• Maliyet Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 1

logo
Maliyet Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 1
1.
Uygulaması kolay ve az maliyetli olması açısından avanantaja, yöntemi uygulayan kişinin kişisel deneyim ve yargısına dayalı olduğundan dezavantaja sahip olan maliyet fonksiyonu oluşturma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Muhasebe Yöntemi
Soru Açıklaması
2.
Bir işletme geçen ay 60.000.-liralık satış gerçekleştirmiş ve bu ayda 90.000.- liralık satış gerçekleştirmeyi beklemektedir. İşletmede satışların üçte biri (1/3'ü) peşin olarak yapılmaktadır. Satış gelirlerinin üçte ikisi (2/3'ü) satışların gerçekleştiğin ayı izleyen ay tahsil edilmektedir. İşletmenin bu ay toplayacağı nakit tutarı ne kadardır ?
Doğru Cevap: "B" 70.000.-
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangileri Endüstri mühendisliği yönteminin dezavantajlarındandır?I. Maliyetli olmasıII. Çok zaman alıcı olması III. Araştırma geliştirme, Pazarlama vb. bireysel maliyet kalemlerinin girdiçıktı arasındaki fiziksel ilişkiler açısından analizi pratik değildir.IV. Kısa sürede uygulanmasıV. Çok az maliyet gerektirmesi
Doğru Cevap: "A" I-II-III
Soru Açıklaması
Üretilen ürünlerle ilgili teknik resimler, hareket zaman etütleri vb. çalışmalara dayalı olarak maliyet davranışlarının belirlenip gelecek dönemler için beklenen maliyetlerin hesaplandığı bir yöntemdir. Başka bir deyişle bu yöntemde üretim fonksiyonuna dayalı olarak girdi-çıktı ilişkilerinden hareketle belirlenen maliyet davranışı gelecek faaliyet düzeylerine ilişkinin tahminlerin yapılmasında kullanılır. Bu yöntem doğru bilgiler veriyor olmakla birlikte uygulamasının maliyetli olması ve çok zaman alıcı olması açılarından bir takım dezavantajlara sahiptir. Aynı zamanda Araştırma geliştirme, Pazarlama vb. bireysel maliyet kalemlerinin girdiçıktı arasındaki fiziksel ilişkiler açısından analizi pratik olmayabilmektedir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi maliyet tahmin fonksiyonunu oluşturma yöntemlerinden olan regresyon analizi yönteminin uygulanması sırasında kabul edilen varsayımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Dışsallık
Soru Açıklaması

Dışsallık; maliyet tahmin fonksiyonunu oluşturma yöntemleri birisi olan regresyon analizi yönteminin uygulanması sırasında kabul edilen varsayımlardan birisi değildir

5.
Üretilen ürünlerle ilgili teknik resimler, hareket zaman etütleri vb. çalışmalara dayalı olarak maliyet davranışlarının belirlenip gelecek dönemler için beklenen maliyetlerin hesaplandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Endüstri Mühendisliği Yöntemi
Soru Açıklaması
Üretilen ürünlerle ilgili teknik resimler, hareket zaman etütleri vb. çalışmalara dayalı olarak maliyet davranışlarının belirlenip gelecek dönemler için beklenen maliyetlerin hesaplandığı yönteme endüstri mühendisliği yöntemi adı verilir
6.
Çok ürünlü durumda MHK çözümlemesinde kullanılan formülün paydası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tartılı ortalama katkı payı
Soru Açıklaması
7.
Toplam satışların 500.000 t ve BBN satışlarının 280.000 t olduğu bir işletmenin güvenlik oranı aşağıda-kilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 0.44
Soru Açıklaması
8.
Günümüz çağdaş işletmeleri için esas alınan sistem yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İlişkisel veri tabanı esaslı muhasebe bilgi sistemi
Soru Açıklaması
Günümüzün çağdaş işletmeleri için sistem yaklaşımı, “İlişkisel Veri Tabanı Esaslı Muhasebe Bilgi Sistemi” yaklaşımıdır.
9.
Toplam satışları 200.000TL, BBN satış tutarı 150.000TL olan bir işletmenin güvenlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" %25
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi bütçe sürecinin bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Proforma  (bütçelenmiş) insan kaynakları bütçesi
Soru Açıklaması

Proforma  (bütçelenmiş) insan kaynakları bütçesi, bütçe sürecinin bileşenlerinden birisi değildir

logo
Maliyet Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 1
11.
Bütünleşik Bilgi Sistemleri evresi olarak kabul edilen 1960-1980 yılları arasındaki evrede aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir ?
Doğru Cevap: "B" Üretim maliyetleri içerisinde endirekt maliyetlerin payının artması, maliyetlerin nasıl dağıtılacağı tartışmalarını da beraberinden getirmiştir. 
Soru Açıklaması

Geçmişten günümüze maliyet bilgisinden yararlanma süreci ele alındığında, dört evreden oluşan süreçte "Bütünleşik Bilgi Sistemleri" evresi olarak kabul edilen 1960-1980 yılları arasındaki üçüncü evrede, Üretim maliyetleri içerisinde endirekt maliyetlerin payının artması, maliyetlerin nasıl dağıtılacağı tartışmalarını da beraberinden getirmiştir. 

12.
“Eskisinden ve rakiplerinden daha iyisini yapma hedefiyle, müşterilere değer teslimatında devamlı iyileştirme arayışı” olarak tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sürekli gelişme
Soru Açıklaması
Sürekli gelişme; eskisinden ve rakiplerinden daha iyisini yapma hedefiyle, müşterilere değer teslimatında devamlı iyileştirme arayışı olarak tanımlanır. Dolayısıyla doğru yanıt B seçeneğidir.
13.
Aşağıdakilerden hangisi maliyet tahmin fonksiyonunu oluşturma yöntemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Çizgiler yöntemi
Soru Açıklaması
14.

Satış fiyatı 14 TL/Br, birim değişken maliyeti 4 TL/Br ve miktar cinsinden BBN 12.000 birim olan işletmenin sabit maliyeti kaç TL’dir?

Doğru Cevap: "C" 120.000
Soru Açıklaması

BBN miktar = Toplam Sabit Maliyet / (Satış fiyatı – Değişken maliyet)Toplam Sabit Maliyet= BBN miktar (Satış fiyatı – Değişken maliyet)Toplam Sabit Maliyet = 12.000 × (14 – 4)Toplam Sabit Maliyet = 12.000 ×10 = 120.000

15.
Aşağıdakilerden hangisi Regrasyon Analizi Varsayımları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Bölüşüm
Soru Açıklaması
16.
Satışların yüzdesi olarak değişken maliyet oranı %75 olan bir işletmede sabit maliyetlerin 150.000TL olduğu varsayımı altında BBN tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 600.000
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi "Yönetim Muhasebesi Sertifikası (CMA)" alabilmek için yapılan sınavdaki konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Vergi mevzuatı
Soru Açıklaması
18.

Y= 4X – 240.000 şeklindeki kâr doğrusuna sahip işletmenin başa baş satış noktası kaç birimdir?

Doğru Cevap: "E" 60.000
Soru Açıklaması

Y= 4X – 240.000. Başabaş noktasında Y=0’dır.0 = 4X - 240.0004X = 240.000X = 240.000 / 4= 60.000  

19.
I. “Yönetim Muhasebesi Sertifikası ”II. “Kamu Muhasebesi Sertifikası ” III. “İç Denetim Sertifikası ”IV. “Finansal muhasebe ve raporlama sertifikası ”V. “Karar analizi ve bilgi sistemleri sertifikası”Yukarıdaki sertifikalardan hangisi ya da hangileri yönetim muhasebecileri için mesleklerini icra etmede kullandıkları belgelerdendir?
Doğru Cevap: "C" I,II ve III
Soru Açıklaması
Yönetim muhasebecileri için mesleklerini icra etmede kullandıkları belgeler “Yönetim Muhasebesi Sertifikası (Certificate in Management Accounting-CMA)”, “Kamu Muhasebesi Sertifikası (Certificate in Public Accounting-CPA)” ve “İç Denetim Sertifikası (Certificate in Internal uditing- CIA)”.
20.
Aşağıdakilerden hangisi maliyet yönetimi bilgi sisteminin işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Maliyet muhasebesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler