• Maliyet Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 8

logo
Maliyet Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 8
1.
Yalnızca müşteriler tarafından talep edilen miktarda ve gerekli olduğunda bir ürünü üretmek için çaba harcanması felsefesine dayanan üretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tam Zamanında Üretim
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi bütçe ve bütçeleme kavramı için geçerli değildir?

Doğru Cevap: "C" İşletmede faaliyetleri yürütebilmek amacıyla önerilen planın emsalsiz ifadesidir. 
Soru Açıklaması

İşletmede faaliyetleri yürütebilmek amacıyla önerilen planın emsalsiz ifadesidir. 

3.
Aşağıdakilerden hangisi dağılım grafiğinin y ekseninde (bağımlı değişken) yer alabilir?
Doğru Cevap: "C" Üretim maliyetleri
Soru Açıklaması
dağılım grafiğinin y ekseninde bağımlı değişken olarak üretim maliyetleri yer alabilir?
4.
Aşağıdakilerden hangisi, bütçe hazırlama dönemlerinden biri olan "Birleştirme ve Gözden Geçirme" aşamasında gerçekleşen faaliyetlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Üst yönetim her bölümün ilk teklifini değerlendirir ve bir bütün olarak işletme planının oluşturulabilmesi için bunları birleştirir.
Soru Açıklaması
Birleştirme ve Gözden Geçirme: Üst yönetim her bölümün ilk teklifini değerlendirir ve bir bütün olarak işletme planının oluşturulabilmesi için bunları birleştirir. Doğru cevap D seçeneğidir.
5.
I. YetkinlikII. GizlilikIII. BütünlükIV. ObjektiflikV. Etik çatışmanın çözümüYukarıdakilerden hangileri yönetim muhasebecileri için etik davranış standartlarındandır?
Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV-V
Soru Açıklaması
6.
Yapısal Maliyetler olarak da adlandırılan; tesislere, araç-gereçlere yapılan yatırımlar ve işletmenin temel organizasyon yapısı ile ilgili olan maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yönetilemeyen Sabit Maliyetler
Soru Açıklaması
Yapısal Maliyetler olarak da adlandırılan; tesislere, araç-gereçlere yapılan yatırımlar ve işletmenin temel organizasyon yapısı ile ilgili olan maliyetlere yönetilemeyen sabit maliyetler denir.
7.
Aşağıdakilerden hangisi nakit bütçesi alt bölümlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Sponsor bölümü
Soru Açıklaması
İyi düzenlenmiş nakit bütçeleri ile işletmeler gelecekte karşılaşabilecekleri olumsuz sürprizleri önlemiş olacaklardır. Nakit noksanı sorunu işletmelerde huzursuzluklara yol açar. Bir işletmenin iki ay, üç ay, altı ay veya bir yıl sonrasında hangi nakit durumu ile karşılaşacağı iyi koordine edilmiş bir nakit bütçesi ile belirlendiğinde, önemli sayıda belirsizlik ortadan kaldırılmış olacaktır. Nakit bütçesi dört temel alt bölümden oluşur. Bunlar; i. Nakit girişleri bölümü ii. Nakit çıkışları bölümü iii. Nakit fazlası veya açığı bölümü iv. Finansman bölümü
8.
Bir üretim işletmesinde, bütçe döneminde aşağıdaki miktarlarda ceket satılabileceği (satış hedef­leri) düşünülmektedir: I. çeyrek dönem (Ocak, Şubat ve Mart ayları) 80.000 adet ceket II. çeyrek dönem (Nisan, Mayıs ve Haziran ayları) 20.000 adet ceket III. çeyrek dönem (Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları) 60.000 adet ceket IV. çeyrek dönem (Ekim, Kasım ve Aralık ayları) 100.000 adet ceket Toplam (yıllık) 260.000 adet ceket Her bir ceketin satış fiyatı tüm dönem içinde değişmeyeceği ve 150 TL/ adet fiyat ile toptancılara satılacağı kabul edilmiştir.  İşletmede satışlardan elde edeceği gelirlerin % 50’sinin satışların yapıldığı dönemde tahsil edileceği, geriye kalan % 50’lik kısmının da satışın yapıldığı dönemden bir sonraki çeyrek dönem içinde tahsil edilebileceği varsayılmaktadır.  Satışlar ve satışlardan yapılacak tahmini nakit tahsilatları bütçelendiğinde,  II. çeyrek dönemde ( Nisan, Mayıs ve Haziran ayları) döneminde satışlardan elde edilecek nakit tahsilatları toplamı kaç TL olacaktır ?
Doğru Cevap: "C" 4.500.000
Soru Açıklaması

4.500.000

9.
“İşletmenin süreçleri ve faaliyetlerinin maliyetlerin etkilenebilmesi amacıyla düzenlenmesi” aşağıdaki tanımların hangisine uymaktadır?
Doğru Cevap: "B" Maliyet yönetimi
Soru Açıklaması
Maliyet yönetimi “İşletmenin süreçleri ve faaliyetlerinin maliyetlerin etkilenebilmesi amacıyla düzenlenmesi” olarak tanımlanabilir.
10.
Geleneksel Muhasebe Bilgi Sistemi ile İlişkisel Veri Tabanı Esaslı Muhasebe Bilgi Sisteminde seçeneklerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" İlişkisel Veri Tabanı Esaslı Muhasebe Bilgi Sisteminde işlemlere ilişkin tüm veriler veri tabanına ERP yazılımları aracılığı ile kaydedilir.
Soru Açıklaması
logo
Maliyet Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 8
11.
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe yöneticileri için etik bir davranış ilkesi değildir?
Doğru Cevap: "C" Çıkar ilişkisi gözetme
Soru Açıklaması
Muhasebe yöneticileri için çıkar ilişkisi gözetme etik bir davranış değildir.
12.
Satışların yüzdesi olarak değişken maliyet oranı %60 olan bir işletmede, sabit maliyetlerin 160.000TL olduğu varsayımı altında 40.000TL kar elde edebilmek için ulaşılması gereken satış tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 500.000
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi bir sabit maliyettir?
Doğru Cevap: "C" Emlak vergileri
Soru Açıklaması
14.
Dönemsonu mamul stokları 1.500br, üretim miktarı 10.000 br ve satış miktarı 13.000br olan bir işletmede dönembaşı mamul miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 4.500br
Soru Açıklaması
15.
Bir üretim işletmesinde toplam değişken maliyet doğrusal olduğundan, birim değişken maliyete ulaşmak için ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Toplam değişken maliyetin üretim miktarına bölünmesi gerekir.
Soru Açıklaması

Bir üretim işletmesinde toplam değişken maliyet doğrusal olduğundan, birim değişken maliyete ulaşmak için, toplam değişken maliyetin üretim miktarına bölünmesi gerekir.

16.
Aşağıdakilerden hangi faaliyet gideri için nakit çıkışı gerekmez?
Doğru Cevap: "E" Amortisman Giderleri
Soru Açıklaması
17.
Sertifikalı bir yönetim muhasebecisi aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmak zorunda değildir?
Doğru Cevap: "E" Vergi mevzuatı konusunda uzmanlaşmak
Soru Açıklaması
Yönetim muhasebesi sertifikası (CMA) almış olan bir yönetim muhasebecisi vergi mevzuatında uzmanlaşmak zorunda değildir. Ancak CMA yeterlilik sınavını geçmek ve bu sınavın konularından ekonomi, finans ve yönetim bilimlerinde yeterli bilgiye sahip olmak, sürekli mesleki eğitimlere katılmak ve deneyim şartını yerine getirmek durumundadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.
18.
Aşağıdakilerden hangileri regresyon analizi varsayımlarındandır?I. doğrusallık,II. normallik,III. bağımsızlıkIV. sabit değişimV. değişken değişim
Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV
Soru Açıklaması
Regresyon analizi; doğrusallık, normallik, bağımsızlık ve sabit değişim varsayımları altında yapılmaktadır. Normallik varsayımına göre ana kütleden alınan örnek dağılımının normal olarak dağıldığı varsayılmaktadır. Başka bir deyişle regresyon doğrusu etrafında yer alan veri noktalarının bu doğru etrafında normal olarak dağıtıldığı varsayılır. Birçok durumda bu varsayım tutar. Bağımsızlık varsayımı herhangi bir veri noktasının regresyon doğrusundan olan sapmasının diğer veri noktalarının sapmalarından bağımsız olduğunu ifade eder. Bu durum seri korelasyon veya oto korelasyon olarak adlandırılır ve bunun bir ölçüm biçimi Durbin-Watson testleridir. Bu testler sapmaların istatistiki olarak tahmin edilmesine olanak verir. Sabit dağılım varsayımı, veri noktalarının regresyon doğrusu etrafında bir düzen içinde olduklarını kabul eder.
19.

Bir işletmenin Mart ayına ait Dönem sonu nihai mamül stokları miktarı 400 birim, Üretim miktarı 1400 birim, Satış miktarı 2.600 birim ise; bütçede kullanılacak dönem başı nihai mamül stok miktarı kaç birimdir?

Doğru Cevap: "C" 1.600
Soru Açıklaması

Gereksinim Duyulan Toplam Mamül Miktarı= Satış miktarı + Dönem sonu stok miktarıGereksinim Duyulan Toplam Mamül Miktarı = 2600 + 400 = 3.000 birim.Dönem başı mamül stok miktarı = Gereksinim Duyulan Toplam Mamül Miktarı  - Üretim miktarı Dönem başı mamül stok miktarı = 3.000 – 1.400 = 1.600 Birim.

20.
İşletmelerin kâr fonksiyonunun sonucunu etkileyen temel faktörler nelerdir?I. Ürünlerin Fiyatları, II. Faaliyet Düzeyi (ya da satış hacmi), III. Birim Değişken Maliyetler, IV. Toplam Sabit Maliyetler V. Ürün Satış Karışımı
Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV-V
Soru Açıklaması
İşletmelerin kâr fonksiyonunun sonucunu etkileyen temel faktörler; Ürünlerin Fiyatları, Faaliyet Düzeyi (ya da satış hacmi), Birim Değişken Maliyetler, Toplam Sabit Maliyetler ve Ürün Satış Karışımı olmak üzere başlıca beş başlık altında toplanabilir. MHK analizleri, burada sıralanan faktörler arasındaki ilişkilerin incelenmesini içeren bir analiz olmaktadır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler