• Maliyet Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 3

logo
Maliyet Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 3
1.
Ana kütleden alınan örnek dağılımın normal olarak dağıldığı varsayımı aşağıdakilerden hangisine dayanır?
Doğru Cevap: "A" Normallik
Soru Açıklaması
2.
Bir işletmenin bir yıl içinde 5.000 adet domates sandığı kullanacağı varsayımı altında, dönem başında elinde 500 sandık varsa ve dönem sonunda da 300 adet sandık bulundurmayı planladığı ve herbir sandığın alış fiyatı 2TL ise satın alınacak sandıkların maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 10.400TL
Soru Açıklaması
3.
X ve Y olmak üzere iki ürün üreten bir işletmede sırasıyla karışım oranları (1/4) ve (3/4), birim katkı payları 6 t ve 5 t ve toplam sabit maliyet 7506 t olduğu varsayımı altında, X ürününe ait BBN yaklaşık satış miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 358
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi maliyet ve yönetim muhasebecilerinin bilgi ürettiği işlevlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Teknoloji
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi maliyet-hacim-kâr analizlerinin kullanıldığı yerlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Mali tablo hazırlama
Soru Açıklaması

Maliyet-hacim-kâr analizlerinin kullanıldığı yerlerden Üretim kararları, fiyatların saptanması, dağıtım kanallarının belirlenmesi, üretme ya da satın alma kararı, alternatif seçim kararları, sermaye yatırım kararları örnekleri verilebilir.

6.
Aşağıdakilerden hangisi kâr fonksiyonunun sonucunu etkileyen temel faktörlerden bir değildir?
Doğru Cevap: "E" Hammadde kalitesi
Soru Açıklaması
7.
İşletme bütçeleri hazırlanırken temel olarak hangi aşamalardan geçmesi gerekir? I. İlkelerin belirlenmesi II. İlk teklif III. Birleştirme ve düzeltmeler IV. Görüşmeler ve düzeltmeler V. Ayrıntılı plan teklifi, ve VI. Onay ve uygulama
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
İşletme bütçeleri hazırlanırken temelde şu aşamalar dikkate alınır: • İlkelerin belirlenmesi • İlk teklif • Birleştirme ve düzeltmeler • Görüşmeler ve düzeltmeler • Ayrıntılı plan teklifi, ve • Onay ve uygulama
8.

Yönetim muhasebecisinin “Adil ve nesnel şekilde bilgileri anlatmak ve Raporlar, yorumlar ve sunulan önerilerin istenilen kullanıcıların anlayışlarını etkilemesi beklenebilecek ilgili tüm bilgileri tamamen açıklamak” sorumluluğu aşağıdaki hangi etik davranış standardıyla ilgilidir?

Doğru Cevap: "D" Objektiflik
Soru Açıklaması

Objektiflik kuralına göre; Yönetim muhasebecilerinin sorumlulukları:1-Adil ve nesnel şekilde bilgileri anlatmaktır.2-Raporlar, yorumlar ve sunulan önerilerin istenilen kullanıcıların anlayışını etkilemesi beklenebilecek ilgili tüm bilgileri tamamen açıklamaktır.

9.

“İlgili yasa, yönetmelik ve teknik standartlara uygun olarak mesleki görevleri icra etme” sorumluluğu yönetim muhasebecisinin hangi etik kuralları kapsamındadır?

Doğru Cevap: "A" Yetkinlik
Soru Açıklaması

Yönetim muhasebecilerinin yetkinlik standardına göre sorumlulukları:1-Bilgi ve yeteneklerini sürekli geliştirmeyle, mesleki yetkinliği uygun bir seviyede tutmaktır.2-İlgili yasa, yönetmelik ve teknik standartlara uygun olarak mesleki görevleri icra etmektir.3-Tam ve anlaşılır raporlar hazırlamak ve ilgili ve güvenilir bilgilerin uygun analizinden sonra öneriler sunmaktır.

10.
Bütçe dönemi içinde yerine getirilmesi gereken faaliyetler aynen yerine getirildiğinde işletmenin gelecek bütçe dönemi sonunda karşılaşacağı finansal durum tablosu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Proforma bilanço
Soru Açıklaması
logo
Maliyet Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 3
11.
Aşağıdakilerden hangisi maliyet yönetiminin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dış bilgi kullanıclarına bilgi üretmek
Soru Açıklaması
12.
Muhasebe bilgi sistemi içerisinde yer almayan değişken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Finansal kontrol sistemi
Soru Açıklaması
İlk dört seçenek bilgi sistemi, Sonuncusu ise kontrol sistemidir.
13.
Aşağıdakilerden hangi kavramla maliyet davranışının değişmediği durum ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "C" Geçerli Faaliyet Alanı
Soru Açıklaması
14.
Bir işletmenin Nisan ayına ait nihai mamul verileri aşağıdaki verilmiştir. Bu veriler dikkate alındığında, bütçede kullanılacak dönem başı nihai mamul stok miktar kaç birimdir? Dönem sonu nihai mamul stok miktarı :800 birim Üretim miktarı: 2.800 birim Satış Miktarı: 3.300 birim
Doğru Cevap: "D" 1.300 birim
Soru Açıklaması
15.
“Satış Fiyatı - Arzu Edilen Kâr = Pazar Payı” şeklinde ifade edilen maliyetleme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hedef maliyetleme yaklaşımı
Soru Açıklaması
16.
Bakım onarım bölümü yöneticisi, bölümü için maliyet davranışını en iyi temsil eden faaliyet hacim ölçüsünün direkt işçilik saati olduğunu düşünmektedir. Bu yöneticinin aylık sabit maliyetlerinin 200.000 TL, değişken maliyetlerinin direkt işçilik saati başına 500 TL/DİS ve gelecek ay için beklenen çalışma hacminin 100 direkt işçilik saati olduğunu kabul ettiği varsayımı altında, önce maliyet fonksiyonunu oluşturalım. Beklenen toplam maliyet nedir?
Doğru Cevap: "C" 250.000 TL
Soru Açıklaması
TM = TSM + BDM (X) Ya da; Y = a + b(X) o da TM= 200.000 + 500 (X) şeklinde gösterilecektir. Bölümün maliyet davranışını gösteren yukarıdaki maliyet fonksiyonu denklemini kullanarak; Planlanan 100 DİS’lik faaliyet hacmi için beklenen toplam maliyet ise şu şöyle hesaplanabilir: TM = 200.000 + 500 (100 DİS) TM= 200.000 + 50.000 = 250.000 TL
17.

Birim satış fiyatı 24 TL, Birim değişken maliyeti 16 TL, Toplam sabit maliyet 000 TL ve Hedeflenen net Kâr 120.000 TL ise, işletme kaç birim ürün satmalıdır?

Doğru Cevap: "E" 55.000
Soru Açıklaması

Toplam Satışlar = Toplam Değişken Maliyet + Toplam Sabit Maliyet + Hedeflenen Kâr24X = 16X +320.000+120.0008X = 440.000X = 55.000 birim satmalıdır.

18.
Maliyet tahmin fonksiyonunda, doğrusallık varsayımı altında söz konusu maliyetin davranışı, Y = a + bX şeklinde ya da TM = TSM + b(X) şeklinde ifade etmemiz olanaklı olacaktır. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?I. (Y) bağımlı değişken olan toplam maliyeti (TM)II. (b) birim değişken maliyetiIII. (X) bağımsız değişken olan faaliyet hacim ölçüsüIV. (b) birim sabit maliyetiV. (X) bağımlı sabit olan faaliyet hacim ölçüsü
Doğru Cevap: "D" I-II-III
Soru Açıklaması
Maliyetlerin davranışını en iyi şekilde bir matematiksel fonksiyonda görebiliriz. Bu davranışın matematiksel fonksiyon olarak ifade edilebilmesi için ise öncelikle davranışı en iyi ifade edebilecek bir bağımsız değişkene (hacim ölçüsü) ihtiyacımız olacaktır. Bu değişken belirlendikten sonra, daha önce belirttiğimiz üzere doğrusallık varsayımı altında söz konusu maliyetin davranışı, Y = a + bX şeklinde ya da TM = TSM + b(X) şeklinde ifade etmemiz olanaklı olacaktır. Burada (Y) bağımlı değişken olan toplam maliyeti (TM), (b) birim değişken maliyeti ve (X) ise bağımsız değişken olan faaliyet hacim ölçüsünü göstermektedir. Maliyet davranışı doğru denklemi şeklinde fonksiyon olarak ifade edildikten sonra değişik faaliyet hacimlerinde beklenen toplam maliyeti hesaplayabilmek için denklem üzerinde (X) ile gösterilen faaliyet hacmi ölçüsü yerine beklenilen hacim verileri konularak söz konusu faaliyet hacmi için beklenilen toplam maliyet değerine ulaşılacaktır. Takdir edileceği gibi bu sürecin son aşaması olarak hesaplanan beklenen değerler ile fiilli değerleri karşılaştırıp başarı raporlarının hazırlanması ve dolayısıyla kontrol sürecinin tamamlanması gerçekleşecektir.
19.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kâr sonucunu etkileyen temel faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Başabaş Noktası
Soru Açıklaması
İşletmelerin kâr fonksiyonunun sonucunu etkileyen temel faktörler ürünlerin fiyatları, faaliyet düzeyi (ya da satış hacmi), birim değişken maliyetler, toplam sabit maliyetler ve ürün satış karışımı olmak üzere başlıca beş başlık altında toplanabilir. Başabaş noktası kavramı bu faktörlerden biri değildir. Doğru cevap B seçeneğidir.
20.
Birim satış fiyatının birim değişken maliyeti aşan kısmı aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilir?
Doğru Cevap: "E" Katkı payı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler