• Maliyet Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 11

logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
1.

I-TasarımII-OlgunlukIII-TestIV-LojistikV-Pazardan çekilmeYukarıdakilerden hangileri üretim yaklaşımıyla ürün yaşam seyrinde yer alan aşamalardır?

Doğru Cevap: "D" I, III, IV
Soru Açıklaması

Üretim Yaklaşımı; gerçekleştirilen faaliyetlerin türündeki değişime göre ürün yaşam seyrinin “araştırma”, “planlama”, “tasarım”, “test” “üretim” ve “lojistik” faaliyetleri evrelerini tanımlamaktadır. Üretim yaklaşımı, yaşam seyri maliyetlerine vurgu yapar.

2.
" Bir işletmede yürütülen günlük faaliyetlerin uzun dönemli stratejilerile eş güdümünü sağlayan, kısa dönemli finansal, sayısal ve resmî planlardır." İfadesi aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Bütçe
Soru Açıklaması
Bütçe; bir işletmede yürütülen günlük faaliyetlerin uzun dönemli stratejiler ile eş güdümünü sağlayan, kısa dönemli finansal, sayısal ve resmî planlardır. Doğru cevap C seçeneğidir.
3.
Seçeneklerden hangisi işletmelerde standartların oluşturulması sürecinde gerçekleştirilen aşamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tahminlerin fiili sonuçlarla karşılaştırılması ve geri bildirim
Soru Açıklaması
Standartların oluşturulmasında altı farklı aşama söz konudur. Bunlar; direkt ilk madde ve malzemeye ilişkin tahminlerin belirlenmesi, direkt işçiliğe ilişkin tahminlerin belirlenmesi, değişken genel üretim maliyetlerine ilişkin tahminlerin belirlenmesi, sabit genel üretim maliyetlerine ilişkin tahminlerin belirlenmesi, gözden geçirme ve tahminlerin standartlara dönüştürülmesi ve son olarak, onay aşamalarıdır. Tahminlerin fiili sonuçlarla karşılaştırılması ve geri bildirim ise, standartların oluşturulması sürecinden sonraki bir aşamadır. Dolayısıyla doğru yanıt E seçeneğidir.
4.
“Maliyet Liderliği Stratejisi”nin amacı, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rakiplerden daha düşük maliyetle, rakiplerle aynı ya da daha yüksek değeri müşteriye sunmaktır.
Soru Açıklaması
Maliyet liderliği straretejisinin amacı rakiplarden daha düşük maliyetle , rakiplerle aynı değerli yada yüksek değerli mal sunmak olarak tanımlanır. s.208 tanıma göre doğru cevap A
5.
Aşağıdaki bilgiler  yoluyla işletmenin hangi bütçesi düzenlenebilir?                 Birim olarak satışlar (+) Arzu edilen dönem sonu nihai mamul stok miktarı =Gereksinim duyulan toplam nihai mamul miktarı (-)                               Beklenen dönem başı nihai mamul stok miktarı
Doğru Cevap: "E" Üretilmesi gereken miktar bütçesi
Soru Açıklaması

Üretilmesi gereken miktar bütçesi

6.
İşletme bütçesinin hazırlanmasına aşağıdakilerden hangisi ile başlanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Satış bütçesi
Soru Açıklaması
7.
Yatırım merkezinin elde ettiği kârın, söz konusu yatırım merkezinin faaliyet varlıkları üzerinden istenen minimum getiri oranını çarpmakla elde edilen tutarı aşması hâlinde ortaya çıkan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Artık gelir
Soru Açıklaması
Yatırım merkezinin elde ettiği kârın, söz konusu yatırım merkezinin faaliyet varlıkları üzerindenüzerinden istenen minimum getiri oranını çarpmakla elde edilen tutarı aşması hâlinde ortaya çıkan yöntem, artık gelir yöntemidir.
8.
Aşağıdaki formüllerden hangisi, EVA'yı ( Ekonomik Katma Değer)en iyi şekilde hesaplamaktadır?
Doğru Cevap: "C" EVA=Vergi Sonrası Faaliyet Karı-(Ağırlıklı Ortalama Sermaye MaliyetiXToplam Varlıklar-Döner Borçlar
Soru Açıklaması
B,C,D şıkları EVA'nın sadece bir yönünü,Aşıkkı ise,YGO'yu anlatan formüllerdir.Bu nedenle, EVA'yı tam olarak ölçen formül C seçeneğindeki gibidir.
9.
Birim başına standart direkt işçilik süresi 5 saat/br, personelin kişisel ihtiyaç ve makine arızaları vb. nedenlerle kaybedilecek işçilik süresi 0,30 saat/br olan bir işletmede, direkt işçilik saati başına standart ücretin 6,60TL/saat olduğu varsayımı altında direkt işçilik standart maliyeti birim başına aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 35TL/br
Soru Açıklaması
(5 saat/br+0,30 saat/br) x 6,60 TL./saat =35.-TL/br
10.
Aşağıdakilerden hangisi bütçeleme sürecinin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Güçlendirme
Soru Açıklaması

Güçlendirme, bütçeleme sürecinin aşamalarından birisi değildir.

logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
11.
Aşağıdakilerden hangisi karar alma sürecinde izlenmesi gereken adımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Seçilen alternatifin diğer alternatiflere göre üstünlüklerinin belirlenmesi
Soru Açıklaması
Alınan kararların isabetli, verimli, ucuz ve uygulanmasında geçecek sürenin kıvamlı olması için belirli bir sürecin izlenmesi gerekir. İzlenmesi gereken bu süreç ise karar sürecini oluşturur. Karar sürecinde yer alan bu adımlar; problemin tanımlanması, alternatif davranış şekillerinin belirlenmesi, alternatiflerin değerlendirilmesi, en iyi alternatifin seçilmesi, seçilen alternatifin uygulanması ve karar sonuçlarının kontrol edilmesi şeklinde altı başlık altında toplanabilir. Dolayısıyla, ( D ) seçeneği karar alma sürecinde izlenmesi gereken adımlardan biri değil, alternatiflerin değerlendirilmesi adımının kapsamına girebilecek bir alt adımdır. Doğru yanıt ( D ) seçeneğidir.
12.
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti %25, vergi oranı %30, faaliyet kârı 24.000.000tl, toplam varlıklarının defter değeri 60.000.000tl ve döner borçları 3.000.000tl olan bir işletmenin Ekonomik Katma Değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 2.550.000tl
Soru Açıklaması
24.000.000 x (1-0,30) - (0,25 x (60.000.000 - 3.000.000)) = 16.800.000 -14.250.000 = 2.550.000
13.
Satış fiyatı 20 TL, birim değişken maliyeti 10 TL, ve toplam birim üretim maliyeti 15 TL olan bir işletmede 10.000 br atıl kapasite olduğu ve bir müşterinin de söz konusu üründen birimi 12 TL den 10.000 br satın almak istediğini varsayalım. Nicel analiz sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 20.000 TL kar artar
Soru Açıklaması
2x10.000=20.000 TL kar artar
14.
“Bir firmanın stratejik konumunu güçlendirme hedefiyle iç ve dış bağlantılarınin tanımlanması ve bunlardan faydalanılması” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Değer Zinciri Analizi
Soru Açıklaması

Değer Zinciri Analizi (Value-Chain Analysis), “bir firmanın stratejik konumunu güçlendirme hedefiyle iç ve dış bağlantılarınin tanımlanması ve bunlardan faydalanılması”dır. Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi doğru cevap A’dır. Diğer seçeneklerde yer alan kavramlar ise şöyle tanımlanabilir:

“Stratejik Konumlandırma”, işletmeler için rekabet üstünlüğü yaratmanın ve bunu sürdürülebilir kılmanın en önemli anahtarıdır. En genel anlamda “Rekabet üstünlüğü”, rakiplerle ile aynı düzeyde ya da onlardan daha düşük maliyetle onlarla aynı ya da daha yüksek düzeyde müşteri değeri yaratmaktır.

“Maliyet Liderliği Stratejisi”nin amacı, rakiplerden daha düşük maliyetle, rakiplerle aynı ya da daha yüksek değeri müşteriye sunmaktır.

“Odaklanma Stratejisi”, rekabet için bir pazar ya da müşteri segmenti seçilmesi ya da o segmente ağırlık verilmesini ifade etmektedir.

“Farklılaştırma Stratejisi”, müşterinin elde ettiği faydayı artırarak müşteri değerini artırmayı amaçlamaktadır. İşletmeler rekabet üstünlüğünü ancak rakiplerin müşteriye sunamadıklarını sunarak elde edebilirler. Bu nedenle işletmeler ürettikleri ürün ya da hizmetlerini rakiplerin ürün ya da hizmetlerinden farklılaştıracak özellikler ya da nitelikler katmak zorundadır. Bu farklılaştırma, ürün ya da hizmetlerde çeşitli düzenlemeler yapılarak, onu normalden farklı kılan görünen ya da görünmeyen niteliklerinin desteklenmesi ile gerçekleştirilebilir.

15.
Bir işletme organizasyonu içinde performans ölçüm sisteminin yapılandırılması sırasında,aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınır?
Doğru Cevap: "D" Her bir kritik başarı faktörüyle ilgili performans ölçülerinin ve standartlarının belirlenmesi
Soru Açıklaması
Doğru yanıt D şıkkıdır. Çünkü, belirlenmemesi değil,belirlenmesi olmalıydı.
16.
Bir işletmeden derlenen veriler şu şekildedir: D.ham. 5 TL/br, D.İş.4 TL/br, Değ.GÜM 6 TL/br, Sabit GÜM 7 TL/br (10.000 br kapasite 70.000 TL), Değişken satış ve yönetim gid. 3 TL/br, Sabit satış ve yönetim gid. 2 TL/br (10.000 br kapasitede 20.000 TL). Mevcut verilerin ışığı altında tam maliyet yaklaşımında fiyatlandırma sürecinde birim toplam maliyet temeli tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 22TL
Soru Açıklaması
5+4+6+7=22TL
17.
Tesislere, araç-gereçlere yapılan yatırımlar ve işletmenin temel organizasyon yapısı ile ilgili olan maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yönetilemeyen sabit maliyet
Soru Açıklaması
Tesislere, araç-gereçlere yapılan yatırımlar ve işletmenin temel organizasyon yapısı ile ilgili olan maliyet yönetilemeyen sabit maliyettir.
18.
Aşağıdakilerden hangisi transfer fiyatlamasında gerçek kişi açısından ilişkili kişi arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Kurumların kendi ortakları
Soru Açıklaması
Kurumların kendi ortakları, transfer fiyatlamasında gerçek kişi açısından ilişkili kişi arasında yer almaz.
19.
Reddedilen alternatif reddedilmemiş olsaydı, kendisinden elde edilecek olan kazanç aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Fırsat maliyeti
Soru Açıklaması
Red edilen alternatif ret edilmemiş olsaydı, kendisinden elde edilecek olan maliyet fırsat maliyetidir.
20.
Aşağıdakilerden hangisi maliyet yönetiminin pazarlama, yönetim ve lojistik ile ilişki içerisinde olmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ekonomik gelişmelerin maliyetleri etkilemesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler