• Maliyet Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 4

logo
Maliyet Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 4
1.
Aşağıdakilerden hangisi “maliyet muhasebesi bilgi sistemi”nin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Muhasebe defterlerindeki hataları ortaya çıkarmak  
Soru Açıklaması

Muhasebe defterlerindeki hataları ortaya çıkarmak,  maliyet muhasebesi bilgi sistemi”nin amaçlarından birisi değildir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi başarıyı ödüllendiren ve yönlendiren temel faaliyet etkenlerini de izleyerek, uygun maliyet bilgileriyle bütünleştiren ve karar süreçlerine çok daha gelişmiş ve doğru bilgiler sunan maliyet yönetimi bilgi sisteminin bir alt sistemidir? 

Doğru Cevap: "B" Faaliyet kontrol sistemi
Soru Açıklaması

başarıyı ödüllendiren ve yönlendiren temel faaliyet etkenlerini de izleyerek, uygun maliyet bilgileriyle bütünleştiren ve karar süreçlerine çok daha gelişmiş ve doğru bilgiler sunan maliyet yönetimi bilgi sisteminin bir alt sistemi, faaliyet kontrol sistemidir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi işletmede bulunan sorumluluk merkezlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Yemek giderleri
Soru Açıklaması
İşletme fonksiyonel bir organizasyon yapısına sahiptir. Dört ayrı sorumluluk merkezi (bölüm) bulunmaktadır: Üretim, pazarlama, insan kaynakları, finansman. Bu sorumluluk merkezlerinin yöneticilerinden kendi gider bütçelerini hazırlamaları istenmektedir. Pazarlama bölümü yöneticisinin kendi gider bütçesini hazırlamasının yanı sıra satış hedeflerini de düzenlemesi istenmektedir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi satışların verilen bir düzeyinde satış hacmindeki yüzde olarak bir değişmenin kârları nasıl etkileyeceğinin bir ölçüsü olarak kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Faaliyet Kaldıracı Derecesi
Soru Açıklaması
Satışların verilen bir düzeyinde satış hacmindeki yüzde olarak bir değişmenin kârları nasıl etkileyeceğinin bir ölçüsü olarak Faaliyet Kaldıracı Derecesi kullanılır. Doğru cevap B seçeneğidir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi MHK analizlerinin dayandığı varsayımlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Etkinlik ve üretkenlik değişecektir.
Soru Açıklaması
MHK analizlerinin dayandığı varsayımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: • Tüm maliyetler, sabit ve değişken kısımlarına tam olarak ayrılabilecektir. • Sabit maliyetler, geçerli faaliyet alanı içinde değişmeyecektir. • Değişken maliyetler, hacimdeki değişmeler ile aynı oranda değişecektir. • Maliyetler ve gelirler güvenilir surette belirlenecek ve ayrıca geçerli faaliyet alanı içinde söz konusu değerlerin doğrusal bir eğilim gösterdikleri kabul edilecektir. • Birim satış fiyatları, faaliyet hacminin düzeyi ne olursa olsun, değişmeyecektir. • Analiz edilen dönem içinde, maliyet unsurlarının fiyatları değişmeyecektir. • Etkinlik ve üretkenlik değişmeyecektir. • Analiz bir tek ürünü kapsayacak ya da verilen bir satış karışımının tüm hacim değişmelerinde aynı kalacağı varsayılacaktır. • Dönem başı ve dönem sonu stoklarındaki değişmeler, sıfır ya da önemsenmeyecek kadar küçük olacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir.
6.

Satış fiyatı 30 TL/Br, birim değişken maliyeti 20 TL/Br. olan bir işletmede katkı oranı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" % 33
Soru Açıklaması

Birim Katkı oranı=(Birim Satış Fiyatı - Birim Değişken Maliyet) / (Birim Satış Fiyatı)Birim Katkı Oranı = (30 – 20) / (30)  Birim Katkı Oranı = 0.33 => % 33

7.
"Belirli bir amaca ulaşmak için gelecekteki eylemlerin ayrıntılı formülasyonu olarak tanımlanan bir yönetim faaliyeti" kavramı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "D" Planlama
Soru Açıklaması
8.

Toplam satışları 300.000 TL, BBN Satış tutarı 200.000 TL olan bir işletmenin güvenlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" % 33
Soru Açıklaması

Güvenlik oranı = Güvenlik payı / Toplam satış tutarıGüvenlik payı = Toplam satışlar – BBN daki satışlarGüvenlik payı = 300.000 – 200.000 = 100.000Güvenlik Oranı = 100.000 / 300.000 = 0.333

9.

Aşağıdakilerden hangisinin normal olarak üretim bütçesinden önce düzenlenmesi gerekir?

Doğru Cevap: "D" Satış bütçesi
Soru Açıklaması

Satış bütçesi genel bütçenin hazırlanmasında başlangıç noktasıdır. Satış bütçesinde gelecek dönem içinde satılması planlanan ürünlere ilişkin miktar, birim fiyat ve miktar ile birim fiyatın çarpılması sonucu belirlenebilecek satış gelirleri açıklanır. Genel bütçenin içinde yer alan; üretim bütçesi, direkt ilk madde/malzeme bütçesi, direkt işçilik bütçesi, üretilen ürünlerin maliyeti bütçesi, satılan ürünlerin maliyeti bütçesi, pazarlama bölümü gider bütçesi ve nakit bütçesi; satış bütçesine bağlı olarak düzenlenir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri regresyon analizinin varsayımlarındandır? I. Doğrusallık II. Normallik III. Bağımsızlık IV. Sabit değişim
Doğru Cevap: "E" I,II,III ve IV
Soru Açıklaması
Doğrusallık, Normallik, Bağımsızlık ve Sabit değişim Regresyonun varsayımlarındandır.
logo
Maliyet Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 4
11.
Aşağıdakilerden hangisi MHK analizi varsayımları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Satış karışım oranı değişecektir
Soru Açıklaması
12.
Bağımsız değişken seçimi sırasında aşağıdakilerden hangi Belirlilik Katsayısı değerine sahip olan değişken seçilmelidir?
Doğru Cevap: "A" 0.9
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, maliyet yönetimi kavramını en iyi şekilde tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Süreçlerin ve faaliyetlerin etkilenebilmesi amacıyla düzenlenmesidir.
Soru Açıklaması
D seçeneğinin dışındaki seçenekler maliyet yönetimi kavramını bir yönüyle ele almaktadır.
14.
Çok mamullü maliyet hacim kâr analizi çözümlemesi için hangi formül kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Q = (Toplam Sabit Maliyetler + Hedeflenen Kâr) / Tartılı Ortalama Katkı Payı
Soru Açıklaması
Burada Q, işletmece üretilen ya da satılan ürünlerin toplam miktarını göstermektedir. Başabaş noktasının aranması hâlinde, pay sadece toplam sabit maliyetlerden oluşmaktadır. Denklemin paydası, üretilen ya da satılan ürünlerin katkı paylarının, sabit mamul karışım oranlarıyla çarpımları toplamından oluşmaktadır. Başka bir deyişle işletmenin mamullerinin sabit karışım oranları tartı olarak alınmak suretiyle hesaplanan tartılı ortalama, katkı payını oluşturmaktadır. Toplam üretim ya da satış miktarı (Q) ile, mamullerin sabit karışım oranları çarpılarak, belirlenen bir kâr düzeyi için, her bir mamulden gerekli üretim ya da satış miktarı bulunmaktadır.
15.
Bir işletmenin toplam satışlarının 650.000 TL ve BBN düzeyindeki satışlarının 500.000 TL olduğunu kabul edersek söz konusu işletmenin güvenlik payı ve güvenlik oranı nedir?
Doğru Cevap: "B" 150.000 TL - %23
Soru Açıklaması
İşletmenin güvenlik payı; 650.000 TL - 500.000 TL = 150.000 TL olacaktır. Buradaki 150.000 TL’nın anlamı, işletmenin satışlarındaki azalma 150.000 TL’yı aştıktan sonra işletme zarar etmeye başlayacaktır şeklindedir. Güvenlik payının satışlara bölünmesi suretiyle elde edilecek rakam ise güvenlik oranını verecektir. Güvenlik oranı = Güvenlik payı / Toplam satış tutarı Güvenlik payının hesaplanmasında kullanılan bilgiler güvenlik oranı formülünde kullanılırsa, Güvenlik oranı = 150.000 TL / 650.000 TL= %23 olarak bulunacaktır. Buradaki %23 oranının anlamı ise ilgili işletmede satışlar %23 oranında azaldığı takdirde zararlar başlayacaktır şeklindedir.
16.
Aşağıdakilerden hangisi bütçeleme sürecinde, normal olarak, ilk düzenlenmesi gereken bütçedir?
Doğru Cevap: "E" Satışlar bütçesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi "Yönetim Muhasebesi Sertifikası (CMA)" alabilmek için yapılan sınavdaki konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Vergi mevzuatı
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin alt sistemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Genel kabul görmüş muhasebe sistemi
Soru Açıklaması

Genel kabul görmüş muhasebe sistemi,  muhasebe bilgi sisteminin alt sistemlerinden birisi değildir.

19.
I-Görüşmeler ve Düzeltmeler II-İlk Teklif III-Birleştirme ve Gözden Geçirme IV-Onay ve Uygulama V-İlkelerin Belirlenmesi VI-Ayrıntılı Plan Teklifi. Aşağıdakilerden hangisinde işletme bütçeleri hazırlanırken dikkate alınan aşamalar doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "C" V-II-III-I-VI-IV
Soru Açıklaması
İşletme bütçeleri hazırlanırken temelde dikkate şu aşamalar alınır: İlkelerin Belirlenmesi İlk Teklif Birleştirme ve Gözden Geçirme Görüşmeler ve Düzeltmeler Ayrıntılı Plan Teklifi Onay ve Uygulama O halde doğru cevap C seçeneğidir.
20.
Toplam satışların 500.000 t ve BBN satışlarının 280.000 t olduğu bir işletmenin güvenlik oranı aşağıda-kilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 0.44
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler