• Maliyet Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 12

logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
1.
Direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik standartlarının sınıflandırılması, sırasıyla, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Miktar – Fiyat ve Süre – Ücret
Soru Açıklaması
Standartlar miktar ile süre ve fiyat ile ücret olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.
2.
I.Araştırma II.Planlama III.Tasarım IV.Test V.Üretim VI.Lojistik Yukarıdakilerden hangileri gerçekleştirilen faaliyetlerin türündeki değişime göre üretim yaklaşımında  tanımlanan ürün yaşam seyri evreleridir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV, V ve VI
Soru Açıklaması

“Üretim Yaklaşımı”, gerçekleştirilen faaliyetlerin türündeki değişime göre ürün yaşam seyrinin “araştırma faaliyetleri”, “planlama faaliyetleri”, “tasarım faaliyetleri”, “test faaliyetleri” “üretim faaliyetleri” ve “lojistik faaliyetleri” evrelerini tanımlamaktadır. Bu bilgiden de anlaşıldığı gibi seçeneklerde yer alan evrelerin tümü gerçekleştirilen faaliyetlerin türündeki değişime göre üretim yaklaşımında tanımlanan ürün yaşam seyri evreleridir, dolayısıyla doğru cevap E’dir.

3.
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti %15, vergi sonrası faaliyet karı 10.000TL, toplam varlıkları 90.000TL ve cari borçları 40.000TL olan bir işletmeninin EVA sı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 2.500TL
Soru Açıklaması
10.000-((90.000-40.000)x0,15)=2.500TL
4.
İşletmede uzun dönemli amaçların belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmak için gereksinim duyulan planların hazırlanması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Stratejik Planlar
Soru Açıklaması
Stratejik planlama, işletmede uzun dönemli amaçların belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmak için gereksinim duyulan planların hazırlanması olarak tanımlanabilir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi alternatif seçim kararı örneklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Fiyatlama kararı
Soru Açıklaması
İlk dört seçenek alternatif seçim kararı örnekleridir. ( E ) seçeneği iseadı üzerinde fiyatlama kararıdır.
6.
Bir işletmenin standart maliyetleme sürecinde hangi çalışanın ekip lideri görevini yürütmesi sistemin başarısını arttırmak açısından önemlidir?
Doğru Cevap: "C" Maliyet muhasebecisi
Soru Açıklaması
Standartların oluşturulmasında maliyet (yönetim) muhasebecisi, satın alma uzmanı, endüstri mühendisi, üretim bölümü yöneticileri ve insan kaynakları yöneticisi görev almalıdır. Ayrıca, maliyet muhasebecisinin ekip lideri görevini üstlenmesi, sistemin başarılı olması için önemlidir. O halde doğru yanıt C seçeneğidir.
7.

Bir karar işlemi sırasında ilgili kararlardan etkilenmeyen, geçerli maliyet niteliğini taşımayan ve geleceğe yönelik özellik ya da alternatifler arasında farklılıklar göstermeyen maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Batmış maliyet
Soru Açıklaması

Batmış maliyetler; bir karar işlemi sırasında ilgili kararlardan etkilenmeyen maliyetlerdir. Dolayısıyla batmış maliyetler, geçerli maliyet niteliğini taşımayan maliyetler olmakta ve geleceğe yönelik özellik ya da alternatifler arasında farklılıklar göstermemektedirler.

8.
Aşağıdakilerden hangisi en yaygın kullanılan maliyet tahmini oluşturma yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Korelasyon Yöntemi
Soru Açıklaması
Korelasyon bağımlı ve bağımsız değişken (ya da değişkenler) arasındaki bu ilişkinin derecesini ve yönünü belirleyen istatiksel bir yöntemdir.
9.
Bir işletmede bütçelenen üretim miktarı 10.000 kilogramdır. Bir kilogram ürün üretmek için gerekli süre 4 saattir. İşletmede ortalama direkt işçilik ücreti saat başına 5.-lira olarak planlanmaktadır. Bu verilere göre, bütçelenen direkt işçilik tutarı kaç liradır?
Doğru Cevap: "B" 200.000
Soru Açıklaması
Direkt işçilik bütçesi; üretim miktarı için belirlenen toplam işçilik süresi ile saat başına ücretin çarpılması yoluyla düzenlenir. 10.000x4=40.000 D.İ.S. 40.000x5=200.000 liradır. Doğru cevap B seçeneğidir.
10.
Maliyet, kâr ve yatırım merkezlerinin sorumlulukları ve başarı ölçütleri göz önüne alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Maliyet merkezleri yöneticileri maliyetler ve gelirlerin yanı sıra faaliyet varlıkları üzerinde yapılan yatırımların da kontrol yetkisine sahiptirler.
Soru Açıklaması
Maliyet merkezleri sadece maliyet kontrol yetkisine sahip sorumluluk merkezleridir ve E seçeneğinde verilen ifade yatırım merkezlerine ilişkin bir bilgidir. Dolayısıyla, doğru yanıt E seçeneğidir.
logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
11.
Aşağıdakilerden hangisinde, “Stratejik yönetim”; işletmenin dış çevresini analiz ederek, işletmenin geleceği ile ilgili hedeflerin belirlenmesinde ve kararları almasında etkili değildir?
Doğru Cevap: "D" Kredi seçenekleri
Soru Açıklaması
Staretejik yönetim rakiplar, pazar piyasası ürünleri, müşteri aracılar ve tedarikçikleri ile dış çevre ile ilgisi olup kredi seçenekleri ilgis yoktur. s. 203
12.

Yatırım merkezinin elde ettiği kârın, söz konusu yatırım merkezinin faaliyet varlıkları üzerinden istenen minimum getiri oranını çarpmakla elde edilen tutarı aşan kısmına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Artık gelir
Soru Açıklaması

Artık gelir; Yatırım merkezinin elde ettiği kârın, söz konusu yatırım merkezinin faaliyet varlıkları üzerinden istenen minimum getiri oranını çarpmakla elde edilen tutarı aşması halinde ortaya çıkar.

13.
Aşağıdaki stratejilerden hangisinde, ürünün yeni olmasından yararlanılarak rekabet gelişmeden önce, ilk fiyatı mümkün olduğunca yüksek tutarak, kısa dönemde kârları maksimize etme amaçlanır?
Doğru Cevap: "E" Pazarın Kaymağını Almaya Yönelik Fiyatlandırma Stratejisi
Soru Açıklaması
Pazarın kaymağını almaya yönelik fiyatlandırma stratejisinde, ürünün yeni olmasından yararlanılarak rekabet gelişmeden önce, ilk fiyatı mümkün olduğunca yüksek tutarak, kısa dönemde kârları maksimize etme amaçlanır
14.
Net faaliyet kârı 20.000 TL, satışları 120.000 TL ve faaliyet varlıkları 80.000 TL olan bir işletmede yatırımın getiri oranı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 25
Soru Açıklaması

Yatırım Getiri Oranı = Karlılık x Devir HızıYatırım Getiri Oranı=(20.000/120.000)x(120.000/80.000)Yatırım Getiri Oranı = 0.25 = % 25. 

15.
Aşağıdakilerden hangisi işleme dayalı kâr yöntemleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Kar Bölüşüm Yöntemi
Soru Açıklaması
Kar Bölüşüm Yöntemi, işleme dayalı kâr yöntemleri arasında yer alır.
16.
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel işletme çevresinin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Standardizasyon
Soru Açıklaması
17.
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti %25, vergi oranı %30, faaliyet kârı 24.000.000tl, toplam varlıklarının defter değeri 60.000.000tl ve döner borçları 3.000.000tl olan bir işletmenin Ekonomik Katma Değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 2.550.000tl
Soru Açıklaması
24.000.000x(1-0,30)-(0,25x(60.000.000 - 3.000.000) =16.800.000 - 14.250.000 = 2.250.000
18.
 • Stratejik yönetim doğrudan üst yönetiminin icra edeceği bir işlevdir.
 • Stratejik yönetim, işletmenin amaçlarıyla toplumun yararlarını bir bütünlük içerisinde ele alır. Bu açıdan stratejik yönetim dış çevresine karşı sosyal sorumluluk taşır.
 • Stratejik yönetim işletmeyi bir sistem olarak görür. Bu yüzden bir bütün olarak işletmeyle ilgilenmesi yanında onu oluşturan parçalarla da ilgilidir.
 • Stratejik yönetim, işletmeleri açık sistem olarak tanımlar. İşletmeler içinde bulundukları çevreyle karşılıklı etkileşim hâlinde olduğundan, stratejik yönetim çevreyi oldukça yakından takip eder.
 • Stratejik yönetim, işletme kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanımı için uğraş gösterir.
 • Stratejik yönetimin odak noktası gelecektir. Stratejik yönetimde bilinmeyen ve görünmeyen gelecekte istediğimiz olayların oluşması için şimdi, bugün nelerin yapılacağı belirlenir.
 • Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin gelecekteki stratejilerini belirleyen stratejik yönetimin özelliklerindendir?

  Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV, V ve VI
  Soru Açıklaması

  İşletmelerin gelecekteki stratejilerini belirleyen stratejik yönetimin özelliklerini de aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

  • Stratejik yönetim doğrudan üst yönetiminin icra edeceği bir işlevdir.
  • Stratejik yönetim, işletmenin amaçlarıyla toplumun yararlarını bir bütünlük içerisinde ele alır. Bu açıdan stratejik yönetim dış çevresine karşı sosyal sorumluluk taşır.
  • Stratejik yönetim işletmeyi bir sistem olarak görür. Bu yüzden bir bütün olarak işletmeyle ilgilenmesi yanında onu oluşturan parçalarla da ilgilidir.
  • Stratejik yönetim, işletmeleri açık sistem olarak tanımlar. İşletmeler içinde bulundukları çevreyle karşılıklı etkileşim hâlinde olduğundan, stratejik yönetim çevreyi oldukça yakından takip eder.
  • Stratejik yönetim, işletme kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanımı için uğraş gösterir.
  • Stratejik yönetimin odak noktası gelecektir. Stratejik yönetimde bilinmeyen ve görünmeyen gelecekte istediğimiz olayların oluşması için şimdi, bugün nelerin yapılacağı belirlenir.

  Bu listeden de anlaşıldığı gibi seçeneklerde yer alan ifadelerin tümü, işletmelerin gelecekteki stratejilerini belirleyen stratejik yönetimin özelliklerindendir, dolayısıyla doğru cevap E’dir.

  19.
  I. Nakit havuzundan 1 TL ayrıldığında bu para stoklara dağıtılır. II. Bu 1 TL müşteriden, sattığımız ürünün ya da hizmetin maliyetinin üzerinde bir kârla işletmeye geri gelir. III. Müşteriden tahsilat yapılması üzerine, söz konusu sistemde işlemi başlatan 1TL, yolculuğuna başlamış olduğu nakit havuzuna geri döner. IV. Stoklar daha sonra ürün ya da hizmet haline getirilerek satılır ve buna bağlı olarak müşteriden ileride tahsil edilecek olan Alıcılar Hesabı arttırılır.V. 1 TL sistem içinde bir dönüşünde ek getirilerle gelir ancak aynı 1TL sistem içinde mümkün olduğunca çok kere dönüşüm yapar.Yatırımın getiri oranı formülü altında yatan temel düşünce göz önüne alındığında aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen ifadelerin sırası doğrudur?
  Doğru Cevap: "A" I-IV-III-II-V
  Soru Açıklaması
  Nakit havuzundan 1 TLayrıldığında, bu para stoklara dağıtılır. Stoklar daha sonra ürün ya da hizmet haline getirilerek satılır ve buna bağlı olarak müşteriden ileride tahsil edilecek olan Alıcılar Hesabı arttırılır. Müşteriden tahsilat yapılması üzerine, söz konusu sistemde işlemi başlatan 1 TL, yolculuğuna başlamış olduğu nakit havuzuna geri döner. Bu 1 TL müşteriden, sattığımız ürünün ya da hizmetin maliyetinin üzerinde ilave getirilerle (kâr) işletmeye geri gelmektedir. Burada, 1 TL’nin sistem içinde bir dönüşünde ek getirilerle geleceğini ancak aynı 1 TL’nin sistem içinde mümkün olduğunca çok kere dönüşüm yapacağı da gözden kaçırılmamalıdır. O halde doğru yanıt A seçeneğidir.
  20.

  Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam seyri yaklaşımının pazarlama boyutunu gösteren aşamalardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "B" Planlama
  Soru Açıklaması

  “Pazarlama Yaklaşımı”, ürünün farklı yaşam seyri aşamalarından geçerken gerçekleştirdiği genel satış modelini tanımlar. Bu farklı yaşam seyri aşamaları; “pazara giriş”, “büyüme”, “olgunluk” ve “düşüş (pazardan çekilme)” olarak sıralanabilir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler