• Maliyet Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 10

logo
Maliyet Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 10
1.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin idari kadrolarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Maliyet muhasebecisi
Soru Açıklaması
Bir işletmenin temel hedefleri için doğrudan sorumlu yöneticiler ve temel hedeflere dolaylı olarak katkıda bulunan kadrolar teknik personel olarak adlandırılırlar. Üretim müdürü, pazarlama müdür yardımcıları, fabrika müdürü ve mühendisler teknik personeldirler. Ancak maliyet muhasebecisi idari personeldir. Dolayısıyla doğru yanıt A seçeneğidir.
2.

Aşağıdakilerden hangisi maliyet yönetimini etkileyen başlıca faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Üretim sektörünün büyümesi
Soru Açıklaması

Maliyet yönetimini etkileyen başlıca faktörlerini günümüz işletmelerinin içinde bulunduğu çağdaş işletme çevresinde ele almak gerekmektedir. Maliyet yönetimini etkileyen bu faktörler; Küresel rekabet, hizmet sektörünün büyümesi, bilgi teknolojisindeki gelişmeler, üretim çevresindeki gelişmeler, kısıtlar teorisi, tam zamanında üretim, bilgisayarla bütünleşik üretim, müşteri odaklılık, yeni ürün geliştirme, toplam kalite yönetimi, rekabet unsuru olarak zaman ve etkinlik olarak sıralanabilir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi için bütçeler önemli bir araçtır?
Doğru Cevap: "C" Planlama ve kontrol etme
Soru Açıklaması
4.
Maliyetlerin sabit, değişken, karma ve yarı sabit olmak üzere bu dört maliyet davranış türünün karışımı bir işletmenin maliyet yapısı olarak adlandırılır. Bir işletmenin maliyet yapısı, hangi süreçte büyük etkiye sahip olacağından, maliyet ve yönetim muhasebesi açısından önemli bir konudur?
Doğru Cevap: "A" Karar alma sürecinde
Soru Açıklaması
Sabit, değişken, karma ve yarı sabit olmak üzere bu dört maliyet davranışı pek çok işletmede görülür. Maliyetlerin bu dört türünün karışımı bir işletmenin maliyet yapısı olarak adlandırılır. Bir işletmenin maliyet yapısı, karar alma sürecinde büyük etkiye sahip olacağından, maliyet ve yönetim muhasebesi açısından önemli bir konudur.
5.
Günümüzün çağdaş muhasebecisinin değerleme uzmanlığı aşağıdaki yöntemlerden hangisini kapsamaz?
Doğru Cevap: "E" Teknik ve idari Personelin Konumları
Soru Açıklaması
6.

Yönetim muhasebesi sertifikası (CMA) yeterlilik sınavı aşağıdaki hangi konuları kapsamaz?

Doğru Cevap: "A" Bilgi teknolojileri ve üretim yönetimi
Soru Açıklaması

Yönetim muhasebesi sertifikası (CMA) sertifikası almak için temel koşul yeterlilik sınavını geçmektir. Sınav dört ana başlıktaki konulardan oluşmaktadır. Bunlar; ekonomi, finans ve yönetim, finansal muhasebe ve raporlama, yönetsel raporlama, analiz ve davranış bilimleri, karar analizi ve bilgi sistemleridir.

7.
Bir üretim işletmesinde enerji santralı yöneticisi, bölümü için maliyet davranışını en iyi temsil eden faaliyet hacim ölçüsünün kalorifer dilim sayısı olduğunu düşünmektedir. Bu yöneticinin aylık sabit maliyetleri 50.000 TL, değişken maliyetleri kalorifer dilim sayısı başına 200 TL/dilim ve işletmede ısıtmada kullanılması beklenen kalorifer dilim sayısı da 400 dilimdir.  İşletme dönem içinde 150.000 TL fiili enerji maliyetine katlanmıştır.                                                Bu bilgilere göre işletmenin enerji maliyeti sapması olumsuz olarak kaç TL'dir?
Doğru Cevap: "A" 20.000
Soru Açıklaması

20.000.-

8.

Maliyet davranışını objektif olarak ifade edebilecek yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Regresyon analizi yöntemi
Soru Açıklaması

Regresyon, bağımlı ve bağımsız değişken (ya da değişkenler) arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak objektif bir şekilde ifade eder.

9.
Aşağıdakilerden hangisi, planlamanın tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" Planlama, belirli bir amaca ulaşmak için gelecekteki eylemlerin ayrıntılı formülasyonudur.
Soru Açıklaması
E karar almayı, D sürekli gelişmeyi, C ve B kontrolü, A ise planlamayı anlatmaktadır.
10.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede üst yönetimin, bir bütün olarak işletmenin amaçlarına ve hedef­lerine karar verdikten sonra, bunların orta ve alt düzeydeki yöneticilere talimatlar aracılığıyla iletildiği, böylece bir bütçenin düzenlendiği bütçeleme yaklaşımıdır? 

Doğru Cevap: "E" Kabul ettirilen bütçeleme
Soru Açıklaması

bir işletmede üst yönetimin, bir bütün olarak işletmenin amaçlarına ve hedef­lerine karar verdikten sonra, bunların orta ve alt düzeydeki yöneticilere talimatlar aracılığıyla iletildiği, böylece bir bütçenin düzenlendiği bütçeleme yaklaşımı, kabul ettirilen bütçeleme ( yukarıdan aşağıya) bütçeleme yaklaşımıdır. 

logo
Maliyet Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 10
11.
Bir işletme ürettiği bir ürünü 20 TL'den satmaktadır. Birim değişken maliyeti 10 TL ve toplam sabit maliyetleri 50.000 TL olduğuna göre işletmenin satış miktarı cinsinden başabaş noktasını hesaplayınız?
Doğru Cevap: "D" 5.000
Soru Açıklaması
Başabaş Noktası Satış miktarı = 50.000 / (20-10) = 5.000 birim olup doğru cevap D seçeneğidir.
12.
Aşağıdakilerden hangisi Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü (IMA) tarafından meslek mensuplarına yönelik olarak oluşturulmuş etik davranış kurallarının yer aldığı gruplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dürüstlük
Soru Açıklaması
13.
İşletmede bütçelenen üretim miktarı 8.000 kilogramdır. Bir kilogram ürün üretmek için gerekli olan süre 5 saattir. İşletmede ortalama direkt işçilik ücreti saat başına 5.- lira olarak planlanmaktadır. Bu verilere göre, bütçelenen direkt işçilik tutarı kaç liradır?
Doğru Cevap: "C" 200.000
Soru Açıklaması
Üretim Miktarı 8.000 kilogram (x) Biri kilogram üretim için gerekli direkt işçilik süresi (saati) (D.İ.S.) 5 D.İ.S/ kilogram = Üretim için gereksinim duyulan süre 40.000 D.İ.S. (x) Direkt işçilik saat ücreti 5 .- lira / saat = Direkt işçilik Maliyeti 200.000.-lira
14.

Aşağıdakilerden hangisi yapısal maliyetler olarak da adlandırılan ve tesislere, araç-gereçlere yapılan yatırımlar ile işletmenin temel organizasyon yapısı ile ilgili sabit maliyetler için örnek oluşturamaz?  

Doğru Cevap: "C" Üretilen mamullerin ilk maddesi
Soru Açıklaması

Yapısal maliyetler olarak da adlandırılan ve tesislere, araç-gereçlere yapılan yatırımlar ile işletmenin temel organizasyon yapısı ile ilgili sabit maliyetler arasında; sabit kıymetlerin amortismanları, binaların vergileri, sigorta, yöneticiler ve üretim personelinin maaşları örnek olarak verilebilir. Buna karşılık, üretilen mamullerin ilk maddesi yapısal maliyetler arasında yer almaz.

15.

Bir üretim işletmesi dönem içinde 120.000 TL.lık net kâr elde etmeyi amaçlamıştır. İşletmenin bu amacına ulaşmak isterken satacağı ürününün birim satış fiyatının 15.-TL/birim, birim değişken maliyetinin ise 5.-TL/birim olmasını beklemektedir. İşletmede ilgili dönemde ortaya çıkması beklenen toplam sabit maliyet 60.000.-TL. olması beklenmektedir.  İşletmenin hedeflenen 120.000.-TL.lık kâra ulaşması için kaç birim ürün satması gerekmektedir?  

Doğru Cevap: "B" 18.000 birim
Soru Açıklaması

18.000 birim

16.
Aşağıdakilerden hangisi finansal muhasebe bilgi sistemlerinin bilgi ürettiği kullanıcılardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İşletmenin yöneticileri
Soru Açıklaması
Finansal muhasebe bilgi sistemleri bankalar ve kredi kuruluşları, yatırımcılar, müşteriler ve üçüncü kişi ve kuruluşlar gibi dış kullanıcılar için bilgi üretir. Ancak işletme yöneticileri için gerekli bilgiyi maliyet yönetimi bilgi sistemleri sağlar. Dolayısıyla doğru yanıt D seçeneğidir.
17.
Toplam olarak değişmeyen ancak birim başına değişken maliyet örneği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kira
Soru Açıklaması
18.
Planlama ve motivasyonun bütçelerdeki rolü ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I. Planlama ve motivasyon rolleri birbirleri ile çatışma hâlinde olabilir. II. Başarılamayacak veya başarılması zor bir hedefin bütçede yer alması, yüksek bir başarı düzeyine ulaşmayı sağlamak için motive edici olsa da planlama amaçları açısından uygun değildir. III. Planlama ve motivasyon açısından bütçelerdeki hedeflerin ulaşılabilir olması gerekir. IV. Planlama ve motivasyon açısından bütçelerdeki hedeflerin ulaşılabilir olması gerekmez. V. Planlama ve motivasyon rolleri birbirleri ile çatışma hâlinde olabilir.
Doğru Cevap: "B" I-II-III
Soru Açıklaması
Birçok bütçe sistemi birbirinden farklı amaçlara yardımcı olmaktadır. Bunlardan bazıları birbirleri ile çatışmaktadır. Örneğin; planlama ve motivasyon rolleri birbirleri ile çatışma hâlinde olabilir. Başarılamayacak veya başarılması zor bir hedefin bütçede yer alması, yüksek bir başarı düzeyine ulaşmayı sağlamak için motive edici olsa da planlama amaçları açısından uygun değildir. Planlama ve motivasyon açısından bütçelerdeki hedeflerin ulaşılabilir olması gerekir.
19.
I. PlanlamaII. kontrolIII. sürekli gelişmeIV. karar almaV. izinlerMaliyet ve yönetim muhasebecileri, yöneticilere yukarıdaki hangi bilgileri sunarlar?
Doğru Cevap: "C" I-II-III-IV
Soru Açıklaması
20.

Bir üretim işletmesinde satılacak mamullerin maliyeti bütçesi düzenlenirken aşağıdakilerden hangisine gereksinim duyulmaz? 

Doğru Cevap: "D" Birim ürün fiyatı
Soru Açıklaması

Bir üretim işletmesinde satılacak mamullerin maliyeti bütçesi düzenlenirken, birim ürün fiyatı bilgisine gereksinim duyulmaz. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler