• Maliyet Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 9

logo
Maliyet Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 9
1.

I-PlanlamaII-KontrolIII. Sürekli gelişmeIV-Karar almaMaliyet ve yönetim muhasebecisinin ürettiği bilgiler yukarıdaki hangi işlevlerde kullanılır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV
Soru Açıklaması

Maliyet ve yönetim muhasebecisi, iç ve dış bilgi kullanıcılarının bilgi ihtiyacına karşılamak amacıyla gereksinim duyulan bilgileri raporlamaktan sorumludur. Maliyet ve yönetim muhasebecileri yöneticilere planlama, kontrol, sürekli gelişme ve karar alma işlevlerinde kullanmak üzere bilgi sunarlar.

2.

Güvenlik oranı %20, ve katkı oranı % 35 olan bir işletmenin Kâr marjı % kaçtır?

Doğru Cevap: "A" 7
Soru Açıklaması

Güvenlik oranının katkı oranı ile çarpımı işletmenin kârının satışlara oranı olan kâr marjını verir.Kâr marjı = Güvenlik oranı × Katkı oranıKâr marjı  = 0.20 × 0.35Kâr marjı = 0.07 ya da  % 7   

3.
Aşağıdakilerden hangileri kârı belirleyen etkenlerdendir?I. Faaliyet hacmiII. Satış fiyatı, III. Birim değişken maliyet, IV. Sabit maliyet
Doğru Cevap: "C" I-II-III-IV
Soru Açıklaması
MHK ilişkilerinin daha sağlıklı olarak anlaşılabilmesi için sadece kârı belirleyen etkenlerden biri olan faaliyet hacminin değil de bunun yanında satış fiyatı, birim değişken maliyet, sabit maliyet şeklindeki diğer etkenlerin tümünün kâr üzerindeki etkenlerinin incelenmesi gerekir. Özellikle işletmelerin rekabetin sürekli arttığı bir ortamda faaliyetlerini sürdürebilmeleri için faaliyet hacminin yanı sıra kârı etkileyen işletme içi ve dışı tüm diğer etkenleri de hesaplamalara katması daha gerçekçi olacaktır.
4.
Disiplinler arası bakış açısı ile maliyet yönetimi yaklaşımının dikkate aldığı unsurlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tasarım, mühendislik, üretim, dağıtım, satış ve hizmettir.
Soru Açıklaması
Tüm unsurlar B seçeneğinde yer almaktadır; diğerleri eksiktir.
5.

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin planlama ve kontrol faaliyetlerine ilişkin başarılarını değerlemeye yönelik olarak; doğru, zamanlı ve güvenilir geri bildirim sağlamak üzere tasarlanmış maliyet yönetiminin alt sistemidir?

Doğru Cevap: "C" Faaliyet kontrol sistemi
Soru Açıklaması

Maliyet yönetiminin alt sistemi olan “Faaliyet Kontrol Sistemi”, yöneticilerin planlama ve kontrol faaliyetlerine ilişkin başarımlarını değerlemeye yönelik olarak; doğru, zamanlı ve güvenilir geri bildirim sağlamak üzere tasarlanmış bir alt sistemdir.

6.
Aşağıdakilerden hangisi nakit bütçesinin temel alt bölümlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Olağandışı gelirler bölümü
Soru Açıklaması
Nakit bütçesi dört temel alt bölümden oluşur: Nakit girişleri bölümü Nakit çıkışları bölümü Nakit fazlası veya açığı bölümü Finansman bölümü Olağan dışı gelirler nakit girişleri unsurlarından biridir. Doğru cevap E seçeneğidir.
7.
X ve Y olmak üzere iki ürün üreten bir işletmede sırasıyla karışım oranları (1/4) ve (3/4), birim katkı payları 6 t ve 5 t ve toplam sabit maliyet 7506 t olduğu varsayımı altında, X ürününe ait BBN yaklaşık satış miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 358
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi maliyet yönetimini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Fiyatların yükselmesi
Soru Açıklaması
9.
Bağımsız değişken seçimi sırasında aşağıdakilerden hangisi Belirlilik Katsayısı değerine sahip olan değişken olarak seçilmelidir?
Doğru Cevap: "A" 0.9
Soru Açıklaması
10.
Bir işletmenin sabit ve değişken maliyetlerinin göreceli oranını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Maliyet yapısı
Soru Açıklaması
logo
Maliyet Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 9
11.
I. Pazar odaklılık II. Hizmet sektörünün büyümesi III. Fiyatların değişimi IV. Bilgisayarla bütünleşik üretim V. Üretim çevresindeki gelişmeler Yukarıdaki ifadelerden hangileri maliyet yönetimini etkileyen faktörler arasında sayılabilir?
Doğru Cevap: "C" II-IV-V
Soru Açıklaması
Pazar odaklılık ve fiyatların değişimi maliyet yönetimini etkileyen faktörler arasında değildir. Doğru yanıt C seçeneğidir.
12.
Aşağıdakilerden hangisi Yönetilemeyen Sabit Maliyet örneğidir?
Doğru Cevap: "A" Bina Vergisi
Soru Açıklaması
13.
Yeni bir davranış şeklinin uygulanması halinde sadece bu davranış şekliyle değişen maliyet ya da gelir rakamlarının göz önüne alınmasıyla yapılan çözümlemelere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Farklara Dayanan Analiz
Soru Açıklaması
Yeni bir davranış şeklinin uygulanması halinde sadece bu davranış şekliyle değişen maliyet ya da gelir rakamlarının göz önüne alınmasıyla yapılan çözümlemelere Farklara Dayanan Analiz denir. Doğru cevap B seçeneğidir.
14.
Finansal muhasebe ve maliyet yönetiminde, Muhasebe Bilgi Sistemi, hangi alt sistemlerden oluşmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Finansal Muhasebe Bilgi Sistemi ve Maliyet Yönetimi Bilgi Sistemi
Soru Açıklaması
15.
Yöneticiler rekabet üstünlüğü sağlamak ve bunu sürdürebilmek amacıyla aşağıdakilerden hangilerini geliştirmeyi hedeflemektedirler?
Doğru Cevap: "B" zaman temelli performans, kalite ve verimliliği
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangileri maliyet tahmin fonksiyonunu oluşturma yöntemlerindendir?I. Endüstri Mühendisliği Yöntemi,II. En Yüksek ve En düşük Noktalar Yöntemi, III. Dağılım Grafiği Yöntemi IV. Regresyon analizi yöntemleriV. Muhasebe yöntemi
Doğru Cevap: "B" I-II-III-IV-V
Soru Açıklaması
Maliyet davranışının matematiksel fonksiyon olarak ifade edilmesinde kullanılabilecek yöntemler temelde sezgiye ve sayısal verilere dayalı olmak üzere iki ana grupta toplanabilir. Sezgiye dayalı yöntemlerde konuyla ilgili tecrübe, düşünce, deneyim vb. kullanılırken, sayısal verilere dayalı yöntemlerde ise konuyla ilgili geçmişe yönelik veriler kullanılır. Sayısal verilere dayalı yöntemler ise kendi arasında En Küçük Kareler Yöntemi örneğinde olduğu gibi istatiksel, muhasebe yöntemi ya da Endüstri Mühendisliği Yöntemi örneklerinde olduğu gibi istatistiki olmayan uygulamalar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan yaygın olarak kullanılanları Endüstri Mühendisliği Yöntemi, En Yüksek ve En Düşük Noktalar Yöntemi, Muhasebe Yöntemi, Dağılım Grafiği Yöntemi ve Regresyon analiz yöntemleridir. İşletme yöneticileri çoğu kez birden ziyade yöntemi aynı anda kullanmayı tercih ederek, her bir yöntemin dezavantajlarından kaçınmak ya da üstünlüklerinden yararlanmak isteyebileceklerdir.
17.
Ürün maliyetlerini doğru olarak saptamak, işletmedeki süreçleri geliştirmek, israfı önlemek, maliyet etmenlerini tanımlamak, faaliyetleri planlamak ve işletmenin stratejilerini oluşturmak için faaliyetlerin yönetimi ve kontrolü tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Maliyet yönetimi
Soru Açıklaması
18.
Bütçeler aşağıdakilerden hangi amaçla hazırlanıp kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Fiili maliyetleri hesaplamak
Soru Açıklaması
19.
Kâr doğrusu fonksiyonu Y1 = 4X - 180.000 olan bir işletmede birim katkı payı 2 t arttırıldığında, miktar cinsinden yeni BBN aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 30.000br
Soru Açıklaması
20.
Belirli bir amaca ulaşmak için gelecekteki eylemlerin ayrıntılı formülasyonu olarak tanımlanan yönetim faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Planlama
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler