• Maliyet Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 13

logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
1.

Aşağıdakilerden hangisi esnek bütçe anlayışı ile ilgili bir açıklamayı ifade etmemektedir? 

Doğru Cevap: "A" Esnek bütçe; sadece bir faaliyet düzeyine dayanarak düzenlenir.  
Soru Açıklaması

Esnek bütçe; sadece bir faaliyet düzeyine dayanarak düzenlenmez. Esnek bütçe, işletmenin faaliyet gösterebileceği faaliyet hacmi aralığını kapsayan farklı faaliyet hacimleri için düzenlenir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi maliyet yönetimini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" kâr odaklılık
Soru Açıklaması
3.
Değişken maliyetler ve sapmalar (farklar) ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve değişken genel üretim maliyeti için yalnızca fiyat sapması hesaplanır.
Soru Açıklaması
Direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve değişken genel üretim maliyeti için fiyat sapmasının yanında miktar sapması da hesaplanabilmektedir. Dolayısıyla doğru yanıt D seçeneğidir.
4.
İşletmede uzun dönemli amaçların belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmak için gereksinim duyulan planların hazırlanması tanımı aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
Doğru Cevap: "A" Stratejik planlama
Soru Açıklaması
Stratejik planlama, işletmede uzun dönemli amaçların belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmak için gereksinim duyulan planların hazırlanması olarak tanımlanabilir.
5.

Aşağıdakilerden hangisi toplam olarak sabit ancak birim başına değişken maliyetlere bir örnektir?

Doğru Cevap: "B" Emlak vergisi
Soru Açıklaması

Faaliyet hacmindeki değişmelerden etkilenmeyen maliyetlere sabit maliyetler denir. Bu tür maliyetler, faaliyet hacmi ne kadar artarsa artsın faaliyet hacmine bağlı olmayan ve sürekli toplam olarak sabit kalan maliyetlerdir. Örnek olarak Amortismanlar, sigorta giderleri, kira ve emlak vergisi verilebilir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi stratejik maliyet yönetimini bütünleyen yaklaşımlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Zamanından önce üretim
Soru Açıklaması

İşletmelerin sürekli değişen pazar koşullarına uyum sağlayabilmesi, küresel pazarlarda rekabet edebilmesi ve stratejik faaliyetlerin desteklenebilmesi için maliyet süreçleri ile maliyet yapılarındaki değişimlere odaklanan yeni yönetim yaklaşım ve teknikleri geliştirilmiştir. “Zamanından önce üretim”ifadesi yerine “Tam zamanında üretim” olmalıydı.

7.

“Firmaya uzun vadede büyüme ve hayatta kama güvencesi sağlayacak strateji ya da stratejileri seçmek amacıyla alternatif stratejileri arasından seçim yapmak” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "C" Stratejik karar alma
Soru Açıklaması

İşletmelerin uzun dönemde rekabetçi pozisyonunu etkileyecek karaların alınmasında, kararlara ilişkin stratejik etkenlerin doğrudan göz önünde bulundurulması gerekmektedir. İşletmelerin en önemli stratejik unsurları, uzun dönemde büyümesi ve hayatta kalmasıdır. Bu nedenle verilen kavram bu açıdan önemlidir.

8.
Bir işletmenin ürününe ilişkin belirli bir parça ile ilgili 5.000 br üretim hacminde direkt hammadde 5 TL/br, direkt işçilik 3 TL/br, değişken GÜM 4 TL/br ve sabit GÜM 9TL/br olup toplam üretim maliyeti 21 TL/br dir. İşletme dışından bir üretici söz konusu parçayı 15 TL/br den satabileceğini söylüyor. Nicel analiz sonucu işletme açısından dışarıdan satın alma maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 24 TL/br
Soru Açıklaması
15+9=24 TL/br
9.
Net faaliyet kârı 10.000tl, satışlar 100.000tl ve faaliyet varlıkları 50.000tl olan bir işletmede yatırımın getiri oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 20%
Soru Açıklaması
Kar Marjı = 10.000/100.000 = 0.10 Devir Hızı = 100.000/50.000 = 2 YGO = 0,10 x 2 = 0,20
10.
Bünyesinde finansal ve finansal olmayan başarı ölçütlerinin her ikisini de içeren yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dengeli Ölçüm Kartı
Soru Açıklaması
Bünyesinde finansal ve finansal olmayan başarı ölçütlerinin her ikisini de içeren yöntem Dengeli Ölçüm Kartı yöntemidir.
logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
11.

Aşağıdakilerden hangisi üretim hacmiyle ilişkisine göre maliyet çeşitlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Özel
Soru Açıklaması

Maliyetler, üretim hacmiyle ilişkisine göre; değişken, sabit, karma ve yarı sabit olmak üzere dört ana başlık altında toplanır.

12.
Yarı değişken maliyet olarak da adlandırılan ve bünyelerinde hem sabit hem de değişken maliyet özelliği içeren maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karma Maliyet
Soru Açıklaması
Yarı değişken maliyet olarak da adlandırılan ve bünyelerinde hem sabit hem de değişken maliyet özelliği içeren maliyetlere karma maliyet denir.
13.
Stratejik planlama hangi amaçla yapılır?
Doğru Cevap: "C" İşletmeyi değişen çevre koşullarına adapte etmek için ve ürünleri istenilen kalitede,nitelikte elde ederek yüksek rekabet gücüne erişmek amacıyla yapılır.
Soru Açıklaması
Doğru yanıt C seçeneğidir;konu anlatımında geçen stratejik planın, tam olarak neyi amaçladığını belirtmektedir, diğer seçeneklerdeki ifadeler ise , sadece , amacın bir kısmını içermektedir.
14.
Aşşağıdakilerden hangisi işletmelerin kar fonksiyonunu etkileyen temel faktörler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Rakiplerin organizasyon yapısı
Soru Açıklaması
15.

Bir üretim işletmesinin bilgileri şöyledir:Standart Değişken Genel Üretim Maliyeti Yükleme Oranı:                                                                                                                               5 TL / DİSÜretim miktarı:                                     40.000 birimFiili süre:                                              80.000 DİSFiili Değişken Genel Üretim maliyeti GÜM:440.000 TLBu bilgilere göre işletmenin değişken değişken genel üretim maliyeti bütçe sapması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" 40.000 TL, olumsuz
Soru Açıklaması

Standart değişken GÜM= 80.000 x 5 TL = 400.000Fiili Değişken GÜM =                               = 440.000Bütçe sapması =                                    = - 40.000

16.
Birim başına direkt ilk madde ve miktarı 15kg/br ve atık, israf için 5kg/br olan bir işletmede bu direkt hammaddenin kg standart fiyatı 5TL/kg ise, söz konusu direkt hammaddenin standart maliyeti aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "A" 100TL/br
Soru Açıklaması
(15 kg. + 5 kg.)x5.-TL/kg. =100.-TL
17.
Eğer bir işletmede işçilerin verim (süre) sapmasının nedeni düşük kaliteli madde ve malzeme ise bu sapmadan hangisi sorumludur?
Doğru Cevap: "A" Satın alma bölümü
Soru Açıklaması
Direkt işçilik verim (süre) sapmasından, genellikle üretim bölümü yöneticileri sorumludur. Bununla birlikte, düşük kaliteli madde ve malzeme, işçilerin fazla işlem süresine neden oluyorsa bu durumda sorumlu işletmenin satın alma bölümüdür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir.
18.
Bir işletmede faaliyet hacmiyle ilişkisine göre maliyet sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi  bu sınıflar arasında yer almaz ?
Doğru Cevap: "E" Fonksiyon maliyetleri
Soru Açıklaması

Bir işletmede faaliyet hacmiyle ilişkisine göre maliyet sınıflandırıldığında fonksiyon maliyetleri bu sınıflar arasında yer almaz. 

19.
Özellikle işletme içinde transfer olasılığının yüksek olduğu durumlardasatıcı bölümün kar ya da yatırım merkezi olarak değerlendirilmesi ve alıcı bölümün de kararlarına ışık tutacak maliyet verisini sağlamak amacıyla kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İkili transfer fiyatı
Soru Açıklaması
İkili transfer fiyatı,, Özelllikle işlete içi tranfer olasılığının yüksek olduğu durumalra satıcı bölümünün kar yada yatırım mukayesesi için ikili tranfer fiyatı kullanılır.
20.
Aşağıdakilerden hangisi maliyet yönetiminin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tedarik, üretim planlaması gibi yinelenen kararlar için bilgi üretmek
Soru Açıklaması

Tedarik, üretim planlaması gibi yinelenen kararlar için bilgi üretmek, maliyet yönetiminin amaçlarından birisi değildir.  Maliyet muhasebesinin işlevlerinden birisidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler