• Maliyet Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 6

logo
Maliyet Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 6
1.
Uygulaması maliyetli ve çok zaman alıcı olan ve aynı zamanda araştırma geliştirme, pazarlama vb. bireysel maliyet kalemlerinin girdi-çıktı arasındaki fiziksel ilişkiler açısından analizi pratik olmayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Endüstri Mühendisliği Yöntemi
Soru Açıklaması
Endüstri mühendisliği yöntemi Uygulaması maliyetli ve çok zaman alıcı olan ve aynı zamanda araştırma geliştirme, pazarlama vb. bireysel maliyet kalemlerinin girdi-çıktı arasındaki fiziksel ilişkiler açısından analizi pratik olmayan bir yöntemdir
2.
Aşağıdakilerden hangisi nakit bütçesinin temel alt bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yatırımlar bölümü
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Regresyon Analizi Varsayımları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Bölüşüm
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangi faaliyet gideri için nakit çıkışı gerekmez?
Doğru Cevap: "E" Amortisman Giderleri
Soru Açıklaması
5.
Maliyet yönetiminden yararlanma sürecinin evreleri ele alındığında aşağıdakilerden hangisi 3. evrenin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Üretim süreçlerinde gelişen teknolojiye dayalı değişimler gerçekleşmiş ve üretimde bilgisayar yazılımları ön plana çıkmıştır.
Soru Açıklaması
Maliyet bilgileri fazla önemsenmemiş ve finansal sistemle sağlıklı bir ilişki kurulamamıştır (1. evre). Teknoloji, insan davranışları ve bilgi sistemleri arasındaki ilişkiler kavranmış ve bütünsel bir maliyet yönetimi yaklaşımı oluşmuştur (4. evre). Seri üretim devrimiyle maliyet bilgisinin önemi kavranmış ve maliyet bilgisine dayalı kontrol süreçleri geliştirilmeye başlanmıştır (2. evre). Üretim süreçlerinde gelişen teknolojiye dayalı değişimler gerçekleşmiş ve üretimde bilgisayar yazılımları ön plana çıkmıştır (3. evre). Maliyet yönetimi bilgi sistemlerinin ürettiği bilgilerin yalnızca muhasebeyle değil işletmenin tüm işlevleriyle ilişkili olduğu anlaşılmıştır (4. evre). Doğru yanıt D seçeneğidir.
6.

Aşağıdakilerden hangisi maliyet yönetimi bilgi sisteminin işlevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Bağımsız dış denetim
Soru Açıklaması

Maliyet yönetimi bilgi sisteminin işlevlerini; stratejik yönetim, planlama ve karar alma, yönetim ve faaliyet kontrolü ve finansal tabloların hazırlanması olarak sıralamak mümkündür.

7.

Bir işletmenin nihai mamul dönem başı stok 60.000, dönem sonu stok 10.000 birimdir. Dönem içinde 500.000 birim nihai mamul satmayı planlamaktadır. İşletmenin üretmesi gereken mamul miktarı ne kadar olmalıdır?

Doğru Cevap: "D" 450.000
Soru Açıklaması

Gereksinim Duyulan Toplam Mamül Miktarı= Satış miktarı + Dönem sonu stok miktarıGereksinim Duyulan Toplam Mamül Miktarı = 500.000 + 10.000 = 510.000 birim.Üretmesi Gereken Mamul Miktarı = Gereksinim Duyulan Toplam Mamül Miktarı - Dönem başı stok miktarı.Üretmesi Gereken Mamul Miktarı= 510.000 – 60.000 = 450.000 birim. 

8.
Planlanan uygulamaların izlenmesi ve gerektiğinde düzeltici önemler alma süreci olarak tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" Kontrol
Soru Açıklaması
9.

Planlanan uygulamaların izlenmesi ve gerektiğinde düzeltici önemler alma süreci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kontrol
Soru Açıklaması

Kontrol: Planlanan uygulamaların izlenmesi ve gerektiğinde düzeltici önemler alma süreci olarak tanımlanabilir. Kontrol genellikle geri bildirim kullanılarak sağlanır.

10.
Güvenlik oranı %25 ve katkı oranı %40 olan bir işletmenin kar marjı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" %10
Soru Açıklaması
logo
Maliyet Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 6
11.
Bünyelerinde hem sabit hem de değişken maliyet özelliği içeren maliyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Karma maliyetler
Soru Açıklaması

Bünyelerinde hem sabit hem de değişken maliyet özelliği içeren maliyetler, karma maliyetler olarak tanımlanabilir 

12.
Aşağıdakilerden hangisi, maliyet yönetimini olumlu yönde etkileyen faktörlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Zamanında yapılmayan üretim
Soru Açıklaması
Üretim zamanında yapıldığında olumlu yönde etkiler.
13.
Bir işletmede bütçe yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk çeyrek dönemde, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan çeyrek dönemin bütçesi, elde edilen yeni bilgilere göre değiştirilebilir. Bu bütçelerde daha sonra yıllık temelde gözden geçirilir. Bu bütçeleme süreci aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir?
Doğru Cevap: "B" Sürekli bütçeleme
Soru Açıklaması

Bir işletmede bütçe yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk çeyrek dönemde, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan çeyrek dönemin bütçesi,elde edilen yeni bilgilere göre değiştirilebilir. Bu bütçelerde daha sonra yıllık temelde gözden geçirilir. Bu bütçeleme süreci, sürekli bütçeleme olarak tanımlanabilir.

14.

Belirli aralıklarla ani değişiklikler gösteren kendine has geçerli alan içinde sabit maliyet davranışı gösteren maliyet türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Yarı sabit
Soru Açıklaması

Belirli aralıklarla ani değişiklikler gösteren kendine has geçerli alan içinde sabit maliyet davranışı gösteren yarı sabit maliyettir.

15.
Maliyet yönetimi hangi amaçla kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Maliyet yönetimi, yöneticiler ve diğer ilgililerin kısa ve uzun vadede kendi planlama ve kontrol işlevlerini icra ederken ortaya çıkan maliyet göstergeleri ile performanslarını ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi analizde gözlemlenen sadece iki uç noktayı kullanan yöntemdir?
Doğru Cevap: "A" En düşük en yüksek noktalar yöntemi
Soru Açıklaması
17.

Toplam sabit maliyeti 40.000 TL olan bir işletmede 1.000 DİS’lik faaliyet hacminde gözlemlenen maliyet 100.000 TL ise bu işletmede birim değişken maliyet kaç TL’dir?

Doğru Cevap: "E" 60
Soru Açıklaması

Top Değişken M.+Top Sabit M= Toplam maliyetTop Değişken Maliyet +40.000 = 100.000Top Değişken Maliyet =100.000- 40.000Top Değişken Maliyet = 60.000Birim değişken maliyet = Toplam değişken maliyet / faaliyet hacmidir.Birim Değişken maliyet= 60.000 / 1000 DİSBirim Değişken maliyet = 60 TL.

18.
Aşağıdakilerden hangisi yönetilemeyen sabit maliyet kalemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Araştırma ve yönetim geliştirme programı harcamaları
Soru Açıklaması
19.

Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkinin derecesini ve yönünü belirleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Korelasyon
Soru Açıklaması

Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkinin derecesini ve yönünü belirleyen kavram korelasyondur.

20.
İşletmenin gelecek döneme ilişkin bütçelenmiş faaliyet sonuçlarını satışlardan başlayarak net kar veya zarara kadar gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Proforma gelir tablosu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler