• Maliyet Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 10

logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
1.
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, aşağıdaki yönetim başarısını ölçme yöntemlerinden hangisinde kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Ekonomik katma değer
Soru Açıklaması
Bu yöntemde, bir taraftan döneme ait başarı ölçümü yapılırken aynı zamanda formülde yer alan ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti nedeniyle de piyasa beklentilerine göre elde edilecek başarı değerinin düzeltilmiş olması olanağı elde edilmektedir. Başka bir değişle EVA’da AOSM’nin kullanılıyor olması bu yöntemin geleneksel başarı ölçüm yöntemlerine göre üstünlüğünü sağlamaktadır.
2.
Bir işletmede birim mamul üretmek için standart süre 2,5 saattir ve bu ürün için bütçelenen saat ücreti ise 5.-₺/saattir. Dönem içinde 20.000 birim mamul üretilmesi durumunda bütçelenen toplam işçilik maliyeti kaç liradır?
Doğru Cevap: "D" 250.000.₺
Soru Açıklaması
Toplam işçilik maliyeti=( Üretim miktarı(birim) × Birim standart süre) × saat ücreti Üretim miktarı =20.000 Birim standart süre =2,5 saat Saat ücreti =5.-₺/saat (20.000 ×2,5)×5=250.000.₺ olup doğru cevap D seçeneğidir.
3.
''İki alternatif ile ilgili geleceğe yönelik maliyetler arasındaki fark'' aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Ek maliyet
Soru Açıklaması
''İki alternatif ile ilgili geleceğe yönelik maliyetler arasındaki fark ek maliyet '' olarak tanımlanır.
4.
Aşağıdakilerden hangisi yatırımın getiri oranı kavramı kapsamında yer alan faaliyet varlıklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Araziler
Soru Açıklaması
Yatırımın getiri oranı kavramı kapsamında yer alan faaliyet varlıkları; nakit, alacaklar, stoklar, sabit varlıklar ve işletmede üretim amacıyla kullanılmak üzere elde bulundurulan tüm diğer varlıkları kapsarken; faaliyet varlıkları kategorisinde yer almayacak varlıklara ise kiraya verilmek üzere elde bulundurulan fabrika binası ya da gelecekte kullanılmak amacıyla elde bulundurulan araziler örnek olarak verilebilir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Maliyet artı yöntemi
Soru Açıklaması
Maliyet Artı Yöntemi; emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade etmektedir. Dolayısıyla Doğru cevap A seçeneğinde verilmiştir.
6.
Mevcut üretim olanakları ve koşulları altında hedef olarak belirlenen ve aşılmamaya gayret edilen maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hedef Maliyet
Soru Açıklaması
Mevcut üretim olanakları ve koşulları altında hedef olarak belirlenen ve aşılmamaya gayret edilen maliyetlere "Hedef Maliyet" adı verilir.
7.
Aşağıdakilerden hangisi yatırım merkezi yöneticilerinin başarılarını ölçmede kullanılan yöntemlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Kar marjı
Soru Açıklaması
Kar marjı, yatırım merkezi yöneticilerinin başarılarını ölçmede kullanılan yöntemlerden değildir.
8.
Aşağıdakilerden hangisi alternatif seçim kararlarında karşılaşılan temel maliyet kavramlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ürün Maliyeti
Soru Açıklaması
Tmel amliyet kavramı olarak : Genel maliyet, Ek maliyet , Batmış Maliyet, Fırsat maliyeti sayılamktadır. Ürün maliyeti yoktur. Doğru cevap C
9.
I. Maliyetler II. Kâr maksimizasyonu III. Müşteriler IV. Rakip işletmeler V. Faaliyet Politikaları Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir işletmenin fiyatlama kararlarında etkili olan faktörler bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" I-III-IV
Soru Açıklaması
Fiyatlama kararlarında etkili olan faktörler başlıca; maliyetler, müşteriler ve rakiplerdir. Dolayısıyla doğru yanıt D seçeneğidir.
10.

                                        Birim              %Satış fiyatı                      30.-TL/birim     100Değişken maliyet             15.-TL/birim      50Katkı payı                        15.-TL/birim       50Sabit maliyet             300.000.- TL.

Yukarıda ilk durum bilgileri verilen bir üretim işletmesinde, daha düşük fiyatlı bir maddenin kullanılması durumunda birim değişken maliyetlerde 5.-TL/birim'lik bir azalma söz konusu olacaktır.  Ancak bu durumda toplam satış miktarı da 100.000 birimden 80.000 birime düşecektir. Yeni madde kullanılması durumunda işletmenin toplam katkı payındaki değişme kaç lira olacaktır ? 

Doğru Cevap: "E" 100.000.-TL
Soru Açıklaması

100.000.-TL.

logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
11.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlama kararları kapsamında değerlendirilebilecek bir örnektir?
Doğru Cevap: "A" Yeni şubelerin açılması
Soru Açıklaması
B ve C seçeneklerinde verilen örnekler Yönetsel kontrol kararları ile ilgili örneklerdir. D ve E seçeneğinde verilen örnekler ise Faaliyetsel kontrol kararları ile ilgilidir. Yeni ürünlerin tanıtılıp tanıtılmaması, yeni pazarlara girilip girilmemesi ise Stratejik planlama kararlarına ait örnekler olup A seçeneğinde verilen örnek bu kapsamda değerlendirilebilir.
12.
Aşağıdakilerden hangisi sapmalar için doğru değildir?
Doğru Cevap: "A" Sapmaların nedenlerini tüm işletmeler için geçerli olacak şekilde açıklayabilmek olanaklıdır.
Soru Açıklaması
Sapmaların nedenlerini her işletme için ayarı olacak şekilde açıklamak doğru olacaktır.
13.
İşletme 6 şar aylık dönemlerde bütçe hazırlamaktadır.Bütçelenen satışlar birinci altı aylık için 10.000br ve ikinci altı aylık dönem için 15.000brdir.İşletme dönem içindeki satış miktarının %10 kadar dönemsonu stoğu bulundurmaktadır. İlk dönemin dönem başında 3.000br stok vardır.İkinci altı aylık dönem için üretim miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 15.500br
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki anlatımlardan hangisi, karar sürecini en iyi biçimde tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Alınan kararların isabetli,verimli,ucuz ve uygulanmasında geçecek sürenin kıvamlı olması için izlenmesi gereken süredir.
Soru Açıklaması
A seçeneğinin dışındaki seçenekler , karar süreçlerinde izlenmesi gereken adımları belirtmektedir. A seçeneği doğru yanıttır,çünkü,tanımın aynısıdır.
15.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlama kararlarına ilişkin bir örnektir?
Doğru Cevap: "D" Üretim sürecindeki ürünlerin karışımında değişiklik yapılıp yapılmamasına karar verilmesi
Soru Açıklaması
A, B, C ve E seçeneklerindeki kararlar faaliyetsel kontrol kararlarına ilişkin örneklerdir. Ancak, D seçeneğinde belirtilen karar bir stratejik planlama kararı örneğidir. Dolayısıyla doğru yanıt D seçeneğidir.
16.

Aşağıdakilerden hangisi bir iç değer zinciri faaliyeti değildir?

Doğru Cevap: "E" Geri bildirim
Soru Açıklaması

Değer Zinciri Analizi, “bir firmanın stratejik konumunu güçlendirme hedefiyle iç ve dış bağlantılarının tanımlanması ve bunlardan faydalanılmasıdır. İç değer zincirinde üretimden önceki ve sonraki faaliyetler tanımlanmalı ve bunların bağlantıları kurularak bunlardan faydalanılmalıdır. İç değer zinciri faaliyetleri; tasarım, geliştirme, üretim, pazar, dağıtım, servis faaliyetlerinden oluşur.

17.
Daha ziyade teknik faaliyetler üzerinde yoğunlaşıp alt yöneticilere ilişkin kararlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Faaliyetsel kontrol kararları
Soru Açıklaması
Faaliyetsel kontrol kararları
18.
I. Bir makinenin belirli zamanlarda temizlik, kısa bakım vb. nedenlerle durması II. Bir makinenin arızalanması sonucu kullanılamaz duruma gelmesi III. Çalışanların öğle yemeği ve benzeri sebeplerle mola vermeleri IV. Bir çalışanın herhangi bir mazeretle kısa süreli izinli olması V. Çalışanların bir kısmının belirli sebeplerle işten çıkarılmasıUygulanabilir standartlar oluşturulurken yukarıdaki durumlardan hangilerinin dikkate alınması gereklidir?
Doğru Cevap: "D" I-III-IV
Soru Açıklaması
Uygulanabilir standartlar başarılabilir standartlar olarak tanımlanabilir. Bu standartlar oluşturulurken, normal makine durmaları ve çalışanların molaları gibi normal çalışma koşulları dikkate alınır. Dolayısıyla, makine ya da çalışanlarla ilgili olağan çalışma koşulları olan; bir makinenin belirli zamanlarda temizlik, kısa bakım vb. nedenlerle durması, çalışanların öğle yemeği ve benzeri sebeplerle mola vermeleri ve bir çalışanın herhangi bir mazeretle kısa süreli izinli olması gibi durumlar uygulanabilir standartlar oluşturulurken dikkate alınır. Ancak bir makinenin arızalanması sonucu kullanılamaz duruma gelmesi ve çalışanların bir kısmının belirli sebeplerle işten çıkarılması durumları olağan dışı olduklarından dikkate alınmazlar. Doğru yanıt D seçeneğidir.
19.

Aşağıdakilerden hangisi bir üretim işletmesinde üretilen toplam ürün miktarı içindeki emekleri karşılığında işçilere fiilen ödenen saat ücreti ile aynı miktardaki ürünü üretebilmek için kullanılan emek karşılığında işçilere ödenmiş olması gereken standart saat ücreti arasındaki farkı ölçen maliyet sapmasıdır?

Doğru Cevap: "D" Direkt işçilik maliyeti ücret sapması
Soru Açıklaması

Bir üretim işletmesinde üretilen toplam ürün miktarı içindeki emekleri karşılığında işçilere fiilen ödenen saat ücreti ile aynı miktardaki ürünü üretebilmek için kullanılan emek karşılığında işçilere ödenmiş olması gereken standart saat ücreti arasındaki farkı ölçen maliyet sapması; direkt işçilik maliyeti ücret sapmasıdır. 

20.
Bir işletmenin 10.000TL lik uzun vadeli borcunun vergi sonrası maliyeti %18, 40.000TL olan özkaynaklarının maliyetinin de %15 olduğu varsayımı altında ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" %15,6
Soru Açıklaması
((0,18x10.000)+(0,15x4.000))/(10.000+40.000)=%15,6
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok