.

Aşağıdakilerden hangisi yönetim muhasebecileri için etik standartlarda yer alan kural gruplarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Yetkinlik
Soru Açıklaması

Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü (The Institute of Management Accountants-IMA), yönetim muhasebecileri için etik standartlar oluşturmuştur. Yönetim muhasebecileri, bu mesleki kurallara tabidir ve bu standartlara aykırı eylemlerde bulunamayacakları ve örgütlerindeki başkaları tarafından yapılan eylemlerden muaf tutulamayacakları tavsiye edilmiştir. Bu standartlarda yer alan kurallar, beş ana grupta toplanmıştır. Bunlar; yetkinlik, gizlilik, bütünlük, objektiflik ve etik çatışmanın çözümüdür.

logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
11.
I.Satınalma Faaliyetleri II.Operasyonel Faaliyetler III.Bakım-Onarım Faaliyetleri IV.Piyasadan Çekilme  Yukarıdakilerden hangileri tüketim yaşam seyri yaklaşımının evreleri ile ilgili faaliyetlerdir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Üretim yaşam seyri yaklaşımı gibi tüketim yaşam seyri yaklaşımının evreleri de faaliyetlerle ilgilidir. Bu faaliyetler; “satınalma faaliyetleri”, “operasyonel faaliyetler”, “bakım-onarım faaliyetleri” ve “piyasadan çekilme” faaliyetleri olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır. Bu bilgiden de anlaşıldığı gibi seçeneklerde yer alan faaliyetlerin tümü tüketim yaşam seyri yaklaşımının evreleri ile ilgili faaliyetlerdir, dolayısıyla doğru cevap E’dir.

12.
Direkt ilk madde ve malzeme fiyat ve miktar sapmaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Olumsuz sapma ile karşılaşılırsa, satın alma işleminden önce yöneticilere raporlanıp, satın alma işlemi iptal edilebilir.
Soru Açıklaması
Fiili fiyat standart fiyatın üzerinde olduğunda karşılaşılan olumsuz sapmanın, satın alma işlemi tamamlandıktan hemen sonra, direkt ilk madde ve malzeme depolardan üretime gönderilmeden mümkün olduğunca önce yöneticilere raporlanması gerekmektedir. Dolayısıyla doğru yanıt B seçeneğidir.
13.
Maliyet ilave fiyatlama yaklaşımlarını kullanılabilir hâle getirebilmek için, işletmelerce aşağıdaki hangi hususların göz önüne alınması gerekir?
Doğru Cevap: "D" Satış arttırıcı çabalar
Soru Açıklaması
Maliyet ilave fiyatlama yaklaşımlarını kullanılabilir hâle getirebilmek için, işletmelerce satış artırıcı çabaların göz önüne alınması gerekir.
14.
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe tekniklerinin yönetim gereksinimiyle ilişkilerinden stratejik planlamayla ilişkilerine dahil değildir?
Doğru Cevap: "B" Bütçeler
Soru Açıklaması
Muhasebe tekniklerinin yönetim gereksinimiyle ilişkilerinden stratejik planlamaya Maliyet tahmin yöntemleriMaliyet-hacim-kar analiziSermaye bütçelemesi Maliyet/kar analiziÖzel karar analizleri dahildir.
15.
Bir satın alma siparişi belgesinde, malzemeyi talep eden, sipariş tarihi, malzemenin fiyatı, türü ve miktarı ile ilgili verileri toplayan bilgi sistemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İlişkisel veri tabanı esaslı muhasebe bilgi sistemi
Soru Açıklaması
Doğru yanıt A seçeneğidir, çünkü, diğerleri söz konusu verilerle ilişkili değildir.
16.
İşletmede uzun dönemli amaçların belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmak için gereksinim duyulan planların hazırlanması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Stratejik Planlar
Soru Açıklaması
Stratejik planlama, işletmede uzun dönemli amaçların belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmak için gereksinim duyulan planların hazırlanması olarak tanımlanabilir.
17.

I-Yeniden işleme, hammadde ve malzeme ya da üretim sürecindeki hatalar nedeniyle oluşur.II-Sevk etme tedarikçiden kaynaklandı ise gecikme maliyeti maliyet etmeni tedarikçiye yüklenir.III-Değer zincirinin temel amacı, dış bağlantıları kurarak, bu bağlantıları yöneterek firmanın ve diğer paydaşların sağladığı faydada bir artış sağlamaktır.Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

Yukarıda verilen bilgilerden hepsi doğrudur.

18.

Aşağıdakilerden hangisi standartlar sınıflandırıldığında dikkate alınabilecek olandır?l 

Doğru Cevap: "C" İdeal standartlar- Uygulanabilir standartlar
Soru Açıklaması

Standartlar sınıflandırıldığında ;• İdeal standartlar,• Uygulanabilir standartlar,olmak üzere iki başlık altında ele alınabilir.

19.
I-Temel saat başına ücret II-İşveren sosyal sigortalar primi III- İşssizlik sigorta fonu IV-Sosyal ve sendikal hakların maliyeti Yukarıdakilerden hangisi/hangileri direkt işçilik maliyeti ücret standardı hesaplanırken dikkate alınır?
Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV
Soru Açıklaması
Direkt işçilik maliyeti ücret standardı şu şekilde hesaplanabilir: Temel saat başına ücret + İşveren sosyal sigortalar primi, temel ücretin %19,5’i+ İşsizlik Sigorta Fonu, temel ücretin %2’si + Sosyal ve sendikal haklarının maliyeti, bu işletme için temel ücretin %30’u =Direkt işçilik saati başına standart ücret olduğundan doğru cevap E seçeneğidir.
20.
I. Bir kurum tarafından bir mal veya hizmetin alım ya da satımının yapılmış olmasıII. Bir kurumun bir mal veya hizmet alım ya da satımını ilişkili kişilerle yapmış olmasıIII. Bir mal veya hizmetin alım ya da satımında “emsallere uygunluk ilkesi”ne aykırı olarak fiyat veya bedel tespiti yapılmış olmasıIV. Emsallere uygun bedel veya fiyat ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki farkların işletmeden çekilmiş sayılmasıYukarıdaki ifadelerden hangileri Gelir Vergisi Kanunu yönünden transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımından söz edebilmek için gerekli koşulların tümünü belirler?
Doğru Cevap: "B" I-II-III
Soru Açıklaması
Gelir Vergisi Kanunu Yönünden teşebbüs sahibi tarafından bir mal veya hizmet alım ya da satımının yapılmış olması, teşebbüs sahibinin bu mal veya hizmet alım ya da satımını ilişkili kişilerle yapmış olması, bu mal veya hizmet alım ya da satımında “emsallere uygunluk ilkesi “ne aykırı olarak fiyat veya bedel tespiti yapılmış olması halinde transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımından söz edilir. Böyle bir durumda, emsallere uygun bedel veya fiyat ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılacaktır. Dolayısıyla IV ifadesi örtülü kazanç dağıtımının bir gereği değil bir sonucudur. Doğru yanıt B seçeneğidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler